DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 02.11.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

02 Kasım 2021 Salı

25 - 31 Ekim 2021tarihleri arsında haftalık yeni vakalarda hafif bir artış eğilimi (%3 artış) gözlemlenmiş ve 3 milyonun biraz üzerinde yeni vaka bildirilmiştir. Haftalık yeni vakalarda önceki haftaya göre %6 artış bildiren DSÖ Avrupa Bölgesi dışında, diğer bölgeler düşüşler veya istikrarlı eğilimler bildirmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

31 Ekim 2021 itibariyle veriler

25 - 31 Ekim 2021tarihleri arsında haftalık yeni vakalarda hafif bir artış eğilimi (%3 artış) gözlemlenmiş ve 3 milyonun biraz üzerinde yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 1). Haftalık yeni vakalarda önceki haftaya göre %6 artış bildiren DSÖ Avrupa Bölgesi dışında, diğer bölgeler düşüşler veya istikrarlı eğilimler bildirmiştir (Tablo 1). En büyük düşüşler Doğu Akdeniz Bölgesi'nden (%12) rapor edilirken, bunu Güneydoğu Asya ve Afrika Bölgeleri (her ikisi de %9) izlemiştir.

Haftalık yeni ölüm vakaları, 50.000'den fazla yeni ölümle bir önceki haftaya göre %8 artmış. Yeni haftalık ölümlerde gözlenen artış, esas olarak en büyük artışı bildiren (%50) Güneydoğu Asya Bölgesi'nden kaynaklanmaktadır, bunu Avrupa Bölgesi (%12) ve Batı Pasifik Bölgesi (%10) izlemektedir.

31 Ekim itibariyle, 246 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve yaklaşık 5 milyon ölüm vakası bildirilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 31 Ekim 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansı oranlarını bildiren bölgeler, Avrupa Bölgesi (100 000 nüfus başına 192.3 yeni vaka) ve Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 71.8 yeni vaka)olup aynı iki bölge, sırasıyla 100.000 nüfus başına 2,6 ve 1,5 ile haftalık en yüksek ölüm insidansını bildirmiştir.

En çok yeni vaka sayısı Amerika Birleşik Devletleri (528 455 yeni vaka; %7 artış), Birleşik Krallık (285 028 yeni vaka; %14 düşüş), Rusya Federasyonu'ndan (272 147 yeni vaka; %9) bildirilmiştir. artış), Türkiye (182 027 yeni vaka; %8 düşüş) ve Ukrayna'dan (152.897 yeni vaka; %14 artış) rapor edilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 31 Ekim 2021 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 25-31 Ekim 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 25-31 Ekim 2021 **

 

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya ulusal makamlar tarafından uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini hastalığın yayılmasını kontrol altına alabilmek için rutin olarak değerlendirmektedir.  Potansiyel Endişe Verici Varyantlarının (VOC'ler) veya Önemli Varyantların (VOI'ler) "sinyalleri", küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir. Kanıtlar elde edildiğinde, VOI'ler veya VOC'ler için sınıflandırma, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC'ler, VOI'ler ve İzleme Altındaki Diğer Varyantların (VUM'lar) listeleri DSÖ SARSCov-2 varyantlarını izleme web sitesinde mevcuttur.  Ulusal yetkililer, yerel kendi önemli/endişe verici diğer varyantlarını belirleyebilmekte olup ulusal yetkililer bu varyantların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilmektedir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve yaygınlığı

SARS-CoV-2'nin mevcut küresel genetik epidemiyolojisi, halka açık veri kümelerine sunulan diziler veya DSÖ'ye bildirilen tespitler arasında diğer varyantların prevalansının azalmasıyla birlikte Delta varyantının baskınlığı ile karakterize edilir (Şekil 4, Ek 2). Delta, çoğu ülkede diğer VOC'ler de dahil olmak üzere diğer varyantları geride bıraktı. Son 60 günde toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 842 510 sekansın (a), 838 398'i (%99,5) Delta, 1545'i(%0,2) Gamma, 584'si (%0,1) Alfa, 43'ü (<0,1%) Beta, ve %0.2'si dolaşımdaki diğer varyantları (VOI'ler Mu ve Lambda dahil) içermektedir.  Ancak, alt bölge ve ülke düzeyinde farklılıklar gözlemlenmeye devam etmektedir; en önemlisi bazı Güney Amerika ülkelerinde, Delta varyantının ilerlemesinin daha kademeli olduğu ve diğer varyantların (örneğin Gamma, Mu) hala sekansların büyük bir kısmına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, küresel VOC dağılımı, sıralama kapasitelerindeki farklılıklar, ülkeler arasındaki örnekleme stratejileri ve raporlamadaki gecikmeler dahil olmak üzere gözetim sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Şekil 4: Son 60 gün içinde Endişe Verici Varyantlarının (VOC) prevelansı ve geçmiş tespitler (2 Kasım 2021 itibariyle veriler)

Birleşik Krallık'ta yürütülen hakemli bir eşleştirilmiş vaka-kontrol çalışması, Delta varyant indeksi vakaları için hane içi bulaşma ihtimalini (14 gün içinde ≥2 vaka) Alfa vakalarına kıyasla değerlendirmiştir. (2) Çalışma, hastalığın bulaşabilirliğinin arttığına dair destekleyici kanıtlar sunmaktadır. Delta varyantı, Alpha varyantına kıyasla ev ortamlarında ileriye dönük iletimle daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Çalışma sırasında vakalar, Mart ve Haziran 2021 arasındaki ulusal sürveyans verileri kullanılarak, ikamet edilen coğrafi konum, test süresi ve mülk türüne göre eşleşen kontroller kullanılarak belirlenmiştir. Toplamda, hanelerdeki kümelerden 5976 indeks vaka sıralanmış ve 11 952 sporadik indeks vaka ile eşleştirilmiştir (bir hane içindeki tek vaka). Bunlardan hanehalkı kümelerindeki vakaların %43'ü (n=2586) doğrulanmış Delta varyant vakaları iken sporadik vakaların %40'ı (n= 4824) doğrulanmıştır. İndeks vakaların aşılama durumu, cinsiyet, etnik köken, çoklu yoksunluk indeksi, yaş grubu ve hane içi temas sayısıyla ilgili düzenleme yapıldıktan sonra, Delta varyantı ile enfeksiyonla ilgili hane içi bulaşma oranlarında (aOR 1.70, %95 CI 1.48-1.95, p <0.001) Alfa varyantına kıyasla %70'lik bir artış gözlemlenmiştir.

Tablo 2: Endişe Verici Varyantların fenotipik etkilerinin* özeti

 

DSÖ Sınıfladırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık (3)

Artmış bulaşıcılık (4,5)

Artmış bulaşıcılık (5,6)

Artmış bulaşıcılık (5,7,8)

Hastalığın şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski (9,10),

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski (11,12)

Olası artmış hastaneye yatış riski  (10) ve olası artmış hastane mortalitesi riski (13)

Artmış hastaneye yatış riski (10),

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski (14)

Artmış olası hastaneye yatış riski (15,16)

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup (17)

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır (18)

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen Thücresi yanıtı etkili kalmaktadır (19)

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir (20)

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir (21,23)

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlenmemiştir (24)

 

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir (25)

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden araştırma ve revizyona tabidir. Ag RDT = antijen bazlı hızlı tanı testi.

Tablo 3, varyantların ürüne özel aşı etkinliği/etkililiği (VE) üzerindeki etkisini özetlemekte ve VOC olmayan ayarlara kıyasla varyantların ayarında VE'deki azalmayı nicelleştirmektedir. 19 Ekim güncellemesinden bu yana, dikkate değer beş yeni çalışma, VOC'lere ve VOI'lere karşı COVID-19 aşı performansının kanıtını sağlamıştır.

Kanada'dan yapılan büyük bir test negatif vaka kontrol çalışması (henüz emsal incelemesi yapılmamıştır), Britanya Kolombiyası ve Quebec eyaletleri'nde 18 yaş ve üzeri sakinler için Alfa, Gama ve Delta varyantlarına bağlı enfeksiyonları ve hastaneye yatışları önlemede heterolog rejimler de dahil olmak üzere üç aşının etkinliğini değerlendirmiştir. (26) Özetlemek gerekirse, Quebec'ten alınan sonuçlar, belirtilenler dışında benzer olduğundan, burada British Columbia için sonuçlar sunulmuştur. VE sonuçları tam olarak aşılanmış bireyler için sunulmaktadır. Alfa nedeniyle enfeksiyona karşı Aşı Etkinliği-VE, AstraZeneca-Vaxzevria için %74 (%95 GA: %2990), Moderna-mRNA 1273 için %95 (%85-98), Pfizer BioNTech-Comirnaty için %96 (%93-98),  AstraZeneca-Vaxzevria'nın heterolog rejimleri ve ardından bir mRNA aşısı için %74 (%29-90) ve heterolog mRNA aşıları için %96 (%93 98) olmuştur. Gama kaynaklı enfeksiyona karşı Aşı Etkinliği-VE, her iki heterolog rejim de dahil olmak üzere tüm aşılar için >%90 olmuştur. Alfa ve Gama nedeniyle hastaneye yatışlara karşı Pfizer BioNTech Comirnaty etkinliği sırasıyla %96 (%83-99) ve %95 (%83-99) olmuştur. Delta kaynaklı enfeksiyona karşı Aşı  Etkinliği-VE, homolog AstraZeneca aşılaması dışında tüm aşılar/rejimler için %90'dan fazla olarak tespit edilmiştir (VE %70, %66-73). Tüm aşılar/rejimler, ikinci bir dozu takiben ≥14 gün sonra Delta nedeniyle hastaneye yatışa karşı >%90 Aşı Etkinliği-VE göstermiştir.

Azalan etkinliği değerlendirmek için, aynı çalışma, tam aşılamayı takiben farklı zaman aralıklarında Delta enfeksiyonlarına ve hastaneye yatışlara karşı VE'yi ölçmüştür. Enfeksiyona karşı her iki homolog mRNA aşı rejiminin VE'si ikinci bir dozdan 2-3 hafta sonra %90'ın üzerine çıkmış ve 6 ayda %80'e düşmüştür. Enfeksiyona karşı heterolog mRNA aşısının Aşı Etkinliği-VE'si de 2-3 haftada %97'ye (%92-99) ulaşmış ve 4 ayda %88'e (%82-91) düşmüştür. Benzer şekilde, enfeksiyona karşı iki AstraZeneca-Vaxzevria dozunun VE'si 2-3 haftada %77'de zirve yapmış ve 4+ ayda %65'e düşmüştür. Tüm aşılar/rejimler hastaneye yatışa karşı yüksek Aşı Etkinliği-VE'yi korumuştur: Pfizer BioNTech-Comirnaty 7+ ayda %98 (%91-99) etkili olmuştur. Moderna-mRNA-1273, 4 aya kadar %95 etkili olmuş olup, 5 ayda hafifçe %84'e (%63-93) düşmüştür; ancak bu son zaman noktasındaki veriler daha az güvenilir olup Quebec'ten elde edilen sonuçlar, 4+ ayda >%90'a karşılık gelen bir VE göstermektedir. AstraZeneca-Vaxzevria, 4+ ayda %92 (%81-97) etkili olmuştur. Son olarak, heterolog mRNA aşılaması için VE, 4 ayda %98'lik (%85-100) yüksek bir Aşı etkinliği- VE'yi korumuştur. Yukarıdaki bulgular, Delta varyantı ile bağlantılı ciddi hastalıklara karşı aşıların devam eden etkinliğinin altını çizmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nden yakın zamanda yapılan iki hakemli çalışma, yüksek Delta sirkülasyonu dönemlerinde Aşı Etkinliği-VE'yi değerlendirmiştir. İlki, bir test-negatif vaka-kontrol çalışması, iki doz Pfizer BioNTech Comirnaty'nin, maksimum takip süresi 14 hafta olan <18 yaşındaki çocuklar arasında hastaneye yatışa karşı %93 (%83-97) etkili olduğunu bulmuştur. (27) Hapsedilmiş erkekler arasında Delta salgını sırasında yürütülen retrospektif bir kohort çalışması olan ikincisi, enfeksiyon ve semptomatik hastalığa karşı sırasıyla iki doz Moderna-mRNA-1273 Aşı Etkinliği-VE'nin %56,6 (%42,0-67,5) ve %84.2 (56.4-94.3  %) olduğunu bulmuş olup maksimum takip süresi ~27 haftadır. (28) Unutulmamalıdır ki, kapalı tesislerdeki salgınlarda enfeksiyon kuvveti muhtemelen daha fazladır ve genel popülasyona göre daha düşük VE tahminlerine yol açabilir.

Dördüncü bir çalışma (henüz hakemli değil), Gamma'nın baskın olduğu bir dönemde Brezilya'da yetişkinler arasında Janssen-Ad26.COV2.S'nin etkinliğini değerlendirmek için bir test negatif vaka kontrol tasarımı kullanmıştır. (29) Janssen-Ad26.COV2.S 28 gün ve üzeri olmak üzere sırasıyla %50,9 (%35,5-63,0), %72,9 (%35,1-91,1) ve %90,5 (%31,5-99,6) semptomatik COVID-19, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesinde etkili bulunmuş olup aşılamanın ardından, maksimum takip süresi ~10 haftadır.

Son olarak, Kolombiya'dan (henüz emsal incelemesi yapılmamış) bir ulusal nüfus temelli kohort çalışması, Mu varyantının baskın olduğu bir dönemde 60 yaş ve üzeri kişilerde hastaneye yatış ve ölüme karşı Aşı Etkinliği-VE'yi değerlendirmiştir. (30) AstraZeneca-Vaxzevria, Janssen Ad26.COV2.S, Pfizer BioNTech-Comirnaty ve Sinovac CoronaVac sırasıyla %75,4 (%48,2-88,3), %80 (%19,9-95,0), %90,3 (%87,1 %92,7) ve %67,2 oranında ( %63.7-70.4) hastaneye yatışı önlemede etkilidir. Aynı aşılar sırasıyla %96,3 (%88,4-98,8), %75.0 (%0,0-93,8), %98,5 (%97,8 %98,9) ve %77,1 (%75.5-78,6) ölümü önlemede etkili olmuştur. Tam aşılamadan bu yana mümkün olan maksimum takip süresi, aşıya bağlı olarak 4-11 hafta arasında değişmektedir.

Ek kaynaklar:

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

Tablo 3. Endişe Verici Varyantlara karşı aşı performansının özeti

Birden fazla nötralizasyon çalışması mevcut olduğunda, spesifik aşı/varyant için tüm çalışmalarda çeyrekler arası kat azaltma aralığı (25. ve 75. yüzdelikler) kullanılmıştır. “Moderna-mRNA-1273/Pfizer BioNTech Comirnaty”, çalışmada her iki aşının birlikte değerlendirildiğini gösterir. Alt simgeler, VIEW-hub Resource Library'de bulunabilecek bu tabloya bilgi sağklayan çalışmaların sayısını belirtir. Üst simgeler, bu tabloyu bildiren randomize kontrollü çalışmalardan (RCT'ler) makale referanslarını sunar.

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Bölge'de Temmuz ortasından bu yana gözlenen düşüş trendleri, bu hafta 19.000'den fazla yeni vaka ve bildirilen 700'den fazla yeni ölüm vakasıyla devam etmiş olup bir önceki haftaya göre sırasıyla %9 ve %13'lük düşüşler yaşanmıştır. Bununla birlikte, 17/49 ülke (%34) bir önceki haftaya göre %10'un üzerinde artış bildirmiş ve en büyük artışlar Ruanda (%100), Komorlar (%94) ve Eritre'de (%68) gözlenmiştir. En çok yeni vaka sayısı Etiyopya (3313 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2,9 yeni vaka; %14 artış), Güney Afrika (2554 yeni vaka; 100.000 kişide 4,3 yeni vaka; %19 düşüş) ve Kamerun'dan (2210 yeni vaka; 100.000'de 8.3 yeni vaka; %17 artış) rapor edilmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası Güney Afrika (249 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %24 düşüş), Etiyopya (118 yeni ölüm; 100.000 kişide <1 yeni ölüm; %13 düşüş) ve Kamerun'dan (86 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %72 artış) bildirilmiştir.

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

734.000'den fazla yeni vaka (önceki haftaya benzer) ve 15.000'den fazla yeni ölüm vakası (önceki haftaya benzer) bildirilmiştir. Bölgedeki on bir ülke (%19) geçen hafta yeni vakalarda artış bildirmiş ve en büyük artışlar Cayman Adaları (%145), Uruguay (%38) ve Porto Riko'da (%21) gözlenmiştir. En çok yeni vaka Amerika Birleşik Devletleri (528 455 yeni vaka; 100.000'de 159,7 yeni vaka; %7 artış), Brezilya (81 558 yeni vaka; 100.000'de 38,4 yeni vaka; önceki haftanın rakamları) ve Meksika'dan (18 880 yeni vaka; 100.000'de 14.6 yeni vaka; %6'lık bir düşüş) rapor edilmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası Amerika Birleşik Devletleri (9550 yeni ölüm; 100.000'de 2,9 yeni ölüm; %6 düşüş), Brezilya (2323 yeni ölüm; 100.000'de 1,1 yeni ölüm; %6 düşüş)  ve Meksika'dan (1539 yeni ölüm; 100.000'de 1.2 yeni ölüm; %40 artış) rapor edilmiştir.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, %12'lik bir artışla 113.000'den fazla yeni vaka bildirmiş ve önceki hafta bildirilen rakamlara benzer şekilde 2300'den fazla yeni ölüm rapor etmiştir. Haftalık yeni vaka sayısı neredeyse iki aydır her hafta azalma eğilimi göstermiştir. En çok yeni vaka İran (64 541 yeni vaka; 100.000'de 76.8 yeni vaka; %18 düşüş), Ürdün (11 060 yeni vaka; 100.000'de 108.4 yeni vaka; %15 artış) bildirildi. ) ve Irak'tan (9175 yeni vaka; 100.000'de 22,8 yeni vaka; %19'luk bir düşüş) rapor edilmiştir. Bu hafta, Bölgedeki 22 ülkeden beşi haftalık vaka insidansında %10'un üzerinde artış bildirmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası , İran (1074 yeni ölüm; 100.000'de 1,3 yeni ölüm; %9 düşüş), Mısır'dan (350 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %11 artış) bildirildi. ), ve Irak'tan (201 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer) rapor edilmiştir.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bu hafta bildirilen yaklaşık 1.8 milyon yeni vaka ve 24.000 yeni ölüm vakasıyla, bir önceki haftaya göre sırasıyla %6'lık ve %12'lik bir artışla artış eğilimi bildirmeye devam etmiş olup Aralık 2020'de bildirilenlere benzer bölgesel vaka oranlarına ulaşmıştır. Bölgedeki 61 ülkeden 25'i (%41) geçen hafta vakalarda artış bildirilmiştir. En çok yeni vaka Birleşik Krallık (285 028 yeni vaka; 100.000'de 419.9 yeni vaka; %14'lük bir düşüş), Rusya Federasyonu (272 147 yeni vaka; 100.000'de 186.5 yeni vaka; %9 ile) bildirilmiştir. artış) ve Türkiye'den (182 027 yeni vaka; 100.000'de 215,8 yeni vaka; %8 azalma) rapor edilmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası Rusya Federasyonu (7938 yeni ölüm; 100.000'de 5,4 yeni ölüm; %9 artış), Ukrayna (3857 yeni ölüm; 100.000'de 8,8 yeni ölüm; %19 artış) ve Romanya'dan (3072 yeni ölüm; 100.000'de 15.9 yeni ölüm; %6 artış) bildirilmiştir.

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %9'luk bir düşüş ve %50'lik bir artışla 180.000'den fazla yeni vaka ve 4900'den fazla yeni ölüm bildirmiştir. Haftalık vaka insidansı üç aydan fazla bir süredir her hafta azalmaya devam ederken, haftalık ölüm insidansı art arda ikinci hafta da artış göstermiştir. En çok yeni vaka Hindistan (97 832 yeni vaka; 100.000'de 7.1 yeni vaka; %9 düşüş), Tayland (61 542 yeni vaka; 100.000'de 88.2 yeni vaka; %8 düşüş) ve Myanmar'dan (5810 yeni vaka; 100.000'de 10.7 yeni vaka; %9'luk bir düşüş) rapor edilmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası Hindistan (3917 yeni ölüm; 100.000'de 0,3 yeni ölüm; %83 artış), Tayland (450 yeni ölüm; 100.000'de 0,6 yeni ölüm; %7 düşüş) ve Endonezya'dan ( 200 yeni ölüm; 100.000'de 0.1 yeni ölüm; %21'lik bir düşüş) bildirilmiştir. Hindistan'daki ölüm sayısı, Bölge'deki haftalık yeni ölümlerin %79'unu oluşturmaktadır.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, önceki haftanın rakamlarına benzer şekilde 178.000'den fazla yeni vaka ve bir önceki haftaya göre %10'luk bir artışla 2900'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni vaka Malezya (40 613 yeni vaka; 100.000'de 125,5 yeni vaka; önceki haftaya benzer şekilde), Filipinler (32 222 yeni vaka; 100.000'de 29.4 yeni vaka; %16 düşüş) ve Vietnam'dan (30 708 yeni vaka; 100.000'de 31.5 yeni vaka; %28 artış) rapor edilmiştir. Bu üç ülke, Bölge'de bildirilen yeni haftalık vakaların %58'ini oluşturmaktadır.

 

En çok yeni ölüm vakası Filipinler (1459 yeni ölüm; 100.000'de 1,3 yeni ölüm; %45 artış), Malezya (522 yeni ölüm; 100.000'de 1,6 yeni ölüm; %5 artış) ve Vietnam'dan (410 yeni ölüm; 100.000'de 0,4 yeni ölüm; %16'lık bir düşüş) bildirmiştir. Bu üç ülke, Bölge'de rapor edilen haftalık yeni ölümlerin %81'ini oluşturmaktadır.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

 

Ek 1. VOC’lerin aşılar üzerinde etkisiyle ilgili ilave notlarına

 

 • VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininde belirtildiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de önemli koruma anlamına gelebilir.

 

 • Tablo 3, azalma olmadığında VOC'lerin COVID-19 aşı performansı üzerindeki etkisini özetlemektedir ve bu nedenle, yalnızca son dozdan 4 ay sonra VE'yi değerlendiren çalışmaları içermemektedir.

 

 • Tam aşılama için VOC'ye özgü VE tahminlerini bildiren çalışmalar (nihai dozdan ≥7 gün sonra), VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o aşı ürünü için bir karşılaştırmalı VE tahminine karşı değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır. Kararsızlık veya faz 3 RCT tahminlerinin eksikliği nedeniyle şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE,  enfeksiyon için AstraZeneca-Vaxzevria dışında (VOC olmayana bağlı enfeksiyona karşı VE'nin bir faz 3 tahmini mevcut olduğunda (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE'yle ilgili olarak)  ve karşılaştırıcı olarak kullanıldığında) mevcut olduğunda aynı çalışmadaki VOC VE olmayan tahminlerle karşılaştırılır. Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışmada yer alabilir.

 

 • Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

 

 

Ek 2. Endişe Verici Varyantları Rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgelerin listesi, 2  Kasım 2021 verileri**

 

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

" • " bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

 

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir.

 

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyumlama çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir.  epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

 

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Referanslar :

 

1. Fisman DN, Tuite AR. Evaluation of the relative virulence of novel SARS-CoV-2 variants: a retrospective cohort study in Ontario, Canada. CMAJ. 2021;193(42):E1619-E1625. doi:10.1503/cmaj.211248

 

2. Allen H, Vusirikala A, Flannagan J, et al. Household transmission of COVID-19 cases associated with SARS-CoV-2 delta variant (B.1.617.2): national case-control study. The Lancet Regional Health – Europe. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100252

 

3. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS-CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

 

4. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

 

5. Sinha S, Tam B, Wang SM. Altered interaction between RBD and ACE2 receptor contributes towards the increased transmissibility of SARS CoV-2 delta, kappa, beta, and gamma strains with RBD double mutations. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.08.30.458303. doi:10.1101/2021.08.30.458303

 

6. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

 

7. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509.

 

8. Dhar MS, Marwal R, Vs R, et al. Genomic characterization and epidemiology of an emerging SARS-CoV-2 variant in Delhi, India. Science. Published online October 14, 2021:eabj9932. doi:10.1126/science.abj9932

 

9. Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

 

10. Paredes MI, Lunn SM, Famulare M, et al. Associations between SARS-CoV-2 variants and risk of COVID-19 hospitalization among confirmed cases in Washington State: a retrospective cohort study. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.09.29.21264272. doi:10.1101/2021.09.29.21264272

 

11. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtag-paper-oncovid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

 

12. Pascall DJ, Mollett G, Blacow R, Bulteel N, et al. The SARS-CoV-2 Alpha variant causes increased clinical severity of disease. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.17.21260128v1

 

13. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novel-variant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

 

14. Freitas ARR, Beckedorff OA, Cavalcanti LP de G, et al. The emergence of novel SARS-CoV-2 variant P.1 in Amazonas (Brazil) was temporally associated with a change in the age and sex profile of COVID-19 mortality: A population based ecological study. The Lancet Regional Health - Americas. 2021;1:100021. doi:10.1016/j.lana.2021.100021

 

15. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050

 

16. McAlister FA, Nabipoor M, Chu A, Lee DS, Saxinger L, Bakal JA. Lessons from the COVID-19 Third Wave in Canada: The Impact of Variants of Concern and Shifting Demographics. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.08.27.21261857

 

17. Muik A, Wallisch AK, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105.

 

18. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

 

19. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

 

20. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455.

 

21. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing

 

20. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pd f

 

22. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

 

23. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation..Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VO C_Technical_Briefing_18.pdf

 

24. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa). GOV.UK. Accessed June 21, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-and-voc2/sarscov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-kent-uk-and-voc2-south-africa

 

25. Bekliz M, Adea K, Essaidi-Laziosi M, et al. Analytical Performance of Eleven SARS-CoV-2 Antigen-Detecting Rapid Tests for Delta Variant. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.10.06.21264535

 

26. Skowronski DM, Setayeshgar S, Febriani Y, et al. Two-Dose SARS-CoV-2 Vaccine Effectiveness with Mixed Schedules and Extended Dosing Intervals: Test-Negative Design Studies from British Columbia and Quebec, Canada.; 2021:2021.10.26.21265397. doi:10.1101/2021.10.26.21265397

 

27. Olson SM. Effectiveness of Pfizer-BioNTech mRNA Vaccination Against COVID-19 Hospitalization Among Persons Aged 12–18 Years — United States, June–September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7042e1

 

28. Chin ET, Leidner D, Zhang Y, et al. Effectiveness of the mRNA-1273 Vaccine during a SARS-CoV-2 Delta Outbreak in a Prison. New England Journal of Medicine. Published online October 20, 2021. doi:10.1056/NEJMc2114089

 

29. Ranzani OT, Leite R dos S, Castilho LD, et al. Vaccine Effectiveness of Ad26.COV2.S against Symptomatic COVID-19 and Clinical Outcomes in Brazil: A Test-Negative Study Design.; 2021:2021.10.15.21265006. doi:10.1101/2021.10.15.21265006

 

30. Arregoces L, Fernández J, Rojas-Botero M, et al. Effectiveness of COVID-19 Vaccines in Preventing Hospitalizations and Deaths in Colombia: A Pair-Matched, National-Wide Cohort Study in Older Adults. Social Science Research Network; 2021. doi:10.2139/ssrn.3944059

 

31. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351-1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

 

32. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

 

33. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

 

34. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

 

35. Shinde V, Bhikha S, Hoosain MZ, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv. Published online March 2021:2021.02.25.21252477-2021.02.25.21252477. doi:10.1101/2021.02.25.21252477

 

36. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. medRxiv. Published online July 28, 2021:2021.07.28.21261159. doi:10.1101/2021.07.28.21261159

 

37. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

Etiketler: