DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 23.11.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU -

23 Kasım 2021 Salı

Küresel olarak, haftalık vaka insidansı bir aydan fazla bir süredir artmaya devam etmiş ve 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında bildirilen 3,6 milyonun biraz altında doğrulanmış yeni vaka, önceki haftaya göre %6'lık bir artış göstermiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • Özel odak: COVID-19 salgını bağlamında giriş noktaları, uluslararası seyahat ve ulaşım
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

21 Kasım 2021 itibariyle veriler

Küresel olarak, haftalık vaka insidansı bir aydan fazla bir süredir artmaya devam etmiş ve 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında bildirilen 3,6 milyonun biraz altında doğrulanmış yeni vaka, önceki haftaya göre %6'lık bir artış göstermiştir. Benzer şekilde, yeni haftalık ölümler son yedi gün içinde önceki haftaya göre %6 artmış ve 51.000'den fazla yeni ölüm bildirilmiştir. 21 Kasım itibariyle, dünya çapında 256 milyondan fazla teyit edilmiş vaka ve 5,1 milyondan fazla ölüm vakası bildirilmiştir.

Avrupa Bölgesi yeni haftalık vaka sayılarında %1'lik bir artış bildirirken, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz Bölgeleri sırasıyla %11 ve %9'luk bir düşüş bildirmiş olup diğer bölgeler, önceki haftaya kıyasla benzer haftalık vaka insidansları rapor etmiştir. Batı Pasifik Bölgesi ve Amerika Bölgesi nispeten istikrarlı vaka insidansı bildirirken, her iki bölge de yeni haftalık ölüm vakalarında sırasıyla %29 ve %19'luk gibi büyük artışlar bildirmiştir. Buna karşılık, Afrika ve Güneydoğu Asya Bölgeleri yeni haftalık ölümlerde düşüş bildirirken, diğer bölgeler bir önceki haftaya göre benzer bir eğilim rapor etmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 21 Kasım 2021**

*Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

100.000 nüfus başına en yüksek haftalık vaka insidansını bildiren bölgeler, Avrupa Bölgesi (100.000 nüfus başına 260,2 yeni vaka) ve Amerika Bölgesi (100.000 nüfus başına 73,6 yeni vaka) olmaya devam etmekte olup bu bölgeler ayrıca 100.000 nüfus başına sırasıyla 3.2 ve 1.3 ile haftalık en yüksek ölüm insidansını bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (558 538 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer), Almanya (333 473 yeni vaka; %31 artış), Birleşik Krallık (281 063 yeni vaka; %11 artış), Rusya Federasyonu (260 484 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer) ve Türkiye (163 835 yeni vaka; %9 düşüş) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 21 Kasım 2021 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 15-21 Kasım 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 15-21 Kasım 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Odak: COVID19 salgını bağlamında giriş noktaları, uluslararası seyahat ve ulaşım

 

COVID-19 salgınının Mart 2020'de bir pandemi olarak nitelendirilmesinden bu yana, uluslararası seyahat ve taşımacılığın yanı sıra turizm gibi ilgili sektörler önemli ölçüde etkilenmiştir. Örneğin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), pandeminin sektör üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak turizmle doğrudan ilgili yaklaşık 100 milyon iş pozisyonunun risk altında olduğunu tahmin etmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) en son ekonomik etki analizine göre, 2021'de iç hat yolcu hava yolculuğunda 2020'ye kıyasla ılımlı bir artışa (%17'ye kadar daha fazla yolcu) rağmen, yine de 2021'de uluslararası yolcu sayısında 2019'a kıyasla %73'lük bir düşüş olacağı tahmin edilmektedir. Seyahatteki bu düşüş, 20211'de uluslararası yolcu hava yolculuğundan yaklaşık 250-252 milyar ABD doları brüt işletme geliri kaybı anlamına gelmektedir (1) ve 2022'de özellikle  hava yolculuğu endüstrisinde bu kayıpların devam edeceği öngörülmüştür. (2)

Salgın ayrıca denizcilik sektörü için ciddi yansımalar yaratmaya devam etmekte olup özellikle denizciler, çoğu limanlarda tıbbi bakıma erişimden mahrum bırakılmakta, sözleşmelerinin sonunda ülkelerine geri gönderilemeyecek gemilerde mahsur kalmakta ve COVID-19 aşılarını almak veya farklı ülkelerin aşıyla ilgili giriş gereksinimlerini karşılamak gibi önemli zorluklarla karşılaşmaktadır. (3) DSÖ, temel seyahatlere ilişkin politikalar oluştururken hükümetlerin acil durumlar ve insani eylemler (örneğin, acil tıbbi uçuşlar ve tıbbi tahliyeler) gibi durumları göz önünde bulundurmasını tavsiye eder; acil müdahale ekipleri, halk sağlığı teknik desteği sağlayıcıları ve ulaştırma ve güvenlik sektörlerindeki kritik personel (örneğin denizciler) dahil olmak üzere temel personelin seyahati ve kritik malzemelerin taşımacılığı gıda, ilaç ve yakıt gibi temel malzemeler için kargo taşımacılığı gibi göz önünde bulundurulmasını tavsiye etmektedir. Bu tür düşünceler, pandemi sırasında bu belirli alanların şu ana kadar karşılaştığı mevcut zorlukların hafifletilmesine yardımcı olacaktır.

 

Seyahatle ilgili sağlık önlemlerine genel bakışa

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) (2005) kapsamında, uluslararası trafiği önemli ölçüde engelleyen halk sağlığına yönelik bir risk temelinde güçlendirilmiş sağlık önlemleri uygulayan bir Taraf Devlet, bu bilgileri ve halk sağlığı gerekçesi ve bununla ilgili bilimsel bilgileri DSÖ ile paylaşacaktır. 6 Şubat 2020'den bu yana DSÖ, Bölge Ofisleri aracılığıyla 196 Taraf Devletten 194'ü için güçlendirilmiş sağlık önlemleri hakkında haftalık olarak bilgi toplamış ve paylaşmış olup DSÖ'nün ulusal odak noktaları ve diğer paydaşlarla bilgi paylaştığı güvenli platform olan Etkinlik Bilgi Sayfasında (EIS) 82'den fazla güncelleme yayınlamıştır.

2021'in başından bu yana ülkeler uluslararası seyahat için sınırlarını kademeli olarak yeniden açmıştır: en az 74 ülke, COVID-19 aşısı kanıtı, belirli bir zaman çerçevesi içinde negatif PCR testi veya geçirilmiş SARS-CoV-2 enfeksiyonu kanıtı sunan gelen yolcuları kabul etmektedir. Enfeksiyon. Ek olarak, 121 ülke aşılama durumuna bakılmaksızın ayrılmadan önce negatif bir PCR veya hızlı bir antijen testinin kanıtlanmasını isterken, 93 ülke varışta test yapmakta ve 131 ülke bazı veya tüm yolcuların izolasyonunu veya karantinasını şart koşmaktadır. Bu önlemlerin maliyeti, çoğu kişi için ekonomik olarak kısıtlayıcı olabileceği göz önüne alındığında, 26 Ekim 2021'de UST Acil Durum Komitesi'nin dokuzuncu toplantısının ardından Genel Direktör tarafından yayınlanan tavsiyelere aykırı olarak, genellikle yolcudan tahsil edilmektedir.

En az 53 ülke yakın zamanda aşılanmış yolcular için karantina süresini veya test gerekliliklerini azaltmış olsa da, 22 ülke, daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu kanıtı olan vatandaşlar veya gezginler için sınırlı istisnalar dışında giriş için aşılanmış olmayı talep etmektedir. Aşıya dayalı giriş gereklilikleri, küresel nüfusun yaklaşık yarısı henüz bir doz aşı almadığından, önlemlerin ayrım gözetmeksizin uygulanması gerektiğini tavsiye eden UST'nin (2005) 42. Maddesi ile uyumlu değildir. (4)

 

Bu nokta, ülkelerin DSÖ Acil Kullanım İzni almış tüm aşıları ve uluslararası seyahat bağlamında da dahil olmak üzere SAGE tavsiyelerine göre tüm aşı programlarını tanımalarını tavsiye eden UST Acil Durum Komitesinin dokuzuncu toplantısında Genel Direktör tarafından daha da vurgulanmıştır.

 

Şu anda, en az 85 ülke, uluslararası seyahat için alınan halk sağlığı önlemlerini hakkında bilgi vermek üzere düzenli risk değerlendirmeleri yapmakta, daha kısıtlayıcı karantina ve ek test önlemleri uyguladıkları daha yüksek risk altındaki ülkelerin bir listesini sık sık güncellemekte ve yayınlamaktadır. Delta varyantının küresel olarak baskın olmasına rağmen, yirmi dokuz ülkede, endişe duyulan SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenen belirli ülkelerden gelen yolcular için hâlâ giriş yasakları mevcuttur.

 

DSÖ'nün seyahatle ilgili en son kılavuzu

 

Temmuz 2021'de DSÖ, uluslararası seyahat riskine dayalı geçici kılavuzunu (ilk olarak Aralık 2020'de yayınlandı) güncellemiş ve COVID-19 bağlamında uluslararası seyahate yönelik riske dayalı bir yaklaşımın uygulanmasına yönelik politika ve teknik hususlar hakkında iki belge yayınlamıştır. Bu rehber, ülkeleri halk sağlığı riskiyle orantılı olmalarını sağlamak için kendi spesifik epidemiyolojik, sağlık sistemleri ve sosyoekonomik bağlamlarına uyarlanmış uluslararası seyahatle ilgili önlemlerini uygulama ve kalibre etme konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.

Güncellenen belgelerdeki önemli değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

 

• SARS-CoV-2 Endişe Verici Varyantların (VOC'ler) ve Önemli Varyantların (VOI'ler) risk değerlendirmesine dahil edilmesi ve bilimsel belirsizliklerin varlığında ihtiyati bir yaklaşımın uygulanması.

• UST Acil Durum Komitesi'nin tavsiyesine uygun olarak, bir ülkeye giriş veya ülkeden çıkışa izin vermenin tek yolu olarak COVID-19 aşısının kanıtlanmasına gerek kalmadan Genel Müdür tarafından yayınlanan geçici tavsiyenin uzatılması.

• Tamamen aşılanmış veya önceki SARS CoV-2 enfeksiyonu kanıtına sahip yolcular için seyahatle ilgili karantina ve/veya test gerekliliklerini kalibre etmek için bireyselleştirilmiş yaklaşımların uygulanmasına ilişkin hususlar.

• Maske kullanımı ve fiziksel mesafe gibi kişisel koruyucu önlemlere bağlılığın, hem taşıtlarda hem de giriş ve çıkış noktalarında tüm uluslararası yolcular tarafından gözetilmeye devam edilmesi gerektiğinin yinelenmesi.

• COVID-19 salgını sırasında uluslararası seyahat bağlamında uygulanan risk azaltma önlemlerinin etkinliği ve etkisine ilişkin güncellenmiş kanıtlar.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya ulusal makamlar tarafından uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini hastalığın yayılmasını kontrol altına alabilmek için rutin olarak değerlendirmektedir.  Potansiyel Endişe Verici Varyantlarının (VOC'ler), Önemli Varyantların (VOI'ler) ya da İzlem Altındaki Varyantlar (VUM) küresel halk sağlığına yönelik oluşturdukları riske dayalı olarak tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir. Kanıtlar elde edildiğinde, VOI'ler veya VOC'ler için sınıflandırma, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC'ler, VOI'ler ve İzlem Altındaki Diğer Varyantların (VUM'lar) listeleri DSÖ SARSCov-2 varyantlarını izleme web sitesinde mevcuttur.  Ulusal yetkililer, yerel kendi önemli/endişe verici diğer varyantlarını belirleyebilmekte olup ulusal yetkililer bu varyantların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilmektedir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve yaygınlığı

SARS CoV-2'nin mevcut küresel genetik epidemiyolojisi, halka açık veri kümelerine sunulan diziler veya DSÖ'ye bildirilen tespitler arasında diğer varyantların prevalansının azalmasıyla birlikte Delta varyantının baskınlığı ile karakterizedir (Şekil 4, Ek 1). Delta, çoğu ülkede dolaşımda bulanan diğer VOC'ler de dahil olmak üzere diğer varyantları dolaşımda en baskın varyant olarak geride bırakmıştır.

Son 60 günde (1) toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 845 087 diziden 842 992'si (%99,8) Delta, 519'u (%0,1) Gamma, 212'si (<0,1%) Alfa, 16'sı (<0,1%) Beta olmuş olup %0.1'i dolaşımdaki diğer varyantları (VOI'ler Mu ve Lambda dahil) içermektedir. Alt bölge ve ülke düzeyinde farklılıklar gözlemlenmeye devam etmektedir; en önemlisi bazı Güney Amerika ülkelerinde, Delta varyantının ilerlemesinin daha kademeli olduğu ve diğer varyantların (örneğin Gamma, Lambda, Mu) hala sekansların büyük bir kısmına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, küresel VOC dağılımı, sıralama kapasitelerindeki farklılıklar, ülkeler arasındaki örnekleme stratejileri ve raporlamadaki gecikmeler dahil olmak üzere sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Ek kaynaklar:

 

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

Şekil 4: Son 60 gün içinde Endişe Verici Varyantlarının (VOC) prevelansı ve geçmiş tespitler ( 23 Kasım 2021 itibariyle veriler)

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

 

Afrika Bölgesi

 

Haziran 2021'in sonundan bu yana bir düşüşün ardından, Afrika Bölgesi'ndeki vaka insidansı son iki hafta içinde stabilize olmuş gibi görünmekte olup 15-21 Kasım tarihlerinde haftalık 13.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki 49 ülkeden 14'ü (%29) bir önceki haftaya göre yeni vakalarda >%10'luk bir artış bildirmiş ve en yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler Güney Afrika (3498 yeni vaka; 5.9 yeni vaka) 100.000 nüfus başına; %82 artış), Etiyopya (1408 yeni vaka; 100.000 başına 1.2 yeni vaka; %11 düşüş) ve Reunion Adası (1308 yeni vaka; 100.000 kişi başına 146.1 yeni vaka; %77 artış) olmuştur.

 

Bölge, bu hafta bildirilen 385 yeni ölümle haftalık yeni ölüm vakalarında en büyük düşüşü (%30) bildirmiştir. Ülkelerin çoğu haftalık ölüm vakalarında bir düşüş bildirmiş olup bununla birlikte, dokuz ülkede artan bir eğilim gözlemlenmiş ve en çok yeni ölüm vakası Güney Afrika (96 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %39'luk bir düşüş), Etiyopya (59 yeni ölüm; <1 100.000'de yeni ölüm; %28 düşüş) ve Cezayir'den (38 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %6 artış) rapor edilmiştir.

 

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi'ndeki vaka insidans oranı, bu hafta bildirilen 753.000'den fazla yeni vaka ile son iki hafta içinde nispeten sabit kalmıştır. Ülkelerin yüzde otuzu (17/56) geçen hafta yeni vaka sayısında %10'un üzerinde bir artış bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (558 538 yeni vaka; 100.000'de 168.7 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer şekilde), Brezilya (64.121 yeni vaka; 100.000'de 30.2 yeni vaka; %16 düşüş) ve Kanada (17 085 yeni vaka; 100.000'de 45.3 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer) olmuştur.

 

Eylül 2021'in ortasından bu yana istikrarlı bir düşüşün ardından Bölge, bu hafta 13.000'den fazla yeni ölümle ölüm insidansında %19'luk bir artış bildirmiştir. Ülkelerin yüzde 21'i (12/56) %10'un üzerinde bir artış rapor etmiş ve Ekvador en büyük oransal artışı bildirmiş olup (%13), onu Meksika (%50) ve Bahamalar (%50) izlemiştir. En çok sayıda ölüm vakaları Amerika Birleşik Devletleri (8906 yeni ölüm; 100.000'de 2,7 yeni ölüm; %20 artış), Brezilya (1879 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %31 artış) ve Meksika'dan (1015 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %50 artış) rapor edilmiştir.

 

 

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

 

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki vaka ve ölüm insidansı oranları, Temmuz 2021'in ortasından bu yana düşmeye devam etmiş ve 92.000'den fazla yeni vaka ve 1900'den fazla yeni ölüm bildirilmiş olup vakalarda %9'luk bir düşüş ve geçen haftakilere benzer sayıda ölüm vakaları görülmüştür. Bölgedeki 22 ülkeden, Cibuti (%50), Afganistan (%49), Umman (%39), Ürdün (%35) ve Sudan (%34) dahil olmak üzere beşi, geçen hafta yeni vakalarda yüzde 10'un üzerinde bir artış bildirmiştir. En çok yeni vaka, Bölge'deki vakaların yaklaşık yarısını oluşturan İran'dan rapor edilmiş olup (41 523 yeni vaka; 100.000'de 49.4 yeni vaka; %19'luk bir düşüş), onu Ürdün (21.599 yeni vaka) 100.000'de 211.7 yeni vaka; %35 artış) ve Mısır (6487 yeni vaka; 100.000'de 6.3 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer) izlemiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası, İran (810 yeni ölüm; 100.000'de 1.0 yeni ölüm; %7'lik bir düşüş), Mısır (437 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; öncekine benzer şekilde) ve Irak'tan (159 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer) rapor edilmiştir.

 

 

 

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, 2,4 milyondan fazla yeni vaka (önceki haftaya göre %11 artış) ve 29.000'den fazla yeni ölüm vakası (önceki haftaya benzer şekilde) ile Ekim 2021'in başından bu yana rakamlar hem vakalarda hem de ölüm vakalarında artış göstermeye devam etmiştir. Bölgedeki ülkelerin yaklaşık %40'ı (24/61) yeni vakalarda %10'un üzerinde bir artış bildirmiştir. Tüm yeni vakaların üçte birinden biraz fazlası üç ülkeden rapor edilmiş olup bunlar Almanya (333 473 yeni vaka; 100 000'de 401.0 yeni vaka; %31 artış), Birleşik Krallık (281 063 yeni vaka; 100.000'de 414.0 yeni vaka; %11 artış) ve Rusya Federasyonu'dur (260 484 yeni vaka; 100.000'de 178,5 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer). Bölgedeki ülkelerin dörtte biri, geçen hafta yeni ölüm vakalarında %10'dan fazla bir artış bildirmiş ve en büyük değişiklik Faroe Adaları (%150 artış), Danimarka'da (%88 artış) ve Polonya'da görüldü ( %76 artış) gözlenmiştir.

 

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler arasında Rusya Federasyonu (8709 yeni ölüm; 100.000'de 6.0 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer), Ukrayna (4567 yeni ölüm; 100.000'de 10.4 yeni ölüm; öncekine benzer) ve Romanya (2002 yeni ölüm; 100.000'de 10.4 yeni ölüm; %15'lik bir düşüş) yer almıştır.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Temmuz 2021'den bu yana, Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki vaka ve ölüm insidansı, bir önceki haftaya göre sırasıyla %11 ve %19'luk düşüşlerle 136.000 yeni vaka ve 2800 yeni ölümle azalmaktadır. Sadece bir ülke, Bhutan, geçen hafta yeni vakalarda %10'un üzerinde bir artış bildirirken (7 yeni vaka; 100.000'de <1 yeni vaka; %250 artış), en çok yeni vaka bildiren ülkeler Hindistan'dan (73 106 yeni vaka; 100.000'de 5,3 yeni vaka; %11 düşüş), Tayland (46 171 yeni vaka; 100.000'de 66,1 yeni vaka; %8 düşüş) ve Sri Lanka (5084 yeni vaka; 23.7 yeni vaka) 100 000'de; %19'luk bir düşüş) olmuştur.

 

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise Hindistan (2132 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %22 düşüş), Tayland (351 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %8 düşüş) ve Sri Lanka (132 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; önceki haftanın rakamlarına benzer) olmuştur.

 

 

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

 

Batı Pasifik Bölgesi

 

Vakalardaki haftalık insidans, bu hafta bildirilen yaklaşık 175.000 yeni vaka ile son bir ay içinde nispeten sabit kalmıştır. Ancak, Kuzey Mariana Adaları, Kore, Papua Yeni Gine, Yeni Kaledonya, Vietnam ve Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere altı ülke %10'un üzerinde bir artış bildirmiştir. En çok yeni vaka bildirimi Viet Nam (66 279 yeni vaka; 100.000'de 68.1 yeni vaka; %16 artış), Malezya (40.600 yeni vaka; 100.000'de 125,4 yeni vaka; önceki haftanın rakamlarına benzer şekilde) bildirildi. ) ve Kore'den (19 965 yeni vaka; 100.000'de 38.9 yeni vaka; %29 artış) olmuştur.

 

Bölge, bu hafta önceki haftaya göre %29'luk bir artışla 3100'ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise Filipinler (1631 yeni ölüm; 100.000'de 1.5 yeni ölüm; %58 artış), Vietnam (667 yeni ölüm; 100.000'de <1 yeni ölüm; %22 artış), ve Malezya (347 yeni ölüm; 100.000'de 1,1 yeni ölüm; %7'lik bir düşüş) olmuştur.

 

 

 

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme, COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı ve ülke düzeyindeki eylemlerive DSÖ'nün ülkelere desteğini vurgulamayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP 2021) İzleme ve Değerlendirme ekibi tarafından sağlanan bir rapordur. 23 Kasım'da yayınlanan bu haftanın sayısında öne çıkanlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 

• Suriye'deki sağlık hizmetleri ve ön saflardaki toplum çalışanları arasında aşı talebi yaratma kapasitesinin geliştirilmesi

• DSÖ Avrupa, Sırbistan'ın halk sağlığı laboratuvarı finansman sistemini desteklemektedir

• Sağlık Bakanlığı, Lao Demokratik Halk Cumhuriyetinin Başkenti Vientiane'de COVID-19'un yayılmasını ve ölüm oranını azaltmak için bölge yetkilileriyle işbirliği yapmaktadır

• Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki en son COVID-19 klinik yönetim uygulamaları konusunda ön saflardaki sağlık iş gücünün kapasitesini geliştirmek

• Acil Durumlarda Liderlik: Her türlü tehlikeye acil müdahalede etkin liderlik için yetkinlikler oluşturma

• Maskat, Umman'da COVID-19 Eylem İçi İnceleme (IAR) Eğitimi

• SPRP 2021 İzleme ve Değerlendirme Çerçevesinden bir dizi göstergede ilerleme

• DSÖ'nün SPRP 2021 uygulamasında ülkeleri desteklemek ve kritik malzemelerin sağlanmasına yönelik finansmanına ilişkin güncellemeler

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • Halk İçin Öneriler ve Tavsiyeler

 

Kendinizi koruyun: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Sorular ve Cevaplar: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19

Seyahat önerileri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice

 

 

Ek 2. Endişe Verici Varyantları Rapor eden ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgelerin listesi, 23  Kasım 2021 verileri**

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

" • " bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

 

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir.

 

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyumlama çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir.  epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

 

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kaynaklar

 

1. Economic Impacts of COVID-19 on Civil Aviation. ICAO. https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-ofCOVID-19.aspx [Accessed 17 November 2021].

 

2. Losses Reduce but Challenges Continue – Cumulative $201 Billion Losses for 2020-2022. IATA. https://www.iata.org/en/pressroom/2021-releases/2021-10-04-01/ [Accessed 18 November 2021].

 

3. Seafarers desperately need prompt access to medical care say ILO and International Maritime Organization. International Labour Organization. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_822132/lang--en/index.htm [Accessed 17 November 2021].

 

4. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations [Accessed 18 November 2021]

Etiketler: