SARIHUMMA AŞISININ ÖMÜR BOYU UZATILMASI

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005), Ek 7 (sarıhumma)’de Değişiklik

Sarıhumma enfeksiyonuna karşı yapılan aşı ile sağlanan korunmanın süresi ve ilgili UST aşı sertifikasının geçerliliği, aşının yapıldığı kişinin ömrü kadar uzatılmıştır.

Sarıhumma, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005)’nde [UST (20015)] belirtilmiş olan tek hastalıktır ve ülkeler bu hastalık için, belirli şartlar altında ülkeye girişin bir koşulu olarak yolculardan aşı belgesi isteyebilir ve gelen bir yolcunun böyle bir belgeye sahip olmaması durumunda belirli önlemler alabilirler.

Mayıs 2014’te, DSÖ Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu’nun aşılama ile ilgili olarak tek bir doz sarıhumma aşısının hayat boyu koruma sağladığı yönündeki görüşüne dayanarak, 67. Dünya Sağlık Asamblesi, Tüzüğün Ek 7’sinde güncelleme ve değişiklik yapılması maksadıyla WHA67.13 (2014) sayılı kararı kabul etmiştir.

UST (2005) Ek 7’de yapılan değişiklik (aşağıda yer almaktadır) 11 Temmuz 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve tüm UST Taraf Devletleri için yasal açıdan bağlayıcı olacaktır.

Uluslararası seyahat bağlamında, Ek 7’deki değişiklik sarıhumma için ilgili uluslararası aşı sertifikasının geçerlilik süresini değiştirmekte ve UST (2005) kapsamında sarıhumma enfeksiyonuna karşı yapılan aşı ile sağlanan korumanın süresini on (10) yıldan, aşılanan kişinin (yolcunun) ömrü boyunca geçerli olacak şekilde uzatmaktadır. Bu doğrultuda, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, hem mevcut hem yeni sertifikalar için, uluslararası yolcularda, uluslararası aşı sertifikalarının ilk olarak verildiği tarihe bakılmaksızın, bir Taraf Ülkeye giriş şartı olarak sarıhumma için yeniden aşılama veya bağışıklık artırıcı doz gerekliliği uygulanamayacaktır.

Bu sertifikaların ömür boyu geçerliliği hususu, halihazırda düzenlenmiş olanların yanı sıra 11 Temmuz 2016’dan sonra düzenlenecek sertifikalar için de otomatik olarak geçerli olacaktır.

Ek 7’de revize edilmiş ana metin

Ek 7’nin aşağıdaki kısmi metni, revize edilmiş yeni bölümü (koyu renk ile) içermektedir.

BELİRLİ HASTALIKLAR İÇİN AŞI VE PROFİLAKSİ GEREKLİLİKLERİ

1. Aşılama veya proflaksiye iliskin tavsiyelere ilaveten, aşağıdaki hastalıklar bu Tüzük kapsamında özellikle belirlenmiş hastalıklar olup bir Taraf Devlete giriş koşulu olarak yolcuların bu hastalıklara karşı aşı veya profilaksi durumlarının kanıtlanması istenebilir:

Sarıhummaya karsı aşılama.

2. Sarıhumma aşılaması için tavsiyeler ve gereklilikler:

Bu Ek’in amacına uygun olarak :

  • Sarıhummanın kuluçka dönemi altı gündür.
  • DSÖ tarafından onaylanmış sarıhumma aşıları, aşının uygulanmasından 10 gün sonra enfeksiyona karsı koruma sağlamaya başlar;
  • Bu koruma aşının yapıldığı kişinin hayatı boyunca devam eder; ve
  • Sarıhumma aşı sertifikasının geçerliliği, aşının uygulandığı tarihin 10 gün sonrasında başlayarak aşı olan kişinin hayatı boyunca sürer.

Yeni gerekliliklerin uygulanmasında görev alacak herkesin Ek 7 metninin tamamını incelemesi gerekmektedir (Tam metin dokümanın sonunda eklidir).

Belirli konulara ilişkin soru ve cevaplar:

1. Yolcuların sarıhumma için yeni UST aşı sertifikaları edinmeleri gerekmekte midir?

Hayır. Halihazırda geçerli olan UST uluslararası aşı sertifikalarının geçerliliği – artık ilgili yolcunun ömrü boyunca – devam edecektir.

UST (2005), EK 6 ve 7’de, sarıhumma için verilen aşı sertifikalarının hem içeriği hem formatı ile ilgili belirli gereklilikler yer almaktadır. Bu sertifikalarda gerekli olan formatta uygulanabilir durumlarda geçerlilik tarihinin girileceği bir boşluk yer almaktadır (aşağıda görebilirsiniz). Geçerlilik için önceki on yıllık UST gerekliliğine bağlı olarak, mevcut sertifikalarda çoğunlukla önceki aşılamanın 10 yıl sonrasına ait bir tarih bulunmaktadır. Ek 7’deki değişiklik dolayısıyla, mevcut sertifikalar, üzerlerindeki buna benzer aşı veya geçerlilik tarihlerine bakılmaksızın, otomatik olarak ömür boyu geçerlidir.

2. Mevcut sertifikalarda, hayat boyu geçerli olduklarını göstermek için herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapılmasına gerek var mıdır?

Hayır. Sertifikada hiçbir şeyin değiştirilmesi gerekli değildir ve değiştirilmemelidir; esasen UST kapsamında, herhangi bir değişiklik, çıkarma, silme veya ekleme sertifikanın geçersiz sayılmasına sebep olabilir.

(Bknz UST, Ek 6(6).)

3. Yeni sertifikalarda, sertifika üzerindeki geçerlilik süresinin belirtildiği boşluğa (yukarıda görebilirsiniz) hangi ifade yazılmalıdır?

UST, sertifikanın hayat boyu geçerliliğini vurgulamak üzere sertifika üzerine yazılacak kesin sözcükler belirtmese de DSÖ, ülkeleri, sertifikanın aşı olan kişinin hayatı boyunca geçerli olduğunu açık bir biçimde ve belirsiz olmayacak şekilde vurgulayan kelimeleri kullanmaya teşvik etmektedir. Bu bağlamda, potansiyel bir karışıklığı ve uluslararası yolculuğun kesintiye uğramasını önlemek amacıyla, DSÖ sertifikalarda, sertifikaların hayat boyu geçerli olduğunu açıkça ifade eden Ek 7’nin revize edilmiş metninde kabul edilen terminolojinin aynısının kullanılmasını önermektedir. Bu sertifikaların İngilizce veya Fransızca (İngilizce veya Fransızca’ya ek olarak bir başka dilde de doldurulabilir) olarak doldurulmasına dair UST gerekliliği uyarınca, revize edilmiş Ek 7’de kullanılan terminoloji aşağıdaki gibidir:

İngilizce: “life of person vaccinated”

Fransızca: “vie entière du sujet vacciné”

4. UST (2005)’deki bu değişiklik, Taraf Devletlerin kendi toplumlarının korunması için uygulayabileceği önlemleri veya potansiyel takviyeler dahil olmak üzere, doktorların hastalarına sarıhumma aşısı ile ilgili önerebileceği şeyleri etkilemekte midir?

Hayır. Değişiklik yalnızca ülkelerin, uluslararası yolcularda ülkeye giriş şartı olarak sarıhumma aşısı ve ilgili UST uluslararası aşı sertifikası açısından neleri gerekli kılacağını etkilemektedir. Ülkeler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, kendi toplumları veya hastaları için aşılama, yeniden aşılama veya takviyeler ile ilgili ayrı ayrı gereklilikler belirlemekte özgür olmaya devam etmektedirler.

5. Taraf Ülkeler, 11 Temmuz 2016 tarihi itibariyle yasal olarak yükümlü olduklarında yeni sertifika gerekliliklerinin uygulanmasına hazırlanmak için ne gibi adımlar atmalıdırlar?

  • Tüm ilgili otoriteleri, ofisleri ve personeli bilgilendiriniz
  • Söz konusu tarihte görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla, sarıhumma için verilen uluslararası aşı sertifikalarının incelenmesi, işlenmesi ve kabulünden sorumlu olan personeli eğitiniz.
  • Yeni gerekliliklerle tutarlı olmalarını sağlamak maksadıyla, sarıhumma için verilen uluslararası aşı sertifikalarının incelenmesi, işlenmesi ve kabulüne ilişkin tüm yasaları, tüzüğü, uygulama kural veya prosedürlerini veya diğer gereklilikleri inceleyiniz ve gerektiği şekilde güncelleyiniz.

Değiştirilmiş ve 11 Temmuz 2016 tarihi itibariyle tüm DSÖ Üye Ülkeleri için yürürlüğe girecek olan Ek 7’nin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerindeki tam metnine, http://www.who.int/ith adresinden ulaşılabilir.

Kaynaklar: