DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 5.10.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

05 Ekim 2021 Salı

Küresel olarak, haftalık COVID-19 vaka ve ölümlerinin sayısı düşmeye devam etmiştir. Bu, Ağustos ayından beri gözlemlenen bir eğilimdir. 27 Eylül - 3 Ekim 2021 haftasında 3,1 milyondan fazla yeni vaka ve 54 000'den biraz fazla yeni ölüm bildirilmiştir. Bu hafta vakalar önceki haftaya göre %9 azalırken, ölüm sayısı önceki haftaya benzer şekilde gerçekleşmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

3 Ekim 2021 itibariyle veriler

Küresel olarak, haftalık COVID-19 vaka ve ölümlerinin sayısı düşmeye devam etmiştir. Bu, Ağustos ayından beri gözlemlenen bir eğilimdir (Şekil 1). 27 Eylül - 3 Ekim 2021 haftasında 3,1 milyondan fazla yeni vaka ve 54 000'den biraz fazla yeni ölüm bildirilmiştir. Bu hafta vakalar önceki haftaya göre %9 azalırken, ölüm sayısı önceki haftaya benzer şekilde gerçekleşmiştir (Tablo 1). Bir önceki haftaya benzer bir vaka sayısı bildiren Avrupa Bölgesi dışında tüm bölgeler bu hafta yeni vaka sayısında düşüş bildirmiştir. Yeni haftalık vakalarda en büyük düşüş Afrika Bölgesinde (%43), ardından Doğu Akdeniz Bölgesinde (%21), Güneydoğu Asya Bölgesinde (%19), Amerika Bölgesinde (%12) ve Batı Pasifik (%12) gerçekleşmiştir. Küresel olarak bildirilen teyit edilmiş vakaların kümülatif sayısı şu anda 234 milyonun üzerinde ve kümülatif ölüm sayısı 4,8 milyonun biraz altındadır. 

Bildirilen haftalık yeni ölümlerin vakalarının sayısı, her ikisi de önceki haftaya kıyasla benzer sayıda haftalık ölüm bildiren Amerika ve Avrupa Bölgeleri hariç tüm bölgeler için büyük (>%10) bir düşüş göstermiştir. Haftalık ölümlerde en büyük düşüş, bir önceki haftaya göre %25'lik bir düşüşle Afrika Bölgesi'nden bildirilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 3 Ekim 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı oranlarını bildiren bölgeler, Avrupa Bölgesi (100 000 nüfus başına 123,1 yeni vaka) ve Amerika Bölgesi (100 000 nüfus başına 109.5 yeni vaka) olurken, aynı iki bölge bu haftaki 100.000 nüfus başına en yüksek ölüm insidansını bildirmiştir; Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 2,4 yeni vaka) ve Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 1,6 yeni vaka).

En fazla yeni vaka sayısı bildiren ülkeler: 100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı oranlarını bildiren bölgeler, Avrupa Bölgesi (100 000 nüfus başına 123,1 yeni vaka) ve Amerika Bölgesi (100 000 nüfus başına 109.5 yeni vaka) olurken, aynı iki bölge bu haftaki 100.000 nüfus başına en yüksek ölüm insidansını bildirmiştir; Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 2,4 yeni vaka) ve Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 1,6 yeni vaka).

Küresel olarak, 195 ülke, yönetim bölgesi veya bölgede (bundan böyle ülkeler; geçen haftadan bu yana eklenen iki yeni ülke) Alfa varyantı vakaları rapor edilirken, 145 ülke (geçen haftadan bu yana 3 yeni ülke) Beta varyantı vakaları bildirmiş ve 99 ülke Gama varyantı vakalarını rapor etmiştir  (4 yeni geçen haftadan beri Gama varyantına ilişkin 1 rapor dizileme üzerine atıldı) . Delta varyantı, 5 Ekim itibariyle altı DSÖ bölgesinin tamamında 192 ülkede (geçen haftadan bu yana yedi yeni ülke: 2'si doğrulama altında ve 5'i doğrulandı) rapor edilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 3 Ekim 2021 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 27 Eylül-3 Ekim 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 26 Eylül- 3 Ekim 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşıcılıkta, veya hastalık özelliklerinde değişikliklere yol açıp açmadığını veya bunların ulusal sağlık yetkililerince kontrol için uygulanan aşı, tedavi, teşhis veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinde (PHSM) gerçekleştirilen uygulamalarda değişikliğe yol açıp açmadığını değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilir ve değerlendirilir. Ulusal yetkililer, yerel ilgi/endişenin diğer değişkenlerini belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

DSÖ SARS-CoV-2 varyant izleme web sitesiyle ilgili güncellemeler

VOC'lerin ve VOI'lerin epidemiyolojik ve klinik etkilerini anlamaya yönelik sürekli ihtiyaç göz önüne alındığında, DSÖ, varyantların dolaşımını düzenli olarak izlemekte ve gözden geçirmektedir. Yeni varyantların yükselişindeki değişiklikler, Delta gibi diğer ortak dolaşımdaki varyantların ışığında izlenmektedir.

Bu, Önemli Varyantları (VOI'ler) veya Endişe Varyantların (VOC'ler), VOC Delta gibi yeni ortaya çıkan varyantlar tarafından rekabette geride kalabileceği anlamına gelebilir. Kanıtlar ortaya çıktıkça, sınıflandırmaları buna göre revize edeceğiz. Bu revizyonlar, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve bunların değişen epidemiyolojisini yansıtır (burada varyant sınıflandırması için kriterlere bakın).

Coğrafi dağılım

SARS-CoV-2 varyantlarını tespit etmeye yönelik sürveyans faaliyetleri, genomik dizileme kapasitelerinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere ulusal ve ulus-altı düzeylerde güçlendirildiğinden, VOC'leri bildiren ülke/yönetim bölgesi/bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) sayısı artmaya devam etmektedir (Şekil 4, Ek). 1).

Yine de bu dağılım, ülkeler arasındaki dizileme kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar da dahil olmak üzere, sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Fenotipik özellikler

Fransa'da Delta varyantı ile enfekte olmuş kişileri değerlendiren yakın tarihli bir hakemli çalışma, göreceli viral yükü diğer üç SARS-CoV-2 varyantı ile ölçmüş ve karşılaştırmıştır: Alfa, Beta ve VOC olmayan (20A.EU2) SARS-CoV-2 Paris bölgesindeki dört hastane laboratuvarından toplanan varyant. (1) Yeni teşhis edilen COVID-19 vakalarından toplanan toplam 738 gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) SARS-CoV-2 pozitif nazofaringeal numune, SARS-CoV-2 viral soylarını belirlemek ve viral yükü ölçmek için taranmıştır. Sonuçlar, Delta ve diğer varyantlar arasındaki nispi viral yüklerde önemli farklılıklar göstermiştir: Beta (medyan 7,26 [6,10-8,37]) (p < 0,05) ve VOC olmayan varyantla karşılaştırıldığında 2,5 kat daha yüksek viral yük gözlenmiştir; Alfa ve Delta varyantları ile enfeksiyonlar benzer viral yüklere sahip olduğu tespit edilmiştir.

Hindistan'da, VOC olmayan (B.1) varyantın ve Delta  varyantın (B.1.617.2) neden olduğu COVID-19 vakaları arasında, hastalığın şiddeti ve ölüm oranı dahil olmak üzere demografik özelliklere odaklanan bir kesitsel çalışma (henüz meslektaş tarafından gözden geçirilmemiştir) yürütülmüştür. 9500 COVID 19 hastasından alınan viral genomik dizileri kullanan çalışma, daha genç yaş grupları (0-19 yaş) ve kadınlar arasında artan enfeksiyon sayısı tespit eerken enfeksiyon ve semptomatik hastalık/hastaneye kaldırılma ve daha yüksek ölüm oranıyla ilgili olarak daha düşük bir yaş ortalaması tespit etmiş olup VOC olmayan (B.1) varyantla karşılaştırıldığında Delta varyantı ile aşılama sonrası enfeksiyonların oranında daha sık insidans tespit etmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Aralık 2020 ile 30 Temmuz 2021 arasında yürütülen retrospektif bir kohort çalışması, yaş, cinsiyet ve aşılama durumuna göre düzenleme yaparak VOC veya VOI ile enfeksiyondan sonra hastaneye yatış riskini tahmin etmek için sentinel sürveyans kullanmıştır. (3) Tespit edilen 27 814 vakadan 23 170'i (%83,3) sentinel sürveyans yoluyla sekanslama çalışması yapılan örneklerden 726'sı (%3,1) COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. VOC olmayan varyantlı enfeksiyonlara kıyasla Gama (HR 3.17, %95 GA 2.15-4.67), Beta (HR: 2.97, %95 GA 1.65-5.35), Delta (HR: 2.30, %95 CI 1.69-3.15) ile enfekte vakalar için daha yüksek hastaneye yatış riski tespit edilmiştir. VOC enfeksiyonunun ardından, aşılanmamış hastalar, VOC enfeksiyonu olmayan hastalara kıyasla daha yüksek hastaneye yatış riski göstermiştir. Ek olarak, VOC ve VOC olmayan enfeksiyonlar karşılaştırıldığında bu gruplarda risk artışı olmamasına rağmen aşılı hastalar aşısız hastalara kıyasla genel olarak daha düşük hastaneye yatış riski göstermiştir.

Tablo 2: Endişe Verici Varyantlarının fenotipik etkilerinin* özeti

DSÖ Sınıfladırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık 4

Artmış bulaşıcılık 5,6

Artmış bulaşıcılık 6,7

Artmış bulaşıcılık ve sekonder atak oranı 6,8

Hastalığın şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski 9,

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski 10,11

Doğrulanmamış olup artmış olası hastane mortalitesi riski 12

Artmış olası hastaneye yatış  riski 13 ve artmış hastalık şiddeti 2

Artmış olası hastaneye yatış riski 15,16

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup 17,

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır 18

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen T hücresi yanıtı etkili kalmaktadır 19

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir 20

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir 21-23

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlenmemiştir 24

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir 23

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden araştırma ve revizyona tabidir.

Tablo 3. Endişe Verici Varyantlarına karşı aşı performansının özeti

Birden fazla nötralizasyon çalışması mevcut olduğunda, spesifik aşı/varyant için tüm çalışmalarda çeyrekler arası kat azalma aralığı (25. ve 75. yüzdelikler) kullanılmıştır. “Moderna-mRNA1273/Pfizer BioNTech-Comirnaty”, çalışmada her iki aşının birlikte değerlendirildiğini gösterir.

Çalışmaların sayısı alt simge olarak gösterilmiştir: Bu tabloyu bildiren aşı etkinliği ve nötralizasyon çalışmaları VIEW-hub Kaynakları sayfasında bulunabilir (https://view hub.org/resources). Aşı etkinliği çalışmaları için, 'COVID-19 Aşı Etkinliği Sonuçları Özet Tablosunda' '#' ile belirtilen referanslara bakınız. Tüm nötralizasyon çalışmalarının listesi için bkz. "COVID-19 Aşı Nötralizasyon Çalışmaları Tablosu".

Üst simgelerle belirtilen referanslar, bu tabloyu bildiren aşı etkinliği çalışmalarıdır ve aşağıdaki referans bölümüne dahil edilmiştir.

VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri hakkında ek notları

Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü aşı etkinliği veya etkinliği (VE) tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o ürün için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 randomize RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır. Şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; AstraZeneca Vaxzevria hariç, ciddi hastalık için (çalışma içi bir karşılaştırıcı mevcut olmadığından şiddetli hastalığa karşı faz 3 RCT etkinlik tahminleri karşılaştırıcı olarak kullanılır) ve enfeksiyon için (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanılır). Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

Varyantların aşı performansı üzerindeki etkisinden zayıflamanın etkisini ortaya çıkarmak mümkün olmadığında, bazı VE tahminleri yukarıdaki tabloya dahil edilmeyebilir.

Tablo 3, varyantların ürüne özel aşı etkinliği/tesiri (VE) üzerindeki etkisini sunar ve VOC olmayan ortamlarda VE'ye kıyasla VOC ayarında VE'deki azalmayı ölçer. Unutulmamalıdır ki, VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininde belirtildiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de önemli koruma anlamına gelebilir.

21 Eylül'de yayınlanan en son güncellemeden bu yana, SARS-CoV-2 VOC'ye karşı aşı etkinliğini değerlendiren altı yayın daha yapılmıştır. 

Birleşik Krallık'tan yapılan bir ön baskı çalışması, COVID 19 aşılarının etkinliğine ilişkin VOC'ye özel tahminler sağlamıştır. Bu çalışma, Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin Alfa (VE: %94, %95 GA: %90-96) ve Delta (VE: %90, %95 CI: %87-92) nedeniyle enfeksiyona karşı ikinci dozdan sonra 14 veya daha fazla gün sonra vakaların ev temaslıları arasında, tam aşılamadan itibaren Alpha vakaları için ~20.5 haftaya ve Delta vakaları için ~29 haftaya kadar takip süresiyle benzer düzeyde koruma sağladığını tespit etmiştir. (32) AstraZeneca-Vaxzevria da, Alpha ve Delta nedeniyle enfeksiyona karşı tam aşılamadan sonra Alfa vakaları için ~8 haftaya ve Delta vakaları için ~16 haftaya kadar takip süresi ile sırasıyla %71 (%51-83) ve %72 (%68-75) Aşı Etkinliği-VE tahminleri ile  benzer koruma seviyelerine sahip olduğu görülmüştür.

Henüz emsal incelemesi yapılmamış ikinci bir çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna-mRNA-1273'ün performansını, aşının faz III randomize klinik çalışmasına dahil edilen kişiler arasında değerlendirmiş olup söz konusu çalışama katılımcılar körlemenin kaldırılmasından ve plasebo grubuna aşı yapıldıktan sonra gerçekleştirilmiştir. (33) Temmuz-Ağustos 2021 döneminde (Delta, sekanslanan (sıralanan) tüm vakaların %97'sini oluşturduğunda), başlangıçta aşı koluna randomize edilen ve Temmuz ve Aralık 2020 arasında aşılanan kişilerde semptomatik hastalık ve şiddetli hastalık insidansı (IR), başlangıçta plasebo grubuna atanan ancak Aralık 2020 ile Nisan 2021 arasında daha yakın zamanda aşılanan kişilere kıyasla (semptomatik hastalık IR: 49.0/1000 kişi-yıl) yıl; şiddetli hastalık IR: 3.3/1000 kişi yılı), daha yüksek olarak görülmüştür ( semptomatik hastalık IR: 77.1/1000 kişi-yılı; şiddetli hastalık IR: 6,2/1000 kişi-yılı).Bu bulgu, aşı etkinliğinin azaldığını düşündürmekte olup sadece-vaka yaklaşımını kullanarak bir etkinlik tahmini hesaplamak mümkün değildir.

İki yeni çalışma, salgın ortamında COVID-19 aşılarının performansını değerlendirmiştir. İlk ön baskı çalışması, Alpha varyantının patlak vermesi sırasında Almanya'da bir huzurevi sakinleri ve çalışanları arasında enfeksiyon ve hastalıkları önlemede Pfizer BioNTech Comirnaty'nin etkinliğini değerlendirmiştir. (34) Aşının iki dozunun ikinci dozdan yedi veya daha fazla gün sonra sırasıyla enfeksiyon, semptomatik hastalık ve Alpha nedeniyle hastaneye yatışın önlenmesinde etkinliği %45 (%0-69), %68 (%36-84) ve %88 (%37-98) olrak tespit edilmiştir. Tam aşılamadan sonra maksimum takip süresi ~11 hafta olarak gerçekleşmiştir. Yazarlar ayrıca, 21 günden daha önce aşılanmış vakalarda SARS-CoV-2 tespiti sırasındaki döngü eşik değerlerinin, SARS-CoV-2 tespitinin 21 günden daha az sürede aşılananlara kıyasla daha yüksek olduğunu (düşük viral yükü düşündürür) bulmuşlardır. Ayrıca, aşılanmış vakaların hane temaslıları arasında ikincil atak oranı (%22,2) aşılanmamış vakaların hane temaslılarına göre (%66,7) daha düşük olarak gerçekleşmiştir.  ABD'de bir hapishanede Delta salgınıyla ilgili bir başka araştırma, aşılanmamış (%93) kişiler arasında Pfizer BioNTech Comirnaty, Moderna mRNA-1273 veya Janssen-Ad26.COV 2.5 ile aşılanmış kişilere kıyasla daha yüksek kombine saldırı oranları tespit etmiştir (%70). (35) Ek olarak, salgından ≥ 4 ay önce aşılanan kişilerde (%89), salgından iki hafta ila iki ay önce aşılananlara (%61) kıyasla daha yüksek atak oranları gözlenmiştir. Aşılananların %66'sı Pfizer BioNTech-Comirnaty, %27'si Moderna mRNA1273 ve %7'si Janssen-Ad26.COV 2.5; salgından ≥ 4 ay önce aşılanan tüm kişiler Pfizer BioNTech Comirnaty ile aşılanmıştır.

Son olarak, İsrail'de yapılan iki retrospektif kohort çalışması, Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının etkinliği hakkında daha fazla veri sağlamaktadır. Alfa prevalansının yüksek olduğu bir dönemde yürütülen hakemli bir çalışma olan ilki, aşının ikinci dozunun yapılmasından 22-28 gün sonra,  16 yaş ve üzeri kişiler arasında enfeksiyon, semptomatik hastalık, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesinde her biri için %95'in üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir.  (36) Delta prevalansının yüksek olduğu bir dönemde yürütülen bir ön baskı olan ikinci çalışma, Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin çocuklarda ikinci dozdan 8-28 gün sonra SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı %91,5 (%88,2 %93,9) etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır 12-15 yaş. (37)  Söz konusu çalışmaların ikisi, tam aşılamadan bu yana geçen süre içinde enfeksiyona ve semptomatik hastalığa karşı etkinliğin azaldığına dair bazı göstergeler olmasına rağmen, mRNA aşılarının ve AstraZeneca-Vaxzevria aşısının SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı yüksek etkinliğine ve Alfa ve Delta varyantlarına bağlı semptomatik ve şiddetli COVID-19 hastalığına dair daha fazla kanıt sağlamaktadır.

Ek kaynaklar

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni çeşitleri: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemleri uygulamaya ve ayarlamaya ilişkin hususlar

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 05.10.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU - 60

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %43’lik düşüş ile 49..000’den fazla yeni vaka ve %25’lik bir düşüş ile 1900’ün hemen altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgeden bildirilen ve Temmuz ayı başından itibaren gözlenen vakalardaki düşüş eğilimi bu hafta da devam etmiştir. Bu eğilim, bölgedeki çoğu ülke için geçerli olsa da, geçtiğimiz hafta yedi ülke yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %20'nin üzerinde artış olduğunu bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (9637 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 16,2 yeni vaka; %38 azalma), Etiyopya (7127 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 6,2 yeni vaka; %19 azalma) ve Lesoto* (6943 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 324,1 yeni vaka) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (752 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,3 yeni ölüm;% 15 azalma), Etiyopya (306 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm;% 20 artış) ve Lesoto (231 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 10,8 yeni ölüm) olmuştur.

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %12’lik düşüşle 1.1 milyondan fazla yeni vaka ve bir önceki hafta bildirilen sayıya benzer şekilde 24.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Genel olarak, bölge son bir ayda hem vakalarda hem de ölümlerde düşüş eğilimleri bildirirken, haftalık insidans Mart ayında görülen pik seviyenin altında kalmıştır. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (760.571 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 229,8 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Brezilya (131.501 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 61,9 yeni vaka; %47 azalma) ve Meksika (52.496 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 40,7 yeni vaka; % 21 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (13.736 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 4,1 yeni ölüm; %12 artış), Brezilya (4060 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,9 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Meksika (3275 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,5 yeni ölüm; %21 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde haftalık vakalar ve ölümler, bu yılın Ağustos ayı başlarında hem vakalarda hem de ölümlerde insidansın pik yapmasından bu yana, tutarlı bir şekilde azalmaya devam etmiştir. Bölge, bu hafta, bir önceki haftaya göre sırasıyla, haftalık vaka sayılarında %21’lik düşüşle 166.000'den fazla yeni vaka ve %17’lik düşüşle 3500’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler;  İran (91.972 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 109,5 yeni vaka; %17 azalma), Irak (15.599 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 38,8 yeni vaka; %18 azalma) ve Pakistan (11.314 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 5,1 yeni vaka; % 28 azalma) olmuştur. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (1808 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 2,2 yeni ölüm,% 21 azalma), Pakistan (307 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %21 azalma) ve Irak (272 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm,% 8 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya benzer oranlarla haftalık yeni vakalarda 1,1 milyondan fazla yeni vaka ve haftalık ölüm vakalarında 15.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölge'deki rakamlar, Mart ve Haziran ayları arasında hem vaka hem de ölüm insidansındaki keskin düşüşlerin ardından, Temmuz ayında tekrar yükselmiştir ve o zamandan beri son üç ayda daha yüksek ancak daha istikrarlı seviyelerde (%5 değişim) kalmıştır.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (239.781 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 353,2 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Türkiye (197.277 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 233,9 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Rusya ( 165.623 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 113,5 yeni vaka; %13 artış) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (6018 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 4,1 yeni ölüm, %6 artış), Türkiye (1529 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,8 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Ukrayna (1149 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,6 yeni ölüm; %53 artış) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi'nde, bir önceki haftaya göre sırasıyla haftalık yeni vaka insidansında %19’luk düşüşle 278.000’den fazla yeni vaka,  ölüm vakalarında ise %18’lik düşüşle 4300’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Bölgesel düzeyde, Temmuz ayının sonundan bu yana hem vakalarda hem de ölümlerde sürekli bir düşüş gözlenmektedir. Bu hafta yalnızca bir ülke - Bhutan - vakalarda bir artış bildirmiştir ancak bildirilen mutlak sayılar düşük kalmaktadır. Benzer şekilde Nepal, bu hafta yeni ölüm sayısında artış bildiren tek ülke olmuştur (68 yeni ölüm; %21 artış). En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (161.158 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 11,7 yeni vaka; %21 azalma), Tayland (75.794 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 108,6 yeni vaka; %11 azalma) ve Endonezya (11.271 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 4,1 yeni vaka;% 35 azalma) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (1899 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %9 azalma), Tayland (746 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,1 yeni ölüm,% 18 azalma) ve Endonezya (706 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %29 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi bir önceki haftaya göre sırasıyla %12’lik düşüşle 338.000'den fazla yeni vaka ve %10’luk düşüşle 4700’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Hem haftalık vakaların hem de ölümlerin stabil olduğu sürekli bir dönemden sonra, her ikisi de bu yılın Haziran ayının sonundan itibaren hızla artmaya başlamıştır. Ancak bu durumu, Bölge’de, bir aydan fazla bir süredir gözlemlenen yeni vaka ve ölümlerde ki düşüşler izlemiştir ve bu büyük ölçüde Filipinler ve Malezya'daki düşüşlerden kaynaklanmıştır. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (110.023 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 100,4 yeni vaka; %10 azalma), Malezya (83.368 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 257,6 yeni vaka, %18 azalma) ve Vietnam (56.524 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 58,1 yeni vaka, % 19 azalma) olmuştur.

 

En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Malezya (1406 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 4,3 yeni ölüm, %33 azalma), Filipinler (1251 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,1 yeni ölüm, % 52 artış) ve Vietnam (1201 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,2 yeni ölüm; % 22 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemeler

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme (WOU), COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan bir rapordur.

4 Ekim’de yayınlanan COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme'nin bu haftaki baskısında, ülke düzeyindeki eylemlerin ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteğin öne çıkan noktaları şunlardır:

 

Afrika ülkelerinin yaklaşık üçte biri, %10 COVID-19 aşılama hedefine ulaştı: aşıların kullanıma sunulmasını hızlandırma desteği

İran’da ulusal aşı soğuk zincir sisteminin desteklenmesi

DSÖ/Avrupa, Gürcistan'da COVID-19 yoğun bakım hizmetini desteklemektedir

Endonezya'nın COVID-19 müdahalesini güçlendirmek için Dördüncü Eylem İçi İnceleme (IAR) Toplantısı

Nikaragua'da eğitimi ön saflara taşımak için iş birliği halinde çalışmak

SPRP 2021 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinden bir dizi göstergede ilerleme

DSÖ'nün SPRP 2021 uygulanmasında ve kritik malzemelerin sağlanmasında ülkeleri desteklemek için sağladığı finansmanla ilgili güncellemeler.

 

Daha fazla bilgi için COVID-19 ile ilgili haftalık operasyonel güncellemeye bakınız.

 

Ekler:

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 5 Ekim 2021 verileri**

 

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"     ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır.Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

Referanslar

1. Teyssou E, Delagrèverie H, Visseaux B, et al. The Delta SARS-CoV-2 variant has a higher viral load than the Beta and the historical variants in nasopharyngeal samples from newly diagnosed COVID-19 patients. J Infect. 2021;83(4):e1-e3. doi:10.1016/j.jinf.2021.08.027

2. Kumar A, Asghar A, Raza K, et al. Demographic characteristics of SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) variant infections in Indian population. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.09.23.21263948. doi:10.1101/2021.09.23.21263948

3. Paredes MI, Lunn SM, Famulare M, et al. Associations between SARS-CoV-2 variants and risk of COVID-19 hospitalization among confirmed cases in Washington State: a retrospective cohort study. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.09.29.21264272. doi:10.1101/2021.09.29.21264272

4. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS -CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

5. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

6. Sinha S, Tam B, Wang SM. Altered interaction between RBD and ACE2 receptor contributes towards the increased transmissibility of SARS CoV-2 delta, kappa, beta, and gamma strains with RBD double mutations. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.08.30.458303. doi:10.1101/2021.08.30.458303

7. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

8. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.24.2100509

9. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

10. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtagpaper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

11. Pascall DJ, Mollett G, Blacow R, Bulteel N, et al. The SARS-CoV-2 Alpha variant causes increased clinical severity of disease. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.17.21260128v1

12. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS -CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

13. Funk T, Pharris A, Spiteri G, et al. Characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern B.1.1.7, B.1.351 or P.1: data from seven EU/EEA countries, weeks 38/2020 to 10/2021. Eurosurveillance. 2021;26(16). doi:https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.16.2100348

14. Freitas ARR, Beckedorff OA, Cavalcanti LP de G, et al. The emergence of novel SARS-CoV-2 variant P.1 in Amazonas (Brazil) was temporally associated with a change in the age and sex profile of COVID-19 mortality: A population based ecological study. The Lancet Regional Health - Americas. 2021;1:100021. doi:10.1016/j.lana.2021.100021

15. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050

16. McAlister FA, Nabipoor M, Chu A, Lee DS, Saxinger L, Bakal JA. Lessons from the COVID-19 Third Wave in Canada: The Impact of Variants of Concern and Shifting Demographics. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.08.27.21261857

17. Muik A, Wallisch A-K, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105. https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

18. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

19. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

20. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

21. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 20. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/T echnical_Briefing_20.pdf

22. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

23. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation..Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefin g_18.pdf

24. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa). GOV.UK. Accessed June 21, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-and-voc2/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-kent-uk-and-voc2-south-africa

25. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

26. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

27. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

28. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

29. Shinde V, Bhikha S, Hoosain MZ, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv. Published online March 2021:2021.02.25.21252477-2021.02.25.21252477. doi:10.1101/2021.02.25.21252477

30. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. medRxiv. Published online July 28, 2021:2021.07.28.21261159. doi:10.1101/2021.07.28.21261159

31. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

32. Eyre DW, Taylor D, Purver M, et al. The Impact of SARS-CoV-2 Vaccination on Alpha & Delta Variant Transmission.; 2021:2021.09.28.21264260. doi:10.1101/2021.09.28.21264260 33. Baden LR, Sahly HME, Essink B, et al. Covid-19 in the Phase 3 Trial of MRNA-1273 During the Delta-Variant Surge.; 2021:2021.09.17.21263624. doi:10.1101/2021.09.17.2126362421

34. Meyer ED, Sandfort M, Bender J, et al. Two Doses of the MRNA BNT162b2 Vaccine Reduce Severe Outcomes, Viral Load and Secondary Attack Rate: Evidence from a SARS-CoV-2 Alpha Outbreak in a Nursing Home in Germany, January-March 2021.; 2021:2021.09.13.21262519. doi:10.1101/2021.09.13.21262519

35. Hagan LM. Outbreak of SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) Variant Infections Among Incarcerated Persons in a Federal Prison — Texas, July–August 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7038e3

36. Glatman-Freedman A, Bromberg M, Dichtiar R, Hershkovitz Y, Keinan-Boker L. The BNT162b2 vaccine effectiveness against new COVID-19 cases and complications of breakthrough cases: A nation-wide retrospective longitudinal multiple cohort analysis using individualised data. EBioMedicine. 2021;72. doi:10.1016/j.ebiom.2021.103574

37. Glatman-Freedman A, Hershkovitz Y, Kaufman Z, Dichtiar R, Keinan-Boker L, Bromberg M. Early Release - Effectiveness of BNT162b2 Vaccine in Adolescents during Outbreak of SARS-CoV-2 Delta Variant Infection, Israel, 2021 - Volume 27, Number 11—November 2021 - Emerging Infectious Diseases journal - CDC. doi:10.3201/eid2711.21188

Etiketler: