DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 20.04.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

20 Nisan 2021 Salı

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları sekizinci haftada arttı ve geçen hafta 5,2 milyondan fazla yeni vaka bildirildi. Arka arkaya beşinci haftada yeni ölümlerin sayısı, 83.000'den fazla yeni ölüm bildirilmesiyle, geçen haftaya göre% 8 artarak arttı.

18 Nisan 2021 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 

Küresel Epidemiyolojik Durum

Özel Konu: DSÖ’nün COVID-19 küresel hızlı risk değerlendirmesiyle ilgili güncelleme

• Özel Konu: Pandemik grip sürveyansı - COVID-19 salgını ile paralellik gösteriyor

• Özel Konu: SARS-CoV-2 Varyantları

DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları sekizinci haftada da artmış olup geçen hafta 5,2 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir - 2021 Ocak ayı başlarında görülen pikin üzerine çıkmıştır (Şekil 1). Yeni ölüm vakalarının sayısı art arda beşinci haftada da artmış ve 83.000'den fazla yeni ölüm vakası  bildirilmiştir. Geçen hafta bildirilen kümülatif COVID-19 ölüm sayısı 3 milyonu aşmıştır; ölüm vakalarının artış hızı artmakta olup, 1 milyon ölüm vakasına ulaşmak 9 ay, 2 milyon ölüm vakasını aşmak için 4 ay ve 3 milyon ölüm sayısına ulaşmak sadece 3 ay sürmüştür.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 18 Nisan 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi dışındaki tüm bölgeler geçtiğimiz hafta vakalarda artış bildirirken, en büyük artış Güneydoğu Asya Bölgesince bildirilmekte olup bunu büyük ölçüde Hindistan ve ardından Batı Pasifik Bölgesi izlemektedir (Tablo 1). Avrupa ve Batı Pasifik bölgeleri dışındaki tüm bölgeler, haftalık ölüm vakası sayısında artış bildirmiştir; en büyük artış Hindistan'daki ölümlerdeki artışa bağlı olarak Güneydoğu Asya Bölgesi'nde, ardından da büyük ölçüde İran İslam Cumhuriyeti'nde yeni ölüm vakalarındaki artışa bağlı olarak Doğüu Akdeniz Bölgesinde görülmüştür.

En fazla yeni vaka bildiren ülkeler, altı DSÖ bölgesinden dördünü temsil etmektedir: Hindistan (1429 304 yeni vaka;% 64 artış), Amerika Birleşik Devletleri (477 778 yeni vaka;% 2 artış), Brezilya (459281 yeni vakalar;% 1 azalma), Türkiye (414 312 yeni vaka;% 17 artış) ve Fransa (233275 yeni vaka;% 12 azalma).

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  18 Nisan 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

 

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 525 505 (%29)

 

% 7

59 551 000 (%42)

39 482 (%47)

% 8

1 444 736 (%48)

Avrupa

1 624 060 (%31)

 

% -3

49 208 464 (% 35)

26 302 (%32)

%-3

1 035 294 (%34)

Güneydoğu Asya

1 518 708

(%29)

 

%57

17 696 534 (%13)

9 447 (%11)

%49

237 832 (%8)

Doğu Akdeniz

386 176

(%7)

 

% 6

8 444 694 (%6)

5 460 (%7)

%23

170 580 (%6)

Afrika

54 297

(%1)

 

% 7

2 205 688 (%2)

1 444 (%1)

%14

80 715 (%3)

Batı Pasifik

128 176

(%2)

 

%15

2 077 516 (% 2)

1 570

(%2)

%-8

34 918 (%1)

Küresel

5 236 922 (%100)

 

%14

140 332 386 (%100)

83 305 (%100)

%8

3 004 088 (%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 12 – 18 Nisan 2021 **

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

ÖZEL KONU: DSÖ’NÜN COVID-19 KÜRESEL HIZLI RİSK DEĞERLENDİRME-SİYLE İLGİLİ GÜNCELLEME, 13 NİSAN 2021

COVID-19 salgını, yanıt ve SARS-CoV-2 virüsü hakkındaki anlayışımız gelişmeye devam ederken, DSÖ'nün en son değerlendirmesi, küresel halk sağlığı riskinin çok yüksek olduğu yönündedir. Acil Durum Yanıt Çerçevesi kapsamında, DSÖ, ortaya çıkan sorunlara yanıtımızı bildirmek için düzenli olarak risk değerlendirmeleri ve durum analizleri gerçekleştirmektedir. 

Ek olarak, DSÖ derinlemesine bir tehlike, maruziyet ve bağlam değerlendirmesi yoluyla risklerin mevcut risk durumunu düzenli ve resmi olarak gözden geçirmekte olup bunun yanında insan sağlığına yönelik mevcut risk, küresel olarak devam eden yayılma riskleri ve yetersiz kontrol kapasitesi riskine yanıt vermek ve bunları araştırmak için güvenlik açıklarının ve kapasitelerinin gözden geçirilmesi ilemlerini gerçekleştirir. Bu tür değerlendirmeler, bir DSÖ dahili karar verme aracı olarak kullanılır, ancak aynı zamanda UST Acil Durum Komitesi toplantıları dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bağımsız müzakereleri desteklemek için de kullanılır. Bugüne kadar on COVID-19 hızlı risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiş olup SARS CoV-2 endişe verici varyantlarının (VOC) ortaya çıkışını çevreleyen belirli olaylar için ek değerlendirmeler tamamlanmıştır. Burada, en son derinlemesine küresel hızlı risk değerlendirmesinin bir özetini sunmaktayız.

COVID-19 salgını, küresel vaka ve ölüm oranı Şubat 2021'in ortasından bu yana endişe verici bir oranda artarken, hiçbir hafifleme belirtisi göstermemektedir; Küresel kümülatif COVID-19 vakalarının ve ölümlerinin üçte biri yalnızca son üç ayda rapor edilmiştir ve haftalık vakalar Ocak 2021'de bir önceki pik ile benzer seviyelere ulaşmıştır. Pandemi yörüngesindeki belirgin coğrafi farklılıklar, son haftalarda Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik bölgelerinde gözlenen keskin artışlarla birlikte bölge ve ülke düzeyinde gözlemlenmeye devam etmektedir. Küresel enfeksiyon ölüm oranı (IFR), Ocak ayına göre büyük ölçüde Amerika Bölgesi'ndeki artışın etkisiyle % 0,1 ila % 1,0 arasında tahmin edilmiştir. Küresel olarak ölüm oranları 40 yaşın üzerindekiler için olduğu kadar erkekler için de kadınlara göre daha yüksek olmaya devam etmektedir.

Son dört aydaki yeniden canlanmalar büyük olasılıkla kısmen hem SARS-CoV-2 VOC'lerin ortaya çıkması hem de halk sağlığı ve sosyal önlemlerin (PHSM) tutarsız kullanımı / erken gevşetilmesinden kaynaklanmıştır. SARS-CoV-2 varyant vakalarını tespit etmek için gözetim ve sıralama faaliyetleri güçlendirildikçe, küresel VOC olarak belirlenen üç varyantı rapor eden ülkelerin sayısı artmıştır. Üç VOC'nin tümü artan bulaşıcılıkla ilişkilidir. Ek olarak, bazıları artan hastalık şiddeti (VOC 202012/01 ve 501Y.V2), artan bağışıklık kaçış riski (501Y.V2 ve P.1) ve / veya nötralizasyonda önemli azalmalar (501Y.V2 ve P. 1) yabani tip / VOC olmayan varyantlara kıyasla iyileşen veya aşı sonrası serumlar ile, aşı başarısızlığı veya yeniden enfeksiyon riskinin arttığını düşündürür. VOC'lere ek olarak, şimdiye kadar altı varyant ilgili SARS-CoV-2 varyantları (VOI'ler) olarak tanımlanmıştır ve diğer 19 varyant şu anda araştırılmakta olup, özellikle küresel insidans yüksek kaldığından, risklerin devam ettiğini vurgulamaktadır. Önümüzdeki aylarda fenotipik etkileri ve küresel önemi olan daha fazla varyantın ortaya çıkması riski bulunmaktadır.

Küresel olarak COVID-19'un yüksek yükü, sürveyans sistemlerini zorlamaya devam etmiştir ve rapor edilen vakalar için paylaşılan demografik bilgilerin eksiksizliğinde büyük bir boşluğa yol açmıştır. DSÖ sürveyans kılavuzlarına uygun olarak, sürveyansı ve raporlamayı güçlendirmek için çabalar sarf edilmektedir, ancak özellikle düşük gelirli ülkeler için birçok zorluk devam etmektedir. Devam eden pandemi aynı zamanda çoğu ülkede halk sağlığı ve sağlık hizmetleri kapasitelerini zorlamaya devam etmektedir çünkü çoğu zaman aynı insan kaynakları, aşı uygulaması dahil olmak üzere klinik yönetim ve salgın müdahale faaliyetlerinde de yer almaktadır. Çoğu bölgede bildirilen vakalardaki son artış, sağlık hizmetlerinin iş yükünü artırmış ve kaynakları azaltmış ve hem COVID-19'u olanlara hem de diğer hastalıkları olan hastalara bakım yapma kapasitesini de azaltmıştır; Ülkelerin % 90'ından fazlası bir miktar hizmet kesintisi bildirmiş olup yaklaşık % 40'ı temel birinci basamak sağlık hizmetlerinde aksaklıklar bildirmiştir.

Enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) ve PHSM'nin, COVID-19 nedeniyle bulaşma ve ölümlerin azaltılmasında ve sınırlandırılmasında kritik olduğu kanıtlanmıştır. PHSM'nin kullanımı, hem ulusal hem de bölgesel düzeylerde sağlık sisteminin kapasitesinin yanı sıra bulaşma yoğunluğunu hesaba katmak için özellikle VOC bağlamında sürekli olarak izlenmeli ve düzenlenmelidir. Raporlar, çoğu insanın ulusal COVID-19 müdahale stratejilerinin bir parçası olarak PHSM'yi desteklemeye devam ettiğini doğrulasa da, pandemik yorgunluk oluşmakta ve PHSM'nin bulaşma üzerindeki etkisini baltalamaktadır. Bazı ülkelerde, hükümetlerin salgın yanıtlarına güven eksikliği ve salgının süresiyle ilgili artan hayal kırıklığı ve belirsizlik, COVID-19'a yanıtın ekonomik etkileriyle birleştiğinde, PHSM'ye karşı protestolara yol açmıştır.

COVID-19 tedavisinin temel taşı, şiddetli veya kritik COVID-19 hastaları için oksijen ve sistemik kortikosteroid tedavisinin kullanımı ile birlikte erken teşhis ve klinik değerlendirme olmaya devam etmektedir. Kişisel koruyucu ekipman (PPE), PCR testleri ve tıbbi oksijen ekipmanı pazarları daha yüksek talebe uyum sağlamaya başladı ve Biyomedikal Konsorsiyumu (BM Tedarik Zincirinin bir parçası) yeterince kaynak sağlanamayan (tedarik zincirlerinin üretim ve nakliye kesintilerine / kısıtlamalarına karşı savunmasız kaldığı) yerleşim yerlerinde (tesislerde) oksijen ikmal cihazı tedarikini artırmayı desteklemeye devam etmekt12 Nisan 2021 itibariyle, dört aşı DSÖ tarafından Acil Kullanım İzni almıştır. 196 ekonomide toplam 781 milyon doz COVID-19 aşısı uygulanmıştır. Ancak, 24 ekonomi (Afrika Bölgesi'nden 12 ve Batı Pasifik Bölgesi'nden 7 dahil) henüz aşılamaya başlamamıştır. COVID-19 aşılarının mevcut eşitsiz ve adaletsiz erişimi ve dağıtımı, VOC'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte pandemiyi uzatma riskiyle birlikte küresel eşitsizlikleri artırmaktadır.edir.  Bununla birlikte, tedarik zinciri ağı, üretimden idareye kadar COVID-19 aşılarının soğuk zincir gereksinimlerinin korunmasında zorluklara yol açarak, konteynerlerin ve gemilerin mevcudiyetinde kısıtlamalarla karşılaşmaya devam etmektedir.

12 Nisan 2021 itibariyle, dört aşı DSÖ tarafından Acil Kullanım İzni almıştır. 196 ekonomide toplam 781 milyon doz COVID-19 aşısı uygulanmıştır. Ancak, 24 ekonomi (Afrika Bölgesi'nden 12 ve Batı Pasifik Bölgesi'nden 7 dahil) henüz aşılamaya başlamamıştır. COVID-19 aşılarının mevcut eşitsiz ve adaletsiz erişimi ve dağıtımı, VOC'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte pandemiyi uzatma riskiyle birlikte küresel eşitsizlikleri artırmaktadır.

Yıl sonuna kadar tek bir doz aşı ile % 20-30'luk bir popülasyonu kapsayacak COVAX'ın hedefiyle ve enfeksiyon yoluyla elde edilen bağışıklığa sahip nüfusun oranının muhtemelen% 25'ten az olduğu düşünüldüğünde, küresel nüfusun çoğu hala enfeksiyona duyarlıdır. Ek olarak, doğal enfeksiyon, COVID-19 aşısı veya her ikisinin kombinasyonu tarafından sağlanan bağışıklığın derecesi ve süresi hala araştırılmaktadır ve bazı araştırmalar, aşılananların SARS CoV2 enfeksiyonunu duyarlı kişilere hala bulaştırabileceğini göstermektedir. Küresel aşı kabulü genel olarak yüksek kalırken, yanlış bilgilere maruz kalma ve aşı güvenini oluşturmada veya zayıflatmada önemli bir rol oynayabilecek yerel sağlık uzmanlarının tutumları da dahil olmak üzere çok sayıda nedene bağlı olarak ülke farklılıkları gözlemlenmiştir.

SARS-CoV-2 virüsü ve bunun tetiklediği karmaşık bağışıklık tepkisi konusundaki anlayışımız artmaya devam ederken, aşılamanın bulaşmayı azaltmadaki etkinliği de dahil olmak üzere pek çok şey hala bilinmemektedir; bağışıklık süresi; bulaşmada çocukların rolü ve COVID-19 sonrası durumun sıklığı ve doğası ("uzun süreli COVID"). VOC'lerin ortaya çıkışı, bağışıklıktan kaçma potansiyeli ve virüsteki bu değişikliklerin küresel epidemiyolojiyi nasıl etkilediği gibi daha fazla bilinmeyenleri ortaya çıkarır.


Ek kaynaklar

• DSÖ risk değerlendirme süreci hakkında daha fazla bilgi
 

 

 

ÖZEL KONU: PANDEMİK GRİP SÜRVEYANSI - COVID-19 SALGINI İLE PARALELLİK GÖSTERİYOR

COVID-19 salgını için sürveyans yaklaşımları, mevcut sistemlerin kullanımı ve uyarlanmasının yanı sıra gözetim hedeflerini karşılamak için yeni sistemlerin kurulmasını birleştirmiştir. Küresel Grip Sürveyans ve Yanıt Sistemi (GISRS) bunun bir örneğidir ve hem SARS CoV-2 hem de mevsimsel grip için eşzamanlı topluluk dolaşımındaki eğilimleri izleme yönündeki kritik ihtiyacı desteklemek için kullanılmıştır (arka plan için bkz. 9 Mart 2021 Özel Odak) bilgi). Burada, influenzaya yönelik sürveyans yaklaşımları ile COVID-19 pandemisi arasındaki paralelliklere bakmaktayız.

Kritik olarak, hem grip hem de COVID-19 salgın senaryoları altında, sürveyansı gerçekleştirmek aşağıdaki birden fazla sisteme dayanır:

• Ortaya çıkışı ve iletimi doğrulayın ve tespit edin,

• Coğrafi yayılımı ve ilgili morbidite ve mortaliteyi izleyin ve

•Aşıların ve diğer kontrol önlemlerinin ciddiyetini değerlendirin ve geliştirme ve güncelleme konusunda bilgi verin.

Bir influenza pandemisi sırasında halk sağlığı sürveyansına ilişkin DSÖ rehberi, bir pandemi öncesinde, sırasında ve sonrasında farklı aşamalarda ihtiyaç duyulan farklı sürveyans hedeflerini ve bileşenlerini vurgulamaktadır (Şekil 3)

Şekil 3: Pandemik influenza evreleri süreci (Kaynak: DSÖ, 2017)

Uyarı Aşaması

Uyarı aşamasında, sürveyans hedefleri, virüs iletimini ve coğrafi yayılımını kesintiye uğratmak ve virüsü anlamak amacıyla tüm vakaların tespiti ve insandan insana bulaşmanın doğrulanmasına odaklanır. Olay temelli sürveyans, aktif vaka bulma ve rutin influenza ve diğer solunum virüsü sürveyans sistemleri (örneğin, GISRS) bu aşamada faydalıdır.

Olaya dayalı sürveyans (EBS), hayvanlardan insanlara yayılma veya insandan insana bulaşma potansiyeli olan influenza ve diğer solunum yolu virüslerinin salgınlarının hızlı tespitini ve sinyallerine erken müdahaleyi desteklemek için küresel olarak halk sağlığı otoriteleri tarafından rutin olarak gerçekleştirilmektedir. EBS, örneğin şiddetli solunum hastalığı kümeleri / salgınlarının sinyallerini, sağlık çalışanları arasındaki enfeksiyonları, rutin sürveyans veri eğilimlerinde beklenmedik değişiklikleri, solunum hastalığı tedavisi için kullanılan ilaçların alışılmadık derecede yüksek satışlarını, insanlarda hayvan salgınları ile bağlantılı hastalıkları tespit etmek için kullanılabilir. vb.

EBS, COVID-19 interpandemik sürveyansını desteklemek için rutin olarak kullanılır - diğer resmi ve gayri resmi kaynaklardan sürveyans ile birleştirilen olağandışı epidemiyolojik eğilimlerin veya değişikliklerin tespiti ve araştırılması için salgın istihbarat faaliyetlerini destekler, devam eden COVID-19 durum farkındalığını, risk değerlendirmesini ve kanıta dayalı bir yanıtı destekler. Temaslı izleme ve küme / salgın araştırması yoluyla aktif vaka bulma, SARS-CoV-2 bulaşmasını kesintiye uğratmak için önerilir ve benzer şekilde yeni şüpheli vakaları bulmak, potansiyel insandan insana bulaşmayı belgelemek ve hastalık riskini azaltmak için hedefli müdahaleler sağlar ve pandemik influenza virüslerinin daha fazla bulaşmasını kesintiye uğratır.

Pandemi Aşaması

Açık bir şekilde genel bulaşma (iletim)  bir kez gerçekleştiğinde, durumu izlemek, risk değerlendirmeleriyle ilgili bilgi vermek ve halk sağlığı müdahalelerini düzenlemek için kritiktir. Bu aşamada, virüs evrimini ve coğrafi yayılımını, hastalığın ciddiyetini ve şiddetli hastalık için yüksek risk altındaki grupları anlamak önemlidir. Sürveyans faaliyetleri, yüksek kaliteli veri elde etmeye odaklanır ve duyarlılığa karşı özgüllüğü destekler (yani, tüm vakaları tanımlamaya çalışmak zorunda değildir). Mümkün olan her yerde, mevcut sürveyans sistemlerinin kullanımı ve güçlendirilmesi tercih edilmelidir. Genellikle farklı sistemler, pandemi aşamasında toplu olarak sürveyans için bir temel oluşturan hafif hastalık, hastanede kalmayı gerektiren ağır hastalık ve ölümle ilgili bilgileri toplar.

Sağlık hizmetine dayalı bir sürveyans yaklaşımı, yıl boyunca influenza sürveyansı için birincil yaklaşımdır ve COVID-19 için de temel bir sürveyans yaklaşımı olarak kabul edilir. Artan sürveyans dönemlerinde, diğer toplum temelli vaka araştırması ve sürveyans faaliyetleri, ek epidemiyolojik bilgi sağlamaya hizmet eder.

Sentinel (önleyici) sürveyans: Sentinel yaklaşım kullanan mevcut influenza sürveyans sistemleri, sınırlı sayıda sürveyans sahasından epidemiyolojik ve virolojik sürveyans için kaliteli veri toplamayı vurgular. Sentinel sağlık hizmetleri, temsil edilebilirlik, fizibilite ve sürdürülebilirliğe göre seçilir. Katı vaka tanımlarının kullanılması ve vakaların tümü veya bir alt kümesinin test edilmesi, vaka yönetimi veya salgın araştırması için değil, gözetim amaçlıdır. Bir pandemi sırasında, devam eden sentinel sürveyans, eğilimlerin izlenmesine yardımcı olur buna coğrafi yayılma; müdahale önlemlerinin etkisi; varyantların evrimi ve ortaya çıkışı olmak üzere bulaşma ve virüs özellikleri; ve aşı etkinliği dahildir. Şu anda kapsamlı sürveyans için tamamlayıcı bir yaklaşım olarak COVID-19'u izlemek için sentinel (önleyici) bir yaklaşım önerilmektedir ve birçok ülke COVID-19 aktivitesindeki ve virüs özelliklerindeki eğilimleri izlemek için mevcut sentinel influenza sürveyans sistemlerini kullanmaktadır.

• Non-Sentinel sürveyans: Grip virolojik sürveyansı, aynı zamanda non-sentinel  sürveyansa da dayanır. Örnekler; sonuçların daha sık klinik yönetin ve teşhiste kullanıldığı non-sentinel bölgelerden toplanabilir. Sentinel sürveyans ile karşılaştırıldığında, non-sentinel sürveynastan gelen bilgiler genellikle o kadar ayrıntılı değildir ve test için seçilen vakalar standart vaka tanımını karşılamayabilir.

 

• Evrensel sürveyans: Pek çok ülke, grip ve diğer solunum yolu patojenleri için evrensel sürveyans gerçekleştirir, sentinel sürveyansı desteklemek veya ikame etmek için genellikle grip benzeri hastalıklar (GBH) veya şiddetli akut lunum yolu hastalığı (SARI) veya bildirilebilir bir solunum patojeninin (influenza veya COVID-19 dahil) şüpheli veya doğrulanmış laboratuvar tanısı ile hastaneye başvuran tüm hastalar hakkında bilgi toplamak için elektronik sağlık kaydı verilerine güvenir. Şu anda COVID-19 sürveyansı, nerede teşhis edildiklerine bakılmaksızın tüm COVID-19 vakalarından veri toplamayı amaçlamaktadır.

• Mortalite sürveyansı: Birçok ülke, influenzaya bağlı ölümleri, influenzaya bağlı ölümlerin sürveyansı (ölüm sertifikaları kullanılarak) veya influenzaya atfedilen aşırı ölümlerin istatistiksel analizi yoluyla izler. COVID-19 ölümlerinin günlük veya haftalık olarak düzenli sayılması şu anda COVID-19 sürveyans mortalite izlemesinin bir parçası olarak, ölüm sertifikaları dahil olmak üzere önerilmektedir. İnfluenza epidemileri sırasında yaygın olarak yapılmasa da, pandemi aşamasında influenzaya bağlı ölümlerin daha sık toplanması ve rapor edilmesi gerekebilir.

• Diğer kaynaklar:

o İnfluenza ile enfekte bireylerin yaklaşık yarısının hastalıkları için sağlık hizmetine başvurmadıkları tahmin edilmektedir.1 Grip Benzeri Hastalık-GBH için katılımcı sürveyans, hastalıkları için sağlık hizmeti aramayan gönüllü bir katılımcı kohortundan semptomların kendi kendine raporlanmasının sürekli olarak toplanmasını içerir ve sağlık temelli sürveyans sistemlerinden gelen verileri tamamlar. Bazı ülkeler ayrıca mevcut katılımcı sürveyans sistemlerini uyarlıyor veya COVID-19'u izlemek için yenilerini geliştiriyor.

o Özel çalışmalar ve modelleme, bir pandemi sırasında bulaşma dinamikleri, riski ve ciddiyeti hakkında bilgi üretebilir. 2009 influenza pandemisinden bu yana pandemik influenzaya hazırlık faaliyetlerinin bir parçası olarak yapılan çalışmalar COVID 19 yanıtına bilgi aktarmıştır.

o Gelecekteki bir influenza pandemisinde kullanılmak üzere geliştirilen sero-epidemiyolojik ve bulaşma çalışması protokolleri, COVID-19 pandemisinde kullanılmak üzere acilen güncellenmiştir.

Verilerin DSÖ'ye raporlanması

Mevcut halk sağlığı rehberi, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının ulusal olarak bildirilebilir olmasını, gönüllülük temelinde vaka bazlı raporlama ve haftalık olarak DSÖ'ye talep edilen ayrıntılı toplu veri raporlamasını önermektedir.

İleri grip salgını sırasında, benzer raporlama gereklilikleri başlangıçta tavsiye edilebilir. Pandemi devam ettikçe, ülkeler durumu izlemeye yönelecekler ve düzenli olarak toplanmış grip verilerinin bölgesel ve küresel DSÖ platformlarına tutarlı ve zamanında raporlanması, rutin grip sürveyans verilerinin haftalık raporlanmasına dönüşebilir. İnfluenza ve diğer patojenlerin neden olduğu gelecekteki pandemilere sağlam bir yaklaşım sağlamak için hem yerel hem de küresel gözetim sistemlerini daha da güçlendirmek ve standartlaştırmak için dersler çıkarmak ve COVID-19 yanıtının ivmesini sürdürmek kritik önemini korumaktadır.

Ek kaynaklar

• Grip için küresel epidemiyolojik sürveyans standartları

İnfluenzanın laboratuar teşhisi ve virolojik sürveyansı için el kitabı

• Bir Grip Pandemisi Sırasında Sürveyans için DSÖ Rehberi

• Mevsimsel olmayan grip ve diğer ortaya çıkan akut solunum yolu hastalıklarını araştırmak için protokol

ÖZEL KONU: SARS-COV-2 VARYANTLARIYLA İLGİLİ GÜNCELLEME

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, klinik tabloda ve ciddiyette değişikliklere yol açıp açmadığını veya halk sağlığı ve sosyal önlemleri (PHSM) etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirir. Potansiyel endişe verici varyantlarının (VOC'ler) veya faydalı varyantların (VOI'ler) "sinyallerini" tespit etmek ve bunları küresel halk sağlığı için ortaya çıkan riske göre değerlendirmek için sistemler oluşturulmuştur (ayrıca bkz. Çalışma tanımları). Ulusal makamlar, yerel endişe verici/ faydalı diğer varyantlarını belirlemeyi tercih edebilir. Halihazırda dolaşımda olan VOC'ler ve VOI'ler hakkında ayrıntılı bilgi, Haftalık Epidemiyolojik Güncellemenin daha önce yayınlanmış baskılarında mevcuttur. Burada, 20 Nisan 2021 itibariyle üç VOC'nin coğrafi dağılımına ilişkin kısa bir güncelleme ve tespit edilen VOI'ler hakkında bir güncelleme sunmaktayız (Tablo 2).

Tablo 2: 20 Nisan 2021 itibarıyla endişe verici varyantlar (VOC) ve faydalı varyantlara (VOI) *

 

Yeni Şus sınıfı

Mağara (Pango) soyu

GISAID sınıfı

Alternatif isimler

İlk Tespit Edildiği Yer

İlk örnekler

Karakteristik mutasyonlar

VOC

20I/501Y.V1

B.1.1.7

GR

VOC 202012/01†

Birleşik Krallık

Eylül 2020

H69/V70 del, Y144 del, N501Y, A570D, P681H, S106/G107/F108 del

20H/501Y.V2†

B.1.351

GH

VOC 202012/02

Güney Afrika

Ağustos 2020

L242/A243/L244 del, K417N, E484K, N501Y, S106/G107/F108 del

20J/501Y.V3

B.1.1.28.1, diğer adı P.1†

GR

VOC 202101/02

Brezilya ve Japonya

Aralık 2020

K417T, E484K, N501Y,20J/501Y.V3  S106/G107/F108 del

VOI

20C

B.1.525

G/484K.V3

-

Birleşik Krallık ve Nijerya

Aralık 2020

H69-V70 delesyonu; Y144 delesyonu; Q52R; E484K; Q677H; D614G  ve F888L

20C/S.452R

 

B.1.427/B.1.429

GH/452R.V1

CAL.20C/L452R

Amerika Birleşik Devletleri

Haziran 2020

L452R; W152C; S13I ve D614G

 

20B/S.484K

B.1.1.28.2, diğer adı  P.2

GR

-

Brezilya

Nisan 2020

L18F; T20N; P26S; F157L; E484K; D614G; S929I ve V1176F

Henüz atanmamış

 

B.1.1.28.3, diğer adı  P.3

Henüz atanmadı

PHL-B.1.1.28

Filipinler ve Japonya

Şubat 2020

141-143 del, E484K; N501Y ve P681H

20C

B.1.526 ile  E484K yada S477N

GH

-

Amerika Birleşik Devletleri

Kasım 2020

L5F; T95I; D253G; D614G; A701V ve E484K yada

S477N

20C

 

B.1.616

GH

-

Fransa

Ocak 2021

G142 del; D66H; Y144V; D215G; V483A; D614G; H655Y; G669S; Q949R;  N1187D

† Anahtar değişkenler için standartlaştırılmış terminoloji (isimlendirme) oluşturma çalışmaları devam ederken, bunlar DSÖ'nün bu yayında bunlara atıfta bulunacağı adlardır.

 

Şekil 4. 20 Nisan 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 VOC 202012/01 bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

700

Şekil 5. 20 Nisan 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 501Y.V2 rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

700

Şekil 6. 20 Nisan 2021 itibarıyla SARS-CoV-2 P.1 Varyantını rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

700

DSÖ önerileri

Virüs mutasyonu potansiyeli, insan ve hayvan enfeksiyonlarının sıklığı ile artar. Bu nedenle, SARS CoV-2'nin yerleşik hastalık kontrol yöntemlerini kullanarak bulaşmasının azaltılmasının yanı sıra hayvan popülasyonlarına bulaştırılmasından kaçınılması, olumsuz halk sağlığı etkilerine sahip mutasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik küresel stratejinin kritik yönleridir. PHSM, yeni bildirilen varyantlar da dahil olmak üzere SARS-CoV-2'nin yayılmasını engellemek için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Çok sayıda VOC bulaşının olduğu birçok ülkeden elde edilen kanıtlar, sağlık tesislerinde fiziksel mesafenin ve diğer PHSM'nin yanı sıra enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin uygulanmasının  COVID19 vakası insidansını, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Tıbbi karşı tedbirler üzerindeki bulaşma, ciddiyet ve etkiyi değerlendiren yeni çalışmalardan elde edilen bulgular, Üye Devletler tarafından kullanılan PHSM ve IPC önlemlerinin bilgilendirilmesine yardımcı olmaya devam edecektir. Ulusal ve yerel makamlar, epidemiyolojik sürveyans, stratejik testler ve uygun olan yerlerde SARS-CoV-2'nin sistematik sekanslanması dahil olmak üzere mevcut PHSM, IPC ve hastalık kontrol faaliyetlerini güçlendirmeye devam etmeleri için teşvik edilmektedir.

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir önceki haftaya göre 54.000’den fazla yeni vaka ve 1100’den fazla yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre sırasıyla% 7 ve% 14 artış göstermiştir. Haftalık vaka insidansı son sekiz haftadır dalgalı bir seyir izlemiştir ancak net bir eğilim göstermemiştir. Haftalık ölüm vakaları ise geçen hafta artış göstermiş ve en yüksek sayıda ölüm vakası bildiren ülke  Güney Afrika olmuştur.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Etiyopya (12.981 yeni vaka; 100.000 kişi başına 11,3 yeni vaka;% 7 azalma), Güney Afrika (8153 yeni vaka; 100.000 kişi başına 13,7 yeni vaka;% 35 artış) ve Kenya (6103 yeni vaka; 100.000 kişi başına 11,3 yeni vaka; % 14 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (455 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm;% 51 artış), Etiyopya (182 yeni ölüm; 100.000’de 0,2 yeni ölüm; %13 azalma) ve Kenya (133 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm;% 7 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesinde 1.5 milyondan fazla yeni vaka ve 39.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre vaka sayılarında % 7'lik bir artış ölüm oranında ise % 8'lik bir artış olmuştur. Bölgede son sekiz haftadır haftalık olarak bildirilen yeni vakalarda ve son beş haftadır ise haftalık olarak bildirilen yeni ölümlerde artış eğilimi görüldüğü bildirilmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (477.778 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 144,3 yeni vaka;% 2 artış), Brezilya (459.281 yeni vaka; 100.000 başına 216,1 yeni vaka;  % 1 azalma) ve Arjantin (160.747 yeni vaka; 100.000 başına 355,7 yeni vaka;% 29 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakalarının bildirildiği ülkeler yine; Brezilya (20.031 yeni ölüm; 100.000'de 9,4 yeni ölüm;% 2 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (5146 yeni ölüm; 100.000'de 1,6 yeni ölüm;  % 1 azalma) ve Meksika (4673 yeni ölüm; 100.000'de 3,6 yeni ölüm;% 48 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre % 6'lık bir artışla 386.000'den fazla yeni vaka, % 23'lük bir artışla 5400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. 2021 yılı Şubat ayından bu yana bildirilen vaka ve ölümlerdeki artış eğilimleri ile birlikte son iki haftadaki yeni ölüm vaka sayıları keskin artışlarla devam etmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; İran (166.367 yeni vaka, 100.000 kişi başına 198,1 yeni vaka,% 29 artış), Irak (52.832 yeni vaka, 100.000 kişi başına 131,3 yeni vaka,% 6 artış) ve Pakistan (34.190 yeni vaka, 100.000 kişi başına 15,5 yeni vaka,% 3 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (2095 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 2,5 yeni ölüm,% 70 artış), Pakistan (765 yeni ölüm, 100.000'de 0,3 yeni ölüm, %21 artış ) ve Tunus (482 yeni ölüm, 100.000'de 4,1 yeni ölüm,% 59 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi 1.6 milyondan fazla yeni vaka ve 26.000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge, üst üste iki haftadır yeni vakalarda hafif bir azalma (% 3) bildirmiştir bu da bölgedeki bulaşma hızının yavaşlayabileceğinin bir işaretidir, çünkü beş haftadır artış eğilimi gösteren yeni ölüm vakalarının sayısı da ilk kez (% 3) azalma eğilimi göstermiştir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Türkiye (414.312 yeni vaka; 100.000 kişi başına 491,2 yeni vaka,% 17 artış), Fransa (233.275 yeni vaka, 100.000 kişi başına 358,7 yeni vaka,% 12 azalma) ve Almanya ( 143.994 yeni vaka, 100.000 kişi başına 173,1 yeni vaka,% 28 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Polonya (3611 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 9,5 yeni ölüm, % 4 artış), Ukrayna (2772 yeni ölüm; 100.000'de 6,3 yeni ölüm; %3 artış) ve İtalya (2753 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 4,6 yeni ölüm,% 14 azalma) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, bir önceki haftaya göre % 57’lik artışla 1.5 milyondan fazla yeni vaka, ölüm oranlarında ise % 49'luk bir artışla 9400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Hem yeni vaka oranlarında hem de ölüm oranlarında görülen artış eğilimi geçen hafta da devam etmiş olup haftalık vakalar art arda altı haftadır hızla artarken, haftalık ölüm vakarı ise art arda beş haftadır artış göstermiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Hindistan (1.429.304 yeni vaka; 100.000'de 103,6 yeni vaka;% 64 artış), Endonezya (36.895 yeni vaka; 100.000'de 13,5 yeni vaka; % 4 artış) ve Bangladeş (36.15 yeni vaka; 100.000 başına 22,1 yeni vaka;% 25 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (7875 yeni ölüm; 100.000'de 0,6 yeni ölüm, %69 artış), Endonezya (885 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 26 azalma) ve Bangladeş (622 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm; %39 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre 128.000’den fazla yeni vaka bildirmiş ve bir önceki haftaya göre % 15'lik bir artış yaşanmıştır. Ölüm oranlarında ise %8’lik düşüş yaşanmış olup 1400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgede, art arda son altı hafta içinde yeni vaka sayısında artış eğilimi gözlenirken ölüm vakalarında ise üç hafta artış eğilimi gösterdikten sonra bu hafta düşüş eğilimi göstermiştir. Bu durum, büyük ölçüde bölgedeki en çok etkilenen ülke olan Filipinler tarafından bildirilen ölüm vakalarının gidişatını yansıtmaktadır.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (72.848 yeni vaka; 100.000 başına 66,5 yeni vaka,% 5 artış), Japonya (26.426 yeni vaka; 100.000 başına 20,9 yeni vaka,% 29 artış) ve Malezya (13.742 yeni vaka; 100.000 başına 42,5 yeni vaka, % 45 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (1066 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm,%19 azalma), Japonya (240 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 49 artış), ve Malezya (49 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm; %40 artış) olmuştur.

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

COVID-19 ile ilgili Medya brifingi açılış konuşması – 19 Nisan 2021:

 

• Bugüne kadar DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm vakası bildirilmiştir. Vakalar 9 ayda 1 milyona, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyon ölüm sayısına ulaşmıştır. Yüksek rakamlar bizi duygusuzlaştırabilir ama bu ölümlerin her biri aileler, topluluklar ve uluslar için bir trajedidir.

• Greta Thunberg, iklim eylemi talep eden genç neslin güçlü sesi haline gelmiştir. Greta, ihtiyacı olan insanlara aşı sağlamak için Greta Thunberg Vakfı'ndan COVAX'a 100.000 Euro bağış yaptığını duyurmuştur.

• DSÖ, gençleri yerel topluluklarında pandeminin yarattığı zorluklara yanıt vermeleri için güçlendirmek üzere Küresel Gençlik Seferberliğini oluşturmak için dünyanın en büyük altı gençlik kalkınma örgütünün bir ittifakıyla ortaklık kurmuştur.

 

Güncellemeler ve Yayınlar

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisine ilişkin Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Acil Durum Komitesi'nin yedinci toplantısına ilişkin açıklama

Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi (GACVS), AstraZeneca COVID-19 Aşısı (Vaxzevria ve Covishield) ile nadir görülen olumsuz kan pıhtılaşma olaylarının en son kanıtlarının incelemesi

Pfizer BioNTech COVID-19 aşısı: Bilmeniz gerekenler

COVID-19 Haber güncellemeleri: DSÖ'den COVID-19 hakkında en son haberler ve diğer son dakika sağlık söylentileri

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

DSÖ bölge ofislerinden güncellemeler:

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

Ekler

Ek 1. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 18 Nisan 2021 verileri **

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 2.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 20 Nisan 2021 verileri**

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

† Guadeloupe ve Martinik için 501Y.V2 ve P.1 varyantları, alınan bilgiye göre kaldırılmıştır.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Küresel toplam, uluslararası taşıtlardan bildirilen 745 vaka ve 13 ölümü de içermektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

i Doğrulanmış COVID-19 vakası (Ek 1) veya endişe verici varyantların tespit edildiği ülkeler ve bölgeler listesini (Ek 2) bildirmeyen ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutar.

ii Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: COVID-19 kapsamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması ve düzenlenmesine ilişkin hususlar( Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (who.int) )

 1. vaka yok: Sağlam bir sürveyans sistemi varlığında en az 28 gün (maksimum inkübasyon süresinin iki katı) yeni vaka tespit edilmemiş olmasıdır. Genel nüfus için sıfıra yakın bir enfeksiyon riski anlamına gelmektedir.
 2. vakalar: Son 14 gün içinde tespit edilen vakaların tümü importedir, sporadiktir (örn. Laboratuvarda bulaşmış veya zoonotik) veya tümü importe/sporadik vakalarla bağlantılıdır ve daha fazla yerel bulaşma konusunda net sinyaller yoktur. Genel nüfus için minimum enfeksiyon riski olduğu anlamına gelmektedir
 3. kümeleri: Son 14 gün içinde tespit edilen vakalar, ağırlıklı olarak, doğrudan importe vakalarla bağlantılı olmayan, ancak tümü zaman, coğrafi konum ve ortak risklere göre bağlantılı olan iyi tanımlanmış kümelerle sınırlıdır. Bölgede çok sayıda kimliği belirsiz vaka olduğu varsayılmaktadır. Bu kümelere maruz kalmaktan kaçınılırsa, daha geniş topluluktaki diğer kişiler için düşük bir enfeksiyon riski anlamına gelir.
 4. bulaşma: Aşağıda açıklandığı ve yukarıda belirtilen kılavuzda açıklanan bir dizi gösterge ile bilgi verildiği gibi, düşük insidanstan çok yüksek insidansa kadar bir dizi seviyeyi kapsar. Bu alt kategoriler halihazırda küresel düzeyde düzenlenmediğinden ve bundan ziyade yerel karar verme için ulusal ve yerel halk sağlığı yetkilileri tarafından kullanılması amaçlandığından, genel bulaşma bu belgede sınıflandırılmamıştır.
 • GB1: Yerel bulaşma insidansının düşük olması, son 14 günde vakaların yaygın olarak tespit edilmesi, vakaların çoğunun belirli kümelerle bağlantılı olmaması durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına odaklanabilir. Genel nüfus için düşük enfeksiyon riski vardır.
 • GB2: Yerel bulaşma insidansı orta derecede olması, son 14 günde geniş çapta dağılmış vakaların tespit edilmesi durumudur; bulaşma belirli nüfus alt gruplarına daha az odaklanmıştır. Genel nüfus için orta derecede enfeksiyon riski vardır.
 • GB3: Yerel bulaşma insidansının yüksek, son 14 gün içinde dağılmış vakaların yaygın olması durumudur; bulaşma yaygındır ve nüfus alt gruplarında odaklanmamıştır. Genel nüfus için yüksek enfeksiyon riski vardır.
 • GB4: Yerel bulaşma insidansının çok yüksek, son 14 gün içinde yaygın olarak dağılmış vakaların olması durumudur. Genel nüfus için çok yüksek enfeksiyon riski vardır.
 1. bulaşma sınıflandırması DSÖ'ye bildirilmemiştir.

iii "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Etiketler: