DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 31.08.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

31 Ağustos 2021 Salı

Bu hafta (23-29 Ağustos) bildirilen 4,4 milyonun altında yeni vakayla, küresel olarak bildirilen yeni vaka sayısı, yaklaşık iki aylık artıştan sonra bir önceki haftaya benzer şekilde devam etmektedir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 31.08.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

 

29 Ağustos 2021 itibariyle veriler

 

Bu hafta (23-29 Ağustos) bildirilen 4,4 milyonun altında yeni vakayla, küresel olarak bildirilen yeni vaka sayısı, yaklaşık iki aylık artıştan sonra bir önceki haftaya benzer şekilde devam etmektedir (Şekil 1). Yeni vakalarda bir önceki haftaya kıyasla %7'lik artış bildiren Batı Pasifik Bölgesi hariç, tüm bölgeler ya düşüş (Afrika ve Amerika Bölgeleri) ya da benzer bir eğilim (Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz Bölgeleri) bildirmiştir.

Bu hafta küresel olarak bildirilen ölümlerin sayısı, 67.000'den fazla yeni ölüm vakasıyla birlikte geçen haftaya benzer bir şekilde gerçekleşmiştir. Doğu Akdeniz ve Batı Pasifik Bölgeleri haftalık ölüm sayısında sırasıyla %9 ve %16 artış bildirirken, Güneydoğu Asya Bölgesi en büyük düşüşü (%20) bildirmiştir. Afrika, Avrupa ve Amerika Bölgelerinde bildirilen ölümlerin sayısı geçen hafta ile benzerlik göstermiştir. Küresel olarak bildirilen kümülatif vaka sayısı şu anda yaklaşık 216 milyon ve kümülatif ölüm sayısı 4,5 milyonun biraz altındadır.

 

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 29 Ağustos 2021**

 

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka ve ölüm insidansı oranlarını bildiren Bölgeler geçen hafta ile aynı kalmış olup bunlar: Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 144,9 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2,2 ölüm) ve Avrupa Bölgesidir ( 100.000 kişi başına 125,7 yeni vaka nüfus; 100.000 nüfus başına 1.3 ölüm) .

Doğu Akdeniz Bölgesi, ölümlerde yüksek bir haftalık insidans bildirmiştir (100.000 nüfus başına 1.1). En çok yeni vaka bildiren ülkeler:  Amerika Birleşik Devletleri (938.014 yeni vaka; %8 azalma), Hindistan (270.796 yeni vaka; %17 artış), İran (254.753 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Birleşik Krallık (237.556 yeni vaka; %8 artış) ve Brezilya (175.807 yeni vaka; %16 azalma) olmuştur. Küresel olarak, 193 ülke (geçen haftadan bu yana bir yeni ülke), yönetim bölgesi ve bölgede  (bundan sonra ülkeler olarak anılacaktır) Alfa varyantı vakaları rapor edilirken, 141 ülkede ( yeni ülke yok) Beta varyantı vakaları, 91 ülke (beş yeni ülke) Gama varyantı vakaları ve 170 ülke (yedi yeni ülke) Delta varyantı vakaları bildirmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19  vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  29 Ağustos 2021 verileri**

 

DSÖ Bölgesi

Son 7 gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

Amerika

1 481 995 (%34)

% -9

83 231 838 (%39)

22 259 (%33)

%1

2 094 503 (%47)

Avrupa

1 172 461

(%27)

% -1

64 856 816  (%30)

12 584 (%19)

%4

1 267 494 (%28)

Güneydoğu Asya

596 456 (%14)

% -3

41 119 317 (% 19)

14 010 (%21)

%-20

641 874

(%14)

Doğu Akdeniz

443 703

(%10)

% -2

14 498 768 (%7)

7 831 (%12)

%9

264 425

(%6)

Batı Pasifik

553 344

(%13)

% 7

6 399 247 (%3)

6 835 (%10)

%16

88 168

(%2)

Afrika

147 789

(%3)

% -7

5 608 074

(% 3)

3 869

(%6)

%-3

134 276

(%3)

Küresel

4 395 748 (%100)

%-4

215 714 824

 (%100)

67 388 (%100)

%-2

4 490 753

(%100)

 

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

 

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

•  DSÖ COVID-19 Paneli

•  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 23-29 Ağustos 2021 **

 

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 23-29 Ağustos  2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Bu riskler değiştikçe, DSÖ, sürveyans ve araştırma için önceliklerin belirlenmesini desteklemek ve nihayetinde müdahale stratejilerine rehberlik etmek için küresel VOI'ler ve VOC'lerin listelerini güncellemeye devam edecektir (daha fazla bilgi için, lütfen “Tracking SARS-CoV-2 variants” web sitesine bakınız).

Ulusal yetkililer, yerel Endişe Verici / Önemli varyantları belirlemeyi seçebilir ve bu varyantların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

 

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik sekanslama kapasitelerinin genişletilmesi yoluyla ulusal ve ulus altı düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 4, Ek 1). Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki sekanslama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Ülkeler, zorunlu olmayan uluslararası seyahatlere kademeli olarak devam ederken, SARS-CoV-2'nin seyahatle ilişkili ülkelere girişi, çıkışı ve daha da fazla yayılarak bulaşmasını azaltmayı amaçlayan risk azaltma önlemlerinin getirilmesi, sistematik ve rutin olarak yürütülen kapsamlı risk değerlendirmelerine dayanmalıdır.

 

Varyant sınıflandırmalarında güncellemeler

 

Spesifik SARS-CoV-2 varyantlarının oluşturduğu küresel halk sağlığı riskleri daha iyi anlaşıldıkça, DSÖ, sürveyans ve araştırma önceliklerinin belirlenmesini desteklemek ve nihayetinde müdahale stratejilerine rehberlik etmek için küresel VOI'ler ve VOC'ler listesini güncellemeye devam edecektir. Bu güncellemeler, virüsün değişime uğramasını ve yeni varyantların ortaya çıkışını, değişen epidemiyolojiyi ve yeni kanıtlar ortaya çıktıkça varyantların fenotipik etkilerine ilişkin gelişen anlayışımızı yansıtmaktadır. Devamında DSÖ'nün Önemli Varyant (VOI) veya Endişe Verici Varyant (VOC) çalışma tanımını karşılayan daha ileri düzenleme için önceden belirlenen Uyarı sistemi yeniden sınıflandırılabilir.

 

En son değerlendirmelere göre 30 Ağustos 2021 tarihinde B.1.621 varyantı VOI olarak sınıflandırılmıştır ve DSÖ tarafından  “Mu” varyantı olarak adlandırılmıştır. Pango soyundan gelen B.1.621.1 varyantını içermektedir. Bu varyant, Nextstrain terminolojisinde 21H olarak bilinmektedir. Mu varyantı, immun kaçışının potansiyel özelliklerini gösteren bir mutasyon kümesine sahiptir. Virüs Evrimi Çalışma Grubuna sunulan ön veriler, iyileşen bireylerden ve aşılanmış bireylerden alınan serum numunelerindeki nötralizasyon kapasitesinde Beta varyantı için benzer bir azalma olduğunu göstermektedir ancak bunun daha ileri çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir. Mu varyantının Ocak 2021'de Kolombiya'da ilk tanımlanmasından bu yana, vakalara ilişkin birkaç sporadik rapor ve Güney Amerika ve Avrupa'daki diğer ülkelerden daha büyük salgınlar bildirilmiştir. 29 Ağustos itibariyle, 39 ülkeden 4500'ün üzerinde sekans (3794 B.1.621 sekansı ve 856 B.1.621.1 sekansı) GISAID'e yüklenmiştir. Sekanslanmış vakalar arasında Mu varyantının küresel prevalansı azalmış ve şu anda %0,1'in altında olmasına rağmen, Kolombiya (%39) ve Ekvador'da (%13) prevalans sürekli olarak artmıştır. Bildirilen prevalans, her ikisi de ülkeler arasında farklılık gösteren sekanslama kapasiteleri ve sekansların paylaşımının zamanlaması dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Bu varyantın fenotipik ve klinik özelliklerini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Mu varyantının Güney Amerika'daki epidemiyolojisi, özellikle Delta varyantının dolaşımıyla birlikte görülen değişiklikler açısından izlenecektir.

 

 

Ek kaynaklar

 

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni çeşitleri: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

 

Şekil 4.  31 Ağustos 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler**

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi bu hafta, 147.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgede haftalık vakalardaki düşüş eğilimi gözlenmeye devam ederken bir önceki haftaya göre %7’lik bir düşüş yaşanmıştır. Geçen hafta, iki ülke, Güney Afrika ve Etiyopya, Bölgede bildirilen tüm yeni vakaların yarısından fazlasını (%59) oluşturmuştur. Bölgede bir önceki hafta bildirilen vaka sayısına benzer şekilde bu hafta 3800'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Bununla birlikte, hala endişe verici ölüm eğilimleri bildiren birkaç ülke var; geçen hafta, sekiz ülke haftalık ölümlerde %50'nin üzerinde artış bildirmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (76.966 yeni vaka; 100.000 kişi başına 129,8 yeni vaka; %9 azalma), Etiyopya (10.058 yeni vaka; 100.000 kişi başına 8,7 yeni vaka;% 61 artış) ve Botsvana (7332 yeni vaka; 100.000 kişi başına 311,8 yeni vaka;% 24 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (2210 yeni ölüm; 100.000'de 3,7 yeni ölüm;% 7 azalma), Kenya (227 yeni ölüm; 100.000’de <1 yeni ölüm; %53 artış) ve Cezayir (195 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm;% 11 azalma ) olmuştur.

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bu hafta vaka sayılarında en büyük oransal düşüşü (%9) bildirmesine rağmen, 1,4 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir, dünya genelinde bildirilen en fazla vaka sayısı olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, bu hafta bildirilen tüm yeni vakaların %63'ünü oluşturarak Bölgedeki en fazla vakayı bildiren ülke olmaya devam etmiştir. Bu hafta Kanada (%28 artış) ve Guatemala'da (%23 artış) vakalarda kayda değer artışlar gözlemlenmiştir. Bölge, bir önceki hafta bildirilen ölüm vaka sayısına benzer şekilde, 22.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (938.014 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 283,4 yeni vaka; %8 azalma), Brezilya (175.807 yeni vaka; 100.000 başına 82,7 yeni vaka; %16 azalma) ve Meksika (114.209 yeni vaka; 100.000 başına 88,6 yeni vaka; % 11 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (7323 yeni ölüm; 100.000'de 2,2 yeni ölüm;% 9 artış), Meksika (5070 yeni ölüm; 100.000’de 3,9 yeni ölüm; %9 artış) ve Brezilya (4815 yeni ölüm; 100.000'de 2,3 yeni ölüm; %15 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, bu hafta, bir önceki haftaya benzer şekilde 443.000'den fazla yeni vaka ve bir önceki haftaya göre %9 artışla 7800'ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirmiştir. Mortalitedeki bu artış eğilimi, bu hafta bölgedeki 22 ülkenin 9'unda (%41) artan ölüm sayısına bağlanmaktadır.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; İran (254.753 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 303,3 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Irak (48.897 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 121,6 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Fas (43.244 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 117,2 yeni vaka; %20 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (4547 yeni ölüm, 100.000 kişi başına 5,4 yeni ölüm,% 10 artış), Tunus (760 yeni ölüm, 100.000'de 6,4 yeni ölüm, %7 artış) ve Pakistan (687 yeni ölüm, 100.000'de <1 yeni ölüm,% 35 artış) olmuştur.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya benzer rakamlarla 1,1 milyondan fazla yeni vaka ve 12.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Haftalık yeni vaka sayısı plato çiziyor olmasına rağmen, Bölge'deki birçok ülkede yeni ölümlerin sayısı yavaşlama belirtileri göstermekle birlikte artmaya devam etmiştir ve yakından izlenmeye devam edilmelidir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (237.556 yeni vaka; 100.000 kişi başına 349,9 yeni vaka, %8 artış), Rusya (135.740 yeni vaka, 100.000 kişi başına 93,0 yeni vaka, %7 azalma) ve Türkiye ( 132.508 yeni vaka, 100.000 kişi başına 157,1 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (5593 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 3,8 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Türkiye (1631 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 1,9 yeni ölüm; %23 artış) ve Birleşik Krallık (785 yeni ölüm; 100.000 kişi başına 1,2 yeni ölüm,% 13 artış) olmuştur.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi yeni vakalarda bir önceki haftaya göre benzer şekilde 596.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Ölüm vakalarında bölgesel bir düşüş olmasına rağmen, üç ülke bu hafta %15'in üzerinde artış bildirmiştir; Doğu Timor (%32), Sri Lanka (%19) ve Hindistan (%17). Bölge, büyük ölçüde Bölgedeki ülkelerin %60'ının (6/10) geçen hafta haftalık ölüm oranlarında düşüş bildirmesinden dolayı, bir önceki haftaya göre %20'lik bir düşüşle 14.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (270.796 yeni vaka; 100.000'de 19,6 yeni vaka;% 17 artış), Tayland (124.796 yeni vaka; 100.000'de 178,8 yeni vaka; %12 azalma) ve Endonezya (94.375 yeni vaka; 100.000 başına 34,5 yeni vaka;%25 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (5551 yeni ölüm; 100.000'de 2,0 yeni ölüm, % 37 azalma), Hindistan (3463 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm,% 10 artış) ve Tayland (1823 yeni ölüm; 100.000'de 2,6 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, son iki aydır, haftalık vaka ve ölüm sayılarında artan bir eğilim olduğunu bildirmektedir. Geçen hafta Bölge, bir önceki haftaya göre sırasıyla %7’lik artışla 553.000'den fazla yeni vaka ve %16 ‘lık artışla 6.800'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin yaklaşık yarısı (%48) bu hafta haftalık vaka sayılarında artış gözlendiğini bildirmiştir. Batı Pasifik Bölgesi, bu hafta, Fransız Polinezyası (%86), Japonya (%53) ve Vietnam'daki (%36) vaka insidansındaki önemli artışlardan kaynaklanan yeni ölümlerde en yüksek orantılı artışı bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Japonya (156.931 yeni vaka; 100.000 kişi başına 124,1 yeni vaka,% 5 artış), Malezya (150.224 yeni vaka; 100.000 kişi başına 464,1 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Filipinler (111.904 yeni vaka; 100.000 kişi başına 102,1 yeni vaka, % 16 artış) olmuştur.

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Vietnam (2865 yeni ölüm; 100.000'de 2,9 yeni ölüm,% 36 artış ), Malezya (1866 yeni ölüm; 100.000'de 5,8 yeni ölüm, %9 artış) ve Filipinler (1412 yeni ölüm; 100.000'de 1,3 yeni ölüm; %7 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme (WOU), COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı amaçlayan COVID-19 Stratejik hazırlık ve müdahale planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından sağlanan bir rapordur.

30 Ağustos'ta yayınlanan COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme'nin bu haftaki sayısında, ülke düzeyindeki eylemlerin ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteğin öne çıkan noktaları şunlardır:

 

• Belize'nin Merkezi Tıp Laboratuvarına bağışlanan GeneXpert makinesi

• Kırgızistan'da COVID-19 laboratuvar yanıtının bir parçası olarak kalite yönetimi uygulamasının, koordinasyonunun ve maliyetlendirmenin desteklenmesi

• COVID-19 vakalarındaki artışa müdahaleyi desteklemek için Fiji'ye 15.000 kg tıbbi malzeme geldi

• Bangladeş'teki Cox's Bazar kamplarındaki Rohingya mültecilerine COVID-19 aşısının yaygınlaştırılması

• Ürdün'de COVID-19'a Müdahale: Çevrimiçi Platformların Yenilikçi Kullanımı

• Surinam'daki Elsje Finck-Sanichar College COVAB, COVID-19 salgını sırasında OpenWHO (açık kaynak) ve çevrimiçi öğrenimi benimsiyor

• SPRP 2021 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinden bir dizi göstergede ilerleme

• DSÖ'nün SPRP 2021 uygulaması ve kritik malzemelerin sağlanmasında ülkeleri desteklemek için sağladığı finansmanla ilgili güncellemeler.

 

Daha fazla bilgi için COVID-19 ile ilgili haftalık operasyonel güncellemeye bakınız.

 

Ekler

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 31 Ağustos 2021 verileri**

 

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"     ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Yolcular arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

 

 

Kaynak: https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---31-august-202

Etiketler: