HİNDİSTAN’DA İNSANDA GÖRÜLEN AVİAN İNFLUENZA A (H5N1) VİRÜSÜ ENFEKSİYONU

16 Ağustos 2021 Pazartesi

21 Temmuz 2021'de Hindistan Ulusal UST odak noktası, bir insanda görülen Avian İnfluenza A(H5N1) vakasını DSÖ'ye bildirmiştir. Hindistan'da influenza A(H5N1) virüsünün insan enfeksiyonuna ilişkin bildirilen ilk vakasıdır.

21 Temmuz 2021'de Hindistan Ulusal UST odak noktası, kuzey Hindistan'daki Haryana eyaletinde bir insanda görülen Avian İnfluenza A(H5N1) vakasını DSÖ'ye bildirmiştir. Hindistan'da influenza A(H5N1) virüsünün insan enfeksiyonuna ilişkin bildirilen ilk vakasıdır.

Vaka, Haziran 2021'de yeni teşhisi konulmuş altta yatan bir hastalığı olan 18 yaş altı erkek hastadır. Hastanede immünsüpresif tedavi başlandıktan kısa bir süre sonra 12 Haziran'da ateş, öksürük, üst solunum yolu semptomları ve solunum güçlüğü şikayetleri ile başvurmuştur. Durumu akut solunum yetersizliği gelişmiştir ve mekanik olarak ventile edilmiştir ancak 12 Temmuz'da hasta ölmüştür. Vaka, geçen yıl Haryana eyaletinde kasaplık yapan bir aile üyesiyle birlikte yaşamıştır. İlk araştırmalara göre, ikamet ettiği köyde yakındaki bir kümes hayvanı çiftliğinden herhangi bir kanatlı hastalığı veya ölümü bildirilmemiştir. Şu anda enfeksiyonun kaynağı bilinmemektedir ve aile üyelerinden hiçbiri şu ana kadar benzer semptomlar göstermemiştir.

7 ve 11 Temmuz 2021 tarihinde, hastadan alınan solunum numuneleri, All India Institute of Medical Science hastanesinde influenza A ve influenza B virüsleri için ters transkriptaz -polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile pozitif test sonucu elde edilmiştir, ancak SARS-CoV-2 ve diğer solunum yolu virüsleri için negatif sonuç çıkmıştır. 13 Temmuz'da numuneler, alt tiplendirme için bir DSÖ influenza referans laboratuvarı olan Ulusal Viroloji Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Örnekler mevsimsel influenza A ve influenza B virüslerinin yanı sıra avian influenza alt tipleri H5, H7, H9 ve H10 için RT-PCR ile test edilmiştir. 15 Temmuz'da numuneler influenza A(H5N1) ve influenza B/Victoria soy virüsleri için pozitif olarak test edilmiştir. Tüm genom dizilimi ve virüs izolasyonu devam etmektedir.

Halk Sağlığı Yanıtı

Yerel ve ulusal sağlık yetkilileri aşağıdaki izleme, önleme ve kontrol önlemlerini almıştır:

• Haryana eyaletine destek olan çok disiplinli bir hızlı müdahale ekibi (halk sağlığı ve hayvan sağlığı yetkililerinden oluşan) dahil olmak üzere, vakanın enfeksiyonunun kaynağı hakkında daha fazla epidemiyolojik araştırma yürütülmesi;

• Hastanın ikametgahının 10 km yarıçapındaki ateşli vakaların (sağlık çalışanları tarafından yürütülen ateş sürveyansı için evden eve anketler) daha iyi izlenmesi dahil, güçlendirilmiş sürveyans;

• Hastanın konutunu ve çevresinin dezenfekte edilmesi;

• Avian influenza ile insan enfeksiyonundan şüphelenilen herhangi bir vakayı bildirmek için ilçedeki tüm sağlık kurumlarının yönlendirilmesi;

• Vakanın bakımının sağlandığı tıbbi tesisteki sağlık çalışanları da dahil olmak üzere vakanın temaslıları yakından izlenmesi ve yönetilmesi;

• Kişisel koruyucu önlemler de dahil olmak üzere kamu bilincinin artırılması için risk iletişimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

• Hayvancılık departmanı tarafından hayvan sürveyansının yapılması.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Mevcut bilgiler ve ilk saha araştırmaları, insandan insana bulaşma olasılığının düşük olduğunu gösteren başka bir vakadan şüphelenilmediğini göstermektedir. Avian influenza A(H5) virüsleri ile başka sporadik insan enfeksiyonu vakaları bildirilebilir, çünkü bu virüsler Hindistan'daki kanatlı popülasyonlarında ara sıra tespit edilmiştir. Daha fazla epidemiyolojik veya virolojik bilgi elde edilirse, risk değerlendirmesi gerektiği şekilde gözden geçirilecektir.

Hindistan, Şubat 2006'da Maharashtra Eyaletindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde avian influenza virüsünün ilk kez rapor edildiğinden beri, kümes hayvanı çiftliklerinde her yıl avian influenza A(H5N1) salgınları bildirmiştir. Ocak ve Şubat 2021'de Haryana eyaleti, Panchkula bölgesinde bölgedeki kümes hayvanlarını ciddi şekilde etkileyen bir kuş gribi A(H5N8) salgını bildirmiştir. Bu salgında, dört kanatlı çiftliğindeki kuşlardan alınan numunelerde avian influenza A(H5N8) pozitif çıkmıştır.

Etkilenen bölgelerdeki enfekte kişiler uluslararası seyahat ederse, enfeksiyonları başka bir ülkede seyahat sırasında veya varıştan sonra tespit edilebilir. Eğer bu durum gerçekleşirse, bu virüs insanlar arasında kolayca bulaşma kabiliyetine sahip olmadığından, topluluk düzeyinde daha fazla yayılma olasılığı düşük olarak kabul edilmektedir.

DSÖ Tavsiyesi

Bu vakanın tespiti, DSÖ’nün halk sağlığı önlemleri ve influenza sürveyansına ilişkin mevcut tavsiyelerini değiştirmez. Avian influenza ile insan enfeksiyonu için birincil risk faktörü, enfekte kümes hayvanlarına (canlı veya ölü) veya yaban hayatına doğrudan veya dolaylı maruz kalmanın yanı sıra canlı kuş pazarları gibi kontamine ortamlardır. Ek risk faktörleri arasında kesim, tüy yolma, enfekte kümes hayvanlarının karkaslarının işlenmesi ve kümes hayvanlarının özellikle ev ortamlarında tüketime hazırlanması yer almaktadır.

Her zaman olduğu gibi, halk canlı hayvan pazarları/çiftlikleri ve canlı kümes hayvanları gibi yüksek riskli ortamlarla veya kümes hayvanları veya kuş dışkısı ile kontamine olabilecek yüzeylerle temastan kaçınmalıdır. Sabun ve su ile sık el yıkama ile el hijyeni veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanılması tavsiye edilmektedir.

Pişirme ortamlarının temiz tutulması, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrılması ve gıdaların iyice pişirilmesi gibi iyi gıda güvenliği uygulamalarına da uyulmalıdır. İnfluenza A(H5), A(H7N9) veya diğer kuş gribi virüslerinin uygun şekilde pişirilmiş kümes hayvanları yoluyla insanlara bulaşabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktur. İnsanların yumurta veya yumurta ürünleri tüketerek kuş gribi bulaştığına dair epidemiyolojik bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, kümes hayvanlarında salgın olan bölgelerden elde edilen yumurtalar çiğ veya kısmen pişmiş (sarısı akmış) olarak tüketilmemelidir.

Aerosol üreten prosedürleri uygulayan sağlık çalışanları, hava yoluyla bulaşan önlemleri kullanmalıdır. Salgınlar sırasında standart temas ve damlacık önlemleri ve uygun kişisel koruyucu ekipman hazır bulundurulmalı ve kullanılmalıdır.

İnfluenza virüslerinin sürekli gelişen doğası nedeniyle, DSÖ, insan veya hayvan sağlığını etkileyebilecek dolaşımdaki influenza virüsleriyle ilişkili virolojik, epidemiyolojik ve klinik değişiklikleri tespit etmek için küresel sürveyansın önemini ve ayrıca risk değerlendirmelerini bilgilendirmek için virüslerin zamanında paylaşılmasını vurgulamaya devam etmektedir.

Avian influenza veya varyant virüsler dahil olmak üzere pandemik potansiyeli olan yeni bir grip virüsünün neden olduğu doğrulanmış veya şüphelenilen bir insan enfeksiyonu durumunda, hayvanlara maruz kalma öyküsü, seyahat ve temaslı takibi hakkında kapsamlı bir epidemiyolojik araştırma (doğrulayıcı laboratuvar sonuçları beklenirken bile) yapılmalıdır. Epidemiyolojik araştırma, yeni virüsün insandan insana bulaşmasına işaret edebilecek olağandışı solunum olaylarının erken tanımlanmasını içermelidir. Ek olarak, vakanın meydana geldiği zaman ve yerden toplanan klinik örnekler test edilmeli ve daha fazla karakterizasyon için bir DSÖ İşbirliği Merkezine gönderilmelidir.

Yeni bir influenza alt tipinin neden olduğu tüm insan enfeksiyonları, Uluslararası Sağlık Tüzüğü [UST (2005)] uyarınca bildirilebilirdir ve UST'ye (2005) Taraf Devletlerin, bir pandemiye neden olma potansiyeli olan bir influenza A virüsünün neden olduğu yakın tarihli bir insan enfeksiyonuna ilişkin laboratuvarca doğrulanmış herhangi bir vakayı derhal DSÖ'ye bildirmeleri gerekmektedir. Bu rapor için hastalık kanıtı gerekli değildir. DSÖ, yolcular için herhangi bir özel önlem önermemektedir ve mevcut bilgilere dayanarak bu olayla ilgili olarak herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlamasının uygulanmasını tavsiye etmemektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

 

Etiketler: