DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 16.11.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

16 Kasım 2021 Salı

8 -14 Kasım 2021 tarihleri arasında küresel haftalık yeni vakalardaki artış eğilimi devam etmiş ve önceki haftaya göre %6 artış görülmüştür. Küresel olarak, önceki haftanın rakamlarına benzer şekilde, 50.000'e yakın yeni ölüm vakası bildirilmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici    Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

14 Kasım 2021 itibariyle veriler

8 - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında küresel haftalık yeni vakalardaki artış eğilimi devam etmiş ve 3,3 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiş - önceki haftaya göre %6 artış görülmüştür (Şekil 1). Amerika Kıtası Bölgesi, Avrupa ve Batı Pasifik Bölgelerinin tümü, önceki haftaya kıyasla yeni haftalık vakalarda artış bildirirken, diğer bölgeler sabit veya azalan eğilimler bildirmiştir (Tablo 1). Benzer şekilde, Avrupa Bölgesi yeni ölümlerde %5'lik bir artış bildirirken, diğer bölgeler sabit veya azalan eğilimler rapor edilmiştir.

Küresel olarak, önceki haftanın rakamlarına benzer şekilde, 50.000'e yakın yeni ölüm vakası bildirilmiştir. 14 Kasım itibariyle, 252 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 5 milyondan fazla ölüm rapor edilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 14 Kasım 2021**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansını bildiren bölgeler, Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 230 yeni vaka) ve Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 74.2 yeni vaka) olup aynı iki bölge, sırasıyla 100.000 nüfus başına 3,0 ve 1,3 ile haftalık en yüksek ölüm insidansını bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (550 684 yeni vaka; %8 artış), Rusya Federasyonu (275 579 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer), Almanya (254 436 yeni vaka; 50) bildirildi. % artış), Birleşik Krallık (252905 yeni vaka; bir önceki haftanın rakamlarına benzer) ve Türkiye (180 167 yeni vaka; %9 düşüş) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 14 Kasım 2021 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

 

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

 

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 8-14 Kasım 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 8-14 Kasım 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya ulusal makamlar tarafından uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini hastalığın yayılmasını kontrol altına alabilmek için rutin olarak değerlendirmektedir.  Potansiyel Endişe Verici Varyantlarının (VOC'ler), Önemli Varyantların (VOI'ler) ya da İzlem Altındaki Varyantlar (VUM) küresel halk sağlığına yönelik oluşturdukları riske dayalı olarak tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir. Kanıtlar elde edildiğinde, VOI'ler veya VOC'ler için sınıflandırma, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC'ler, VOI'ler ve İzlem Altındaki Diğer Varyantların (VUM'lar) listeleri DSÖ SARSCov-2 varyantlarını izleme web sitesinde mevcuttur.  Ulusal yetkililer, yerel kendi önemli/endişe verici diğer varyantlarını belirleyebilmekte olup ulusal yetkililer bu varyantların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilmektedir.

 

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve yaygınlığı

SARS CoV-2'nin mevcut küresel genetik epidemiyolojisi, halka açık veri kümelerine sunulan diziler veya DSÖ'ye bildirilen tespitler arasında diğer varyantların prevalansının azalmasıyla birlikte Delta varyantının baskınlığı ile karakterizedir (Şekil 4, Ek 2). Delta, çoğu ülkede dolşaımda bulanan diğer VOC'ler de dahil olmak üzere diğer varyantları dolaşımda en baskın varyant olarak geride bırakmıştır. Son 60 günde toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 799 645 dizinin 797 174'ünü (%99,7) Delta, 791'ini (%0,1) Gamma, 313'ünü (<%0,1) Alfa, 15'ini (<%0,1) Beta ve % 0,1'ini ise  dolaşımdaki diğer varyantlar (VOI'ler Mu ve Lambda dahil) oluşturmaktadır. Alt bölge ve ülke düzeyinde farklılıklar gözlemlenmeye devam etmektedir; en önemlisi bazı Güney Amerika ülkelerinde, Delta varyantının ilerlemesinin daha kademeli olduğu ve diğer varyantların (örneğin Gamma, Lambda, Mu) hala sekansların büyük bir kısmına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, küresel VOC dağılımı, sıralama kapasitelerindeki farklılıklar, ülkeler arasındaki örnekleme stratejileri ve raporlamadaki gecikmeler dahil olmak üzere sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

 

Fenotipik özellikler

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, Tablo 2'de ve ayrıca COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme'nin önceki baskılarında özetlenmiştir. 2 Kasım'daki son ayrıntılı güncellemeden bu yana, VOC'lerin fenotipik özellikleri hakkında birkaç yeni yayın bulunmaktadır.

Güney Afrika, Cape Town'da bir referans hastanesine kabul edilen hastalardan oluşan geriye dönük bir kohort çalışmasının (1) sonuçları 4 Kasım 2021'de bir ön baskıda yayınlanmıştır. Çalışma iki zaman dilimi arasındaki sonuçları karşılaştırmaktadır: 26 Mart ve 10 Temmuz 2020 (1. dalga) ve 15 Kasım 2020 - 15 Ocak 2021 (2. dalga). 18 yaş ve üzeri toplam 1182 hasta çalışmaya dahil edilmiştir: 571'i birinci dalgada ve 611'i ikinci dalgada. İkinci dalga sırasında bildirilen daha yüksek vaka ve ölüm sayılarına rağmen, mortalite riskinde fark görülmemiştir [düzeltilmiş olasılık oranı (aOR) 0,97, %95 güven aralığı (GA) 0,55-1.7, p=0,9]. İkinci dalgadan alınan örnekler üzerinde gerçekleştirilen tam genom dizilimi, test edilenlerin %97'sinin (113/117) Beta varyantı olarak tanımlandığını ortaya koymuştur. Kortikosteroidin artan kullanımının (birinci dalgada %92.6'ya kıyasla birinci dalgada %13,7'ye kıyasla) daha düşük mortalite olasılığı ile ilişkili olması mümkündür (aOR=0.4, %95 CI 0.28-0.84, p =0.01) ve yoğun antikoagülasyon (ilkinde %62.7'ye kıyasla ikincide %93.5) sağkalımı iyileştirmiştir.

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Delta varyant prevalansının %95'in üzerinde olduğu bir dönemde yürütülen bir ön baskı çalışması (2), aşının indüklediği immün yanıtların, enfekte, ancak aşılanmamış kişilerde yanıtları, nazal viral RNA miktarını mı yoksa bulaşıcı virüs titrelerini mi azaltıp azaltmadığını değerlendirmiştir. Yazarlar, tamamen aşılanmış (n=310) veya aşılanmamış (n=389) COVID-19 vakalarından alınan 699 test pozitif anterior nazal sürüntü örneğinden elde edilen RTPCR döngü eşiği (Ct) verilerini karşılaştırmıştır. Tam aşılanmış, pozitif testten ≥ 2 hafta önce ikinci bir mRNA aşı dozu veya tek adenovirüs vektör aşı dozu almış olarak tanımlanmıştır. Düşük Ct değerleri (<25), tam olarak aşılanmış 310 kişiden 212'sinde (%68) ve aşılanmamış 389 kişiden 246'sında (%63) test sırasında semptomlara bakılmaksızın gözlenmiştir. Plak tahlilleri, Ct <25 olan 48 numuneden oluşan ek bir set üzerinde yapılmış ve aşılanmış ve aşılanmamış gruplar arasında enfeksiyöz virüs titresinde hiçbir fark bulunmamıştır (p=0.40). Diğer çalışmalarla birlikte (3),(4) bu veriler, Delta varyantı ile enfekte olmuş aşılı ve aşısız bireylerin virüsü bulaştırabileceğini göstermektedir, ancak diğer çalışmalar aşılanmış bireyler tarafından bu aktarımın nispeten etkisiz olabileceğini düşündürmektedir, çünkü aşılama viral klirensi hızlandırmaktadır. (5)

 

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından 1 Ağustos ile 5 Ekim 2021 arasında Birleşik Krallık'tan6 alınan gözetim verilerini kullanan bir teknik brifingde rapor edilen ön analiz, Delta alt dizisi AY.4.2 için diğer Delta soylarına göre tahmini büyüme oranlarının biraz daha yüksek olduğunu göstermekte olup (AY.4.2 dışındaki ebeveyn Delta ve Delta alt soyları) ve AY.4.2'li vakaların hane halkı temaslıları için ikincil atak oranının Delta vakalarının temaslılarından biraz daha yüksek olabileceği (%12,2 (%95 GA: %11,8 - %12.7) vs. %11.2 (%95 GA: %11,1 - %11,3) göstermektedir. Hane dışı ortamlarda, Delta vakalarına kıyasla AY.4.2 için ikincil atak hızı daha yüksek olmuştur ancak bu fark anlamlı değildir. (7) İlk analizler, AY.4.2 ve Delta (AY.4.2 dışındaki parental ve alt soylar) arasında hastaneye yatış veya ölüm riskinde bir fark olduğuna dair güçlü kanıtlar göstermemiştir. Bu analizlerin, yaş ve aşılanma durumu gibi sonuçları etkileyebilecek önemli faktörlere göre düzenlenmediğini ve dikkatle yorumlanması gerektiğini belirtmek önemlidir.

Şekil 4: Son 60 gün içinde Endişe Verici Varyantlarının (VOC) prevelansı ve geçmiş tespitler ( 16 Kasım 2021 itibariyle veriler)

Tablo 2: Endişe Verici Varyantların fenotipik etkilerinin* özeti

 

DSÖ Sınıfladırması

Alfa

Beta

Gama

Delta

Bulaşıcılık

Artmış bulaşıcılık (8)

Artmış bulaşıcılık (9,10)

Artmış bulaşıcılık (10,11)

Artmış bulaşıcılık (6,10,12,13)

Hastalığın şiddeti

Artmış hastaneye yatış riski (14,15),

olası artmış hastalık şiddeti ve ölüm riski (16,17)

Olası artmış hastaneye yatış riski  (15) ve olası artmış hastane mortalitesi riski (18)

Artmış hastaneye yatış riski (15),

olası artmış hastalık şiddeti riski (19)

Artmış olası hastaneye yatış riski (20,21)

Tekrar enfekte olma riski

Nötralize edici aktivite korunmuş olup (22)

yeniden enfeksiyon riski aynı kalmaktadır (23)

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiş olup D614G virüsü tarafından tetiklenen Thücresi yanıtı etkili kalmaktadır (24)

Nötralize edici aktivitede orta derecede azalma bildirilmiştir (25)

Nötralize edici aktivitede azalma bildirilmiştir (26,28)

Tanı üzerine etkileri

Sınırlı etki – S geni hedef başarısızlığı (SGTF); çoklu hedef RTPCR'den elde edilen genel sonuç üzerinde hiçbir etki yoktur, Ag RDT'ler üzerinde bir etki gözlenmemiştir (29)

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir (28)

Bugüne kadar herhangi bir şey rapor edilmemiştir

RT-PCR veya Ag RDT'ler üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir (30)

 

*Önceki/ortak dolaşımdaki varyantlara kıyasla genelleştirilmiş bulgular. Hakemler tarafından gözden geçirilmeyen baskı öncesi makaleler ve raporlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, tümü devam eden araştırma ve revizyona tabidir. Ag RDT = antijen bazlı hızlı tanı testi.

Tablo 3, varyantların ürüne özel aşı etkinliği/etkililiği (VE) üzerindeki etkisini özetlemekte ve VOC olmayan ayarlara kıyasla varyantların ayarında VE'deki azalmayı nicelleştirmektedir. 2 Kasım güncellemesinden bu yana, dikkate değer beş yeni çalışma, VOC'lere ve VOI'lere karşı COVID-19 aşı performansının kanıtını sağlamıştır.

İskoçya'da yapılan, hakemli, geniş bir retrospektif kohort çalışması, AstraZenecaVaxzevria ve Pfizer BioNTech Comirnaty aşılarının, 18 yaş ve üzeri ve Delta varyantı ile enfeksiyon testi pozitif olan 98 066 kişi arasında ölümü önlemedeki etkinliğini değerlendirmiştir. Delta ile enfekte olanlar arasında ölüme karşı (31) Aşı Etkinliği- VE, AstraZeneca-Vaxzevria için %91 (%95 GA: %86 94) ve Pfizer BioNTech-Comirnaty için %90 (%83 94) olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma için ikinci dozdan sonra mümkün olan maksimum takip süresi yaklaşık 25 hafta olarak gerçekleşmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan, hakemli, ikinci bir test negatif vaka kontrol çalışması, Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının, bağışıklığı yeterli olanlar arasında ikinci dozdan ≥ 14 gün sonra hastaneye yatmayı önlemede %90 (%89-91) etkili olduğunu bulmuş olup 18 yaş ve üzeri yetişkinler ve %79 (%74-83) bağışıklığı baskılanmış yetişkinlerde (bağışıklık sistemi bozuk kişiler) hastaneye yatmayı önlemede etkilidir. (32) Tam aşılamadan sonra maksimum potansiyel takip süresi bu çalışma için yaklaşık 33 hafta olarak gerçekleşmiştir. Hem bağışıklığı yeterli hem de bağışıklığı baskılanmış yetişkinler için her iki aşı için ikinci dozun zamanından hastaneye kabulüne kadar geçen ortalama süre 89-90 gün olarak gerçekleşmiştir.

Finlandiya'da yapılan bir retrospektif kohort çalışması (henüz hakemli değil) AstraZenecaVaxzevria, iki doz mRNA ve heterolog AstraZeneca-Vaxzevria/mRNA aşısının aşılamadan bu yana geçen süre uzadıkça sağlık çalışanları arasında enfeksiyon ve hastaneye yatmayı önlemedeki etkinliğini değerlendirmiştir. (33) Aşı Etkinliği- VE/iki SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı mRNA aşısı dozları ikinci dozdan 14-90 gün sonra %85'ten (%81-88) 6 ay sonra %56'ya (%46-65) düşmüştür. AstraZeneca-Vaxzevria'nın enfeksiyona karşı Aşı Etkinliği-VE'si ikinci dozdan 14-90 gün sonra %88'den (%71-95) ikinci dozdan 91-180 gün sonra %62'ye (-177 %95) düşmüştür. 

Heterolog AstraZeneca-Vaxzevria/mRNA aşısının VE'si ikinci dozdan 14-90 gün sonra %80'den (%72-86) ikinci dozdan 91-180 gün sonra %63'e (%33-80) düşmüştür (6+ için herhangi bir tahmin mevcut değildi) bu rejimler için ay). İkinci dozdan 180 gün sonra mRNA aşılaması ve heterolog AstraZeneca/mRNA aşılaması için hastaneye yatmaya karşı Aşı Etkinliği-VE yüksek (>%95) kalmıştır; Homolog AstraZeneca Vaxzevria için hastaneye yatışa karşı VE, ikinci dozdan 14-90 gün sonra %100'den (-∞, 100) ikinci dozdan 91-180 gün sonra %81'e (%9-96) düşmüştür.

Son olarak, İsrail'den yapılan hakemli, geniş bir retrospektif çalışma, analizden 5 veya daha fazla ay önce aynı aşıdan iki doz almış olanlara kıyasla üçüncü doz Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının etkinliğini değerlendirmiştir. (34) Pfizer BioNTech-Comirnaty aşısının, üçüncü dozdan yedi veya daha fazla gün sonra  enfeksiyon, semptomatik hastalık, şiddetli hastalık ve ölüme karşı  %88 (%87-90), %91 (%89-92), %92 (%82-97) ve %81 (%59-97) daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Ek kaynaklar:

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

Tablo 3. Endişe Verici Varyantlara karşı aşı performansının özeti

Birden fazla nötralizasyon çalışması mevcut olduğunda, spesifik aşı/varyant için tüm çalışmalarda çeyrekler arası kat azaltma aralığı (25. ve 75. yüzdelikler) kullanılmıştır. “Moderna-mRNA-1273/Pfizer BioNTech Comirnaty”, çalışmada her iki aşının birlikte değerlendirildiğini gösterir. Alt simgeler, VIEW-hub Resource Library'de bulunabilecek bu tabloya bilgi sağklayan çalışmaların sayısını belirtir. Üst simgeler, bu tabloyu bildiren randomize kontrollü çalışmalardan (RCT'ler) makale referanslarını sunar.

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi'ndeki vaka insidans oranları, bir önceki haftaya göre bildirilen %33'lük bir düşüşle Temmuz ayından bu yana düşmeye devam etmiştir. Ancak bölge ülkelerinin %31'i (15/49) bir önceki haftaya göre yeni vakalarda %10'un üzerinde bir artış bildirmiştir. Bu hafta, önceki haftanın rakamlarına benzer bir şekilde, 500'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni vaka Güney Afrika (1926 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3.2 yeni vaka; önceki haftaya benzer şekilde), Etiyopya (1584 yeni vaka; 100.000'de 1.4 yeni vaka; %25 azalma), ve Kamerun'dan  (1371 yeni vaka; 100.000'de 5,2 yeni vaka; %26 düşüş) rapor edilmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası Güney Afrika (157 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer), Etiyopya (82 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki haftanın rakamları) ve Nijerya'dan (55 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %450 artış) bildirilmiştir.

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi'ndeki vakalardaki eğilim, bir önceki haftaya göre %8'lik bir artışla bildirilen 758.000'den fazla yeni vaka ile biraz artmıştır. Bir önceki haftaya benzer bir sayı ile 12.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Ülkelerin yüzde otuz ikisi (19/59), geçen hafta yeni vaka sayısında > %10'luk bir artış bildirmiştir. En çok yeni vaka Amerika Birleşik Devletleri (550 684 yeni vaka; 100.000'de 166,4 yeni vaka; %8 artış), Brezilya (76 738 yeni vaka; 100.000'de 36,1 yeni vaka; %11 ile) bildirildi. artış) ve Meksika'dan (19 831 yeni vaka; 100.000'de 15.4 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer) rapor edilmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası Amerika Birleşik Devletleri (7993 yeni ölüm; 100.000'de 2.4 yeni ölüm; %15'lik bir düşüş), Meksika (1458 yeni ölüm; 100.000'de 1,1 yeni ölüm; önceki haftaya benzer şekilde) rapor edildi. ) ve Brezilya'dan (1431 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %10'luk bir düşüş) bildirilmiştir.

 

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki vaka ve ölüm insidans oranları Temmuz ortasından bu yana düşmeye devam etmiş, 11.000'den fazla yeni vaka ve 1900'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre sırasıyla %9 ve %14'lük bir düşüş görülmüştür. Bölgedeki 22 ülkeden beşi, geçen hafta yeni vakalarda %10'un üzerinde bir artış bildirmiştir. Bölgedeki vakaların yarısına katkıda bulunan en yüksek sayıda yeni vaka İran'dan rapor edilmiş olup (51 315 yeni vaka; 100.000'de 61.1 yeni vaka; %20'lik bir düşüş), onu Ürdün (15 964 yeni vaka vaka; 100.000'de 156,5 yeni vaka; %24 artış) ve Irak (6449 yeni vaka; 100 000'de 16,0 yeni vaka; %17 azalma) takip etmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası, İran (869 yeni ölüm; 100.000'de 1.0 yeni ölüm; %17'lik bir düşüş), Mısır (424 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; öncekine benzer şekilde) ve Irak'tan (164 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %9'luk bir düşüş) bildirilmiştir.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %8 ve %5'lik artışlarla 2,1 milyondan fazla yeni vaka ve 28.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirerek hem vakalarda hem de ölümlerde artış eğilimi göstermeye devam etmiştir. Bölge genelinde yaygın olarak dağılmış olan ülkelerin yaklaşık yarısı (%46),  yeni vakalarda %10'un üzerinde artış bildirmiş olup bu rakama geçen hafta en yüksek ikinci yeni vaka sayısını, vakalarda önceki haftaya göre %50'lik  bir artış  (254 436 yeni vaka; 100.000'de 305.9 yeni vaka; )bildiren Almanya da dahildir.  En çok yeni vaka bildiren diğer ülkeler ise Rusya Federasyonu (275 579 yeni vaka; 100.000'de 188,8 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer) ve Birleşik Krallık (252905 yeni vaka; 100 000'de 372,5 yeni vaka ; önceki haftanın rakamlarına benzer) olmuştur.

 

Geçen hafta ölüm sayılarında %10'un üzerinde bir artış görülmüş olup en büyük değişiklik Norveç (%67 artış), Slovakya (%58 artış) ve Hırvatistan'da (%55 artış) yaşanmış olup bu ülkeler toplam ülkelerin %38'ini temsil etmektedir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler arasında Rusya Federasyonu (8572 yeni ölüm; 100.000'de 5,9 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer) ve Ukrayna (4621 yeni ölüm; 100.000'de 10,6 yeni ölüm; %6 artış) bulunuyor. ) yer almaktadır.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Temmuz ayından bu yana azalan bir trendin ardından, Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki vaka ve ölüm insidansı, bir önceki haftaya kıyasla 152.000'den fazla yeni vaka ve 3500'den fazla yeni ölümle sabit seyretmeye başlamıştır. Bölgedeki on ülkeden üçü, geçen hafta yeni vakalarda %10'un üzerinde artış bildirirken, en yüksek sayıda yeni vaka Hindistan (81 771 yeni vaka; 100.000'de 5,9 yeni vaka; önceki haftanın rakamları), Tayland (50 411 yeni vaka; 100.000'de 72,2 yeni vaka; %10'luk bir düşüş) ve Myanmar'dan (6446 yeni vaka; 100 000'de 11,8 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer) bildirilmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası Hindistan (2739 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer), Tayland (372 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %19'luk bir düşüş) rapor edildi. ve Sri Lanka'dan (139 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %23 artış) rapor edilmiştir.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi:  

https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, vaka ve ölüm insidansı, geçtiğimiz hafta içinde bildirilen 174.000'den az yeni vaka ve 2400'den fazla yeni ölümle, bir öncekine göre sırasıyla %6'lık bir artış ve %5'lik bir düşüşle nispeten sabit kalmıştır.  Bununla birlikte, Bölgedeki 27 ülkeden beşi (%19) bu hafta bir önceki haftaya göre bir artış bildirmiş ve en büyük değişiklikler Fiji (%42 artış), Vietnam (%26 artış) ve Yeni Zelanda'da  (%20 artış) yaşanmıştır. Vietnam ayrıca en çok yeni vaka bildiren (57 308; 100.000'de 58.9 yeni vaka) ülke olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası Filipinler (1033 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %14 düşüş), Vietnam (548 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %25 artış) ve Malezya'dan (375 yeni ölüm; 100.000'de 1.2 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer) rapor edilmiştir.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme, COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı ve ülke düzeyindeki eylemlerive DSÖ'nün ülkelere desteğini vurgulamayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) İzleme ve Değerlendirme ekibi tarafından sağlanan bir rapordur. 15 Kasım'da yayınlanan bu haftanın sayısında öne çıkanlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 

• Bir yangın felaketinin ardından Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi kit teslimatı

 

• Kuzey Makedonya'da COVID-19 Eylem İçi İnceleme (IAR)

 

• Irak'ta COVID-19'a karşı bağışıklığı artırmak için ülke çapında aşı kampanyası başlatılması

 

• Kenya'da temel sağlık hizmetleri aracılığıyla gençlerin hayatının kurtarılması

 

• COVID-19 ile savaşmak için sosyal ve davranışsal verileri kullanılması

 

• SPRP 2021 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinden bir dizi göstergede ilerleme sağlanması

 

• DSÖ'nün SPRP 2021 uygulamasında ülkeleri desteklemek ve kritik malzemelerin sağlanmasına yönelik finansmanına ilişkin güncellemeler.

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • Halk İçin Öneriler ve Tavsiyeler

 

Kendinizi koruyun: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Sorular ve Cevaplar: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

Seyahat önerileri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice

Ek

 

1. VOC'nin aşılar üzerindeki etkileri hakkında ek notlar

 

• VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininin gösterdiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelir. Ek olarak, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar, AstraZeneca-Vaxzevria'da olduğu gibi yine de önemli koruma anlamına gelebilir.

 

• Tablo 3, azalma olmaksızın VOC'lerin COVID-19 aşı performansı üzerindeki etkisini özetlemektedir ve bu nedenle, yalnızca son dozdan 4 ay sonra VE'yi değerlendiren çalışmaları içermemektedir.

 

• Tam aşılama için (nihai dozdan ≥7 gün sonra) VOC'ye özgü VE tahminlerini bildiren çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o aşı ürünü için bir karşılaştırıcı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır. Kararsızlık veya faz 3 RCT tahminlerinin eksikliği nedeniyle şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mevcut olduğunda aynı çalışmanın VOC VE olmayan tahminleriyle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile karşılaştırılır) ); enfeksiyon için AstraZeneca-Vaxzevria istisnası ile (VOC olmayan enfeksiyonlara karşı VE'nin bir faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve bir karşılaştırıcı olarak kullanıldığında). Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile ciddi hastalık veya enfeksiyon sonuçları için bir çalışma dahil edilebilir.

 

• Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

 

 

Ek 2. Endişe Verici Varyantları Rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgelerin listesi, 16  Kasım 2021 verileri**

 

 

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

" • " bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

 

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 3. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir.

 

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyumlama çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir.  epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

 

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Reference

 

1. Boloko L, Lifson A, Little F, et al. Severity and Inpatient Mortality of COVID-19 Pneumonia from Beta Variant Infection: A Clinical Cohort Study in Cape Town, South Africa. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.11.04.21265916

 

2. Riemersma KK, Grogan BE, Kita-Yarbro A, et al. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.07.31.21261387

 

3. Pouwels KB, Pritchard E, Matthews PC, et al. Impact of Delta on Viral Burden and Vaccine Effectiveness against New SARS-CoV2 Infections in the UK. Epidemiology; 2021. doi:10.1101/2021.08.18.21262237

 

4. Chia PY, Xiang Ong SW, Chiew CJ, et al. Virological and Serological Kinetics of SARS-CoV-2 Delta Variant Vaccine-Breakthrough Infections: A Multi-Center Cohort Study. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.07.28.21261295

 

5. Bergwerk M, Gonen T, Lustig Y, et al. Covid-19 Breakthrough Infections in Vaccinated Health Care Workers. N Engl J Med. 2021;385(16):1474-1484. doi:10.1056/NEJMoa2109072

6. Uk Health Security Agency. Sars-Cov-2 Variants of Concern and Variants Under Investigation in England. Technical Briefing 27. 29 October 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029715/technicalbriefing-27.pdf

 

7. Uk Health Security Agency. Sars-Cov-2 Variants of Concern and Variants Under Investigation in England. Technical Briefing 26. 22 October 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1028113/Technical_Brie fing_26.pdf

 

8. Buchan SA, Tibebu S, Daneman N, et al. Increased household secondary attacks rates with Variant of Concern SARS-CoV-2 index cases. Clinical Infectious Diseases. 2021;(ciab496). doi:10.1093/cid/ciab496

 

9. Tegally H, Wilkinson E, Giovanetti M, et al. Emergence of a SARS-CoV-2 variant of concern with mutations in spike glycoprotein. Nature. Published online 2021. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03402-9

 

10. Sinha S, Tam B, Wang SM. Altered interaction between RBD and ACE2 receptor contributes towards the increased transmissibility of SARS CoV-2 delta, kappa, beta, and gamma strains with RBD double mutations. bioRxiv. Published online January 1, 2021:2021.08.30.458303. doi:10.1101/2021.08.30.458303

 

11. Curran J, Dol J, Boulos L, et al. Transmission characteristics of SARS-CoV-2 variants of concern Rapid Scoping Review. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.04.23.21255515. doi:10.1101/2021.04.23.21255515

 

12. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560- 7917.ES.2021.26.24.2100509

 

13. Dhar MS, Marwal R, Vs R, et al. Genomic characterization and epidemiology of an emerging SARS-CoV-2 variant in Delhi, India. Science. Published online October 14, 2021:eabj9932. doi:10.1126/science.abj9932

 

14. Bager P, Wohlfahrt J, Fonager J, Albertsen. Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. doi:Bager, Peter and Wohlfahrt, Jan and Fonager, Jannik and Albertsen, Mads and Yssing Michaelsen, Thomas and Holten Møller, Camilla and Ethelberg, Steen and Legarth, Rebecca and Fischer Button, Mia Sara and Gubbels, Sophie Madeleine and Voldstedlund, Marianne and Mølbak, Kåre and Skov, Robert Leo and Fomsgaard, Anders and Grove Krause, Tyra, Increased Risk of Hospitalisation Associated with Infection with SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in Denmark. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3792894 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3792894

 

15. Paredes MI, Lunn SM, Famulare M, et al. Associations between SARS-CoV-2 variants and risk of COVID-19 hospitalization among confirmed cases in Washington State: a retrospective cohort study. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.09.29.21264272. doi:10.1101/2021.09.29.21264272

 

16. NERVTAG paper on COVID-19 variant of concern B.1.1.7. GOVUK. Published online 2021. https://www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-covid-19-variant-of-concern-b117, http://files/64/nervtagpaper-on-covid-19-variant-of-concern-b117.html %[2021/02/08/18:37:19

 

17. Pascall DJ, Mollett G, Blacow R, Bulteel N, et al. The SARS-CoV-2 Alpha variant causes increased clinical severity of disease. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.17.21260128v1

 

18. Pearson CA, Eggo. Estimates of severity and transmissibility of novel South Africa SARS-CoV-2 variant 501Y.V2. https://cmmid.github.io/topics/covid19/reports/sa-novelvariant/2021_01_11_Transmissibility_and_severity_of_501Y_V2_in_SA.pdf

 

19. Freitas ARR, Beckedorff OA, Cavalcanti LP de G, et al. The emergence of novel SARS-CoV-2 variant P.1 in Amazonas (Brazil) was temporally associated with a change in the age and sex profile of COVID-19 mortality: A population based ecological study. The Lancet Regional Health - Americas. 2021;1:100021. doi:10.1016/j.lana.2021.100021

 

20. Fisman DN, Tuite AR. Progressive Increase in Virulence of Novel SARS-CoV-2 Variants in Ontario, Canada. medRxiv. Published online July 12, 2021:2021.07.05.21260050. doi:10.1101/2021.07.05.21260050 21

 

21. McAlister FA, Nabipoor M, Chu A, Lee DS, Saxinger L, Bakal JA. Lessons from the COVID-19 Third Wave in Canada: The Impact of Variants of Concern and Shifting Demographics. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.08.27.21261857

 

22. Muik A, Wallisch AK, Sänger B, et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera. Science. Published online 2021:eabg6105. https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2021/01/28/science.abg6105.full.pdf

 

23. Gallais F, Gantner P, Bruel T, et al. Anti-SARS-CoV-2 Antibodies Persist for up to 13 Months and Reduce Risk of Reinfection. medRxiv. Published online January 1, 2021:2021.05.07.21256823. doi:10.1101/2021.05.07.21256823

 

24. Wibmer CK, Ayres F, Hermanus T, et al. SARS-CoV-2 501Y.V2 escapes neutralization by South African COVID-19 donor plasma. Nat Med. Published online March 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33654292

 

25. Sabino EC, Buss LF, Carvalho MPS, et al. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet. 2021;397(10273):452-455. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673621001835

 

26. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England. Technical Briefing 20. Public Health England; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009243/Technical_Brie fing_20.pdf

 

27. Planas D, Veyer D, Baidaliuk A, et al. Reduced Sensitivity of Infectious SARS-CoV-2 Variant B.1.617.2 to Monoclonal Antibodies and Sera from Convalescent and Vaccinated Individuals. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.05.26.445838

 

28. Public Health England (PHE). SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation..Technical Briefing 18.; 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_C oncern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf

 

29. Public Health England. SARS-CoV-2 lateral flow antigen tests: evaluation of VOC1 (Kent, UK) and VOC2 (South Africa). GOV.UK. Accessed June 21, 2021. https://www.gov.uk/government/publications/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-ofvoc1-and-voc2/sars-cov-2-lateral-flow-antigen-tests-evaluation-of-voc1-kent-uk-and-voc2-south-africa

 

30. Bekliz M, Adea K, Essaidi-Laziosi M, et al. Analytical Performance of Eleven SARS-CoV-2 Antigen-Detecting Rapid Tests for Delta Variant. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.10.06.21264535

 

31. Sheikh A, Robertson C, Taylor B. BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine Effectiveness against Death from the Delta Variant. New England Journal of Medicine. Published online October 20, 2021. doi:10.1056/NEJMc2113864

 

32. Embi PJ. Effectiveness of 2-Dose Vaccination with mRNA COVID-19 Vaccines Against COVID-19–Associated Hospitalizations Among Immunocompromised Adults — Nine States, January–September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70. doi:10.15585/mmwr.mm7044e3

 

33. Poukka E, Baum U, Palmu AA, et al. Cohort Study of Covid-19 Vaccine Effectiveness among Healthcare Workers in Finland, December 2020 - October 2021.; 2021:2021.11.03.21265791. doi:10.1101/2021.11.03.21265791

 

34. Barda N, Dagan N, Cohen C, et al. Effectiveness of a third dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine for preventing severe outcomes in Israel: an observational study. The Lancet. Published online October 29, 2021. doi:10.1016/S0140- 6736(21)02249-2

 

35. Emary KRW, Golubchik T, Aley PK, et al. Efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine against SARS-CoV-2 variant of concern 202012/01 (B.1.1.7): an exploratory analysis of a randomised controlled trial. The Lancet. 2021;397(10282):1351- 1362. doi:10.1016/S0140-6736(21)00628-0

 

36. Heath PT, Eva Galiza FP, David Neil Baxter M, et al. Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.1.7 Variant. medRxiv. Published online May 2021:2021.05.13.21256639-2021.05.13.21256639. doi:10.1101/2021.05.13.21256639

 

37. Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, et al. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. New England Journal of Medicine. Published online March 2021:NEJMoa2102214-NEJMoa2102214. doi:10.1056/NEJMoa2102214

 

38. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, et al. Safety and Efficacy of Single-Dose Ad26.COV2.S Vaccine against Covid-19. New England Journal of Medicine. Published online April 2021:NEJMoa2101544-NEJMoa2101544. doi:10.1056/NEJMoa2101544

 

39. Shinde V, Bhikha S, Hoosain MZ, et al. Preliminary Efficacy of the NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine Against the B.1.351 Variant [Authors, highest degree, and affiliation/institution]. medRxiv. Published online March 2021:2021.02.25.21252477- 2021.02.25.21252477. doi:10.1101/2021.02.25.21252477

 

40. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, et al. Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine. medRxiv. Published online July 28, 2021:2021.07.28.21261159. doi:10.1101/2021.07.28.21261159

 

41. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. medRxiv. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

 

Etiketler: