DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 21.12.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

21 Aralık 2021 Salı

13-19 Aralık tarihleri arasında küresel haftalık yeni vaka sayısı önceki hafta bildirilen vaka sayılarına benzer şekilde gerçekleşmiş olup haftalık ölüm insidansı %9 azalmıştır.

 

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

19 Aralık 2021 itibariyle veriler

13-19 Aralık tarihleri arasında küresel haftalık yeni vaka sayısı önceki hafta bildirilen vaka sayılarına benzer şekilde gerçekleşmiş (Tablo 1) olup haftalık ölüm insidansı %9 azalmıştır. Buna rağmen, bu 4,1 milyondan fazla yeni vakaya ve 45.000'e yakın yeni ölüm vakasına tekabül etmektedir. 19 Aralık itibariyle, küresel olarak 273 milyondan fazla vaka ve 5,3 milyondan fazla ölüm bildirilmiştir (Şekil 1).

Afrika Bölgesi, geçen hafta yeni vakalarda en büyük artışı (%53) bildirmeye devam ederken, onu %12'lik bir artış bildiren Batı Pasifik Bölgesi izlemiştir. Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz bölgelerinin her ikisi de %12'lik düşüşler bildirmiş olup Amerika Bölgesi %10'luk bir düşüş rapor etmiştir. Avrupa Bölgesi tarafından bildirilen haftalık yeni vaka sayısı, önceki hafta bildirilen sayılarına benzer şekilde gerçekleşmiştir. Afrika Bölgesi, haftalık yeni ölüm sayısında (%15) artış bildiren tek bölge olmuştur. Amerika Bölgesi en büyük düşüşü rapor etmiş (%15), bunu Doğu Akdeniz Bölgesi (%12), Avrupa Bölgesi (%7) ve Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya Bölgeleri (her ikisi de %6) izlemiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 19 Aralık 2021**

*Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi, haftalık vakaların en yüksek insidansını bildirmeye devam etmiş olup (100.000 nüfus başına 279.9 yeni vaka), onu Amerika Bölgesi takip etmiştir (100 000 nüfus başına 88.5 yeni vaka). Her iki bölge de 100.000 nüfus başına sırasıyla 2.9 ve 1.0 ölümle en yüksek haftalık insidansı bildirirken, diğer tüm bölgeler 100.000 kişide <1 yeni ölüm bildirmiştir. En çok yeni vaka rapor eden ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (750 yeni vaka; %12 düşüş), Birleşik Krallık (507.984 yeni vaka; %45 artış), Fransa (358.175 yeni vaka; %7 artış) ve Almanya (283.673 yeni vaka; %19 düşüş) olmuştur.

Haftalık Epidemiyolojik Raporun (28 Aralık ve 6 Ocak'ta yayınlanacak) sonraki iki sayısının yalnızca küresel ve bölgesel epidemiyolojiyi kapsayan özet versiyonları olacağını lütfen unutmayınız.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 19 Aralık 2021 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 3,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

 

 

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 13-19 Aralık 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 13-19 Aralık 2021 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2'nin Önemli Varyantları (VOI'ler) ve Endişe Verici Varyantları (VOC'ler) Hakkında Güncelleme

 

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARS-CoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya ulusal makamlar tarafından uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini hastalığın yayılmasını kontrol altına alabilmek için rutin olarak değerlendirmektedir.  Potansiyel Endişe Verici Varyantlarının (VOC'ler), Önemli Varyantların (VOI'ler) ya da İzlem Altındaki Varyantlar (VUM) küresel halk sağlığına yönelik oluşturdukları riske dayalı olarak tespit edilmekte ve değerlendirilmektedir. Kanıtlar elde edildiğinde, VOI'ler veya VOC'ler için sınıflandırma, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC'ler, VOI'ler ve İzlem Altındaki Diğer Varyantların (VUM'lar) listeleri DSÖ SARSCov-2 varyantlarını izleme web sitesinde mevcuttur.  Ulusal yetkililer, yerel kendi önemli/endişe verici diğer varyantlarını belirleyebilmekte olup ulusal yetkililer bu varyantların etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilmektedir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve yaygınlığı

SARS-CoV-2'nin mevcut küresel epidemiyolojisi, Delta varyantının baskınlığı, birkaç haftadır çok düşük bir prevalansla dolaşımda olan Alfa, Beta ve Gama varyantlarının oranındaki düşüş eğilimi ve Omicron varyantının ortaya çıkışı ile karakterizedir (Şekil 4; Ek 1). Omicron'un bir VOC olarak sınıflandırılmasının ardından birçok ülke, varyantı tespit etmek için hedeflenen sıralama stratejilerini benimsemiştir.Topluluk temelli sürveyans sıralamasından uzak olan örnekleme stratejisindeki değişiklik, rapor edilen varyantların oranlarında sapmalara neden olabilir. Bu nedenle, bazı ülkeler tarafından rapor edilen Delta varyantı oranındaki son düşüşler, tüm COVID-19 vakaları arasında Delta varyantı vakalarının oranındaki düşüşlerden ziyade örnekleme stratejisindeki değişiklikleri yansıtıyor olabilir.

Kasım 2021'de tanımlanan Omicron vakalarının çoğu seyahatle ilgiliyken, şimdi birkaç ülkede ilişkili kümelerle birlikte topluluk iletimi rapor edilmiştir. 1.051.598 sekansın 1.009.253'ünü (%96) Delta, 16.988’ini (%1,6) Omicron, 176'sını (<0,1%) Gamma, 53'ünü (<0,1%) Alpha, 16'sını (<0,1%) Beta ve 188’ini (<%0,1) dolaşımdaki diğer varyantlar (VOI'ler Mu ve Lambda dahil) oluşturmuştur. Unutulmamalıdır ki, küresel VOC dağılımı, ülkeler arasındaki sıralama kapasiteleri ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar ve ayrıca raporlamadaki gecikmeler de dahil olmak üzere sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

14 Aralık'ta yayınlanan son güncellemeden bu yana, altı DSÖ Bölgesindeki yeni ülkeler, Omicron varyantının doğrulanmış vakalarını bildirmiştir. 21 Aralık 2021 (14:00 CET) itibarıyla, Omicron varyantı 106 ülkede doğrulanmıştır.

Son kanıtlar, Omicron varyantının Delta varyantına göre bir büyüme avantajına sahip olduğunu ve belgelenmiş topluluk geçişi ve yüksek düzeyde nüfus bağışıklığı olan ülkelerde bile hızla yayıldığını göstermektedir. Gözlenen hızlı büyüme oranının ne ölçüde bağışıklıktan kaçınmaya, esas artan bulaşıcılığa veya her ikisinin bir kombinasyonuna atfedilebileceği belirsizliğini koruyor. Omicron'un klinik şiddeti hakkında hala sınırlı veri bulunmaktadır. Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da hastaneye yatışlar artmaya devam ediyor ve hızla artan vaka sayıları göz önüne alındığında, sağlık sistemlerinin kapasitelerinin aşılmış olması mümkündür. Ön veriler, birincil aşı serisi almış olanlarda veya daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş olanlarda Omicron'un nötralizasyonunda bir azalma olduğunu ve bu durumun bir düzeyde hümoral immün kaçışı olabileceğini düşündürmektedir.

Bunun bir sonucu olarak, yeni Endişe Verici Varyant olan Omicron ile ilgili genel risk hala çok yüksektir. Bu varyant hakkında daha fazla bilgi, DSÖ tarafından 17 Aralık 2021'de yayınlanan Üye Devletler için Güncellenmiş Teknik Özet ve Öncelikli Eylemlerde bulunabilir.

Ek kaynaklar:

SARS-CoV-2 Varyantlarını İzleme

COVID-19'un yeni varyantları: Bilgi boşlukları ve araştırma

SARS-CoV-2'nin genomik dizilimi: halk sağlığı üzerinde maksimum etki için uygulama kılavuzu

COVID-19 bağlamında halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanmasına ve düzenlenmesine ilişkin hususlar

 

Şekil 4: Son 60 gün içinde Endişe Verici Varyantlarının (VOC) prevelansı ve geçmiş tespitler ( 21 Aralık 2021 itibariyle veriler)

 

 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 21.12.2021 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU - 71

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, geçen ay bildirilen vaka insidansında artış görmeye devam etmektedir. Bölge, bir önceki haftaya göre %53’lük artış ile 256.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir ve bu oran pandeminin başlangıcından bu yana bildirilen en yüksek haftalık yeni vaka sayısı olmuştur. Bölgedeki ülkelerin yaklaşık yarısında (23/49; %47) %50'nin üzerinde insidans artışı gözlemlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (162.987 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 274,8 yeni vaka; %50 artış), Zimbabve (26.671 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 179,4 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Eswatini (7540 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 649,9 yeni vaka; %57 artış) olmuştur. Bölge, bir önceki hafta bildirilen sayıya benzer şekilde haftalık 500'den az yeni ölüm vakası bildirmiştir.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (229 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm;% 52 artış), Mauritius (60 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 4,7 yeni ölüm;% 35 azalma) ve Zimbabve (47 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %81 artış) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre sırasıyla %10 ve %15'lik düşüşlerle 904.000'den fazla yeni vaka ve 10.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki ülkelerin dörtte biri (14/56), vakalarda %10'un üzerinde artış bildirmiştir ve en yüksek artış Porto Riko’da (3736 yeni vaka, %425 artış) gözlenmiştir.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (725.750 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 219,3 yeni vaka; %12 azalma), Kanada (39.216 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 103,9 yeni vaka; %55 artış) ve Arjantin (32.013 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 70,8 yeni vaka; % 91 artış) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (6723 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,0 yeni ölüm; %20 azalma), Meksika (892 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %49 artış) ve Brezilya (704 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %45 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde, haftalık vaka ve ölüm insidansı 79.000'den fazla yeni vaka ve 1300'den fazla yeni ölüm vakası ile birlikte %12 azalmıştır. Bununla birlikte, %10'un üzerinde artış bildiren ülkelerin yüzdesi %13'ten %45'e (10/22 ülke) yükselmiştir, en yüksek artışlar Somali (95'e karşı 23 yeni vaka, %313 artış); Birleşik Arap Emirlikleri (1133'e karşı 441 yeni vaka, %157 artış) ve vaka sayıları düşük kalıyor olmasına rağmen Cibuti'den (14'e karşı 6 yeni vaka; %133 artış) bildirilmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler;  Ürdün (27.333 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 267,9 yeni vaka; %21 azalma), İran (16.487 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 19,6 yeni vaka; %22 azalma) ve Lübnan (10.949 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 160,4 yeni vaka; % 3 azalma) olmuştur. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (372 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %31 azalma), Mısır (300 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %10 azalma) ve Ürdün (250 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 2,5 yeni ölüm; %11 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya benzer şekilde 2,6 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, haftalık ölüm insidansı %7 azalmış olup 26.000'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Vaka sayılarındaki istikrarlı düşüş eğilimine rağmen, ülkelerin %20'si (12/61), bir önceki haftaya kıyasla vakalarda hala %10'un üzerinde bir artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar Malta (1103'e karşı 603 yeni vaka, %83 artış) ve Cebelitarık'tan (270'e karşı 148 yeni vaka, %82 artış) bildirilmiştir.

En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Birleşik Krallık (507.984 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 748,3 yeni vaka, %45 artış), Fransa (358.175 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 550,7 yeni vaka, %7 artış) ve Almanya ( 283.673 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 341,1 yeni vaka; %19 azalma) olmuştur.

En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (7720 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 5,3 yeni ölüm, %6 azalma), Polonya (3006 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 7,9 yeni ölüm; %7 artış) ve Almanya (2595 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 3,1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nden bildirilen yeni haftalık vaka ve ölümlerdeki düşüş eğilimi, bu hafta da devam etmiştir. Bölge, bir önceki haftaya göre sırasıyla haftalık yeni vaka insidansında %12’lik düşüşle 86.000’den fazla yeni vaka,  ölüm vakalarında ise %6’lık düşüşle 2400’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. Timor Leste (4'e 1 yeni vaka, %300 artış) ve Sri Lanka olmak üzere sadece iki ülke haftalık vakalarda artış bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Hindistan (49.765 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3,6 yeni vaka; %13 azalma), Tayland (22.882 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 32,8 yeni vaka; %17 azalma) ve Sri Lanka (6783 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 31,7 yeni vaka; %30 artış) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Hindistan (1988 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %6 azalma), Tayland (206 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %9 azalma) ve Sri Lanka (138 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %10 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, bir önceki haftaya göre %12’lik artışla 239.000 yeni vaka ile vaka insidansında artış görmeye devam etmektedir. Bölgedeki 27 ülkeden üçü, Avustralya (19.415'e karşı 10.805 yeni vaka, %80'lik artış), Japonya (1088'e karşı 861 yeni vaka, %26'lık artış) ve Vietnam, vaka insidansında %10'un üzerinde artış bildirmiştir.

En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Vietnam (125.955 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 129.4 yeni vaka; %22 artış), Kore (47.825 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 93,3 yeni vaka, %8 artış) ve Malezya (27.698 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 85,6 yeni vaka, %18 azalma) olmuştur. Bölge, ölüm insidansında bir önceki haftaya göre %6’lık azalma ile 3100'den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Vietnam (1740 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,8 yeni ölüm, %12 artış), Filipinler (579 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 33 azalma) ve Kore (469 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 17 artış) olmuştur.

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme (WOU), COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı ve ülke düzeyinde eylemleri ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteği vurgulamayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan bir rapordur.

21 Aralık’ta yayınlanan COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme baskısında öne çıkan noktalar şunlardır:

 

Ermenistan'da COVID-19 aşılarının gerçek dünyadaki etkinliğine ilişkin ulusal çalışmaların uygulanması

Batı Pasifik'teki kritik ekipman ve malzemelerin Vanuatu ve Fiji'ye teslim edilmesi

Laboratuvar ürünleriyle Sierra Leone'nin COVID-19 müdahalesini ve hastalık sürveyansını artırma

Küresel Sağlık Kümesi aracılığıyla COVID-19 aşısının en korunaksız kişilere ulaştırılması

İnfodemik yönetimin küresel ölçekte büyütülmesinin desteklenmesi

Genomik sürveyansın güçlendirilmesi: DSÖ, GISAID ile işbirliği içinde laboratuvar uzmanları için eğitim çalıştayları düzenlemektedir.

İlk Evrensel Sağlık ve Hazırlıklı Olma Durumu Değerlendirmesi (UHPR) Pilot Çalışmasının Gerçekleştirilmesi: Bangui, Orta Afrika Cumhuriyeti

DSÖ'nün, bulaşmayı ortadan kaldırmak, maruziyeti azaltmak ve savunmasızları korumak ve hayat kurtarmak için COVID-19 müdahale uygulaması konusunda ülkeleri desteklemek için sağladığı finansmanla ilgili güncellemeler

Pandeminin akut aşamasını sona erdirmek için ülke çapında ve küresel ilerlemeyi gösteren küresel göstergelerin bir alt kümesinde ilerleme

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication
 • Halk İçin Öneriler Ve Tavsiyeler

 

Ekler:

 

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 21 Aralık 2021 verileri**

 

 

* Bu güncellemede yeni ülke eklenmiştir.

"     ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar) veya yerel vakaları (toplulukta tespit edilen) içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

 

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Etiketler: