DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 03.08.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

03 Ağustos 2021 Salı

Geçen hafta (26 Temmuz - 1 Ağustos 2021) bildirilen 4 milyondan fazla vaka ile küresel yeni vaka sayısı bir aydan fazla bir süredir artmaktadır. Bu artış eğilimi büyük ölçüde Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgelerinde bir önceki haftaya göre sırasıyla %37 ve %33'lük bildiren önemli artışlara bağlanırken, Güneydoğu Asya Bölgesi %9'luk bir artış bildirmiştir; diğer üç Bölge, bir önceki haftaya kıyasla benzer haftalık vaka insidansı veya hafif bir düşüş bildirmiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 03.08.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

1 Ağustos 2021 itibariyle veriler

Geçen hafta (26 Temmuz - 1 Ağustos 2021) bildirilen 4 milyondan fazla vaka ile küresel yeni vaka sayısı bir aydan fazla bir süredir artmaktadır (Şekil 1). Bu artış eğilimi büyük ölçüde Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgelerinde bir önceki haftaya göre sırasıyla %37 ve %33'lük bildiren önemli artışlara bağlanırken, Güneydoğu Asya Bölgesi %9'luk bir artış bildirmiştir (Tablo 1) ; diğer üç Bölge, bir önceki haftaya kıyasla benzer haftalık vaka insidansı veya hafif bir düşüş bildirmiştir. Genel olarak, bu hafta bildirilen ölüm vakalarının sayısı önceki haftaya göre %8 azalmış ve 64.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiştir. Ancak Batı Pasifik ve Doğu Akdeniz Bölgeleri, bir önceki haftaya göre yeni ölümlerde keskin bir artış göstererek sırasıyla %48 ve %31'lik bir artış bildirmiştir. Diğer dört Bölge, %29'luk bir düşüş bildiren Amerika Bölgesi hariç, önceki haftaya kıyasla benzer sayıda haftalık ölüm vakaları bildirmiştir. Küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısı şu anda yaklaşık 197 milyon ve kümülatif ölüm sayısı 4,2 milyon olup bu eğilimler devam ederse, küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısı önümüzdeki haftaya kadar 200 milyonu aşabilir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 3 Ağustos 2021**

**Veri, tablo ve şekiltlarına bakınız.100.000 nüfus başına haftalık vaka ve ölüm insidansı oranlarının en yüksek olduğu bölgeler geçen haftayla aynı kalmıştır: Amerika (100.000 nüfus başına 123,3 yeni vaka) ve Avrupa (100.000 nüfus başına 118,4 yeni vaka) bölgeleri en yüksek haftalık vaka insidansı oranlarını bildirmiş olup  Amerika ve Güneydoğu Asya Bölgeleri ölüm vakalarında en yüksek haftalık insidansını, 100.000 nüfus başına sırasıyla 2.0 ve 1.1 yeni ölüm vakası olarak rapor etmiştir.

Geçen hafta, en yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (543 420 yeni vaka; %9 artış), Hindistan (283 923 yeni vaka; %7 artış), Endonezya (273 891 yeni vaka; %5 düşüş), Brezilya (247 830 yeni vaka; %24 düşüş) ve İran (206 722 yeni vaka; %27 artış).

Küresel olarak, 182 ülke, yönetim bölgesi veya bölgede (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) Alfa varyantı vakaları rapor edilirken, 132 ülke (bir yeni ülke) Beta varyantı vakaları, 81 ülke (bir yeni ülke) Gama varyantı vakaları ve 135 ülke (üç yeni ülke) Delta varyantı vakalarını bildirmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  03 Ağustos 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 225 408 (%30)

 

% -3

77 221 387 (%39)

20 590 (%32)

%-29

2 010 183 (%48)

Avrupa

1 004 722

(%25)

 

% -9

60 109 964 (%30)

8 024 (%12)

%-2

1 220 491 (%29)

Güneydoğu Asya

841 753 (%21)

 

% 9

38 378 277 (% 19)

22 010 (%34)

%3

570 286

(%14)

Doğu Akdeniz

463 090

(%11)

 

 

% 37

12 596 128 (%6)

5 553 (%9)

%31

236 229

(%6)

Afrika

182 067

(%5)

 

% -1

4 955 648 (%3)

4 853 (%8)

%-2

117 282

(%3)

Batı Pasifik

316 796

(%8)

 

% 33

4 525 949

(% 2)

3 186

(%5)

%48

65 094

(%2)

Küresel

4 033 836 (%100)

 

%3

197 788 117

 (%100)

64 216 (%100)

%-8

4 219 578

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim. ** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 26Temmuz- 1 Ağustos 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.Şekil

3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 26 Temmuz- 1Ağustos 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Bu riskler değiştikçe, DSÖ, sürveyans ve araştırma için önceliklerin belirlenmesini desteklemek ve nihayetinde müdahale stratejilerine rehberlik etmek için küresel VOI'ler ve VOC'lerin listelerini güncellemeye devam edecektir (daha fazla bilgi için, lütfen “Tracking SARS-CoV-2 variants” web sitesine bakınız).

Ulusal yetkililer, yerel Endişe Verici / Önemli endişenin diğer değişkenlerini belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik sekanslama kapasitelerinin genişletilmesi yoluyla ulusal ve alt ulusal düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 4, Ek 1). Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Ülkeler, zorunlu olmayan uluslararası seyahatlere kademeli olarak devam ederken, SARS-CoV-2'nin seyahatle ilişkili ülkelere girişi, çıkışı ve daha da fazla yayılarak bulaşmasını azaltmayı amaçlayan risk azaltma önlemlerinin getirilmesi, sistematik ve rutin olarak yürütülen kapsamlı risk değerlendirmelerine dayanmalıdır.

İlave kaynaklar

SARS-CoV-2 varyantlarının takibi

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve ayarlanmasına ilişkin hususlar

 

Şekil 4. 3 Ağustos 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bu hafta 182.000’den fazla yeni vaka ve 4800’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bir önceki haftaya göre nispeten benzer sayıda haftalık yeni vaka ve ölüm vakaları bildirilmiştir. Bölgede Temmuz ortasından bu yana bildirilen haftalık vakalardaki genel düşüş, büyük ölçüde Güney Afrika'da gözlenen düşüşlerden kaynaklanmaktadır.  Buna karşılık, Bölgedeki diğer birçok ülke artan vaka insidansı bildirmeye devam etmektedir. Benzer şekilde, ölüm oranı için, bölgedeki eğilim büyük ölçüde Güney Afrika tarafından bildirilen yeni haftalık ölümlerdeki düşüşten kaynaklanmaktadır. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (79.349 yeni vaka; 100.000 kişi başına 133,8 yeni vaka; %6 azalma), Mozambik (13.268 yeni vaka; 100.000 kişi başına 42,5 yeni vaka;%25 artış), Zimbabve (11.538 yeni vaka; 100.000 kişi başına 77,9 yeni vaka;% 21 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (2525 yeni ölüm; 100.000'de 4,3 yeni ölüm;% 10 düşüş), Zimbabve (482 yeni ölüm; 100.000’de 3,2 yeni ölüm; %4 artış) ve Namibya (284 yeni ölüm; 100.000'de 11,2 yeni ölüm;% 12 artış ) olmuştur.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

 

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi geçen hafta 1.2 milyondan fazla yeni vaka ve 20.000’den fazla yeni ölüm bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre vaka sayıları benzerlik gösterirken ölüm sayılarında %29’luk azalma göstermiştir. Bu durum, büyük ölçüde, ülkenin yeni haftalık ölüm vakalarında keskin artış bildirdiği geçen haftaya (19-25 Temmuz) kıyasla bu hafta Ekvador'daki ölümlerde keskin düşüşten kaynaklanmaktadır. Bu artış, esas olarak Ekvador'da [2] bir COVID-19 ölümünün tanımında yapılan ve bir önceki hafta bölge için ölüm sayısını yapay olarak şişiren bir değişiklikten kaynaklanmıştır. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (543.420 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 164,2 yeni vaka; %9 artış), Brezilya (247.830 yeni vaka; 100.000 başına 116,6 yeni vaka; %24 azalma) ve Meksika (103.283 yeni vaka; 100.000 başına 80,1 yeni vaka; % 23 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Brezilya (7120 yeni ölüm; 100.000'de 3,3 yeni ölüm;% 10 azalma), Meksika(2502 yeni ölüm; 100.000’de 1,9 yeni ölüm; %29 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri (2455 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %32 artış) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %37’lik artışla 463.000’den fazla yeni vaka, %31’lik artış ile 5500’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bu hafta Bölge, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek haftalık vaka sayısını bildirmiştir. Vaka ve ölümlerdeki artış, esas olarak İran İslam Cumhuriyeti tarafından bildirilen yeni vakalardaki artıştan kaynaklanmaktadır. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; İran (206.722 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 246,1 yeni vaka; %27 artış), Irak (83.098 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 206,6 yeni vaka; %37 artış) ve Fas (48.366 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 131,0 yeni vaka; %146 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (2098 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 2,5 yeni ölüm,% 34 artış), Tunus (1258 yeni ölüm, 100.000'de 10,6 yeni ölüm, %5 artış) ve Irak (425 yeni ölüm, 100.000'de 1,1 yeni ölüm,% 4 azalma) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi haftalık vaka ve ölüm sayısında bir aydan fazla artış bildirdikten sonra, Bölgede haftalık vakalarda bir önceki haftaya göre %9'luk bir düşüş ile bir milyonun biraz üzerinde yeni vaka, bir önceki haftaya benzer şekilde 8 000'in biraz üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (187.268 yeni vaka; 100.000 kişi başına 275,9 yeni vaka,% 34 azalma), Rusya (162.136 yeni vaka, 100.000 kişi başına 111,1 yeni vaka, %4 azalma) ve Türkiye ( 139.667 yeni vaka, 100.000 kişi başına 165,6 yeni vaka; %114 artış) olmuştur. Bölgede yeni bildirilen vakalardaki düşüş, esas olarak, geçen hafta bildirilen 181.322 vakadan bu hafta 90.332'ye düşen vakaların bulunduğu İspanya'daki yeni vakalardaki düşüşten ve vakaların önceki hafta 282.920'den bu hafta 187.268'e düştüğü Birleşik Krallık'taki vaka düşüşlerinden kaynaklanmaktadır.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5478 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,8 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Birleşik Krallık (524 yeni ölüm; 100.000'de 0,8 yeni ölüm; %17 artış) ve Türkiye (453 yeni ölüm; 100.000 kişi başına <1 yeni ölüm,% 16 artış) olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %9’luk artış ile 841.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, 22.000 yeni ölüm vakası bildiirlmiş olup bir önceki haftaya benzerdir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (283.923 yeni vaka; 100.000'de 20,6 yeni vaka;% 7 artış), Endonezya (273.891 yeni vaka; 100.000'de 100,1 yeni vaka; %5 azalma) ve Tayland (118.012 yeni vaka; 100.000 başına 169,1 yeni vaka;%26 artış) olmuştur. Bu üç ülkeden gelen vakalar, Bölge'den bildirilen yeni vakaların %80'ini oluşturmaktadır.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (12.444 yeni ölüm; 100.000'de 4,5 yeni ölüm, % 28 artış), Hindistan (3800 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm,% 45 azalma) ve Myanmar (2620 yeni ölüm; 100.000'de 4,8 yeni ölüm; % 24 artış) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi'nde vakalar bir aydan fazla bir süredir artmaya devam etmektedir ve bu hafta bildirilen 317.000 yeni vaka ile bir önceki haftaya göre %33'lük bir artış göstermiştir. Ölüm vakalarında ise yaklaşık 3200 yeni ölümün bildirilmesiyle birlikte bir önceki haftaya göre %48'lik bir artış göstermiştir. Yeni bildirilen vakalardaki artış esas olarak Japonya ve Malezya'dan kaynaklanırken, yeni bildirilen ölümlerdeki artış büyük ölçüde Vietnam ve Malezya'dan kaynaklanmaktadır. Vietnam geçen haftaya göre %500'ün üzerinde artış bildirirken, Malezya 1100'den fazla yeni ölüm ile %8'lik bir artış bildirmiştir. Genel olarak, Bölge'deki ülkelerin çoğu (24 ülkeden 15'i; %62,5) yeni bildirilen vakalarda, bir önceki haftaya göre artış eğilimi bildirmiştir.En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (116.879 yeni vaka; 100.000 başına 361,1 yeni vaka,% 29 artış), Japonya (60.157 yeni vaka; 100.000 başına 47,6 yeni vaka, %121 artış) ve Vietnam (55.147 yeni vaka; 100.000 başına 56,7 yeni vaka, % 26 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Malezya (1122 yeni ölüm; 100.000'de 3,5 yeni ölüm,% 8 artış), Vietnam (936 yeni ölüm; 100.000'de 1,0 yeni ölüm, %546 artış) ve Filipinler (758 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %42 artış) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

• Genel Direktör, COVID-19 ile ilgili medya brifinginde yaptığı açılış konuşmasında-30 Temmuz 2021, açılış konuşmasında şunları vurgulamıştır:

o Delta artışına yanıt olarak, “Access to COVID-19 Tools Accelerator, Rapid ACT-Accelerator Delta Response” uygulamasını (RADAR) başlatıyor ve testler, tedaviler ve aşılar için 7,7 milyar ABD dolar ihtiyacına yöneklik acil bir çağrı yayınlanacaktır.

o DSÖ'nün hedefi, her ülkeyi Eylül ayı sonuna kadar nüfusunun en az %10'unu, bu yılın sonuna kadar en az %40'ını ve gelecek yılın ortasına kadar %70'ini aşılama konusunda desteklemektir.

Güncellemeler ve yayınlar

 

COVID-19 salgını sırasında toplantılar düzenleme: DSÖ politika özeti, 2 Ağustos 2021

COVID-19'a karşı ChAdOx1-S [rekombinant] aşının kullanımına yönelik geçici öneriler (AstraZeneca COVID-19 aşısı AZD1222 Vaxzevria™, SII COVISHIELD™)

COVID 19'a karşı ChAdOx1-S [rekombinant] aşının kullanımına ilişkin geçici tavsiyelerin ekleri (AstraZeneca COVID-19 aşısı AZD1222 Vaxzevria™, SII COVISHIELD™)

Gelişmekte Olan Ülkeler için COVID-19 Aşıları, Tedavileri ve Teşhisi Konulu Çok Taraflı Liderler Çalışma Grubunun İkinci Toplantısının Ardından Ortak Açıklaması

COVID-19 aşıları, tedavileri ve teşhisleri üzerine COVID-19 Çalışma Grubu: web sitesi

Güney Afrika'da aşı üretimini artırmak için çalışan yeni konsorsiyum

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 03 Ağustos 2021 verileri**

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Gama, daha fazla bilgiye dayalı olarak Bangladeş için bu hafta hariç tutulmuştur.

*** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ek 2 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(2) 20 Temmuz'da Ekvador Halk Sağlığı Bakanlığı (MSP), ölümlerle ilgili raporlama sürecini revize etmiştir. Ülke, kümülatif ölüm sayılarının bir parçası olarak diğer tesislerdeki olası ölümler ve ölümlerin yanı sıra doğrulanmış ölümleri raporlamaya başlamıştır. Raporlamadaki bu değişiklik nedeniyle, Bölge'de geçen haftaki ölümlerde yapay bir enflasyon gözlenmiştir. Bu nedenle, bu hafta gözlenen ölümlerdeki düşüşü dikkatli yorumlamak gerekmektedir.

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

Kaynak: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---3-august-2021

Etiketler: