DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 18.05.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

18 Mayıs 2022 Çarşamba

Küresel olarak, Mart 2022'nin sonundan bu yana gözlemlenen devam eden düşüşün ardından, raporlama döneminde (9 Mayıs - 15 Mayıs 2022) yeni haftalık COVID-19 vaka sayıları, önceki haftaya göre bildirilen 3,6 milyondan fazla vaka ve %1'lik bir artış ile stabil hale gelmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
  • Özel konu: Halk sağlığı sürveyansını tamamlamak için SARS-COV-2 çevresel sürveyansı
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

15 Mayıs 2022 itibariyle verileri

Küresel olarak, Mart 2022'nin sonundan bu yana gözlemlenen devam eden düşüşün ardından, raporlama döneminde (9 Mayıs - 15 Mayıs 2022) yeni haftalık COVID-19 vaka sayıları, önceki haftaya göre bildirilen 3,6 milyondan fazla vaka ve %1'lik bir artış ile stabil hale gelmiştir (şekil 1). Öte yandan, aynı dönemde bildirilen 9000'den fazla ölümle, bir önceki haftaya göre %21'lik bir düşüşü temsil eden yeni haftalık ölüm sayısında düşüş devam etmektedir.

Bölgesel düzeyde, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde (+%63), Amerika Bölgesi'nde (+%26), Batı Pasifik Bölgesi'nde (+%14) ve Afrika Bölgesi'nde (+6%) haftalık yeni vaka sayıları artmış olup geriye kalan iki bölgede azalmıştır. Haftalık yeni ölüm vaka sayılarında  %48'lik bir artışın bildirildiği Afrika Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde haftalık yeni ölümlerin sayısı azalmıştır.

Dünya genelinde, 15 Mayıs 2022 itibariyle, 518 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve altı milyondan fazla ölüm vakası bildirilmiştir.

Birkaç ülke COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler ihtiyatla yorumlanmalıdır çünkü söz konusu değişiklikler daha düşük toplam test sayısı ve sonuç olarak daha düşük vaka sayısı ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı,  5 Mayıs 2022**

  

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayısı Amerika Birleşik Devletleri (605.547 yeni vaka; +%33), Çin (389.901 yeni vaka; +%94), Almanya (376.959 yeni vaka; -%20), Avustralya (332.451 yeni vaka; -%23) , ve Japonya’dan (279.620 yeni vaka; +54%). bildirilmiştir.

En yüksek haftalık yeni ölüm vakası sayısı Amerika Birleşik Devletleri (1849 yeni ölüm; -%27), İtalya (765 yeni ölüm; -%16), Rusya Federasyonu (724 yeni ölüm; -%21), Brezilya (689 yeni ölüm; +%1), ve Fransa’dan (590 yeni ölüm; -%19) rapor edilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  15 Mayıs 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 9-15 Mayıs 2022 *

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 9-15 Mayıs 2022 *

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Vericie Varyantların (VOC'ler), Önemli Varyantlar (VOI'ler) veya İzlem Altındaki Varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantlarını takip web sitesinde mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için şiddetle teşvik edilir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve prevalansı

GISAID'e bildirilen neredeyse tüm dizileri hesaba katıldığında Omicron VOC, küresel olarak dolaşan baskın varyanttır. Omicron varyantları arasında BA.2 ve onun soyundan gelen türleri (yani BA.2.X), 1 Mayıs 2022 haftasından itibaren GISAID'e sunulan tüm dizilerin %97'sini oluşturan baskın varyantlardır. Son 30 gün içinde BA.1 ve onun soyundan gelen türleri (yani, BA.1.X), BA.3 ve Delta varyantı, prevalansta daha da azalarak, <%1'lik bir küresel prevalansın altına düşmüştür.

Son haftalarda, Omicron soyundan gelen BA.4, BA.5 ve BA.2.12.1 türlerinin (üçünün de başak bölgesinde ve lokus S: L452'de karakteristik mutasyonları olan üçü de) ilk tespit edildikleri ülkelerde prevalansı artmıştır ( Sırasıyla Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri) ve yeni ülkelere yayılmıştır.

Bugüne kadar, BA.4 20 ülkede (GISAID'e gönderilen 1333 dizilim), BA.5 19 ülkede (757 dizilim) ve BA.2.12.1 38 ülkede (21.711 dizilim) saptanmıştır. Küresel düzeyde, BA.4 ve BA.5, dolaşımdaki tüm varyantların sırasıyla %0,5 ve %0,4'ünü oluşturmaktadır. BA.2.12.1, 24 Nisan 2022 itibariyle dünya genelinde BA.2 soyları arasında %10'luk bir paya sahiptir. (i)

Güney Afrika'da, BA.4 ve BA.5, 13 Mayıs 2022 itibariyle sunulan dizilerin sırasıyla %89 ve %7'sine tekabül eden vaka sayısında bir artışa neden oluyor gibi görünmektedir.(1)

Nisan ayının sonundan bu yana Güney Afrika’da da hastaneye başvurularda ılımlı bir artış bildirilmiş olup ancak bu artış 2021 sonlarında Omicron'un ortaya çıkması sırasında gözlenenden önemli ölçüde daha düşüktür. Benzer şekilde, vaka sayısındaki artışın ilk belirtileri, yakın zamanda BA.5'in dolaşımını doğrulayan Portekiz'de gözlemlenmiştir. Portekiz'de 13 Mayıs itibarıyla hastane ve yoğun bakım ünitesi başvuruları sabit kalmıştır. BA.2.12.1 prevalansının %48 olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nisan 2022'den bu yana vaka ve hastaneye yatış sayısı artmakta olup 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre  sırasıyla vakalarda %33, başvurularda ise %19 artış görülmüştür. (2)

GISAID'e sunulan dizilere dayalı olarak DSÖ tarafından yapılan ön modelleme, BA.4, BA.5 ve BA.2.12.1'in, Delta, BA.1 ve BA.2 gibi dolaşan diğer varyantlardan daha yüksek bir büyüme oranına sahip olduğunu göstermektedir ki bu da  artan bağışıklıktan kaçma ve/veya intrensek geçirgenliğe atfedilebilir.

BA.4, BA.5 ve BA.2.12.1, küresel düzeyde mevcut düşük prevalansları göz önüne alındığında ve  bu Omicron soyları ile ilişkili şiddet gibi hastalık özelliklerinde bir değişikliğin yetersiz kanıtı Omicron VOC çatısı altında DSÖ tarafından izlenen soylar olmaya devam etmektedir.

Ek Kaynaklar:

Özel Konu: Halk sağlığı sürveyansının tamamlanması adına SARS-CoV-2 çevresel sürveyansı

 

COVID-19 pandemisinin yönetimi, virüsün evrimi ve VOC'lerin kontrol önlemleri üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı zorlu bir süreç olmaya devam etmektedir.

Herhangi bir coğrafi konumda SARS-CoV-2 enfeksiyonu insidansı hakkında birincil kanıt kaynağı, üst solunum yolu örneklerinin test edilmesidir. Bununla birlikte, dünya çapındaki düzenlemelerle, rutin COVID 19 sürveyans programları, atık su örneklerinde SARS-CoV-2'nin topluluk ölçekli çevresel sürveyansı (ES) ile teşhis testlerini tamamlamıştır.

COVID-19 pandemisinden önce, atık sudaki dolaşımdaki patojenleri tespit etmek için ES, halk sağlığında, özellikle poliovirüs3 , tifo4,5 ve daha yakın zamanda antimikrobiyal direnç (AMR) için yaygın olarak kullanılıyordu 6.

14 Nisan 2022'de DSÖ, Üye Devletlere SARS-CoV-2 için etkili bir ES programının nasıl oluşturulacağı konusunda tavsiyelerde bulunmak amacıyla halk sağlığı sürveyansını tamamlamak üzere SARS-COV-2 için çevresel sürveyans hakkında geçici bir kılavuz yayınlamıştır. Bu, farklı kaynak düzenlemeleri, ES'yi planlamak ve koordine etmek için minimum gereksinimleri ve veri toplama, analiz, yorumlama ve iletişim için iyi uygulamaları içermektedir.

 

SARS-CoV-2 için çevresel sürveyans uygulamaları

 

Genel COVID-19 müdahalesinden sorumlu halk sağlığı kurumlarının liderliği, SARS-COV-2 ES programları için kritik öneme sahiptir. Bulaşıcı hastalık sürveyansından sorumlu sağlık yetkilileri, SARS-CoV-2 için ES tasarlama, yorumlamayı koordine etme ve bulguları iletme sorumluluğuna sahip olmalıdır.

En temel haliyle, SARS-CoV-2 ES programları, topluluk düzeyinde, virüsün kullanılan test yöntemlerinin tespit sınırlarının üstünde (mevcut) veya altında (yok) olup olmadığını göstermektedir. Bu, virüs dolaşımının olmadığını doğrulamak veya virüsün (yeniden) ortaya çıkması hakkında uyarmak için özellikle sıfır veya düşük yaygınlık düzenlemeleriyle ilgilidir. Yüksek prevalans ortamlarındaki çoğu ES programı, toplumdaki SARS-CoV-2 enfeksiyonundaki eğilimleri belirlemek için sonuçların nicelleştirilmesini içermektedir. En gelişmiş ayarlarda, SARS-COV-2 ES programları ortaya çıkan varyantları tespit edebilir ve dolaşımdaki varyantları izleyebilir. Bu bulgular daha sonra SARS-CoV-2 yanıtlarının ve müdahalelerinin hedeflenmesine yardımcı olabilir.

SARS-CoV-2 ES programları şu şekilde değer katmaktadır:

• SARS-CoV-2'nin bulunmadığı düşünülen alanlar da dahil olmak üzere, klinik vaka tespitinden yaklaşık yedi gün önce SARS-CoV-2'nin (yeniden) ortaya çıkmasının erken uyarı sinyali.

• İyi davranışların teşvik edilmesine yardımcı olmak için risk iletişiminin desteklenmesi – Atık sudaki SARS-COV-2 tespiti, topluluğa virüsün dolaşımda olduğunu hatırlatmak, insanları teşhis testleri aramaya teşvik etmek ve maskeleme, mesafe koyma ve aşılama gibi kontrol müdahaleleri konusunda kayıtsızlığı azaltmak.

• Halk sağlığı sürveyansının uygun maliyetli hedeflenmesini sağlama– daha yüksek SARS-CoV-2 ES sinyallerine sahip sıcak nokta alanlarına, kıt tanısal test kaynaklarının devreye alınması ve yerel kısıtlamaların uygulanması için öncelik verilebilir.

• Hassas veya yüksek riskli ortamlarda, izole topluluklarda, nakliye gemilerinde ve çok günlü etkinlikler ve toplantılarda dolaşımın erken uyarısı için hedefli sürveyansa izin verilmesi

• İlgili veya endişe verici varyantların belirlenmesi ve yeni varyantların ortaya çıkışının saptanması (atık su örneklerinde zor olsa da).

 • Numunelerin bankalanması yoluyla geriye dönük analizin etkinleştirilmesi.

 

Planlama ve koordinasyon için temel hususlar

 

Bir atık su sürveyans programının bileşenleri ve güvenilir ve etkili bir program oluşturmaya yönelik gereksinimler şunları içermektedir:

 • Programın yanıtlaması gereken soruları çerçeveleyen ve oluşturulan bilgileri kararları yönlendirmek için kullanan halk sağlığı kurumları ve politika yapıcılar.

 • Verileri toplayan, yöneten ve yorumlayan epidemiyologlar ve veri yöneticileri.

 • Atık su yönetiminden ve (genellikle) atık su akışlarını ve bunların nüfusun yerleşim yerleri ve halk sağlığı bölgeleriyle ilişkisini anlayan örneklemeden sorumlu su, sanitasyon ve çevre kurumları ve belediye yetkilileri.

• Testleri gerçekleştiren, sonuçları raporlayan ve kalite yönetimini üstlenen, atık su numuneleri ve moleküler biyoloji konusunda uzmanlığa sahip laboratuvarlar.

• Mekansal haritalama ve veri yorumlamayı üstlenen, tüm taraflar adına raporlar hazırlayan ve gösterge tablolarını yöneten bilgi teknolojisi ve iletişim personeli.

SARS-CoV-2 ES programının amacı, daha geniş COVID-19 müdahale stratejisinin bir parçası olarak SARS-CoV-2 izleme ve yönetimi için karar verme süreçlerini bilgilendirmektir. Bu, SARS-CoV-2 ES programını müdahalenin diğer taraflarıyla ilişkilendirmeyi gerektirir.

 

Sonuçlar

 

SARS-CoV-2 için ES'ye yönelik evrensel bir standart yöntem veya yaklaşım yoktur. Ancak, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte çeşitli uygulama toplulukları ve yayınlanmış birçok protokolle birlikte çeşitli yeterlilik programları bulunmaktadır. Kılavuz, veri toplama, analiz ve yorumlama için önemli hususlar hakkında daha fazla bilgi içermektedir. SARS-CoV-2 ve diğer patojenler için ES'yi iyileştirmek adına bir dizi araştırma projesi ve girişim devam etmektedir. ES, yeni varyantları tespit etme, ayrıca insan klinik örneklerinde tanımlanmayan SARS-CoV-2'nin ekolojisi ve zoonotik potansiyelinin (örneğin hayvan yetiştirme operasyonlarının örneklenmesinden) anlaşılmasını artırmanın yanı sıra küresel salgın istihbaratını desteklemek için ulaşım merkezlerinden gelen atık suyu izleme potansiyeline sahiptir.

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi yaklaşık bir aydır haftalık vakalarda artış eğilimi göstermektedir ve bir önceki haftaya göre %6’lık artışla haftalık 63.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir Bölgedeki on yedi (%35) ülke vakalarda %20'nin üzerinde bir artış bildirmiştir ve en büyük oransal artışlardan bazıları Malavi (76’ya karşı 30 yeni vaka; %153 artış), Mozambik (74’e karşı 32 yeni vaka;  %131 artış) ve Moritanya’da (104'e karşı 48 yeni vaka; %117 artış) gözlemlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (51.547 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 86,9 yeni vaka; %17 artış), Réunion (7865 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 878,5 yeni vaka; %28 azalma) ve Zimbabve (674 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 4,5 yeni vaka; %58 artış) olmuştur.

Bölge'de bir önceki haftaya göre haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı %48’lik artış göstermiş olup haftalık 250’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Güney Afrika (237 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %55 artış), Zimbabve (8 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %100 artış) ve Reunion (6 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %14 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, 2022 Nisan ortasından bu yana gözlemlenen artış eğilimini sürdürmüş olup bir önceki haftaya göre %26 artışla 912.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki yirmi altı (%46) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek orantılı artışlardan bazıları; Surinam (615'e karşı 57 yeni vaka; %979 artış), Falkland Adaları (Malvinas) ( 734'e karşı 211 yeni vaka; %248 artış) ve Guyana’da (233'e karşı 83 yeni vaka; %184 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (605.547 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 182,9 yeni vaka; %33 artış), Brezilya (120.831 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 56,8 yeni vaka; %9 artış) ve Arjantin (33.989 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 75,2 yeni vaka; % 93 artış) olmuştur.

Bölge'de haftalık yeni ölüm sayısı bir önceki haftaya göre %16 azalmış olup 3500'ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (1849 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %27 azalma), Brezilya (689 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %1 artış) ve Kanada (501 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,3 yeni ölüm; %3 artış) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, Şubat 2022'nin ortasından bu yana gözlemlenen düşüş eğiliminin ardından, bir önceki haftaya göre %63’lük artış ile haftalık 19.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki dokuz (%41) ülke, yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek oransal artışlardan bazıları Libya (35'e karşı üç yeni vaka; %1067 artış), Afganistan (320’ye karşı 44 yeni vaka; %627 artış) ve Suudi Arabistan’da (3719'a karşı 1065; %249 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Bahreyn (4915 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 288,9 yeni vaka; %46 artış), Suudi Arabistan ve İran (2982 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3,6 yeni vaka; %2 azalma) olmuştur.

 

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya göre %20 azalmıştır ve 130’da fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (51 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %38 azalma ), Mısır (28 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %20 azalma) ve Suudi Arabistan (15 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %25 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi’nde, Mart 2022'nin ortasından bu yana haftalık yeni vakalar azalma eğilimi göstermeye devam etmekte olup bir önceki haftaya göre %20'lik düşüş ile haftalık 1,2 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bölgedeki beş (%8.2) ülke, yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek oransal artışlardan bazıları Ukrayna  (3590'a karşı 200 yeni vaka; %1695 artış), Macaristan (6748'e karşı 2183 yeni vaka; %209 artış) ve Portekiz’de (115.560’e karşı 85.068 yeni vaka; %36 artış) gözlenmiştir. Devam eden ihtilafın test kapasiteleri üzerindeki etkisi nedeniyle Ukrayna'daki vakalar dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Almanya (376.959 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 453,3 yeni vaka; %20 azalma), İtalya (262.374 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 439.9 yeni vaka; %14 azalma) ve Fransa (217.932 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 335,1 yeni vaka; %18 azalma) olmuştur.

Bölgede, bir önceki haftaya göre %29’luk bir düşüşle 3900’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; İtalya (765 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 1,3 yeni ölüm, %16 azalma), Rusya (724 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %21 azalma) ve Fransa (590 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %19 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi bir önceki haftaya göre sırasıyla %19 ve %24 düşüşle 71.000'den fazla yeni vaka ve 614 yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bangladeş (213'e karşı 83 yeni vaka; %156 artış) ve Endonezya (2345'e karşı 1391 yeni vaka; %68 artış) dışındaki tüm ülkeler haftalık vakalarda azalma bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Tayland (48.996 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 70,2 yeni vaka; %21 azalma), Hindistan (19.405 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1,4 yeni vaka; %16 azalma) ve Endonezya (2345 yeni vaka; 100.000 nüfus başına <1 yeni vaka; %69 artış) olmuştur.

 

Bölgedeki en yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Tayland (384  yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %18 azalma), Hindistan (150 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %32 azalma) ve Endonezya (77 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 29 azalma) olmuştur. 12 Mayıs 2022'de resmi medya aracılığıyla Kore’de ilk COVID-19 salgını bildirilmiştir. Ancak şu anda doğrulanmış vaka veya ölüm sayısı mevcut değildir.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, Mart 2022'nin ortasından bu yana yeni haftalık vakalarda düşüş eğilimi göstermekteydi ancak, son iki haftada haftalık yeni vakalarda 1,3 milyondan fazla yeni vaka ile bir önceki yıla göre %14'lük bir artış gözlemlenmiştir. Bölgedeki dokuz (%31) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek oransal artışlardan bazıları Papua Yeni Gine (279'a karşı 22 yeni vaka; %1168 artış), Brunei Sultanlığı (1784'e karşı 77 yeni vaka; %129 artış) ve Malezya’da (19.137'ye karşı 8732 yeni vaka; %119 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Çin (389.901 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 26,5 yeni vaka; %94 artış), Avustralya (332.451 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1303,7 yeni vaka; %23 azalma) ve Japonya (279.620 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 221,1 yeni vaka; %54 artış) olmuştur.

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %10’luk bir düşüş ile 1200’ün biraz üzerinde yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Kore (349 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %28 azalma), Avustralya (267 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 16 artış) ve Japonya (254 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 17 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Ekler:

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler, bölgeler ve alanlar, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 

Referanslar

 

1. South Africa National Institute for Communicable Diseases (NICD). Tracking SARS-Cov-2 Variants. https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/disease-index-covid-19/sars-cov-2-genomic-surveillance-update/

2. Centers for Disease Control and Prevention. COVID Data Tracker. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#newhospital-admissions

3. Guidelines for environmental surveillance of poliovirus circulation. Geneva: World Health Organization; 2003. https://apps.who.int/iris/handle/10665/67854?show=full

4. Typhoid: vaccine preventable diseases surveillance standards. Geneva: World Health Organization; 2018. www.who.int/publications/m/item/vaccine-preventable-diseases-surveillancestandards-typhoid

5. Uzzell CB, Troman CM, Rigby J, Mohan VR, John J, Abraham D, et al. Environmental surveillance for Salmonella Typhi as a tool to estimate the incidence of typhoid fever in low-income populations. medRxiv. 2021;22 May 2021. doi: 10.1101/2021.05.21.21257547.

6. WHO integrated global surveillance on ESBL-producing E. coli using a “One Health” approach: implementation and opportunities. Geneva: World Health Organization; 2021. https://www.who.int/publications/i/item/whointegrated-global-surveillance-on-esbl-producing-e.-coli-using-a-one-health-approac.

Etiketler: