DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 13.10.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

13 Ekim 2021 Çarşamba

Küresel olarak, haftalık COVID-19 vaka ve ölümlerinin sayısı Ağustos ayının sonundan bu yana düşmeye devam etmiştir. 4-10 Ekim 2021 haftasında 2,8 milyondan fazla yeni vaka ve 46 000'den fazla yeni ölüm vakası rapor edilmiş ve önceki haftaya göre sırasıyla %7 ve %10'luk düşüşler yaşanmıştır.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Önemli Güncellemeler

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

10 Ekim 2021 itibariyle veriler

Küresel olarak, haftalık COVID-19 vaka ve ölümlerinin sayısı Ağustos ayının sonundan bu yana düşmeye devam etmiştir (Şekil 1). 4-10 Ekim 2021 haftasında 2,8 milyondan fazla yeni vaka ve 46 000'den fazla yeni ölüm vakası rapor edilmiş ve önceki haftaya göre sırasıyla %7 ve %10'luk düşüşler yaşanmıştır (Tablo 1). Haftalık yeni vaka sayısında bir önceki haftaya göre %7 artış bildiren Avrupa Bölgesi dışında, diğer tüm bölgelerde yeni haftalık vaka sayısında düşüş bildirilmiştir. Yeni haftalık vaka ssayılarında en büyük düşüş Afrika Bölgesi'nden (%32) rapor edilirken, onu Batı Pasifik Bölgesi (%26) izlemiştir. Küresel olarak bildirilen doğrulanmış vakaların kümülatif sayısı şu anda 237 milyonun üzerinde ve kümülatif ölüm sayısı 4,8 milyonun üzerindedir. Bildirilen haftalık yeni ölüm vakalarının sayısında, önceki haftaya göre %11'lik bir artış bildiren Avrupa Bölgesi hariç tüm bölgeler için büyük (>%10) bir düşüş görülmüştür. Haftalık ölüm vakalarında en büyük düşüş Batı Pasifik ve Afrika Bölgelerinden rapor edilmiş ve her ikisinde de bir önceki haftaya göre %34'lük bir düşüş gerçekleşmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 10 Ekim 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı oranlarını bildiren bölgeler Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 135.1 yeni vaka) ve Amerika Bölgesi (100 000 nüfus başına 92,8 yeni vaka) idi ve aynı iki bölge en yüksek haftalık ölüm insidansı oranlarını bildirmiş olup, her ikisi de 100.000 nüfus başına 1.8 insidans rapor etmiştir.

En yüksek yeni vaka sayıları Amerika Birleşik Devletleri (653 837 yeni vaka; %12 düşüş), Birleşik Krallık (249 699 yeni vaka; bir önceki hafta bildirilen sayıya benzer), Türkiye (205 266 yeni vaka; bir önceki hafta bildirilen sayıya benzer şekilde), Rusya Federasyonu (188 829 yeni vaka; %14 artış) ve Hindistan'dan (139 572 yeni vaka; %13 düşüş) bildirilmiştir. Küresel olarak, geçen hafta hiçbir yeni ülke, yönetim bölgesi veya bölge (bundan böyle ülkeler olarak anılacaktır) VOC vakaları bildirmemiştir.  

12 Ekim itibariyle, altı DSÖ bölgesinin tamamında 195 ülkeden Alfa varyantı, 145 ülkeden Beta varyantı, 99 ülkeden Gamma varyantı ve 191 ülkeden Delta varyantı vakaları bildirilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 10 Ekim 2021 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 4-10 Ekim 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 4-10 Ekim 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya ulusal makamlar tarafından uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini hastalığın yayılmasını kontrol altına alabilmek için rutin olarak değerlendirmektedir.  Potansiyel Endişe Verici Varyantlarının (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir. Kanıtlar elde edildiğinde, VOI'ler veya VOC'ler için sınıflandırma, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir (burada varyant sınıflandırması için kriterlere bakın). Ulusal yetkililer, yerel Önemli/Endişe Verici diğer Varyantlarını belirlemeyi seçebilir ve bu Varyanların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilmektedir.

Küresel olarak, geçen hafta VOC vakası bildiren hiçbir yeni ülke olmamıştır (Şekil 4, Ek 1). Mevcut küresel epidemiyoloji, halka açık veri kümelerine bildirilen SARS-CoV-2 sekansları arasında diğer VOC'lerin prevalansının azalmasıyla birlikte Delta varyantının baskınlığı ile karakterize edilebilir.

Yine de küresel dağılım, sekanslama kapasitelerindeki farklılıklar, ülkeler arasındaki örnekleme stratejileri ve raporlamadaki gecikmeler dahil olmak üzere sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Aşılara adaletsiz erişim, yeni ve daha da tehdit edici varyantların ortaya çıkma riskini artırmaktadır. Ülkeler, zorunlu olmayan uluslararası seyahatlere kademeli olarak devam ederken, SARS-CoV-2'nin seyahatle ilişkili ülkeler arası yayılmasını ve daha fazla bulaşmasını azaltmayı amaçlayan risk azaltma önlemlerinin getirilmesi, sistematik ve rutin olarak yürütülen kapsamlı risk değerlendirmelerine dayanmalıdır.

 

Ek kaynaklar

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni çeşitleri: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemleri uygulamaya ve ayarlamaya ilişkin hususlar

 

Şekil 4.  12 Ekim 2021 itibarıyla Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarını bildiren ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler**

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, COVID-19 vaka ve ölüm sayılarında Temmuz ortasından bu yana sürekli bir düşüş eğilimi göstermektedir. Bölge, bir önceki haftaya göre sırasıyla %32’lik düşüş ile 33.000’den fazla yeni vaka ve %34’lük bir düşüş ile 1200’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Ülkelerin çoğu (35/49; %71) yeni haftalık vakalarda düşüş bildirirken, yedi ülke artış olduğunu bildirmiştir ve en büyük artışı Çad (%54) bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Etiyopya (6061 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 5,3 yeni vaka; %15 azalma), Güney Afrika (5884 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 9,9 yeni vaka; %39 azalma) ve Kamerun (3096 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 11,7 yeni vaka; %55 azalma) olmuştur.

Haftalık yeni ölüm vakalarında ise Bölge ülkelerinin %75'i düşüş bildirirken, Senegal (%125) ve Mali'de (%100) belirgin bir artış gözlemlenmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (539 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm;% 28 azalma), Etiyopya (275 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm;% 10 azalma) ve Kamerun (58 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %36 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, Ağustos ayının sonundan bu yana, COVID-19 vakalarında düşüş eğilimi bildirmektedir ve bir önceki haftaya göre %13'lük bir düşüş ile 949.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Vakalardaki düşüş eğilimine rağmen, bölgenin %30'u (56 ülkeden 17'si) vakalarda artış bildirmiş olup Montserrat (mutlak rakamlar hala düşük), Saint Kitts ve Nevis ve Saint Martin en yüksek artışı bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (653.837 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 197,5 yeni vaka; %12 azalma), Brezilya (105.079 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 49,4 yeni vaka; %11 azalma) ve Meksika (42.781 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 33,2 yeni vaka; % 19 azalma) olmuştur.

Haftalık yeni ölüm vakalarında ise bir önceki haftaya göre %14'lük bir düşüşle 18.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (9080 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,7 yeni ölüm; %21 azalma), Meksika (3632 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,8 yeni ölüm; %11 artış) ve Brezilya (3200 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm; %10 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde haftalık vakalar ve ölümler, bu yılın Ağustos ayı başlarında hem vakalarda hem de ölümlerde insidansın pik yapmasından bu yana, tutarlı bir şekilde azalmaya devam etmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla, haftalık vaka sayılarında %13’lük düşüşle 144.000'den fazla yeni vaka ve %16’lık düşüşle 3000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bu durum, 2021 yılının Ağustos ayının ortasından beri gözlemlenen düşüş eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Ülkelerin çoğu (16/22; %73) yeni haftalık vakalarda düşüş bildirirken, bir önceki haftaya göre en büyük düşüş Tunus, Sudan ve Somali'den bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler;  İran (79.934 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 95,2 yeni vaka; %13 azalma), Irak (14.882 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 37,0 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Pakistan (8986 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 4,1 yeni vaka; % 21 azalma) olmuştur. Bölgedeki çoğu ülke (14/22; %64) yeni haftalık ölümlerde bir önceki haftaya göre düşüş bildirirken, Libya, Somali ve Sudan artış bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (1490 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 1,8 yeni ölüm,% 18 azalma), Mısır (259 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Pakistan (256 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm,% 17 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, Temmuz ortasından bu yana yeni haftalık COVID-19 vakalarında görülen bir platonun ardından, haftalık yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %7’lik artış ile 1,2 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Ülkelerin yüzde 46'sı (28/61) haftalık yeni vaka sayısında artış göstermiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (249.699 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 367,8 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer), Türkiye (205.266 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 243,4 yeni vaka, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Rusya ( 188.829 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 129,4 yeni vaka; %14 artış) olmuştur.

Bölge'de yeni ölşüm vakalarında bir önceki haftaya göre %11'lik artışla 17.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir; Haziran sonundan bu yana görülen istikrarlı artış devam etmektedir. Çekya, Estonya, Macaristan, Kırgızistan, Romanya ve Ukrayna dahil olmak üzere Doğu Avrupa'daki bazı ülkeler yeni haftalık ölümlerde en yüksek artışı bildirmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (6497 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 4,5 yeni ölüm, %8 artış), Romanya (1854 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 9,6 yeni ölüm; %54 artış) ve Ukrayna (1718 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 3,9 yeni ölüm; %50 artış) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla haftalık yeni vaka insidansında %11’lik düşüşle 247.000’den fazla yeni vaka,  ölüm vakalarında ise %16’lık düşüşle 3600’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Tüm ülkeler bu hafta haftalık yeni vakalarda ve haftalık yeni ölüm vakalarında bir düşüş olduğunu bildirmiştir ve en büyük düşüş Doğu Timor'dan bildirilmiştir. Ağustos ayının başından bu yana hem vakalarda hem de ölümlerde görülen düşüş eğilimi devam etmektedir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (139.572 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 10,1 yeni vaka; %13 azalma), Tayland (73.452 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 105,2 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Myanmar (10.188 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 18,7 yeni vakayüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (1772 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %7 azalma), Tayland (677 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm,% 9 azalma) ve Endonezya (478 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %32 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, Ağustos ayının sonundan bu yana COVID-19 vakalarında düşüş eğilimi göstermeye devam etmektedir ve bir önceki haftaya göre %26’lık düşüşle 249.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Ülkelerin çoğu haftalık vakalarda düşüş bildirirken, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Singapur ve Avustralya bir önceki haftaya göre vakalarda artış bildirmiştir.. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Filipinler (74.277 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 67,8 yeni vaka; %32 azalma), Malezya (63.722 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 196,9 yeni vaka, %24 azalma) ve Vietnam (32.932 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 33,8 yeni vaka, % 42 azalma) olmuştur.

Ölüm vakaları ise Eylül ayının başından bu yana düşmeye devam etmektedir ve bir önceki haftaya göre %34'lük bir düşüş ile 3100'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Filipinler (849 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %32 azalma), Vietnam (841 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 30 azalma) ve Malezya (700 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,2 yeni ölüm; % 50 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemeler

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme (WOU), COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan bir rapordur.

13 Ekim’de yayınlanan COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme'nin bu haftaki baskısında, ülke düzeyindeki eylemlerin ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteğin öne çıkan noktaları şunlardır:

 

  Afrika Bölgesinde genomik dizileme kapasitelerine ölçek büyütme ve SARS-CoV-2'nin evriminin izlenmesi

• Yemen'de sağlık işgücünün kişisel koruyucu ekipman (KKD) ile desteklenmesi

  Ermenistan ve Kırgızistan'da Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezleri kurarak ulusal koordinasyona destek sağlanması

SPRP 2021 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinden bir dizi göstergede ilerleme sağlanması

Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde COVID-19 aşısının kullanıma sunulması

Doğu Timor'daki ön saflardaki çalışanları desteklemek için eğitim araçlarının tercüme edilmesi

SPRP ara dönem raporunun yayınlanması ve acil öncelikler ve finansman gereksinimleri için güncellenmiş başvuru

DSÖ'nün SPRP 2021 uygulanmasında ve kritik malzemelerin sağlanmasında ülkeleri desteklemek için sağladığı finansmanla ilgili güncellemeler.

 

Ekler:

Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgesi (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısına “ https://covid19.who.int/table “ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 12 Ekim 2021 verileri**

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"Tanımlanmamış (Unspecified) B.1.617”, şu anda daha fazla soy tanımlaması olmaksızın B.1.617 tespitini bildiren ülkeleri/bölgeleri/alanları yansıtmaktadır Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda bunlar yeniden tahsis edilecektir.

"     ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

-Delta varyantının doğrulandıktan sonra Suriye için hariç tutulduğunu unutmayınız.

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

Etiketler: