DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 11.05.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

11 Mayıs 2022 Çarşamba

Küresel olarak, yeni COVID-19 vaka ve ölüm vakalarının sayısı 2022'nin Mart ayı sonundan bu yana düşmeye devam etmiştir. 2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında, önceki haftaya göre sırasıyla %12’lik ve %25’lik bir düşüşle 3.5 milyondan fazla vaka ve 12.000'den fazla ölüm vakası rapor edilmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

8 Mayıs 2022 itibariyle veriler

Küresel olarak, yeni COVID-19 vaka ve ölüm vakalarının sayısı 2022'nin Mart ayı sonundan bu yana düşmeye devam etmiştir.

2-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında, önceki haftaya göre sırasıyla %12’lik ve %25’lik bir  düşüşle 3.5 milyondan fazla vaka ve 12.000'den fazla ölüm vakası rapor edilmiştir (Şekil 1). Bölgesel düzeyde, yeni haftalık vaka sayısı Amerika Bölgesi'nde (+%14) ve Afrika Bölgesi'nde (+%12) artmış, Batı Pasifik Bölgesi'nde (+%1) sabit kalmış olup geriye kalan kalan üç bölgede azalmıştır. Afrika Bölgesi'nde haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı artmış (+84%), Amerika Bölgesi'nde sabit kalmış (+%3)  olup diğer dört bölgede düşüş eğilimleri rapor edilmiştir.

Dünya genelinde, 8 Mayıs 2022 itibariyle, 514 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve altı milyondan fazla ölüm vakası bildirilmiştir.

Birkaç ülke COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler ihtiyatla yorumlanmalıdır çünkü söz konusu değişiklikler daha düşük toplam test sayısı ve sonuç olarak daha düşük vaka sayısı ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı,  8 Mayıs 2022**

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayısı Amerika Birleşik Devletleri (451 414 yeni vaka; +%19), Avustralya (431 410 yeni vaka; +%59), Almanya (427 044 yeni vaka; -29), İtalya (304 573 yeni vaka; -%21) ve Güney Kore’den (268 749 yeni vaka; -29) bildirilmiştir.

En yüksek haftalık yeni ölüm vakası sayısı Amerika Birleşik Devletleri (2 652 yeni ölüm; +%19), Rusya Federasyonu (915 yeni ölüm; -%19), İtalya (910 yeni ölüm; +%1), Fransa (732 yeni ölüm; - %19) ve Brezilya’dan (681 yeni ölüm; -%20) rapor edilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  8 Mayıs 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 2-8 Mayıs 2022 *

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 2-8 Mayıs 2022 *

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Vericie Varyantların (VOC'ler), Önemli Varyantlar (VOI'ler) veya İzlem Altındaki Varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantlarını takip web sitesinde mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için şiddetle teşvik edilir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve prevalansı

Mevcut diziler

Şekil 4, küresel olarak ve DSÖ bölgesi tarafından 1 Ocak 2020 ile 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında GISAID'e bildirilen vakaların sayısını ve SARS-CoV-2 dizilerinin sayısını göstermektedir. Küresel olarak, ülkeler dizileme kapasitesini güçlendirdikçe ve devam eden pandemiye yanıt olarak ve yeni VOC'lerin ortaya çıkmasını takiben genomik sürveyansı yoğunlaştırdıkça, paylaşılan dizilerin sayısı zamanla artmıştır.

Bununla birlikte, Ocak 2022'deki pikten sonra, paylaşılan dizilerin sayısı, Delta yayılmaya başladıktan ve bir VOC olarak belirlendikten hemen sonra Haziran 2021'de gözlemlenenlere benzer seviyelere düşmüştür. Son zamanlardaki düşüş eğilimi, DSÖ bölgelerinde benzerlik göstermektedir. Söz konusu düşüşün esas olarak gerçek vaka sayısındaki azalmadan mı, yoksa birkaç ülkedeki test stratejilerindeki değişikliklerden mi yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığı açık değildir. Ülke başına dizilimi yapılan vakaların oranındaki bir değişiklik de mevcut verilerin azalmasına neden olmuş olabilir.

Şekil 4. 1 Ocak 2020 ile 10 Mayıs 2022 arasında, küresel olarak ve DSÖ bölgesine göre GISAID'e bildirilen vaka sayısı ve sekans sayısı

Varyant sirkülasyonu

DSÖ, Üye Devletler, Bölge Ofisleri, ortaklar ve SARS-CoV-2 Virüs Evrimi (TAG-VE) Teknik Danışma Grubu üyeleri gibi teknik uzmanlardan sürekli ve şeffaf bilgi paylaşımı sayesinde, Omicron alt soyları da dahil olmak üzere dolaşımdaki SARS-CoV-2 varyantlarını izlemeye devam etmektedir.

Omicron VOC, son 30 gün içinde GISAID'e bildirilen neredeyse tüm diziler de hesaba katıldığında, küresel olarak dolaşımda olan baskın varyant olmaya devam etmektedir. "Önceden dolaşımda olan VOC'lerin" ve Delta VOC'nin çok düşük oranları dikkat çekicidir.

Varyant çeşitlendirmesi ile Omicron alt soyları tanımlanmaya devam etmiş; bununla birlikte, bu alt soylardan sadece birkaçının bir büyüme avantajına sahip olduğu görülmektedir. Bölgeler ve ülkeler arasındaki sıralama kapasitesindeki farklılıklar bu tür yorumları ve küresel dağılımları karıştırabileceğinden, bu bulguların dikkatle yorumlanması gerekmektedir.

Omicron'un Özellikleri

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme'nin önceki yayınlarında rapor edilmiştir. 5 Nisan 2022'deki son güncellemeden bu yana, Omicron literatürü de dahil olmak üzere VOC'lerin fenotipik özellikleri hakkında birkaç yeni yayın yapılmıştır (Tablo 2).

Bu çalışmalardan bazıları hakemli değildir ve bu nedenle bulgular bu sınırlama dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Tablo 2: Omicron ile ilgili mevcut kanıtların özeti

Alan

Gösterge / İndikatör

Ana Sonuçlar

Epidemiyoloji

 

Bulaşıcılık üzerindeki etkisi

GISAID verilerinin (1) önceki analizleri, sürekli olarak Omicron'un yeterli dizi verisine sahip tüm ülkelerde Delta'ya göre istikrarlı bir şekilde artan büyüme oranı avantajına sahip olduğunu göstermiştir (son güncelleme 4 Nisan 2022'ye kadar mevcut olan verileri içermektedir).

Bu yaklaşımı uygulamak, Omicron alt dizisi BA.2'nin BA.1 alt soyuna göre bir büyüme oranı avantajı lehine sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte, Omicron varyantının birkaç alt soyunun yakın zamanda tanımlanması, güncellenmiş tahminlerin elde edilmesine henüz izin vermemektedir.

Hindistan'da(2) GISAID'e gönderilen örnekleri içeren yeni bir modelleme çalışması, BA.1'e (1.70, %95 HPD: 1.43-2.46) kıyasla BA.2 (2.45, %95 en yüksek arka yoğunluk [HPD] aralıkları: 1.53-3.76) için daha yüksek bir temel üreme sayısı tespit etmiştir.

Hastalık şiddeti üzerindeki etkisi

Omicron, çeşitli ortamlarda Delta ile karşılaştırıldığında daha düşük önem derecesiyle ilişkilendirilmiştir. (3–7)

İngiltere, Birleşik Krallık'ta yakın zamanda yapılan bir araştırma(8) Delta ile enfeksiyona kıyasla Omicron enfeksiyonunu takiben acil servise gitme riskinin daha düşük olduğunu bildirmiştir (HR: 0,39 (%95 CI: 0,30 – 0,51; P<0,001). Buna karşın, Endonezya'da (9) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde(10) yapılan bir çalışma, Delta enfeksiyonu ile karşılaştırıldığında Omicron enfeksiyonunun ardından hastaneye yatış ve ölüm oranlarında hiçbir fark bulamıştır.

Bu, aşı kapsamı, popülasyon bağışıklığı, yaş dağılımı ve diğer faktörlerin hastalık şiddetini etkileyebilmesine rağmen, Omicron enfeksiyonunun ciddiyetinin farklı ortamlarda değişebileceğini düşündür-mektedir.

 Bağışıklık Tepkisi

Tekrar enfekte olma üzerindeki etkisi

Diğer SARS-CoV-2 VOC'lere kıyasla Omicron için başlangıçta daha yüksek yeniden enfeksiyon oranları bildirilmiştir.

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yakın tarihli bir çalışmada(11), önceki enfeksiyonun koruyucu etkisi rapor edilmiştir ve bu çalışmada, daha önce SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş olan aşılanmış solid organ nakli alıcıları arasında önceden enfekte olmamış olanlarla karşılaştırıldığında (%34) Omicron'a karşı artan antikor titreleri ve nötralizasyon aktivitesi (%79.5) bulun-muştur.

Benzer şekilde, Kanada'da yapılan bir başka çalışmada(12) farklı bir SARS-CoV-2 varyantı ile enfekte olmanın Omicron ile enfeksiyon riskinde (%44; %95 GA: 38-48) ve hastaneye yatışta (%81; %95 CI: 66-89) bir düşüşe neden olduğunu göstermiştir.

Omicron alt soylarından biriyle önceki enfeksiyonun, diğer Omicron alt soylarıyla enfeksiyona karşı potansiyel olarak koruma sağladığı öne sürülmüştür: BA.1 ile enfeksiyonun ardından BA.2'ye karşı %94,9 (%95 GA: %88,4-97,8) ve %85.6 ( %95 GA: %77,4-90,9) BA.2 ile enfeksiyonu takiben BA.1'e karşı koruma. (13)

Aşılama üzerindeki etkisi

Aşı etkinliği (VE) çalış-malarının sonuçları dikkatle yorumlanmalıdır, çünkü tahminler uygulanan aşı tipine ve doz sayısına ve zamanlamaya (farklı aşıların ardışık uygulaması) göre değişmektedir. Daha fazla bilgi için, Omicron varyantı için VE sonuçlarının yorumlanması bölümüne bakınız.

Antikor tepkileri üzerindeki etki

BA.2'ye karşı antikor tepkileri üzerine yeni bir çalışma yapılmamıştır.

Önceki çalışmalar, indeks virüsüne kıyasla BA.1 ve BA.2'ye daha düşük nötralize edici antikor titreleri ve BA.1 ve BA.2 için benzer tepkiler bildirmiştir. (14,15)

BA.1 ve BA.2'ye benzer nötralize edici olmayan antikor tepkileri de aşılanmış kişilerde rapor edilmiştir.(16)

Bununla birlikte, başka bir çalışma, BA.1'e kıyasla BA.2'ye karşı daha yüksek nötralizasyon aktivitesi ile BA.1 ve BA.2'nin aşı kaynaklı ve enfeksiyon kaynaklı nötralizasyonunun azaldığını rapor etmiştir. (17)

Bu nedenle, bu sonuçlar BA.1 ve BA.2'ye daha düşük hümoral tepkiler, ancak BA.1'e karşı BA.2 ile ilgili tutarsız bulgulara işaret etmektedir.

Tanı Araçları

PCR testleri üzerindeki etkisi

BA.1, BA.4 ve BA.5, S-geni hedef başarısızlığından sorumlu olan 69-70 delesyonunu içerir. BA.2 dizilerinin çoğu 69-70 delesyonundan yoksundur ve S-geni hedefi için pozitif olacaktır. Çoklu gen hedefleri içeren PCR tahlilleri, Omicron'u tespit etme doğruluğunu korumaktadır. Spesifik olarak, birkaç PCR testinin erken değerlendir-meleri, Omicron varyantının (BA.1) bu testlerin doğruluğu üzerindeki sınırlı etkisini öngörmüştür. (18,19)

Hızlı tanı testleri üzerindeki etkisi

Pek çok çalışma, Ag-RDT'lerin diğer VOC'ler veya indeks virüsü (20–22) ile karşılaştırıldığında Omicron'u saptamak için karşılaştırıla-bilir duyarlılığı bildirmiş olsa da, diğerleri duyarlılığın azaldığını göstermiştir. (23,24) Bu çelişkili bulgular konuyla ilgili daha fazla araştırmaların yapılmasını  gerektirmektedir.

Tedavi Üzerindeki Etkisi

Antiviraller üzerindeki etkisi

Omicron varyantına karşı antiviral ajanların (Remdesivir, Molnupiravir ve PF07304814) etkinliğinde hiçbir fark göstermeyen ön verilerle tutarlı olarak, yakın tarihli bir inceleme, antiviral ajanların Omicron ve önceki SARSCoV-2 varyantlarına karşı benzer şekilde etkin olduğunu  rapor etmiştir. (25)

Biyolojikler üzerindeki etkisi

Başlangıçta, monoklonal antikorların hastaları Omicron ile tedavi etme etkinliği üzerine yapılan çalışmalar, üç geniş ölçüde nötralize edici monoklonal antikor (sotroviimab, S2X259 ve S2H97) için korunmuş nötralize edici aktivite ve diğer monoklonal antikorların azaltılmış etkinliğini bildirmiştir. (26–29)

Bununla birlikte, ek klinik öncesi kanıtlar, sotrovimab'ın BA.2 alt soyuna karşı nötralize edici aktivitesinin azaldığını ve casirivimab-imdevimab'ın BA.1 Omicron alt soyuna karşı etkinliğinin olmadığını göstermektedir (bkz. WHO Therapeutics yaşam kılavuzu).

Yakın zamanda yapılan bir faz 2 klinik çalışma (30), standart titredeki hastalara kıyasla yüksek titreli nekahat plazması kullanan hastalar arasında daha kısa sürede hastaneden taburcu olduklarını tespit etmiştir (HR = 1.94 [%95 CI 1.05, 3.58], p=0.02).

Diğer tedavi seçenekleri

Şiddetli Omicron hastalarının tedavisi için Interleukin-6 reseptör blokerlerinin ve kortikosteroidlerin etkinliğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

 

Ek Kaynaklar:

Şekil 5, hem birincil seri aşılar hem de hatırlatma dozu aşılar için zaman içinde Omicron varyantının ürüne özgü aşı etkinliği (VE) üzerindeki etkisini özetlemektedir. Son güncellemeden bu yana, rakamlara iki yeni çalışma eklenmiştir. (31,32) Her iki çalışma (henüz hakemli değildir) hem AstraZeneca-Vaxzevria hem de Pfizer BioNTech-Comirnaty hakkında yeni VE verileri sağlamıştır. VOC'lere karşı aşı performansı hakkında ek bilgiler Ek 4'te de bulunabilir.

Şekil 5. Endişe Verici Omicron varyantına karşı birincil aşı serilerinin ve hatırlatma dozu  aşılamalarının Aşı Etkinliği (VE)

 

Omicron varyantı için VE sonuçlarının yorumlanması

Bugüne kadar on ülkeden (Brezilya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Katar, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) 23 araştırma, Omicron varyantına karşı beş aşının koruma süresini değerlendirmiştir. (altı çalışma yalnızca birincil seri aşılamanın VE'sini ve altısı yalnızca bir doz hatırlatma aşısının VE'sini ve 11'i ise her ikisini de değerlendirmiştir). Bu çalışmalardan elde edilen bulgular, tüm sonuçlar (şiddetli hastalık, semptomatik hastalık ve enfeksiyon) için Omicron varyantına karşı COVID-19 birincil seri aşılarının VE'sinin diğer dört VOC için gözlemlendiğinden daha düşük olduğunu göstermektedir. Önemli olarak, çalışmaların çoğunda Omicron varyantına karşı VE tahminleri şiddetli hastalık için daha yüksek kalmaktadır. Hatırlatma doz aşılaması, hem birincil seriler hem de hatırlatma doz aşılaması için mevcut tahminlerle birlikte tüm sonuçlar ve tüm çizelge kombinasyonları için VE'yi önemli ölçüde iyileştirmektedir. Bununla birlikte, daha uzun koruma süresini değerlendirmek için hatırlatma doz aşılamasının VE'sini altı aydan fazla değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Şiddetli hastalık için, birincil seri aşılamanın ilk üç ayı içinde, mRNA aşıları (Moderna-Spikevax ve Pfizer BioNTech-Comirnaty) için 12 VE tahmininden yedisi (%58) ≥%70 olmuştur. Vektör aşıları için mevcut olan iki çalışmadan biri AstraZeneca-Vaxzevria için VE'nin <%70 olduğunu ve diğeri de Janssen Ad26.COV2.S için bir VE'nin <%50 olduğunu bildirmiştir. İnaktive aşılar (Sinovac-CoronaVac) için mevcut bir çalışma, %50'lik bir VE rapor etmiştir. Aşılamadan sonraki üç aydan sonra, mRNA aşıları için 27 (%44) VE tahmininden 12'si ≥%70 iken 18'i (%77) ≥%50, AstraZeneca-Vaxzevria için 12 (%8) VE tahmininden biri ≥ %70 iken sekizi (%67) ≥%50 ve Sinovac-CoronaVac için mevcut iki VE tahmini ≥%50 olarak gerçekleşmiş olup aşılamadan sonraki üç ayı aşan sürede Janssen-Ad26.COV2.S için her iki tahmin de <%50 olarak gerçlekşmiştir.

Bir hatırlatma dozun alınmasından sonraki 14 gün ila 3 ay arasındaki sürede  Pfizer BioNTech-Comrinaty için yalnızca bir tahmin ve Janssen Ad26.COV2.S için yalnızca bir tahmin olmak üzere tüm çalışmalarda şiddetli hastalığa karşı hatırlatma dozunun VE tahminlerini iyileştirmiş olup VE %70’in altında çıkmıştır. (33 tahmin, bir mRNA güçlendiriciyi değerlendirmiş, iki tahmin, bir hatırlatma Janssen Ad26.COV2.S dozu ve bir tahmin, bir Sinovac-CoronaVac hatırlatma dozu). MRNA hatırlatma dozundan üç ila altı ay sonra, 20 tahminden 18'i (%90) VE ≥%70 göstermiştir (20 tahminin 13'ünde birincil seri olarak bir mRNA aşısı verilirken, altısında AstraZeneca Vaxzevria ve birinde ise  Sinovac-CoronaVac birincil seri olarak verilmiştir).

Primer seri aşılamanın ilk üç ayında semptomatik hastalık ve enfeksiyona karşı VE tahminleri, şiddetli hastalığa karşı olanlardan daha düşük olma eğiliminde olup VE zaman içinde daha büyük ölçüde azalmıştır. Primer seri aşılamanın ilk üç ayında semptomatik hastalık için, mRNA aşıları için 13 (%23) VE tahmininden sadece üçü ≥%70 ve yedisi (%54) ≥%50 olarak gerçleşmiş olupo AstraZenecaVaxzevria için üç (%100) VE tahmininin tümü ve Sinovac (CoronaVac) için tek tahmin %50'nin altında kalmıştır. Aşılamadan üç ay sonraki dönemde 28 VE tahminlerinin hiçbiri ≥%50 olmamıştır (20 tahmin mRNA aşılarını değerlendirmiş olup altı tanesi AstraZenecaVaxzevria'yı değerlendirmiş ve ikisi ise  Sinovac-CoronaVac'ı değerlendirmiştir).  Birincil bir mRNA aşısı serisinin tamamlanmasından sonraki 14 gün ila üç ay arasında AstraZeneca-Vaxzevria veya Sinovac CoronaVac’ın bir mRNA hatırlatma dozu, semptomatik hastalığa karşı VE tahminlerini iyileştirmiş, 21'den dördünde (%19) VE tahmini ≥%70 ve 16’sında (%76) ise  ≥ %50 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, hatırlatma doz koruması aşılamadan bu yana geçen süre içinde azalmış ve mevcut tahminlerden yalnızca biri, bir mRNA hatırlatma dozunun alınmasından sonraki üç ila altı ayda ≥%50'lik bir VE'ye işaret etmiştir.

AstraZeneca Vaxzevria (bir tahmin) ve Sinovac-CoronaVac (bir tahmin) için aşılamadan üç ila altı ay sonra bir hatırlatma dozu için tahminler VE'nin <%50 olduğunu göstermiştir. Enfeksiyona karşı VE tahminleri, semptomatik hastalığa karşı olanlara benzer bir model göstermiştir.

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi'nde art arda üç haftadır vakalarda artış eğilimi gözlenmektedir ve bir önceki haftaya göre %12’lik artışla haftalık 57.000’in hemen altında yeni vaka bildirilmiştir. Bölgedeki altı ülke (%12) vakalarda %20'nin üzerinde bir artış bildirmiştir ve en büyük oransal artışlardan bazıları Moritanya (48'e karşı 5 yeni vaka; %860 artış), Nijer (45’e karşı 27 yeni vaka; %67 artış) ve Nijerya (50’ye karşı 31 yeni vaka; %61 artış) gözlemlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (43.977 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 74,1 yeni vaka; %36 artış), Réunion (10.931 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1220,9 yeni vaka; %15 azalma) ve Burundi (448 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3,8 yeni vaka; %64 azalma) olmuştur.

Bölge'de bir önceki haftaya göre haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı %84’lük artış göstermiş olup haftalık 166 yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Güney Afrika (153 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %135 artış), Réunion (7 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Eswatini (2 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, 2022 Nisan ortasından bu yana gözlemlenen kademeli bir artış eğilimini sürdürmüş olup bir önceki haftaya göre %14'lük bir artışla 709.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bölgedeki on dokuz (%34) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek orantılı artışlardan bazıları; Falkland Adaları (Malvinas) (211'e karşı 29 yeni vaka; %628 artış), Montserrat (236'ya karşı 39 yeni vaka; %505 artış) ve Birleşik Devletler Virgin Adaları’nda (818'e karşı 258 yeni vaka; %217 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (451.414 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 136,4 yeni vaka; %19 artış), Brezilya (110.866 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 52,2 yeni vaka; %18 artış) ve Kanada (41.069 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 108,8 yeni vaka; % 25 azalma) olmuştur.

Bölge'deki haftalık yeni ölüm sayısı, 4300’den fazla yeni ölümle birlikte bir önceki hafta bildirilen sayıya benzer (%3 artış) kalmıştır. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (2652 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %19 artış), Brezilya (681 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %20 azalma) ve Kanada (486 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,3 yeni ölüm; %2 artış) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, Şubat 2022'nin başında pik seviyeye ulaşan yeni vakalarda düşüş eğilimi görülmeye devam etmiştir. Bölge, bir önceki haftaya göre %28’lik düşüş ile haftalık 12.000'in biraz altında yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Suudi Arabistan ve Suriye, yeni haftalık vakalarda sırasıyla %57 (1065'e karşı 679 yeni vaka) ve %48'lik (31'e karşı 21 yeni vaka) artış bildirmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Bahreyn (3376 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 198,4 yeni vaka; %17 artış), İran (3048 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3,6 yeni vaka; %50 azalma) ve Birleşik Arap Emirlikleri (1455 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 14,7 yeni vaka; % 13 azalma) olmuştur.

 

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya göre %26 azalmıştır ve 166 yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (82 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %32 azalma ), Mısır (35 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %17 azalma) ve Tunus (16 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %6 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi’nde, Mart 2022'nin ilk yarısında gözlemlenen vakalardaki artışın ardından, haftalık yeni vakalar azalmaya devam etmektedir ve bir önceki haftaya göre %26'lık düşüş ile haftalık 1,4 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, Moldova ve Cebelitarık yeni haftalık vakalarda sırasıyla %149 (547'ye karşı 220 yeni vaka) ve %25'lik (161'e karşı 129 yeni vaka) artış bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Almanya (427.044 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 513,5 yeni vaka; %29 azalma), İtalya (304.573 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 510,7 yeni vaka; %21 azalma) ve Fransa (267.172 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 410,8 yeni vaka; %30 azalma) olmuştur.

Bölgede, haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir ve bir önceki haftaya göre %24’lük bir düşüşle 5000’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (915 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına <1 yeni ölüm, %19 azalma), İtalya (910 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm; %1 artış) ve Fransa (732 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,1 yeni ölüm; %19 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nde Ocak 2022’den bu yana yeni vakalarda gözlenen düşüş eğilimi devam etmekte olup bir önceki haftaya göre %29’luk düşüş ile 87.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, Nepal ve Doğu Timor, yeni haftalık vakalarda sırasıyla %34'lük (114'e karşı 85 yeni vaka) ve %27'lik (14'e karşı 2 yeni vaka) artış bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Tayland (62.366 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 89,3 yeni vaka; %35 azalma), Hindistan (23.006 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1,7 yeni vaka; %6 artış) ve Endonezya (1391 yeni vaka; 100.000 nüfus başına <1 yeni vaka; %52 azalma) olmuştur.

Geçen hafta Hindistan'dan ölüm vakalarının bildirilmesindeki gecikmeden kaynaklı, bu hafta Bölge'de yeni haftalık ölümler bir önceki haftaya kıyasla %70 azalmış olup 805 yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Tayland (471 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %44 azalma), Hindistan (221 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %87 azalma) ve Endonezya (108 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 38 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, Mart 2022'nin ortalarında gözlemlenen pik seviyenin ardından yeni haftalık vakalarda ve ölümlerde azalma eğilimleri Bununla birlikte, yeni haftalık vakalardaki eğilim, 8 Mayıs'ta sona eren hafta boyunca stabil kalmıştır ve Bölge’de bir önceki haftaya benzer şekilde %1’lik artış ile haftalık 1.2 milyonun biraz altında yeni vaka bildirilmiştir. Bölgedeki altı (%19) ülke %20 veya daha fazla bir artış bildirmiştir ve en yüksek artışlardan bazıları Çin (200.968'e karşı 81.989 yeni vaka; %145 artış), Yeni Kaledonya (232'ye karşı 96 yeni vaka; %142 artış) ve Avustralya’da (431.410’a karşı 271.216 yeni vaka; %59 artış) gözlenmiştir. Avustralya'daki keskin artış, hızlı antijen tespit testleri ile doğrulanan vaka sayısının revizyonundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Avustralya en yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülke olmuştur, onu Kore Cumhuriyeti (268.749 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 524.2 yeni vaka; %29 azalma) ve Çin izlemiştir.

 

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %32’lik bir düşüş ile 1400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Kore (485 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %35 azalma), Avustralya (231 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 9 azalma) ve Japonya (218 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 23 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Ekler:

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler, bölgeler ve alanlar, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Ek 2. VOC'nin aşılar üzerindeki etkilerine ilişkin ilave notlar

 

• VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininin gösterdiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar hala önemli koruma anlamına gelmektedir.

• Ek 4, azalma olmaksızın VOC'lerin COVID-19 aşı performansı üzerindeki etkisini özetlemektedir ve bu nedenle,  son doz uygulamasının akabindeki 4 aydan sonrasındaki VE'yi değerlendiren çalışmaları içermez.

• Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü VE tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o aşı ürünü için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır.

Bu sonuçlara ilişkin kararsızlık veya faz 3 RCT tahminlerinin eksikliği nedeniyle şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; enfeksiyon için, AstraZeneca Vaxzevria hariç tutularak,  (VOC olmayan enfeksiyonlara karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanıldığında) karşılaştırılır. Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile şiddetli hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

• Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

• Tam aşılamanın ardından >7 gün ve <6 ay süre sonra toplanan örnekleri kullanan ve referans olarak ana suşu kullanan nötralizasyon çalışmaları Ek 4’e dahil edilmiştir.

 

Ek 3. Şekil 5 için Yöntemler

 

  • Grafiğe dahil edilen VE çalışmaları, COVID-19 aşı etkinliği çalışmalarının devam eden sistematik bir incelemesinden tanımlanmıştır. Tüm çalışmalar kohort veya test negatif çalışmalardır. Sistematik inceleme ve dahil etme/hariç tutma kriterleri için yöntemler view-hub.org'da mevcuttur. Çalışmalar, Omicron'un dolaşımdaki baskın varyant olduğu bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Grafiğe yalnızca tek tek aşıların VE tahminlerini sağlayan çalışmalar dahil edilmiştir (birden fazla aşının kombine VE'sini değerlendiren çalışmalar hariç tutulmuştur). Ek olarak, birincil seri VE için, yalnızca aşılamadan bu yana ayrık zaman aralıkları için VE tahminleri sağlayan ve zaman içinde VE'deki değişiklikleri değerlendiren çalışmalar dahil edilmiştir
  • Birincil VE serisi için, tahminler yalnızca, tek bir aşı için birden fazla zaman periyodunda VE bildiren çalışmaların grafiğine dahil edilmiştir. Omicron'a karşı VE ile ilgili on üç çalışma, tek bir aşı için yalnızca tek bir kümülatif VE tahmini sağlamıştır, bu, aşılamadan bu yana değişen süreler nedeniyle VE'nin omikron ile zaman içinde belirgin bir şekilde azalması nedeniyle yorumlanması zordur.

 

Ek 4. Endişe Verici Varyantlara karşı birincil seri aşı performansının özeti (5 Mayıs 2022 itibariyle VE verileri; 2 Mayıs 2022 itibariyle Nötralizasyon verileri)

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 

Referanslar

 

1. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24). doi:10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

2. Atkulwar A, Rehman A, Imaan Y, Baig M. Atkulwar 2022_Analyses of OMicron genomes from India reveal BA.2 as a more transmissible variant.pdf. Published online 2022. doi:https://doi.org/10.1101/2022.04.25.22274272

3. Ferguson N, Ghani A, Hinsley W, Volz E. Report 50: Hospitalisation Risk for Omicron Cases in England. Imperial College London; 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.imperial.ac.uk/media/imperialcollege/medicine/mrc-gida/2021-12-22-COVID19-Report-50.pdf

4. Lewnard JA, Hong VX, Patel MM, Kahn R, Lipsitch M, Tartof SY. Clinical Outcomes among Patients Infected with Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 Variant in Southern California. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.01.11.22269045

5. Nyberg T, Ferguson NM, Nash SG, et al. Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529) and delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. The Lancet. 2022;399(10332):1303-1312. doi:10.1016/S0140-6736(22)00462-7

6. Ulloa AC, Buchan SA, Daneman N, Brown KA. Early Estimates of SARS-CoV-2 Omicron Variant Severity Based on a Matched Cohort Study, Ontario, Canada. Epidemiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.24.21268382

7. Jassat W, Karim SA, Mudara C, et al. Clinical Severity of COVID-19 Patients Admitted to Hospitals in Gauteng, South Africa During the Omicron-Dominant Fourth Wave. SSRN Journal. Published online 2021. doi:10.2139/ssrn.3996320

8. Grint DJ, Wing K, Gibbs HP, et al. Accident and Emergency (AE) Attendance in England Following Infection with SARS-CoV-2 Omicron or Delta. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.05.03.22274602

9. Gunadi, Hakim MS, Wibawa H, et al. Comparative Analysis of the Outcomes of COVID-19 between Patients Infected with SARS-CoV-2 Omicron and Delta Variants: A Retrospective Cohort Study. Public and Global Health; 2022. doi:10.1101/2022.04.30.22274532

10. Strasser Z, Hadavand A, Murphy S, Estiri H. SARS-CoV-2 Omicron Variant Is as Deadly as Previous Waves After Adjusting for Vaccinations, Demographics, and Comorbidities. In Review; 2022. doi:10.21203/rs.3.rs-1601788/v1

11. Chang CC, Vlad G, Vasilescu ER, et al. Previous SARS-CoV-2 Infection or a Third Dose of Vaccine Elicited CrossVariant Neutralizing Antibodies in Vaccinated Solid Organ Transplant Recipients. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.13.22273829

12. Carazo S, Skowronski DM, Brisson M, et al. Protection against Omicron Re-Infection Conferred by Prior Heterologous SARS-CoV-2 Infection, with and without MRNA Vaccination. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.29.22274455

13. Chemaitelly H, Ayoub HH, Coyle P, et al. Protection of Omicron Sub-Lineage Infection against Reinfection with Another Omicron Sub-Lineage. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.02.24.22271440

14. Iketani S, Liu L, Guo Y, Liu L, Huang Y, Wang M. Antibody Evasion Properties of SARS-CoV-2 Omicron Sublineages. :12.

15. Yu J, Collier A ris Y, Rowe M, et al. Comparable Neutralization of the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 Variants. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.06.22270533

16. Bartsch YC, Cizmeci D, Kang J, et al. BA.2 Evasion of Vaccine Induced Binding and Functional Non-Neutralizing Antibodies. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.25.22271511

17. Bowen JE, Sprouse KR, Walls AC, et al. Omicron BA.1 and BA.2 Neutralizing Activity Elicited by a Comprehensive Panel of Human Vaccines. Immunology; 2022. doi:10.1101/2022.03.15.484542

18. Metzger CM, Lienhard R, Seth-Smith HM. PCR performance in the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern? Swiss Med Wkly. 2021;151(49-50). doi:10.4414/smw.2021.w30120

19. Administration UF and D. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting February 26, 2021, FDA Briefing Document Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19.; 2021. https://www.fda.gov/media/146217/download

20. Drain PK, Bemer M, Morton JF, et al. Accuracy of Rapid Antigen Testing across SARS-CoV-2 Variants. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.03.21.22272279

21. Soni A, Herbert C, Filippaios A, et al. Comparison of Rapid Antigen Tests’ Performance between Delta (B.1.61.7; AY.X) and Omicron (B.1.1.529; BA1) Variants of SARS-CoV-2: Secondary Analysis from a Serial Home Self-Testing Study. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.27.22271090

22. Bayart JL, Degosserie J, Favresse J, et al. Analytical Sensitivity of Six SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests for Omicron versus Delta Variant. Published online 2022:9.

23. Bekliz M, Perez-Rodriguez F, Puhach O, et al. Sensitivity of SARS-CoV-2 Antigen-Detecting Rapid Tests for Omicron Variant. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.18.21268018

24. Osterman A, Badell I, Basara E, et al. Impaired detection of omicron by SARS-CoV-2 rapid antigen tests. Med Microbiol Immunol. Published online February 20, 2022. doi:10.1007/s00430-022-00730-z

25. Takashita E, Kinoshita N, Yamayoshi S, et al. Efficacy of Antiviral Agents against the SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.2. N Engl J Med. Published online March 9, 2022:NEJMc2201933. doi:10.1056/NEJMc2201933

26. Planas D, Saunders N, Maes P, et al. Considerable Escape of SARS-CoV-2 Variant Omicron to Antibody Neutralization. Immunology; 2021. doi:10.1101/2021.12.14.472630

27. VanBlargan LA, Errico JM, Halfmann PJ, et al. An Infectious SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron Virus Escapes Neutralization by Several Therapeutic Monoclonal Antibodies. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.15.472828

28. Cameroni E, Saliba C, Bowen JE. Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron antigenic shift. Published December 14, 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.12.472269v1

29. Roche. Ronapreve does not retain neutralising activity against the Omicron variant. Published 2021. Accessed December 17, 2021. https://www.roche.com/dam/jcr:dfe6dcb4-d787-45d6-9b1dffc17d667e4c/2021216_Roche%20statement%20on%20Ronapreve%20Omicron.pdf 30. Bartelt LA, Markmann AJ, Nelson B, et al. Outcomes of Convalescent Plasma with Defined High- versus LowerNeutralizing Antibody Titers against SARS-CoV-2 among Hospitalized Patients: CoronaVirus Inactivating Plasma (CoVIP), Double-Blind Phase 2 Study. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.29.22274387

31. Cerqueira-Silva T, Shah SA, Robertson C, et al. Waning of MRNA Boosters after Homologous Primary Series with BNT162b2 or ChadOx1 Against Symptomatic Infection and Severe COVID-19 in Brazil and Scotland: A Test-Negative Design Case-Control Study. Social Science Research Network; 2022. doi:10.2139/ssrn.4082927

32. Kirsebom F, Andrews N, Sachdeva R, Stowe J, Ramsay M, Bernal JL. Effectiveness of ChAdOx1-S COVID-19 Booster Vaccination against the Omicron and Delta Variants in England. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.04.29.22274483

33. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a, double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

Etiketler: