DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 10.08.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

10 Ağustos 2021 Salı

5 Ağustos'ta, dünya çapında kümülatif COVID-19 vaka sayısı, 100 milyon vakaya ulaştıktan sadece altı ay sonra 200 milyonu aşmıştır. Yalnızca bu hafta, önceki haftaya göre hafif bir artışla 4,2 milyondan fazla yeni vaka ve 65 000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Yeni vakalardaki en büyük orantılı artışlar, sırasıyla 1,3 milyon ve 375 000'den fazla yeni vaka ile Amerika Bölgesi (%14) ve Batı Pasifik Bölgesi (%19) tarafından rapor edilmiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 10.08.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

8 Ağustos 2021 itibariyle veriler

5 Ağustos'ta, dünya çapında kümülatif COVID-19 vaka sayısı, 100 milyon vakaya ulaştıktan sadece altı ay sonra 200 milyonu aşmıştır. Yalnızca bu hafta, önceki haftaya göre hafif bir artışla 4,2 milyondan fazla yeni vaka ve 65 000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Yeni vakalardaki en büyük orantılı artışlar, sırasıyla 1,3 milyon ve 375 000'den fazla yeni vaka ile Amerika Bölgesi (%14) ve Batı Pasifik Bölgesi (%19) tarafından rapor edilmiştir. Ek olarak, Batı Pasifik Bölgesi'nde bu hafta yeni ölüm vakası sayısında önemli bir artış (%46) bildirilmiştir (Tablo 1). 228 Üye Devlet ve bölgeden 38'i (%17) önceki haftaya göre yeni vakalarda %50'den fazla artış bildirmiş olup 34'ü (%15) yeni ölüm vakalarında %50'den fazla artış rapor etmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 8 Ağustos 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka ve ölüm insidansı oranlarını bildiren Bölgeler geçen hafta ile aynı kalmıştır: Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 136.5 yeni vaka; %14 artış) ve Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 108.6 yeni vaka) ; %7 azalma) vakalarda en yüksek haftalık vaka insidansını bildirmiş olup Amerika (100.000 nüfusta 1.9; %4 düşüş), Avrupa (100.000 nüfusta 1.0; %16 artış) ve Güneydoğu Asya Bölgeleri (100.000 nüfusta 1.0; %6 düşüş) haftalık en yüksek ölüm insidansını bildirmiştir. En yüksek yeni vaka sayısını bildiren ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri (734 354 yeni vaka; %35 artış), Hindistan (278 631 yeni vaka; %2 düşüş), İran  (248 102) olmuştur. yeni vaka; %20 artış), Brezilya (228 473 yeni vaka; %8 düşüş) ve Endonezya (225 635 yeni vaka; %18 düşüş). Küresel olarak, 185 ülke, yönetim bölgesi veya bölgede (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) Alfa varyantı vakaları rapor edilmiştir; geçen haftadan bu yana üç yeni ülke bu Endişe Verici Varyantı (VOC) rapor etmiş olup, 136 ülke (dört yeni ülke) Beta Varyantı vakaları, 81 ülke (yeni ülke yok) Gama varyantı vakaları ve 142 ülke (yedi yeni ülke) Delta varyantı vakaları bildirmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  8 Ağustos 2021 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 396 284 (%33)

 

% 14

78 619 744 (%39)

19 832 (%30)

%-4

2 030 101 (%47)

Avrupa

1 012 890

(%24)

 

% -7

61 214 530 (%30)

9 562 (%15)

%16

1 230 343 (%29)

Güneydoğu Asya

799 225 (%19)

 

% -5

39 177 502 (% 19)

20 702 (%32)

%-6

590 988

(%14)

Doğu Akdeniz

499 655

(%12)

 

 

% 8

13 095 783 (%6)

6 000 (%9)

%8

242 229

(%3)

Afrika

181 019

(%4)

 

% -1

5 137 088 (%3)

4 743 (%7)

%-2

122 025

(%3)

Batı Pasifik

375 568

(%9)

 

% 19

4 901 518

(% 2)

4 633

(%7)

%46

69 722

(%2)

Küresel

4 264 641 (%100)

 

%4

202 146 929

 (%100)

65 472 (%100)

%2

4 285 421

(%100)

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 2-8 Ağustos 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 2-8 Ağustos  2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Ulusal yetkililer, yerel Endişe Verici / Önemli endişenin diğer değişkenlerini belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

VOC'ler ve VOI'ler ile ilgili güncellemeler ve ayrıntılı takip  için Uyarılar listesi DSÖ'nün SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme web sitesinde mevcuttur.

Coğrafi dağılım

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik sekanslama kapasitelerinin genişletilmesi yoluyla ulusal ve ulus altı düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 4, Ek 1). Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Fenotipik Özellikler

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellemelerin önceki sürümlerinde olduğu gibi Tablo 2'de de özetlenmiştir. 20 Temmuz'daki son ayrıntılı güncellemeden bu yana, VOC'lerin fenotipik özellikleri hakkında yeni kanıtlar yayınlanmıştır.

Katar'da1 vakaların ve kontrollerin sonuçlarını karşılaştıran ulusal bir veri tabanı kullanılarak yürütülen bir vaka kontrol çalışması, Alfa ile karşılaştırıldığında Beta ile enfekte vakalar için akut bakımda hastaneye yatış gerektiren ciddi hastalığa ilerleme olasılığının 1.24 (%95 GA 1.11-1.39) olduğunu bulmuştur. Beta için yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren kritik hastalığa ilerleme olasılığı Alfa ile karşılaştırıldığında 1.49 (%95 CI 1.13-1.97) ve Alpha1(p) ile karşılaştırıldığında Beta için ölüm olasılığı 1.57 (%95 CI 1.03- 2.43) olduğu görülmüştür.

Birleşik Krallık'ta (n=83 197) 12 Nisan ve 27 Haziran 2021 arasında tespit edilen 15 yaş ve üzeri semptomatik2, PCR pozitif vakaların analizi, %1.2'sinin (980/83 197) olası yeniden enfeksiyon olduğunu bulmuştur. Delta varyantı ile yeniden enfeksiyonun belirlenmiş olasılık oranı, Alpha varyantı3 ile karşılaştırıldığında 1.46'dır (%95 GA 1.03-2.05).

Çin'de4 Delta SARS-CoV-2 varyantının ilk yerel bulaşmasına ilişkin bir rapor, endeks vakaya kadar izlenen 167 vakanın viral enfeksiyonunu ve bulaşma dinamiklerini tanımlamıştır. Karantinaya alınan deneklerin günlük ardışık PCR testi, enfekte olanlar arasında, Delta enfeksiyonlarının ilk pozitif testinin viral yükünün, orijinal VOC olmayan suşunkinden yaklaşık 1000 kat daha yüksek olduğunu göstermiştir, bu da daha hızlı viral replikasyon potansiyelini ortaya koyuyor ve enfeksiyonun erken evrelerinde Delta varyantının artan bulaşıcılığı5.

Public Health England6 tarafından hazırlanan bir başka rapor, Delta ile enfekte olmuş çığır açan vakalar arasında benzer yüksek viral yük bulguları göstermiştir. Ancak yazarlar, sonuçların test arama davranışından veya vakaların yaş dağılımı gibi döngü eşiği (Ct) değerini de etkileyebilecek değişikliklerden etkilenebileceğinin altını çizmiştir.

Tablo 2: Endişe Verici Varyantlarının fenotipik etkilerinin* özeti

DSÖ Sınıfladırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı 2

Artmış bulaşıcılık 8

Artmış bulaşıcılık 9

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı 10

Aşılanmış ve aşılanmamaış bireylerde benzer bulaşıcılık 11-13

Hastalığın şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski 14,

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski 15

Doğrulanmamış olup artmış olası hastane mortalitesi riski 16

Doğrulanmamış olup artmış olası hastaneye yatış  riski 17

Artmış olası hastaneye yatış riski 18

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup,19

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır 20

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen T hücresi yanıtı etkili kalmaktadır 21

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir 22

 Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir 23-25

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlenmemiştir 26

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir 25

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden araştırma ve revizyona tabidir.

Tablo 3. Endişe Verici Varyantlarına karşı aşı performansının özeti

Birden fazla nötralizasyon çalışması mevcut olduğunda, spesifik aşı/varyant için tüm çalışmalarda çeyrekler arası kat azalma aralığı (25. ve 75. yüzdelikler) kullanılmıştır. “Moderna-mRNA1273/Pfizer BioNTech-Comirnaty”, çalışmada her iki aşının birlikte değerlendirildiğini gösterir.

Çalışmaların sayısı alt simge olarak gösterilmiştir: Bu tabloyu bildiren aşı etkinliği ve nötralizasyon çalışmaları VIEW-hub Kaynakları sayfasında bulunabilir (https://view hub.org/resources). Aşı etkinliği çalışmaları için, 'COVID-19 Aşı Etkinliği Sonuçları Özet Tablosunda' '#' ile belirtilen referanslara bakınız. Tüm nötralizasyon çalışmalarının listesi için bkz. "COVID-19 Aşı Nötralizasyon Çalışmaları Tablosu".

Üst simgelerle belirtilen referanslar, bu tabloyu bildiren aşı etkinliği çalışmalarıdır ve aşağıdaki referans bölümüne dahil edilmiştir.

 

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri hakkında ek notlar

VOC içeren ve içermeyen tüm sonuçların karşılaştırmaları belirli bir aşı ürünü içindir.

Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü aşı etkinliği veya etkinliği (VE) tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o ürün için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır. Şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; AstraZeneca Vaxzevria hariç, ciddi hastalık için (çalışma içi bir karşılaştırıcı mevcut olmadığından şiddetli hastalığa karşı faz 3 RCT etkinlik tahminleri karşılaştırıcı olarak kullanılır) ve enfeksiyon için (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanılır). Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Tablo 3, varyantların ürüne özel aşı etkinliği/tesiri (VE) üzerindeki etkisini sunar ve VOC olmayan ortamlarda VE'ye kıyasla VOC ayarında VE'deki azalmayı ölçer. Unutulmamalıdır ki, VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininde belirtildiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de önemli koruma anlamına gelebilir.

20 Temmuz güncellemesinden bu yana, Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin 12 yaşından büyük kişilerde SARS-CoV-2 enfeksiyonuna (semptomatik + asemptomatik) karşı 6 aylık etkinliğini değerlendiren devam eden bir randomize klinik çalışmanın sonuçları, enfeksiyona karşı ve Şiddetli hastalığa karşı ≥7 gün ikinci dozdan sonra 6 ülkedeki 152 katılımcı tesiste sırasıyla %91 (%95 GA: %89,0-93,2) ve %96.7 (%95 GA: %80,3-99,9)  genel bir aşı etkinliğini bildirmektedir. Yazarlar ayrıca Güney Afrika'daki Beta varyantına karşı VE'yi tahmin etmişler ve 2 doz Pfizer BioNTech Comirnaty'nin ikinci dozdan ≥7 gün sonra SARS CoV-2 enfeksiyonlarının %100'ünü (%95 GA: %53.5-100.0) önlediğini ortaya çıkarmış olup güven aralıkları geniştir.32 Bu sonuçlar henüz hakemlerce gözden geçirilmemiştir.

İkinci bir çalışma (henüz hakemli değil), Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin Fransa'daki uzun süreli bakım tesislerinin (LCTF'ler) sakinleri arasında Beta varyantı ile enfeksiyona karşı etkinliğini tahmin etmiştir. Yazarlar, sakinlerin %70'inden fazlasının her iki aşı dozunu da aldığı LTCF'ler arasında Beta varyantı ile ilişkili iki salgını tanımlamaktadır. Bu popülasyonda ikinci dozun alınmasından ≥ 7 gün sonra herhangi bir SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı VE %49 olup (%95 GA: %14-69) şiddetli hastalığa karşı VE, %86'da (%95 GA: %67-94) yüksek kalmıştır.34

Başka bir çalışma (henüz hakemli değil), dozlar arasındaki aralığın 16 hafta olduğu Kanada'daki sağlık çalışanları arasında mRNA (Moderna-mRNA1273 ve Pfizer BioNTech-Comirnaty) aşılarının gerçek dünyadaki etkinliğini değerlendirmiştir. Analize dahil edilen çoğu katılımcı (%88) Pfizer BioNTechComirnaty aşısı olmuştur. Negatif bir test tasarımı kullanan çalışma, tek doz mRNA aşısının, VOC olmayan suşlara kıyasla Alfa varyantı nedeniyle semptomatik COVID-19'a karşı daha düşük etkinliğe sahip olduğunu bulmuştur: %60 (%95 CI: %53.6-65.5). %77,0 (%95 GA: %72,6 %80,7), ancak iki doz olanlarda önemli bir fark yok: %92,6 (%95 GA: %87,1-%95,8) ve %86,5 (%95GA: %56,8-95,8) ).

Test negatif vaka kontrol tasarımı kullanan dördüncü bir çalışma (henüz hakemli değil), Gama varyantının yüksek prevalansının olduğu bir ortamda Brezilya'da 60 yaş ve üzeri yetişkinlerde AstraZeneca-Vaxzevria'nın etkinliğini değerlendirmiştir. SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hastaneye yatış ve bağışıklamadan 28 gün sonra ölüme karşı tek doz VE tahminleri sırasıyla %33.4 (%95 GA: %26,4 ila %39,7), %55,1 (%95 GA: %46,6 ila %62,2) ve %61,8 olarak gerçekleşmiştir % (%95 GA: %48,9 ila %71,4).  İkinci dozun alınmasından 14 gün sonra başlayarak, ilgili VE tahminleri sırasıyla %77,9'a (%95 GA: %69,2 ila %84,2), %87.6'ya (%95 GA: %78,2 ila %92,9) ve %93.6'ya  yükselmiştir (%95 GA: %95 GA: %81,9 ila %97,7).36

Sekiz yeni çalışma, Delta varyantının COVID-19 aşı performansı üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Üç değerlendirilen aşı etkinliği. Hindistan'dan yapılan bir araştırma (henüz emsal incelemesi yapılmadı), Delta varyantının yüksek prevalansı olan bir ortamda AstraZeneca Vaxzevria aşısının SARS-CoV-2 enfeksiyonunu ve şiddetli COVID-19 hastalığını önlemedeki etkinliğini değerlendirmiştir. Aşının iki dozu enfeksiyon ve orta-şiddetli hastalığı önlemede sırasıyla %63.1 (%95 CI: %51.5-72.1) ve %81.5 (%95 CI: 9.9-99.0) etkili omuştur. Enfeksiyona karşı tek doz VE (%46,2, %95 CI: 31.6, 57.7), 2 doz VE'den daha düşükken, orta-şiddetli hastalığa karşı tek doz VE 2 doz VE'ye benzer şekilde gerçekleşmiştir (79.2, %95 CI: %46,1-94,0) Bu çalışma, Delta varyantının yüksek oranda bulaştığı bir dönemde yürütülürken, viral sekanslamanın ve soy belirlemesinin yalnızca küçük bir pozitif vaka alt grubundan (%4,4) elde edilebilir olması dikkat çekicidir; bu örneklerin %90'ı Delta varyantıdır.37

Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan ikinci bir çalışma, Delta varyantı vakalarının hızla arttığı Colorado, Mesa County'de Nisan ve Haziran 2021 arasında meydana gelen vakaları değerlendirmiştir. Herhangi bir aşı ile tam olarak aşılanmış vakaların oranı Mesa ilçesinde değerlendirilmiş ve yeni enfeksiyonlar arasında Delta varyantı vakalarının oranında daha yavaş bir artış yaşayan eyaletin geri kalanıyla karşılaştırılmıştır.

Mesa ilçesinde 65 yaş ve üzeri COVID-19 vakalarının %27,5'i aşılanmış olup diğer Colorado ilçelerindeki aşılama oranı %17,4 tür.  Yazarlar, 5 Haziran'da sona eren 2 haftalık bir süre için semptomatik enfeksiyona karşı Mesa County'de %78 (%95 GA: %71-%84) ve eyaletin geri kalanında %89'luk bir VE (%95 GA = %88-91) bildirmektedir. Bu süre zarfında Delta, Mesa'da sıralanan örneklerin %100'e yakınını oluşturmuştur, bu oran diğer tüm ilçeler için ~%50'dir.38  Birleşik Krallık'ta yapılan üçüncü bir çalışma (henüz emsal incelemesi yapılmamıştır), 24 Haziran ile 12 Temmuz 2021 arasındaki, Delta varyantının yaygın olduğu dönemde 18 ila 64 yaş arası yetişkinlerde COVİD 19 aşısını Aşı Etkinliğinin-VE'nin enfeksiyon ve semptomatik hastalıklara karşı sırasıyla %49 (%95: %22-67) ve %59 (%95 GA: %23-78) olduğunu göstermiştir. Bu tahminler, daha düşük Delta prevalansını olduğu 20 Mayıs ile 7 Haziran 2021 tarihleri arasında  ve enfeksiyona ve semptomatik hastalığa karşı VE tahminlerinin %64 (%95 GA: %11-%85) ve %83 (%95 GA: sırasıyla %19-97) olduğunu göstermiştir.

Şiddetli hastalığa karşı VE bu çalışmada değerlendirilmemiştir. 39

Bu Birleşik Krallık çalışmasının yazarları ayrıca, Delta prevalansının yüksek olduğu dönemde aşılanmamış vakalara kıyasla aşılanmış COVID-19 vakaları arasında düşük viral yük (daha yüksek döngü eşik değerleri) bulmuşlardır. Singapur'da Delta'da çığır açan enfeksiyonlarla ilgili bir araştırma (henüz emsal incelemesi yapılmadı), bir mRNA aşısı ile tam olarak aşılanmış olanların, Delta ile enfekte olmuş ancak aşılanmamış olanlara benzer viral yüklere sahip olduğunu bulmuştur; bununla birlikte, aşılananlar arasında viral yüklerin daha hızlı azaldığı tespit edilmiştir. Yazarlar ayrıca, tam olarak aşılanmış bireylerin aşılanmamış bireylere göre daha az ciddi hastalık yaşadıklarını bildirmiştir.40  Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan iki ek çalışma (biri henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş), Delta varyantının yüksek prevalansının olduğu bir dönemde herhangi bir aşı ile aşılanmış vakalar ile aşılanmamış vakalar arasında viral yük açısından hiçbir fark bulmamıştır. 11,13

İsrail'den yapılan iki çalışma (her ikisi de henüz hakem incelemesinden geçmedi), Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının koruma süresini değerlendirmiştir. İlk çalışma, 2021 kışında 2 doz aşı olan bireylerle ilkbaharda 2 doz aşı olan bireyler arasında, karıştırıcıları düzenleyen, Delta varyantının baskın olduğu bir dönem olan Haziran ve Temmuz 2021'de atılım enfeksiyon oranını karşılaştırmıştır. Yazarlar, Ocak ve Şubat 2021 arasında aşılanan kişilerin Haziran ve Temmuz aylarında, Mart ve Nisan 2021 arasında aşılanan kişilere kıyasla %53 (%95 GA: %40-68) daha yüksek enfeksiyon riski taşıdığını bildirmektedir.41

Delta iletiminin yüksek olduğu bir zamanda yürütülen ikinci çalışma (Delta enfeksiyonları, sıralanan vakaların küçük bir alt kümesinin %93'ünü oluşturuyordu) pozitif test sonuçlarından en az 146 gün önce aşılanmış kişiler arasında, enfekte olmadan önce 146 günden daha kısa bir süre önce aşılanmış kişilere kıyasla.SARS-CoV-2 enfeksiyonu için artan bir olasılık (olasılık oranı: 2.1, %95 GA: 1.7-2.5) tespit etmiştir.  42 Bu ön bulgular, aşının uzun süreli korumasında bir azalmayı veya aşının Delta varyantına karşı etkinliğinin azaldığını veya bu faktörlerin bir kombinasyonunu önerebilir. Bu iki çalışmaya aşılanmamış kişiler dahil edilmemiştir; bu nedenle aşı etkinliği değerlendirilmemiştir.

Ek kaynaklar

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni çeşitleri: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bu hafta 181.000’den fazla yeni vaka ve 4700’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bir önceki haftaya göre haftalık yeni vaka sayılarında %1’lik azalma, ölüm vakalarında ise %2’lik azalma olduğu bildirilmiştir. Bir önceki haftaya göre nispeten benzer sayıda haftalık yeni vaka ve ölüm vakaları bildirilmiştir. Bölgede Temmuz ortasından bu yana bildirilen haftalık vakalardaki genel düşüş, büyük ölçüde Güney Afrika'da gözlenen düşüşlerden kaynaklanmaktadır. Ancak, son iki hafta içinde düşüş hızı yavaşlamış olup Bölge'deki ülkelerin neredeyse yarısı (24; %49) artış eğilimi göstermeye başlamıştır. Bölgedeki çoğu ülke (31; %63), yeni ölümlerin sayısında azalma eğilimi olduğunu bildirmiştir. Bu azalma, Namibya (%-51), Uganda (%-42), Zimbabve (%-39) ve Zambiya'dan (-%39) bildirilen ölümlerdeki azalmadan kaynaklanmıştır. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (76.034 yeni vaka; 100.000 kişi başına 128,2 yeni vaka; %4 azalma), Botsvana (15.884 yeni vaka; 100.000 kişi başına 675,4 yeni vaka;%76 artış), Mozambik (9771 yeni vaka; 100.000 kişi başına 31,3 yeni vaka;% 26 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (2610 yeni ölüm; 100.000'de 4,4 yeni ölüm;% 3 artış), Zimbabve (294 yeni ölüm; 100.000’de 2,0 yeni ölüm; %39 azalma) ve Cezayir (233 yeni ölüm; 100.000'de 0,5 yeni ölüm;% 10 artış ) olmuştur.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

Amerika Bölgesi bu hafta 1.4 milyonun biraz altında yeni vaka ve yaklaşık 20.000 yeni ölüm vakası bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre yeni vaka sayıları %14’lük bir artış gösterirken ölüm sayılarında %4’lük hafif bir azalma göstermiştir. Haftalık vakalardaki artış esas olarak Peru (%64 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri (%35) kaynaklıdır. Bölge tarafından son haftalarda bildirilen ölüm oranlarındaki düşüşler, esas olarak Ekvador* (%-81), Arjantin (%-27), Kolombiya (%-26) ve Brezilya’daki  (%-12) düşüşten kaynaklanmaktadır. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (734.354 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 221,9 yeni vaka; %35 artış), Brezilya (228,473 yeni vaka; 100.000 başına 107,5 yeni vaka; %8 azalma) ve Meksika (114.783 yeni vaka; 100.000 başına 89,0 yeni vaka; % 11 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Brezilya (6302 yeni ölüm; 100.000'de 3,0 yeni ölüm;% 11 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (3391 yeni ölüm; 100.000’de 1,0 yeni ölüm; %38 artış) Meksika (3277 yeni ölüm; 100.000'de 2,5 yeni ölüm; %31 artış) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %8’lik artışla yarım milyondan az yeni vaka, 6000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge, art arda iki haftadır pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek haftalık vaka sayısını bildirmeye devam etmektedir. Bölgedeki ülkelerin neredeyse yarısı (22'den 10'u), esas olarak İran İslam Cumhuriyeti (%20) ve Fas (%31) tarafından bildirilen vakalardaki artıştan kaynaklanmakta olup bir önceki haftaya göre artış bildirmey devam etmektedir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; İran (248.102 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 295,4 yeni vaka), Irak (77.764 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 193,3 yeni vaka; % 6 azalma) ve Fas (63,764 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 172,8 yeni vaka) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (2843 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 3,4 yeni ölüm,% 36 artış), Tunus (951 yeni ölüm, 100.000'de 8,0 yeni ölüm, %24 azalma) ve Irak (489 yeni ölüm, 100.000'de 1,2 yeni ölüm,% 15 artış) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre haftalık vaka sayısında %7'lik bir düşüş bildirirken, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk dahil olmak üzere Güneydoğu Avrupa'daki bazı ülkelerde artış eğilimi göstererek bir milyonun üzerinde yeni vaka bildirmiştir. Haftalık ölüm sayısı ise bir önceki haftaya göre %16 artmış olup, 9500'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Estonya, Kosova ve Romanya yeni ölüm vakalarında keskin artışlar bildiren ülkeler olmuştur. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (185.724 yeni vaka; 100.000 kişi başına 273,6 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Rusya (159.073 yeni vaka, 100.000 kişi başına 109,0 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Türkiye ( 144.839 yeni vaka, 100.000 kişi başına 171,7 yeni vaka; %4 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5529 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,8 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Kazakistan (832 yeni ölüm; 100.000'de 4,4 yeni ölüm; %25 azalma) ve Türkiye (649 yeni ölüm; 100.000 kişi başına <1 yeni ölüm,% 43 artış) olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

Güneydoğu Asya Bölgesi

Güneydoğu Asya bölgesi, yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %5’lik düşüş ile 799.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Ancak Bölgedeki bazı ülkeler, Sri Lanka ve Tayland da dahil olmak üzere artan eğilimler bildirmeye devam etmektedir (sırasıyla %26 ve %20 artış). Bölgedeki vaka insidansı Mayıs ayı başlarında pik yapmıştır ve o zamandan beri geçen ay büyük ölçüde plato yapmıştır. Bu, genellikle Hindistan'daki vakaların sabit kalmasından ve geçen ay Endonezya ve Myanmar'daki tutarlı düşüşlerden kaynaklanmaktadır. Bölge'deki ölüm oranındaki hızlı artışın ardından, yedi haftadır ilk kez yeni haftalık ölüm sayısında düşüş rapor edilmiştir; bu durumun bu hafta Maldivler ve Myanmar'daki düşüşlerden kaynaklı eğilim olduğu bildirilmiştir. Sri Lanka, Nepal ve Tayland dahil olmak üzere birçok ülkede haftalık ölümlerde büyük artışlar rapor edilmiştir (sırasıyla %47, %35 ve %30 artış). En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (278.631 yeni vaka; 100.000'de 20,2 yeni vaka;% 2 azalma), Endonezya (225.635 yeni vaka; 100.000'de 82,5 yeni vaka; %18 azalma) ve Tayland (141.191 yeni vaka; 100.000 başına 202,3 yeni vaka;%20 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (11.373 yeni ölüm; 100.000'de 4,2 yeni ölüm, % 9 azalma), Hindistan (3511 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm,% 8 azalma) ve Myanmar (2045 yeni ölüm; 100.000'de 3,8 yeni ölüm; % 22 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi'nde yeni vaka sayılarına bir önceki haftaya göre %19'luk bir artış ile 375.000’den fazla yeni vaka , ölüm vakalarında ise %46’lık artış ile 4600’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Hem vakalardaki hem de ölümlerdeki bu artış eğilimi, yaklaşık iki aydır gözlenmektedir ve büyük ölçüde Japonya, Filipinler ve Malezya'daki vaka insidansındaki devam eden artışlardan kaynaklanmaktadır, ancak bölgedeki ülkelerin yaklaşık yarısı artan vaka sayısı bildirmektedir (24'ten 11'i ; %46). Benzer şekilde, rapor edilen ölümlerin sayısı da son altı hafta içinde artış göstermektedir ve geçen hafta bölgedeki ülkelerin üçte biri (24/24: %33) ölüm vakalarında artış bildirmiştir. .En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (130.580 yeni vaka; 100.000 başına 403,4 yeni vaka,% 12 artış), Japonya (90.958 yeni vaka; 100.000 başına 71,9 yeni vaka, %51 artış) ve Filipinler (60.373 yeni vaka; 100.000 başına 55,1 yeni vaka, % 32 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Vietnam (1944 yeni ölüm; 100.000'de 2,0 yeni ölüm,% 108 artış), Malezya (1365 yeni ölüm; 100.000'de 4,2 yeni ölüm, %22 artış) ve Filipinler (946 yeni ölüm; 100.000'de 0,9 yeni ölüm; %25 artış) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

Haftalık Önemli Güncellemeler

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

• Genel Direktör, COVID-19 ile ilgili medya brifinginde yaptığı açılış konuşmasında-4 Ağustos 2021, her ülkenin nüfusunun en az %10'unun aşılanmasını sağlamak için en azından Eylül ayının sonuna kadar rapel aşıların ertelenmesi çağrısında bulunmuştur.

• Genel Direktör, 5 Ağustos 2021'deki 1. Uluslararası Aşı İşbirliği Forumu'nda yaptığı konuşmada DSÖ'nün COVID-19'a karşı aşılar için küresel hedeflerini nicelleştirdiğini bilrdirmiştir: Eylül ayına kadar her ülkenin nüfusunun en az %10'unu aşılamak, yıl sonuna kadar  ise en az % 40’ını, ve gelecek yılın ortasına kadar dünya nüfusunun %70'ini aşılamak hedefi oldugunu bildirmiştir. Bu kritik dönüm noktalarına ulaşmak için ise 11 milyar dozdan fazla aşı gerekmektedir.

• Genel Direktör, COVID-19 hakkında Üye Ülkeler Bilgilendirme Oturumunda -5 Ağustos 2021- yaptığı açılış konuşmasında şunları vurgulamıştır:

 

o 2021 yılı DSÖ Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı, ihtiyaç duyulanın yarısından daha az olan 900 milyon ABD Doları tutarında bir finansman açığı ile karşı karşıyadır. Alınan fonların neredeyse tamamı tahsis edilmiştir ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre vakalarda artış yaşayan ülkelerde aşılama, sürveyans ve müdahale için acil öncelikleri sürdürmede esnek değildir.

o Ayrıca, “Access to COVID-19 Tools Accelerator, Rapid ACT-Accelerator Delta Response” uygulamasını (RADAR) başlatıyor ve testler, tedaviler ve aşılar için 7,7 milyar ABD dolar ihtiyacına yöneklik acil bir çağrı yayınlamaktadır.

o Paralel olarak, DSÖ'nün COVAX'ın 2022 için aşı satın alma seçeneklerini kullanması için bu yıl 3.8 milyar dolarlık ek finansmana ihtiyacı olacaktır.

 

Güncellemeler ve yayınlar

 

Pfizer BioNTech COVID-19 Aşısı COMINATY® (Tozinameran) kullanımı, saklanması ve taşınması konusunda eğitim, 4 Ağustos 2021

ACT Accelerator: Üç Aylık Güncelleme 2. Çeyrek: 1 Nisan - 30 Haziran 2021, 4 Ağustos 2021'de yayınlanmıştır.

Sahte "COVID-19 Tazminat Piyango Ödülü" dolandırıcılığı, DSÖ ve diğerleriyle ilişkili olduğu yalanlarıyla ileri sürülüyor, 6 Ağustos 2021

Batı Pasifik Bölgesi'ndeki tüm sağlık çalışanları için COVID-19 aşıları mevcut, 6 Ağustos 2021

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 10 Ağustos 2021 verileri**

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Gama, daha fazla bilgiye dayalı olarak Bangladeş için bu hafta hariç tutulmuştur.

*** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ek 2 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(2) 20 Temmuz'da Ekvador Halk Sağlığı Bakanlığı (MSP), ölümlerle ilgili raporlama sürecini revize etmiştir. Ülke, kümülatif ölüm sayılarının bir parçası olarak diğer tesislerdeki olası ölümler ve ölümlerin yanı sıra doğrulanmış ölümleri raporlamaya başlamıştır. Raporlamadaki bu değişiklik nedeniyle, Bölge'de geçen haftaki ölümlerde yapay bir şişkinlik gözlenmiştir. Bu nedenle, bu hafta gözlenen ölümlerdeki düşüşü dikkatli yorumlamak gerekmektedir.

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

 

Kaynaklar

1. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Ayoub HH, et al. Severity, criticality, and fatality of the SARS -CoV-2 Beta variant. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.08.02.21261465. doi:10.1101/2021.08.02.21261465

2. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England Technical Briefing 16.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994839/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_16.pdf

3. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 19. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1005517/Technical_Briefing_19.pdf

4. Li B, Deng A, Li K, et al. Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.07.07.21260122. doi:10.1101/2021.07.07.21260122

5. Brown CM, Vostok J, Johnson H, Burns M, Garpure R. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7031e2

6. Public Health England. SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England, Technical Briefing 20.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf

7. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS -CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

8. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

9. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

10. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

11. Riemersma KK, Grogan BE, Kita-Yarbro A, et al. Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. medRxiv. Published online July 31, 2021:2021.07.31.21261387. doi:10.1101/2021.07.31.21261387

12. Li B, Deng A, Li K, et al. Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.07.21260122. doi:10.1101/2021.07.07.21260122

13. Brown CM. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings —Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7031e2

14. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and

Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

15. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtagpaper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

16. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS -CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

17. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

18. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050

19. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105. https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

20. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

21. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

22. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

23. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

24. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 20. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf

25. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation..Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

26. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa). GOV.UK. Accessed June 21, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-and-voc2/sars-cov-2-lateral-flow-antigentests-evaluation-of-voc1-kent-uk-and-voc2-south-africa

27. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

28. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

29. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

30. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

31. Shinde V, Bhikha S, Hoosain MZ, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv. Published online March 2021:2021.02.25.21252477-2021.02.25.21252477. doi:10.1101/2021.02.25.21252477

32. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. medRxiv. Published online July 28, 2021:2021.07.28.21261159. doi:10.1101/2021.07.28.21261159

33. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a doubleblind, randomised, controlled phase 3 trial. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.2125943922

34. Lefèvre B, Tondeur L, Madec Y, et al. Impact of B.1.351 (beta) SARS-CoV-2 variant on BNT162b2 mRNA vaccine effectiveness in long-term care facilities of eastern France: a retrospective cohort study. medRxiv. Published online July 31, 2021:2021.07.28.21261285. doi:10.1101/2021.07.28.21261285

35. Carazo S, Talbot D, Boulianne N, et al. Single-dose mRNA vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 in healthcare workers extending 16 weeks post-vaccination: a test-negative design from Quebec, Canada. medRxiv. Published online July 22, 2021:2021.07.19.21260445. doi:10.1101/2021.07.19.21260445

36. Hitchings MDT, Ranzani OT, Dorion M, et al. Effectiveness of the ChAdOx1 vaccine in the elderly during SARS -CoV-2 Gamma variant transmission in Brazil. medRxiv. Published online July 22, 2021:2021.07.19.21260802. doi:10.1101/2021.07.19.21260802

37. Thiruvengadam R, Awasthi A, Medigeshi G, et al. Cellular Immune Responses Are Preserved and May Contribute to Chadox1 ChAdOx1 NCoV-19 Vaccine Effectiveness Against Infection Due to SARS-CoV-2 B·1·617·2 Delta Variant Despite Reduced Virus Neutralisation. Social Science Research Network; 2021. doi:10.2139/ssrn.3884946

38. Herlihy R. Rapid Increase in Circulation of the SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Variant — Mesa County, Colorado, April–June 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7032e2

39. Elliott P, Haw D, Wang H, et al. REACT-1 Round 13 Final Report: Exponential Growth, High Prevalence of SARS-CoV-2 and Vaccine Effectiveness Associated with Delta Variant in England during May to July 2021.; 2021. Accessed August 7, 2021. http://spiral.imperial.ac.uk/handle/10044/1/90800

40. Chia PY, Ong SWX, Chiew CJ, et al. Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study. medRxiv. Published online July 31, 2021:2021.07.28.21261295. doi:10.1101/2021.07.28.21261295

41. Mizrahi B, Lotan R, Kalkstein N, et al. Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine; Preliminary Study. medRxiv. Published online July 31, 2021:2021.07.29.21261317. doi:10.1101/2021.07.29.21261317

42. Israel A, Merzon E, Schäffer AA, et al. Elapsed time since BNT162b2 vaccine and risk of SARS -CoV-2 infection in a large cohort. medRxiv. Published online August 5, 2021:2021.08.03.21261496. doi:10.1101/2021.08.03.212614

Kaynak: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---10-august-2021

Etiketler: