DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞIYLA İLGİLİ ÜLKEYE KOMŞU 9 ÜLKEDE OPERASYONEL HAZIRLIK VE HAZIRLILIK

11 Haziran 2018 Pazartesi

DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne Komşu Ülkelerde DSÖ'nün EVH için Operasyonel Hazırlık ve Hazırlılıkla ilgili 9 aylık bir Bölgesel Stratejik Planı ülkelerle işbirliği içinde geliştirmiştir

 

11 Haziran 2018  

Hastalık Salgını Haberleri

 

DSÖ, 5 Mayıs 2018 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Equateur Eyaletinde bir Ebola Virüsü Hastalığı (EVH) salgınının bildirilmesinin ardından, genel riskin bölgesel düzeyde yüksek olduğunu belirleyen formal ve hızlı bir risk değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

 

Hızlı risk değerlendirmesine dayalı olarak, DSÖ Afrika Bölge Ofisi, hazırlılık ve hazırlık çalışmalarına destek olmak için Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne komşu 9 ülkeyi belirlemiştir: Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya.

Geçen ay boyunca DSÖ, 8 ülkeye Hazırlık Destek Ekipleri (HDE) adı verilen uzman ekipleri görevlendirmiştir. Bu misyonların amacı, DSÖ'nün standardize kontrol listesini kullanarak ülkelerin hazır bulunuşluklarını değerlendirmek ve ülkelerin ortaklarla işbirliği içinde Ulusal Acil Durum Planlarını geliştirmek ve önayak olmak için teknik destek sağlamaktır.

9 komşu ülkede risk

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden EVH salgınının coğrafi yakınlık, insanların ve malların sınır ötesi ve Kongo Nehri boyunca yüksek hacimli hareketleri, EVH vakalarıyla ilgili önleme, tespit ve yanıt için gerekli ulusal kapasitelerin yetersizliği ve iletimi mümkün kılan diğer faktörler sebebiyle komşu ülkelere yayılma riski büyüktür. Dokuz komşu ülke EVH ve Viral Hemorajik Ateş (VHA) salgınlarını ve etkilenen bölgeleri yönetme kapasitelerine göre 3 öncelik düzeyine ayrılmıştır (Şekil 1). Dokuz ülke, aşağıdaki gibi kategorize edilmiş olup Öncelik 1, öncelik düzeyi en yüksek olandır:

 

 • Öncelik 1: Mevcut olaya yakınlığı nedeniyle Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti. Bu iki ülke, Equateur Eyaletindeki salgının merkez üssü ile komşu olup bu iki ülkede geçişken kara sınırları boyunca ve Kongo ve Oubangui nehirleri boyunca sürekli nüfus hareketi mevcuttur.
 • Öncelik 2:  Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne komşu olan ancak Equateur Eyaleti ile doğrudan bağlantısı olmayan Angola, Burundi, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve Zambiya.
 • Öncelik 3: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne komşu olmasına rağmen, önceki VHA salgınlarına yanıt verme kapasitesini düzenli olarak göstermiş olan Uganda.

 

http://www.who.int/csr/don/fig1_20180611.png

 

Şekil 1. Dokuz komşu ülkenin öncelik seviyeleri.

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne Komşu Ülkelerde DSÖ'nün EVH için Operasyonel Hazırlık ve Hazırlılıkla ilgili Bölgesel Stratejik Planı

 

 

DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne Komşu Ülkelerde DSÖ'nün EVH için Operasyonel Hazırlık ve Hazırlılıkla ilgili 9 aylık bir Bölgesel Stratejik Planı ülkelerle işbirliği içinde geliştirmiştir (Haziran 2018 - Şubat 2019).

Stratejik plan, 8 ülkeye odaklanan 9 ülkede hazırlılık ve hazırlık eylemlerinin uyumlaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır: Çok sektörlü koordinasyonu güçlendirmek, erken tespit için sürveyans, laboratuvar teşhis kapasitesi, giriş noktaları, Acil Müdahale Ekipleri, risk iletişimi, sosyal seferberlik ve toplum katılımı, vaka yönetimi ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (IPC) kapasiteleri ve operasyonel destek ve lojistik. DSÖ Bölgesel Stratejik Planının amacı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni çevreleyen ülkelerin, importe herhangi bir EVH vakası olması durumunda zamanında ve etkin risk azaltma, tespit ve müdahale tedbirlerini hazırlayıp hazır bulunmalarını sağlamaktır.

 

7 Haziran 2018 tarihi itibariyle 8 ülke (Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda) Acil Durum Planlarını tamamlamıştır; bu planlardan biri tamamıyla bir ortak tarafından finanse edilmiştir. Sağlık Bakanlıklarının liderliğinde, ulusal bütçelerin, DSÖ ve ortakların sağladığı teknik ve mali destekle 9 ülkede hazırlılık faaliyetleri halihazırda uygulanmaktadır.

 

DSÖ Tavsiyesi

DSÖ Genel Müdürü, 18 Mayıs 2018 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde meydana gelen EVH salgını için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) (2005) kapsamında bir Acil Durum Komitesi toplantısı düzenlemiştir (1); Komite'nin görüşü, Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Acil Durumunun (PHEIC) koşullarının şu anda oluşmadığı yönündedir.

Komite, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması uygulanmasını önermemektedir. Komite ayrıca, komşu ülkelerin uluslararası yayılma riskini azaltmak için hazırlılık ve sürveyansı acilen güçlendirmeleri gerektiği sonucuna varmıştır.

Komşu ülkelerdeki hazırlılık faaliyetlerini artırmak için öncelikli eylemler

 

Sağlık Bakanlıkları, DSÖ ve ortaklar hali hazırda hedef ülkelere EVH hazırlık faaliyetlerinin uygulanmasında yer almaktadır.

DSÖ PST misyonlarının bulguları temel zorlukları ve öncelikleri belirlemede yardımcı olmuş ve ulusal EVH acil durum planlarının gelişimini bildirmiştir.

 

DSÖ, Sağlık Bakanlıkları, diğer sektörler ve ortaklar ile eksiklikleri gidermek ve Acil Durum Planlarını uygulamak için yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir.

 

Temel odak alanları şunlardır:

 

Koordinasyon:

 

 • İzleme çerçevesi olan bir EVH acil durum planı geliştirmek ve uygulanması için gerekli yerlerde eğitim sağlamak.
 • Ulusal düzeyde ve sınır bölgelerinde acil koordinasyon mekanizması kurmak.
 • Bir acil durum yanıtını koordine etmek için ulusal acil durum operasyon merkezlerini (EOC) tesis etmek ve simülasyon alıştırmaları yoluyla EVH acil durum planını uygulamak için temel yetenekleri test etmek.

Sürveyans:

 • Entegre Hastalık Sürveyans ve Yanıt (IDSR) tabanlı gözetim sistemlerini güçlendirerek yüksek riskli bölgelerde sürveyans ve erken uyarı faaliyetlerini hızlandırmak.
 • Yüksek riskli bölgelerde sağlık çalışanları ve toplum sağlığı çalışanları için EVH tespitiyle ilgili hedeflenen eğitimleri sağlamak.

 

Acil Müdahale Ekipleri:

 

 • Özellikle EVH yanıtı için eğitilmiş en az bir tam donanımlı Acil Müdahale Ekibi (AME) kurmak ve onu başkentte veya yüksek riskli bir bölgeye yakın olarak önceden konumlandırmak.

Giriş Noktaları:

 • Gelen yolcuları güvenli bir şekilde tarayan eğitimli sağlık çalışanları ile ilgili yüksek riskli Giriş Noktalarını planlayın ve yetkilendirin,
 • Temaslı takibini mümkün kılmak için ilgili bilgileri toplamak ve enfeksiyon riskini en aza indirgemek,
 • EVH uyumlu semptomlar göstermeleri halinde nereden tıbbi yardım alıncağını bildirmek için uygun mesajlar vermek.
 • Resmi kontrol noktaları olmaksızın Giriş Noktalarında sağlığın geliştirilmesi için ihtiyaçlarının belirlenmesi.

 

Laboratuvar:

 

 • EVH laboratuvar testleri için ulusal laboratuvar kapasitelerini güçlendirin.
 • Her tesis eğitimli laboratuvar personeli ve malzemeleri ile donatılmalıdır.

Vaka Yönetimi:

 • Yüksek riskli bölgelerdeki bölgesel hastanelerde triyaj ve izolasyon kapasitesinin oluşturulması. Triyaj üniteleri ve izolasyon tesisleri temel ekipmanlarla donatılacak ve personel eğitilecektir.
 • Şüpheli / doğrulanmış EVH vakaları için uygun ulaşım kapasitesini belirleyin ve sevk yollarına dahil olan herkesin güvenliğini sağlayın.

 

Risk iletişimi:

 

 • Ulusal düzeyde risk iletişimi, sosyal seferberlik ve toplum katılımı koordinasyon mekanizmalarını aktif hale getirin.
 • Risk iletişimi, sosyal seferberlik ve toplum katılımı için ulusal bir plan geliştirmek; başlıca ortakları, paydaşlar ve kapasitelerini planlayın.

Lojistik:

 • Sağlık Bakanlığı, ilgili ortaklar ve sektörler ile bir operasyon destek lojistiği (OSL) geliştirin ve uygulayın.
 • Kişisel koruyucu ekipman (PPE) ve vücut çantaları dahil olmak üzere yeterli miktarda temel ilaç ve tıbbi malzeme bulundurun.

 

Komşu ülkelerin hazırlığı ve hazırlılığı için ortakların koordinasyonu

 

 • DSÖ'nün hazırlık ve hazırlılık çalışmalarını uygulamada ülkeleri destekleyici  bir sağlık ortakları ağı vardır.
 • DSÖ, komşu ülkelerde operasyonel hazırlığı ve hazırlıklılığı artırmak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi- CDC, Uluslararsı Göç Örgütü- IOM, UNICEF ve Sınır Tanamayan Doktorlar Örgütü- MSF ile yakın çalışmaktadır.
 • DSÖ ayrıca, laboratuvar, sürveyans, Enfeksiyon Kontrol ve Önleme -IPC ve risk iletişimi alanlarında GOARN uzmanlarının konuşlandırmasını kolaylaştırmıştır.
 • DSÖ ayrıca Öncelik 1 kategorisindeki ülkelerde eğitim ve vaka yönetimi hazırlığını desteklemek için Acil Durum Sağlık Ekiplerini görevlendirmiştir.

 

 

1-"Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu",  olağanüstü bir olay anlamına gelir ki bu da UST-2005’te şöyle belirlenmiştir: (i) Hastalığın uluslararası yayılımı ile diğer ülkelere halk sağlığı riski oluşturması ve (ii) koordine edilmiş uluslararası olası bir yanıtı gerektirmesi.

Etiketler: