DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 24.08.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

24 Ağustos 2021 Salı

Bu hafta (16-22 Ağustos) bildirilen 4,5 milyondan fazla yeni vakayla, küresel olarak bildirilen yeni vaka sayısı, yaklaşık iki aydır (Haziran ortasından beri) artıştan sonra stabil görünmektedir

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

 

22 Ağustos 2021 itibariyle veriler

 

Bu hafta (16-22 Ağustos) bildirilen 4,5 milyondan fazla yeni vakayla, küresel olarak bildirilen yeni vaka sayısı, yaklaşık iki aydır (Haziran ortasından beri) artıştan sonra stabil görünmektedir (Şekil 1). Batı Pasifik ve Amerika Bölgeleri, geçen haftaya göre sırasıyla %20 ve %8'lik artışlarla yeni vakalarda artış bildirmeye devam etmektedir. Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz bölgeleri haftalık insidansta sırasıyla %16 ve %10'luk düşüşler bildirmiştir. Avrupa ve Afrika Bölgeleri, geçen hafta bildirilenlere benzer vaka insidans oranları bildirmiştir.

Bu hafta küresel olarak bildirilen ölümlerin sayısı, 68.000'den fazla yeni ölüm vakasıyla birlikte geçen haftaya benzer bir şekilde gerçekleşmiştir. Avrupa ve Amerika dahil iki Bölge, yeni ölüm vakalarında sırasıyla %11 ve %10'luk artışlar bildirmiştir. Afrika ve Güneydoğu Asya Bölgeleri yeni ölüm vakalarında sırasıyla %11 ve %10'luk düşüşler bildirirken, Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgelerinde bildirilen ölüm vakası sayıları geçen hafta bildirilen rakamlara benzer bir şekilde gerçekleşmiştir. Küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısı şu anda 211 milyonun üzerinde ve kümülatif ölüm sayısı 4.4 milyonun biraz üzerindedir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 22 Ağustos 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka ve ölüm insidansı oranlarını bildiren Bölgeler geçen hafta ile aynı kalmış olup bunlar: Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 158.8 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2,1 ölüm) ve Avrupa Bölgesidir ( 100.000 kişi başına 124,9 yeni vaka nüfus; 100.000 nüfus başına 1.3 ölüm) .

Doğu Akdeniz Bölgesi, ölümlerde yüksek bir haftalık insidans bildirmiştir (100.000 nüfus başına 1.0). En çok yeni vaka bildiren ülkeler:  Amerika Birleşik Devletleri (1 02072 yeni vaka; %15 artış), İran (251 610 yeni vaka; %7 düşüş), Hindistan (231 658 yeni vaka; 10 % düşüş), Birleşik Krallık (219 919 yeni vaka; %11 artış) ve Brezilya (200.999 yeni vaka; %1 düşüş) olmuştur. Küresel olarak, 192 ülke (geçen haftadan bu yana üç yeni ülke), yönetim bölgesi ve bölgede  (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) Alfa varyantı vakaları rapor edilirken, 141 ülkede (dört yeni ülke) Beta varyantı vakaları, 86 ülke (yeni ülke yok) Gama varyantı vakaları ve 163 ülke (yedi yeni ülke) Delta varyantı vakaları bildirmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19  vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  22 Ağustos 2021 verileri**

 

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 623 891 (%36)

% 8

81 746 260 (%39)

21 983 (%32)

%10

2 072 143 (%47)

Avrupa

1 165 092

(%26)

% 0

63 662 465 (%30)

11 912 (%17)

%11

1 254 406 (%28)

Güneydoğu Asya

614 080 (%14)

% -16

40 522 861 (% 19)

17 475 (%26)

%-10

627 864

(%14)

Doğu Akdeniz

450 624

(%10)

% -10

14 052 013 (%7)

7 115 (%10)

%1

256 504

(%6)

Afrika

513 581

(%11)

% 20

5 844 252 (%3)

5 896 (%9)

%3

81 329

(%2)

Batı Pasifik

158 595

(%4)

% -3

5 459 743

(% 3)

3 958

(%6)

%-11

130 407

(%3)

Küresel

4 525 863 (%100)

%0

211 288 358

 (%100)

68 339 (%100)

%1

4 422 666

(%100)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

•  DSÖ COVID-19 Paneli

•  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 16-22 Ağustos 2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 16-22 Ağustos  2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Ulusal yetkililer, yerel Endişe Verici / Önemli endişenin diğer değişkenlerini belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

VOC'ler ve VOI'ler ile ilgili güncellemeler ve ayrıntılı takip  için Uyarılar listesi DSÖ'nün SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme web sitesinde mevcuttur.

 

Coğrafi Dağılım

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik sekanslama kapasitelerinin genişletilmesi yoluyla ulusal ve ulus altı düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 4, Ek 1). Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

 

Fenotipik Özellikler

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncellemelerin önceki yayınlarında olduğu gibi Tablo 2'de de özetlenmiştir. 10 Ağustos’taki son ayrıntılı güncellemeden bu yana, VOC'lerin fenotipik özellikleri hakkında yeni kanıtlar yayınlanmıştır.

 

İsrail'de yürütülen popülasyon düzeyinde bir ön gözlemsel çalışma, Alpha varyantı ile enfeksiyonun daha yüksek vaka ölüm oranlarına yol açmadığını buldu. Bu bulgu, Birleşik Krallık'ta yapılan ve Alfa varyantı ile ilişkili ciddi sonuçlar ve mortalite riskinde bir artış olduğunu gösteren önceki çalışmalarla çelişmektedir (1). Bu bulgular yine de daha genç genel nüfus, yüksek aşı kapsamı ve İsrail genelinde kapsamlı ücretsiz testler gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir (2). Başka bir ileriye dönük boylamsal hane çalışması (ön baskı), Norveç'te Alfa varyantı ile enfekte olan vakalar arasında (%77.8) VOC olmayanlar (%42.5) ile enfekte olan vakalara kıyasla daha yüksek bir ikincil saldırı oranı bulmuştur. Alfa varyantı. Aynı çalışma, tat/koku kaybı yaşayan birincil vakaların, bu vakalarda viral yükte gözlenen artıştan (3,4) kaynaklanabilecek ikincil atak hızlarında önemli bir artışla ilişkili olduğunu da bulmuştur (5).

 

Analizde bu çalışmalardan dokuzunun hastaneye yatış oranlarına Alfa ve Gama varyantlarının etkisini anlamayı amaçlayan sistematik bir gözden geçirme (ön çalışma) yer almaktadır. Çalışma, VOC olmayanlara kıyasla Alpha varyantı için göreceli hastaneye yatış riskinin daha yüksek (1,4 ila 2 arasında) olduğunu bulmuştur. VOC olmayanlara kıyasla Gama varyantı ile hastaneye yatış için kanıtlar sınırlı kalmış (sadece bir çalışma dahil edildi), ancak özellikle 20-39 yaş arasındaki vakalar için hastaneye yatış olasılık oranının çok daha yüksek (2'nin üzerinde) olduğu bulunmuştur (6).

Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın zamanda yapılan bir ön baskı çalışmasından elde edilen sonuçlar, Delta varyantının Alfa varyantına kıyasla daha fazla çoğalma uygunluğuna sahip olduğunu, yani Delta'nın daha kolay çoğalma eğilimine sahip olduğunu ve dolayısıyla daha bulaşıcı olduğunu göstermektedir (7).  Çalışma, Delta varyantının gelişmiş uygunluğunun moleküler belirleyicisi ve Alfa varyantı üzerindeki baskınlığı olarak önemli bir spike protein mutasyonunu (furin bölünme bölgesinde P681R) tanımlamıştır. Delta varyantının temel üreme sayısını (Ro) VOC olmayan suşların erken Ro tahminleriyle karşılaştıran sistematik bir incelemede (ön baskı), Delta varyantının ortalama Ro'ı 5.08 olarak bulunmuş olup bu da non-VOC suşlarının Ro'ından (2.79)  çok daha yüksektir (8).  Çalışmanın yazarları yaklaşık 30.000 kaydı taramış ve bunlardan sadece 5'inin Delta varyantının R0'ının gerçek değerinin muhtemelen olduğundan az tahmin edildiğine dair kanıt sağladığı tespit edilmiştir, çünkü tanımlanan çalışmalarda R0 tahminleri dünyanın birçok yerinde değişken seyahat kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemde alınmıştır.

Söz konusu Endişe Verici Varyantların ortaya çıkması, halk sağlığı ve sosyal önlemleri (PHSM) sürdürmenin önemini ve SARS-CoV-2'ye karşı aşılama kapsamını artırma ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu önlemlerin kaldırılmasının zamanlaması, İngiltere'de yürütülen bir modelleme çalışmasında vurgulandığı üzere kritik öneme sahiptir; bu nedenle, PHSM'nin 19 Temmuz'dan farklı olarak 21 Haziran'da tamamen kaldırılması, Delta varyantının ortaya çıkması nedeniyle hastaneye günlük başvurularda 3.400'lük bir zirveye yol açacaktı (%95 CI: 1.300 -4400)

PHSL'nin kaldırılmasının 19 Temmuz'a ertelenmesi, günlük hastaneye yatışlardaki zirveyi yaklaşık üç kat azaltarak 1.400'e düşürmüştür (%95 GA: 700-1500) (9).

Bu hastaneye yatış oranlarının, dikkatli yorum gerektiren Delta varyantına karşı aşıların etkinliğine ilişkin belirsizlikler dahil olmak üzere tahminlere dayandığını belirtmek önemlidir. PHSM'nin gevşetilmesi bu nedenle aşılama kapsamı seviyelerine ve Endişe Verici Varyantlarının dolaşımına karşı özenli ve dikkatli bir şekilde dengelenmelidir.

 

Tablo 2: Endişe Verici Varyantlarının fenotipik etkilerinin* özeti

 

DSÖ Sınıfladırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı (10)

Artmış bulaşıcılık (11)

Artmış bulaşıcılık (12)

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı (13)

Aşılanmış ve aşılanmamış bireylerde benzer bulaşıcılık (14-16)

Hastalığın şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski (17),

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski (1)

Doğrulanmamış olup artmış olası hastane mortalitesi riski (18)

Doğrulanmamış olup artmış olası hastaneye yatış  riski (19)

Artmış olası hastaneye yatış riski (20)

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup (21)

,yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır (22)

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen T hücresi yanıtı etkili kalmaktadır (23)

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir (24)

 Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir (25-27)

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlenmemiştir (28)

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir (27)

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden araştırma ve revizyona tabidir.

 

 

Birden fazla nötralizasyon çalışması mevcut olduğunda, spesifik aşı/varyant için tüm çalışmalarda çeyrekler arası kat azalma aralığı (25. ve 75. yüzdelikler) kullanılmıştır. “Moderna-mRNA1273/Pfizer BioNTech-Comirnaty”, çalışmada her iki aşının birlikte değerlendirildiğini gösterir.

Çalışmaların sayısı alt simge olarak gösterilmiştir: Bu tabloyu bildiren aşı etkinliği ve nötralizasyon çalışmaları VIEW-hub Kaynakları sayfasında bulunabilir https://view-hub.org/resources. Aşı etkinliği çalışmaları için, 'COVID-19 Aşı Etkinliği Sonuçları Özet Tablosunda' '#' ile belirtilen referanslara bakınız. Tüm nötralizasyon çalışmalarının listesi için bkz. "COVID-19 Aşı Nötralizasyon Çalışmaları Tablosu".

Üst simgelerle belirtilen referanslar, bu tabloyu bildiren aşı etkinliği çalışmalarıdır ve aşağıdaki referans bölümüne dahil edilmiştir.

Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü aşı etkinliği veya etkinliği (VE) tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o ürün için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır. Şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; AstraZeneca Vaxzevria hariç, ciddi hastalık için (çalışma içi bir karşılaştırıcı mevcut olmadığından şiddetli hastalığa karşı faz 3 RCT etkinlik tahminleri karşılaştırıcı olarak kullanılır) ve enfeksiyon için (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanılır). Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Tablo 3, varyantların ürüne özel aşı etkinliği/tesiri (VE) üzerindeki etkisini sunar ve VOC olmayan ortamlarda VE'ye kıyasla VOC ayarında VE'deki azalmayı ölçer. Unutulmamalıdır ki, VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininde belirtildiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de önemli koruma anlamına gelebilir.

10 Ağustos güncellemesinden bu yana, dört önemli çalışma, SARS-CoV-2 Endişe Verici Varyantlarına karşı aşı etkinliğini değerlendirmiştir. Katar'dan yapılan bir test negatif vaka kontrol çalışması (ön baskı), mRNA aşılarının Delta'ya bağlı semptomatik ve şiddetli COVID-19 hastalığına karşı etkinliğini değerlendirmiştir. İkinci dozdan ≥ 14 gün sonra semptomatik Delta enfeksiyonuna karşı VE, Pfizer BioNTech-Comirnaty için %56.1 (%95 GA: %41.4-67.2) ve Moderna-mRNA-1273 için %85.8 (%95 GA: %70,6-93,9) olmuştur. Pfizer BioNTech-Comirnaty için düşük Aşı Etkinliği-VE, Delta ve/veya karşısında daha düşük bir VE ile ve/veya açıklanabilir.  Pfizer BioNTech-Comirnaty için Delta nedeniyle semptomatik hastalığa karşı VE, Birleşik Krallık ve Kanada'da yürütülen çalışmalarda bulunandan daha düşüktür(36-38), dozlar arasındaki daha uzun aralık nedeniyle çalışma popülasyonunun çoğu ikinci dozunu Katar'daki çalışmadan 3 ay sonra olmuştur.  Aşı Etkililiği-VE'de aynı düşüş, bu çalışmada Moderna mRNA-1273 aşısı için gözlenmemiştir; bunun nedeni, aşının Katar'da Pfizer BioNTech Comirnaty'den üç ay sonra yapılmaya başlanılması ve daha uzun bir doz aralığıyla (yani, 3 hafta yerine 4 hafta) yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Üçüncüsü, yazarların belirttiği gibi, Katar'daki kısıtlamaların farklı uygulanması, daha düşük bir Aşı Etkililiği-VE'ye katkıda bulunabilirdi, Katar'daki bazı kısıtlamalar aşılanmışlar için hafifletilirken aşılanmamışlar için devam etmiştir. Daha da önemlisi, hastaneye yatış ve Delta nedeniyle ölüme karşı VE her iki aşı için de yüksek kalmıştır (%97-100 VE'ler). Son olarak, önceden SARS-CoV-2 enfeksiyonu öyküsü olan kişiler, aşılanmamış popülasyonun önemli bir bölümünün doğal bağışıklığa sahip olması durumunda VE tahminlerini aşağı yönde saptırabilecek olan bu çalışmanın dışında tutulmamıştır (39).

 

Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan iki çalışma, Delta prevalansının yüksek olduğu bir dönemde (Haziran-Temmuz 2021) Pfizer BioNTech-Comirnaty ve ModernamRNA-1273 aşılarının VE'sini değerlendirmiştir. İlki, geriye dönük bir kohort çalışması, Delta'nın hakim olduğu Haziran-Temmuz 2021 döneminde, Mart-Mayıs 2021 dönemine kıyasla huzurevinde yaşayanlar arasında enfeksiyona karşı Aşı etkililiği-VE'nin azaldığını bulmuştur. Pfizer BioNTech-Comirnaty ve Moderna-mRNA-1273 aşıları için sırasıyla -%56,4 ve %50,6 (%95 GA: %45,0-55,7). Mart-Mayıs döneminde karşılık gelen VE, %74.2 (%95 GA: %69,0- %78,7) ve %74.7 (%95 GA: %66,2-81,1) olmuştur. Daha sonraki zaman diliminde azalan VE'nin Delta varyantından mı yoksa korumanın azalmasından mı kaynaklandığını bilmek mümkün değildir. Tahminler, olası karıştırıcı etkenlerin kontrol edilememesi nedeniyle de sınırlıdır(40).  18 yaş ve üzeri yetişkinler üzerinde yapılan bir vaka kontrol çalışması olan ikinci çalışma, Pfizer BioNTech Comirnaty veya Moderna-mRNA-1273 aşılarının VE'sinin hastaneye yatışa karşı ≥ İkinci dozdan 14 gün sonra, Delta öncesi döneme kıyasla Delta'nın baskın olduğu dönemde (%84 VE %95 GA: %79-89) korunmuştur (%87 VE %95 GA: %83 %90 ). (41)

 

Birleşik Krallık'tan yapılan dördüncü çalışma (ön baskı), rastgele seçilmiş hanelerde yapılan geniş bir anket aracılığıyla 18 yaş ve üzeri yetişkinler arasında SARS-CoV-2 enfeksiyonuna (asemptomatik ve semptomatik) karşı Pfizer BioNTech-Comirnaty ve AstraZenecaVaxzevria aşılarını değerlendirmiştir. Çalışma, Aşı Etkililiği-VE'yi yüksek Alfa prevalansının olduğu bir dönemdeki ile yüksek Delta prevalansının olduğu bir dönemle karşılaştırır. Bulgular, Alfa'nın baskın olduğu zamana kıyasla Delta'nın en baskın olduğu dönemde AstraZeneca-Vaxzevria aşısının etkililiğinin olası bir şekilde azaldığını göstermiştir: %67 (%95 GA: %62-71) ve %79 (%95 GA: %56 90). Pfizer BioNTech-Comirnaty için herhangi bir azalma gözlenmemiştir: Alfa'nın baskın olduğu dönemde Aşı Etkililiği-VE %78 (%95 GA: %68-84) ve Delta'nın en baskın olduğu dönemde %80 (%95 GA: %77-83) olarak gerçekleşmiştir. Her iki aşı için tek doz etkinliğinin belirgin şekilde daha düşük olduğu gözlenmiştir: Her iki dönemde de Pfizer BioNTech Comirnaty için VE yaklaşık %60 ve Alfa ve Delta varyantlarının baskın olduğu süre boyunca AstraZeneca Vaxzevria için VE tahminleri sırasıyla %63 ve %46'dır. Çalışma ayrıca, Delta varyantının baskın olduğu dönemde SARS-CoV-2'ye karşı Moderna-mRNA-1273'ün tek doz VE'sinin diğerinden %75 (%95 GA: %64 - %83) daha yüksek olduğunu tahmin etmekte olup bu kısmen Moderna-mRNA1273.42 aşısını olanların ağırlıklı olarak daha genç kişiler olmasından kaynaklanmış olabilir.

 

Birlikte bu çalışmalar, Delta'dan kaynaklanan ciddi COVID-19 hastalığına karşı yüksek koruma seviyelerinin sürdürülmesi için kanıt sağlamaktadır. SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ve şiddetli olmayan hastalığa karşı VE'nin Delta varyantı ile azaltılabileceğine dair bazı kanıtlar olsa da, Delta'nın etkisini potansiyel azalan bağışıklığın etkisinden, aşılanmış ve aşılanmış kişiler arasındaki farklı maruziyet profilleri riskinden  ve  aşılanmamış popülasyonda artan doğal bağışıklık seviyeleri veya diğer potansiyel karıştırıcı faktörler nedeniyle sahte olarak düşük Aşı Etkililiği-VE nedeniyle ayırmak şu anda mümkün değildir

 

Ek kaynaklar

 

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni çeşitleri: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

 

Şekil 4. 24 Ağustos 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler**

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi bu hafta, haftalık vaka insidansında bir önceki haftaya benzer şekilde 158.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgede 5 Temmuz’dan bu yana bildirilen haftalık vakalardaki düşüş eğilimi gözlenmeye devam etmektedir. Bu hafta, haftalık yeni vakaların yaklaşık yarısı (%53) Güney Afrika'dan bildirilmiştir. Haftalık yeni ölüm vakaları art arda son dört haftadır düşmektedir ve bu hafta geçen haftaya kıyasla 3900'den fazla yeni ölüm vakası ile birlikte keskin bir düşüş (%11) bildirilmiştir. 49 ülke/bölge/alandan toplam 17'si haftalık vaka insidansında artış bildirmiştir ve en yüksek artış Benin ve Sao Tome ve Principe'de bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (84.778 yeni vaka; 100.000 kişi başına 142,9 yeni vaka; %18 artış), Botsvana (9703 yeni vaka; 100.000 kişi başına 412,6 yeni vaka;%32 azalma) ve Kenya (8425 yeni vaka; 100.000 kişi başına 15,7 yeni vaka;% 5 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (2382 yeni ölüm; 100.000'de 4,0 yeni ölüm;% 6 artış), Cezayir (218 yeni ölüm; 100.000’de <1 yeni ölüm; %22 azalma) ve Kenya (148 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm;% 27 azalma ) olmuştur.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

 

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi geçtiğimiz hafta 1.6 milyondan fazla yeni vaka ve 22.000’in hemen altında yeni ölüm vakası bildirmiş olup, bir önceki haftaya göre yeni vaka sayıları %8’lik bir artış gösterirken ölüm sayıları bir önceki hafta göre %10’luk artış göstermiştir. Bu artış, bu hafta bildirilen tüm yeni vakaların %63'ünü oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakalardaki artıştan kaynaklanmaktadır. Genel olarak, Bölge'de son üç haftadır vakalar artmaya devam etmektedir. Güney Amerika'da, geçen haftaya göre, yeni vakalarda sırasıyla %45 ve %6 artış bildiren El Salvador ve Kosta Rika hariç, çoğu ülke yeni vakalarda düşüş eğilimi olduğunu bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (1.020.072 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 308,2 yeni vaka; %15 artış), Brezilya (209.099 yeni vaka; 100.000 başına 98,4 yeni vaka; %1 azalma) ve Meksika (128.779 yeni vaka; 100.000 başına 99,9 yeni vaka; % 4 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (6712 yeni ölüm; 100.000'de 2,0 yeni ölüm;% 58 artış), Brezilya (5649 yeni ölüm; 100.000’de 2,7 yeni ölüm; %7 azalma) ve Meksika (4666 yeni ölüm; 100.000'de 3,6 yeni ölüm; %27 artış) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki ülkelerin çoğu (13/22; %59) bu hafta düşüş eğilimi bildirmiştir ve Mayıs sonundan bu yana ilk kez bu hafta Bölge, 450.000'in biraz üzerinde yeni vaka ile vakalarda %10'luk bir düşüş olduğunu bildirmiştir. Bu düşüşler büyük ölçüde İran, Fas, Pakistan ve Irak'tan bildirilen yeni vaka sayısındaki düşüşlerden kaynaklanmıştır, ancak Bölgedeki tüm ülkelerde hala devam eden bulaşma olduğunu ve vaka sayıları düşüyor olmasına rağmen hala çoğu ülkede yüksek seyirde olduğunu belirtmek önemlidir. Yedi haftalık artan ölüm insidansının ardından, bir önceki haftaya benzer şekilde bu hafta Bölge'de 7100'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Yirmi iki ülkeden sekizi, son yedi gün içinde ölüm vakalarında artış bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; İran (251.610 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 299,6 yeni vaka; %7 azalma), Fas (54.212 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 146,9 yeni vaka; % 16 azalma) ve Irak (50.702 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 126,1 yeni vaka; %21 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (4146 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 4,9 yeni ölüm,% 11 artış), Fas (744 yeni ölüm, 100.000'de 2,0 yeni ölüm, %10 artış) ve Tunus (630 yeni ölüm, 100.000'de 5,3 yeni ölüm,% 30 azalma) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya benzer rakamlarla 1,1 milyondan fazla yeni vaka ve 12.000'den az yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge'deki haftalık ölümler, bir önceki haftaya kıyasla bu hafta altı DSÖ bölgesinin tümünde görülen en büyük orantılı artışı (%11) temsil etmiştir. Geçen hafta, yeni ölüm vakalarındaki artış büyük ölçüde Fransa (%74), İtalya (%54) ve Türkiye'den (%44) bildirilen ölümlerdeki artışlardan kaynaklanmıştır. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (219.919 yeni vaka; 100.000 kişi başına 324,0 yeni vaka, %11 artış), Rusya (146.251 yeni vaka, 100.000 kişi başına 100,2 yeni vaka, %4 azalma) ve Türkiye ( 137.235 yeni vaka, 100.000 kişi başına 162,7 yeni vaka; % 16 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5545 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,8 yeni ölüm, %1 azalma), Türkiye (1322 yeni ölüm; 100.000'de 1,6 yeni ölüm; %44 artış) ve Kazakistan (930 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 5,0 yeni ölüm,% 0 azalma) olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %16’lık düşüş ile 614.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir ve bu değerler altı DSÖ bölgesinin tamamında görülen en büyük orantılı düşüştür.  Bölgede, yeni vaka sayısının sırasıyla %6, %40 ve %59 arttığı Maldivler, Sri Lanka ve Doğu Timor dışındaki tüm ülkelerde haftalık vaka sayısında düşüş olduğu bildirilmiştir. Bu hafta Bölgedeki ülkelerin yarısı (5/10; %50) artış bildirmeye devam etmesine rağmen, bir önceki haftaya göre sırasıyla %10'luk düşüşle 17.000 yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (231.658 yeni vaka; 100.000'de 16,8 yeni vaka;% 10 azalma), Tayland (142.138 yeni vaka; 100.000'de 203,6 yeni vaka; %6 azalma) ve Endonezya (125.102 yeni vaka; 100.000 başına 45,7 yeni vaka;%34 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (8784 yeni ölüm; 100.000'de 3,2 yeni ölüm, % 16 azalma), Hindistan (3142 yeni ölüm; 100.000'de 0,2 yeni ölüm,% 7 azalma) ve Tayland (1768 yeni ölüm; 100.000'de 2,5 yeni ölüm; % 31 artış) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi'nde bir önceki haftaya göre %20'lik bir artış ile 513.000’in üzerinde yeni vaka sayısı bildirilmiş olup vaka sayıları artış göstermeye devam etmiştir. Bölgesel olarak, 18 ülkeden 14'ü (%78) artış eğilimi göstermiştir. Ancak bölgesel artışın çoğu Malezya, Vietnam, Japonya ve Filipinler'deki vaka insidansındaki keskin artışlardan kaynaklanmaktadır. Geçen hafta, ölüm vakaları sayısı 5900'den az görülmüş olup bir önceki hafta ile benzerlik göstermiştir. Bölgedeki ülkelerin dörtte biri (6/24), ölüm oranlarında önemli oransal artışlar (<%30) bildirmiştir.  En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Malezya (150.933 yeni vaka; 100.000 başına 466,3 yeni vaka,% 7 artış), Japonya (149.057 yeni vaka; 100.000 başına 117,9 yeni vaka, %34 artış) ve Filipinler (96.724 yeni vaka; 100.000 başına 88,3 yeni vaka, % 25 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Vietnam (2103 yeni ölüm; 100.000'de 2,2 yeni ölüm,% 4 azalma), Malezya (1708 yeni ölüm; 100.000'de 5,3 yeni ölüm, %7 azalma) ve Filipinler (1526 yeni ölüm; 100.000'de 1,4 yeni ölüm; %24 artış) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

Haftalık Önemli Güncellemeler

 

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros’un mesajı:

 

Genel Direktör, COVID-19 ile ilgili medya brifinginde yaptığı açılış konuşmasında-18 Ağustos 2021-aşağıda yer alan çağrılarda bulunmuştur:

•Sağlık çalışanlarını aşılayamayan veya risk altındaki topluluklara arzın kaydırılmasına yardımcı olmak için destekleyici aşılar konusunda moratoryum çağrısında bulunmuş ve şu anda vakalarda büyük artış yaşandığını ifade etmiştir.

Şiddetli COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastalar arasında ölümde azalma gösteren bir ilaç olan Interleukin-6 blokerlerinin adil dağılımının yapılması gerekliliğini belirtmiştir.

Genel Direktör, 19 Ağustos'taki açılış konuşmasında, yeni salgınların kaynağını belirlemenin daha sistematik bir yolunu oluşturmak için Yeni Patojenlerin Kökenleri hakkında kalıcı bir Uluslararası Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGO) kurulması hakkında bir güncelleme yapmıştır. SAGO, SARS-CoV-2'nin kökenleri de dahil olmak üzere yeni patojenlerin ortaya çıkışını incelemede hayati bir rol oynayacaktır.

 

 

Güncellemeler ve yayınlar

 

Unitaid ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (COVID-19 Hızlandırıcı Araçlarına Erişim adına) tocilizumabın uygunluğuna ilişkin Ortak Açıklama

Uzmanları Yeni Patojenlerin Kökenleri için Bilimsel Danışma Grubuna katılmaya çağrı

COVID-19 sırasında temiz yemek pişirmeyi ekonomik ve erişilebilir kılmak: "Kullandıkça öde" akıllı sayaçları sağlıkta eşitliği teşvik ediyor, Nairobi

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 24 Ağustos 2021 verileri**

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

 

"      ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

 

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

*** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ek 2 Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

 

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

Referanslar

1. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtagpaper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

2. Moore CM, Sergienko R, Arbel R. SARS-CoV-2 Alpha Variant: Is It Really More Deadly? A Population Level Observational Study . Epidemiology; 2021. doi:10.1101/2021.08.17.21262167

3. Jain A, Pandey AK, Kaur J, et al. Is there a correlation between viral load and olfactory & taste dysfunction in COVID-19 patients? American Journal of Otolaryngology. 2021;42(3):102911. doi:10.1016/j.amjoto.2021.102911

4. Nakagawara K, Masaki K, Uwamino Y, et al. Acute onset olfactory/taste disorders are associated with a high v iral burden in mild or asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Int J Infect Dis. 2020;99:19-22. doi:10.1016/j.ijid.2020.07.034

5. Julin CH, Robertson AH, Hungnes O, et al. Household Transmission of SARS-CoV-2 in Norway; a Prospective, Longitudinal Study Showing Increased Transmissibility of the Alpha Variant (B.1.1.7) Compared with Other Variants. Epidemiology; 2021. doi:10.1101/2021.08.15.21261478

6. Schroeder A, MacLeod MR. A Systematic Review of the Impact of the Alpha and Gamma Variants of Concern on Hospitalization and Symptomatic Rates of SARS-CoV-2. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.08.13.21261151

7. Liu Y, Liu J, Johnson BA, et al. Delta Spike P681R Mutation Enhances SARS-CoV-2 Fitness over Alpha Variant. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.08.12.456173

8. Liu Y, Rocklöv J. The reproductive number of the Delta variant of SARS-CoV-2 is far higher compared to the ancestral SARS-CoV-2 virus. Journal of Travel Medicine. Published online August 9, 2021:taab124. doi:10.1093/jtm/taab124

9. Sonabend R, Whittles LK, Imai N, et al. Non-Pharmaceutical Interventions, Vaccination and the Delta Variant: Epidemiological Insights from Modelling England’s COVID-19 Roadmap out of Lockdown. Epidemiology; 2021. doi:10.1101/2021.08.17.21262164

10. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS -CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

11. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

12. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

13. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

14. Riemersma KK, Grogan BE, Kita-Yarbro A, et al. Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. medRxiv. Published online July 31, 2021:2021.07.31.21261387. doi:10.1101/2021.07.31.21261387

15. Li B, Deng A, Li K, et al. Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak caused by the Delta SARS-CoV-2 variant. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.07.21260122. doi:10.1101/2021.07.07.21260122

16. Brown CM. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings —Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7031e2

17. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

18. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS -CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

19. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

20. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050

21. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105.https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

22. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

23. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

24. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

25. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

26. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 20. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf

27. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation..Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

28. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa). GOV.UK. Accessed June 21, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-and-voc2/sars-cov-2-lateral-flow-antigentests-evaluation-of-voc1-kent-uk-and-voc2-south-africa

29. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

30. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

31. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

32. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

33. Shinde V, Bhikha S, Hoosain MZ, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv. Published online March 2021:2021.02.25.21252477-2021.02.25.21252477. doi:10.1101/2021.02.25.21252477

34. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. medRxiv. Published online July 28, 2021:2021.07.28.21261159. doi:10.1101/2021.07.28.2126115922

35. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a doubleblind, randomised, controlled phase 3 trial. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

36. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant. New England Journal of Medicine. 2021;0(0):null. doi:10.1056/NEJMoa2108891

37. Sheikh A, McMenamin J, Taylor B, Robertson C. SARS-CoV-2 Delta VOC in Scotland: demographics, risk of hospital admission, and vaccine effectiveness. The Lancet. 2021;397(10293):2461-2462. doi:10.1016/S0140-6736(21)01358-1

38. Nasreen S, Chung H, He S, et al. Effectiveness of COVID-19 Vaccines against Variants of Concern in Ontario, Canada. Public and Global Health; 2021. doi:10.1101/2021.06.28.21259420

39. Tang P, Hasan MR, Chemaitelly H, et al. BNT162b2 and MRNA-1273 COVID-19 Vaccine Effectiveness against the Delta (B.1.617.2) Variant in Qatar.; 2021:2021.08.11.21261885. doi:10.1101/2021.08.11.21261885

40. Nanduri S. Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Nursing Home Residents Before and During Widespread Circulation of the SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Variant — National Healthcare Safety Network, March 1–August 1, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7034e3

41. Tenforde MW. Sustained Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 Associated Hospitalizations Among Adults —United States, March–July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7034e2

42. Pouwels KB, Pritchard E, Matthews PC, et al. Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS -CoV-2 infections in the UK. :(39)

Etiketler: