DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 15.03.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

15 Mart 2022 Salı

Ocak 2022'nin sonundan bu yana istikrarlı bir düşüşün ardından, yeni haftalık vaka sayısı 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında %8 artmıştır. Yeni ölüm sayısı azalma eğilimini sürdürmüştür (önceki haftaya göre %-17).

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel konu: önemli ve endişe verici SARS-CoV-2 varyantları  hakkında güncelleme
 • Özel konu: Omicron SARS-CoV-2 varyantı bağlamında Temaslı izleme ve karantina: Geçici rehber
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
 • Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

13 Mart 2022 itibariyle veriler

Ocak 2022'nin sonundan bu yana istikrarlı bir düşüşün ardından, yeni haftalık vaka sayısı 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında %8 artmıştır. Yeni ölüm sayısı azalma eğilimini sürdürmüştür (önceki haftaya göre %-17) (Şekil 1). Altı DSÖ bölgesinde, 11 milyondan fazla yeni vaka ve 43.000'den biraz fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir (Tablo 1). 13 Mart 2022 itibariyle, küresel olarak 455 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 6 milyondan fazla ölüm vakası rapor edilmiştir.

Bölgesel düzeyde, Batı Pasifik Bölgesi, Afrika Bölgesi ve Avrupa Bölgesi bir önceki haftaya göre yeni haftalık vakalarda sırasıyla %29, %12 ve %2 artış bildirmiştir; Doğu Akdeniz Bölgesi (%-24), Güneydoğu Asya Bölgesi (%-21) ve Amerika Bölgesi (%-20) tarafından düşüşler rapor edilmiştir.

Birkaç ülke test stratejilerini aşamalı olarak değiştirdiğinden, gerçekleştirilen toplam test sayısının ve sonuç olarak tespit edilen vaka sayısının azalmasına neden olduğundan, bu eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı,  13 Mart 2022**

*Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

En çok yeni vaka bildiren ülkeler Kore Cumhuriyeti (2 100 171 yeni vaka; +%44), Vietnam (1 670 627 yeni vaka; +%65), Almanya (1 350 362 yeni vaka; +%22) rapor edildi. ), Hollanda (475 290 yeni vaka; +%42) ve Fransa (419 632 yeni vaka; +%20) olmuştur.

En çok yeni ölüm vakası bildiren ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri (9078 yeni ölüm; -%13), Rusya Federasyonu (4530 yeni vaka; -%15), Brezilya (3301 yeni vaka; -%15), Endonezya ( 1994 yeni vaka; -5%) ve Çin (1955 yeni ölüm; +63%) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  13 Mart 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 2,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

 

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 7-13 Mart 2022 **

** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 7-13 Mart Şubat 2022 **

 ** Ek 2, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2 önemli varyantlar ve endişe verici varyantlar hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol etmek için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantlar (VOC'ler), önemli varyantlar (VOI'ler) veya izleme altındaki varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir. Kanıtlar ortaya çıktıkça, varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC, VOI ve VUM listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantları izleme web sitesinde mevcuttur. Ulusal yetkililer, yerel önemli/endişe verici diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

Endişe Verici Koronavirüs varyantlarının (VOC) coğrafi yayılımı ve prevelansı

SARS-CoV-2'nin mevcut küresel epidemiyolojisi, Omicron varyantının küresel egemenliği ile karakterize edilir. Delta, ihmal edilemez seviyelerde bildirilen sirkülasyona sahip diğer tek VOC olmaya devam etmektedir. Son 30 gün içinde toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 430.487 diziden (i), 429 994'ünü (%99,9) Omicron ve 400'ünü (%0,1) Delta oluşturmuştur. VOC'lerin küresel dağılımı, sıralama kapasitelerindeki farklılıklar ve ülkeler arasındaki örnekleme stratejilerinin yanı sıra raporlamadaki gecikmeler de dahil olmak üzere sürveyans sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

SARS-CoV-2 VOC'lerinin daha önce ve hali hazırda dolaşımda olan VOC'ler olarak belirlenmesi

Son altı ay boyunca, altı DSÖ bölgesinin tümünde VOC Alfa, Beta ve Gama dolaşımında önemli bir düşüş gözlemlenmiştir. Son 90 gün içinde, bu varyantların çok az veya hiç dizisi rapor edilmemiştir. SARS-CoV 2 Virüs Evrimi (TAG-VE) üzerine DSÖ Teknik Danışma Grubu, bu varyantların sınıflandırmasını tartışmak üzere 7 Mart 2022'de toplanmıştır. VOC'lerin ve VOI'lerin sınıflandırması değişmeden kalırken, VOC'ler ve VOI'ler ayrıca mevcut epidemiyolojik eğilimlere bağlı olarak "haliz azırda dolaşımda olan" veya "önceden dolaşımda olan" olarak belirlenecektir. 9 Mart 2022'de TAG-VE'nin tavsiyesi üzerine DSÖ, Alfa, Beta ve Gama'yı "önceden dolaşımdaki VOC'ler" ve Delta ve Omicron'u "şu anda dolaşımdaki VOC'ler" olarak belirlemiştir.

Bir varyant, çeşitli kriterlere dayalı bir değerlendirme kullanılarak WHO tarafından VOC olarak sınıflandırıldığında (WHO İzleme SARS-CoV-2 varyantları web sitesi, kriter listesine bakın), bir VOC olarak kalır. Bir VOC'nin düşük dolaşımı, virüsün ilgili özelliklerini değiştirmez; ilk fenotipik özellikleri değişmeden kalır. Sınırlı örnekleme ve sıralama kapasitesine sahip bölgelerde bu VOC'lerden herhangi birinin varlığına ve düşük dolaşımına ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, tüm VOC'ler temsili topluluk örneklemesi ve sıralama çerçevesinde izlenmeye devam edilmelidir.

SARS-CoV-2 VOI'leri Lambda ve Mu'nun daha önce dolaşan VOI'ler olarak belirlenmesi

9 Mart 2022'de Peru'da ilk olarak Aralık 2020'de tespit edilen Lambda ve ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edilen Mu, "önceden dolaşımda olan VOI'ler" olarak belirlenmiştir. Prevalansları geçen yıl önemli ölçüde azaldı ve altı DSÖ bölgesinin hiçbirinde son 90 gün içinde herhangi bir dolaşım bildirilmemiştir.

VOC veya VOI'nin hali hazırda veya daha önce dolaşımda olan olarak daha fazla kategorize edilip edilmediğine bakılmaksızın, Üye Devletlerin gerektirdiği eylemler aynı kalır, daha fazla ayrıntı için DSÖ SARS-CoV 2 varyantlarını izleme web sitesine bakınız. Üye Devletler, mevcut ve daha önce dolaşımdaki VOC'ler ve VOI'ler dahil olmak üzere SARS-CoV-2 varyantlarını izlemeye devam etmeli ve bu varyantlarla bağlantılı vakalarda gözlemlenen artışları işaretlemelidir. Halihazırda dolaşımdaki VOC veya VOI'den daha önce dolaşımdaki VOC veya VOI'ye atama, varyantın azalan dolaşımını yansıtır, ancak bu varyantın gelecekteki bir yükseliş olasılığını dışlamaz.

Ek Kaynaklar:

 

Şekil 4: Son 30 gün içinde endişe verici varyantların (VOC'ler) Delta ve Omicron'un prevelansı (15 Mart 2022 itibariyle veriler)

Özel konu: Omicron SARS-CoV-2 varyantı bağlamında Temaslı izleme ve karantina: Geçici rehber

Omicron varyantının ortaya çıkması ve SARSCoV-2 enfeksiyonlarındaki önemli artışla birlikte birçok ülke, COVID-19 yanıtının bir parçası olarak kapsamlı temaslı izlemeyi etkin bir şekilde yürütmek için halk sağlığı kapasitelerini aşmıştır. Karantinaya ihtiyaç duyan temaslıların artan sayısı, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere temel toplumsal hizmetlerin kesintiye uğramasına yol açma riskini de beraberinde getirmiştir.

Bu zorlukların ışığında ve hem geçmişteki enfeksiyon hem de aşılamadan artan nüfus bağışıklığı seviyeleri ile birlikte, 17 Şubat 2022'de DSÖ, Omicron varyantı bağlamında temaslı izleme ve karantina için güncellenmiş geçici bir rehber yayınlamıştır. (1) Temaslı İzleme Rehberi Geliştirme Grubu ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberi Geliştirme Grubu ile işbirliği içinde bu belge hazırlanmıştır. Her iki dış uzman grubu, DSÖ teknik uzmanlarıyla birlikte, Omicron iletim dinamikleri ve bağışıklığın kalıcılığı hakkında mevcut kanıtları gözden geçirmiştir. Kılavuz belge, vaka sayısı yanıt verme kapasitesini aştığında tüm bulaşma zincirlerini kırmaya çalışmak yerine enfeksiyondan kaynaklanan morbidite ve mortaliteyi azaltmaya odaklanan risk temelli bir yaklaşım önermektedir.

Takip edilecek temaslıları önceliklendirmek

Temaslı izleme ve halk sağlığı kapasitelerinin aşırı gerildiği ve temel toplumsal hizmet kesintisi riskinin bulunduğu durumlarda, temaslı izleme için öncelik aşağıdakilere verilmelidir:

 • Enfekte olma riski en yüksek olan temaslılar ve sağlık ve bakım çalışanları gibi, virüsü savunmasız kişilere - özellikle bakım evlerinde, uzun süreli bakım tesislerinde ve hastanelerde çalışanlara - yayma riski en yüksek olan kişiler; ve diğer cephe hattı çalışanları.
 • Komorbiditesi olan kişiler, bağışıklığı baskılanmış kişiler, yaşlılar ve önceden bilinen bir SARS-CoV-2 enfeksiyonu olmaksızın aşılanmamış veya kısmen aşılanmış yetişkinler gibi ciddi hastalık geliştirme riski en yüksek olan temaslılar.

Bu durumlarda, vakaları kendi temaslılarını bilgilendirmeleri konusunda eğitmek ve teşvik etmek ve mümkün olduğunda, aynı anda birden fazla kişiye hızlı bir şekilde ulaşmak ve rehberlik sağlamak için otomatik kişi bildirim teknolojilerini (örn. dijital kişi izleme uygulamaları) kullanmanın özel bir katma değeri vardır.

COVID-19 insidansının yüksek olduğu bir bölgede karantina

Belge, yedinci günde negatif bir PCR veya bir antijen hızlı test sonucu alınması koşuluyla karantina süresinin 14 günden yedi güne kısaltılması olasılığına ilişkin rehberlik sunar. Aşırı gerilmiş test kapasitesi durumunda yetkililer, temaslarda herhangi bir COVID-19 semptomu olmaması koşuluyla karantina süresini 14 günden 10 güne kısaltabilir. Her iki seçenek de daha fazla bulaşma riski taşır, ancak yüksek vaka durumunda ve temel hizmetlerin kesintiye uğraması göz önüne alındığında, bunu yapmanın faydaları risklerden daha ağır basabilir. Karantina süresinin kısaltılması durumunda DSÖ, temaslıların iyi takılmış bir tıbbi maske takmasını, semptomları izlemesini ve kalan 14 günlük süre boyunca savunmasız kişilerle temastan kaçınmasını tavsiye etmektedir.

Aşılanmış ve önceden enfekte olmuş kişiler

Aşı etkinliğine ilişkin mevcut kanıtlar, enfeksiyona karşı korumanın zamanla azaldığını göstermektedir. Omicron varyantı ile enfeksiyon olasılığı, birincil seri veya destekleyici aşılamadan sonraki 90 gün içinde azalır. Bu nedenle, son 90 gün içinde aşılanmış temaslılar, temaslı takibi için daha düşük bir öncelik olarak kabul edilebilir ve daha kısa bir karantinaya tabi tutulabilir. Benzer şekilde, enfeksiyon kaynaklı bağışıklık zamanla azalır, ancak enfeksiyondan sonra en az 90 gün sürmesi beklenir. Bu nedenle, son 90 gün içinde enfekte olan temaslılar, temaslı takibi için daha düşük bir öncelik olarak kabul edilebilir ve daha kısa bir karantinaya tabi tutulabilir.

Sonuçlar

Omicron varyantıyla ilgili deneyime göre, ülkelerin gelecekteki bir varyantla ilgili kanıtlar konsolide edilmeden önce politika kararları alması gerekebilir.

Bu durumda, DSÖ Üye Devletlere salgının farklı yönlerini dikkate alan risk temelli yaklaşımları uygulamayı düşünmelerini tavsiye eder ki bu yaklaşımda bulaşmanın yoğunluğu, dolaşımdaki varyantlarla ilişkili hastalığın şiddeti, geçmişteki enfeksiyon ve aşılardan popülasyon bağışıklığı seviyeleri, temaslıları takip etme ve takip etme kapasitesi, hızlı ve doğru SARS-CoV2 teşhisine erişim, sağlık ve bakım çalışanları ile diğer temel hizmet personelinin maruz kalma riski ve sağlık sisteminin önceden var olan genel kapasiteleri gibi konular hesaba katılmalıdır.

Temaslı izleme faaliyetlerinde herhangi bir kesinti veya karantina süresinin kısaltılması, ileriye doğru bulaşma riskini artıracaktır ve bu, sağlık hizmeti kapasitesi, Omicron varyantına karşı nüfus bağışıklığı ve diğer sağlık ve sosyoekonomik önceliklere göre değerlendirilmelidir.

Ek Kaynaklar:

 • Contact tracing in the context of COVID-19
 • Considerations for quarantine of contacts of COVID-19 cases
 • Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19
 • Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic capacities

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

 

Afrika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %8’lik bir artışla 38.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bu durum, Ocak 2022'nin başından bu yana vaka sayılarında görülen düşüş eğiliminin akabinde gözlenen ilk vaka artışını göstermektedir.  Bölgedeki on bir (%22) ülke vakalarda %20'nin üzerinde bir artış bildirmiştir: en yüksek oransal artışlar; Mauritius (11.566'ya karşı 4133 yeni vaka; %180 artış), Nijerya (308'e karşı 136 yeni vaka; %126 artış) ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (190'a karşı 136 yeni vaka; %40 artış ) bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Mauritius (11.566 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 909,4 yeni vaka; %180 artış), Güney Afrika (10.360 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 17,5 yeni vaka; %7 azalma) ve Réunion (8019 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 895,7 yeni vaka; %20 azalma) olmuştur.

Bölge'de bu hafta bildirilen 300’ün biraz altında yeni ölüm vakası ile birlikte bir önceki haftaya göre %41’lik bir düşüş gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (169 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %52 azalma), Mauritius (30 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,4 yeni ölüm; %233 artış) ve Zimbabve (17 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %325 artış) olmuştur.

 

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, yeni vaka sayılarında düşüş eğilimi bildirmeye devam etmiş olup bir önceki haftaya göre %20'lik düşüşle 887.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki dokuz (%16) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar Saint Pierre ve Miquelon adaları (52'ye karşı 8 yeni vaka; %550 artış), Martinique (13.686’ya karşı 3216 yeni vaka; %326 artış) ve Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları'nda (130'a karşı 31 yeni vaka; %319 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Brezilya (331.315 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 155,9 yeni vaka; %16 azalma), Amerika Birleşik Devletleri (247.936 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 74,9 yeni vaka; %28 azalma) ve Şili (118.141 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 618,0 yeni vaka; % 23 azalma) olmuştur.

Bu hafta, Bölge'de bildirilen 16.000'den fazla yeni ölüm vakası ile birlikte yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya göre %15’lik bir düşüş göstermiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (9078 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,7 yeni ölüm; %13 azalma), Brezilya (3301 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,6 yeni ölüm; %15 azalma) ve Meksika (976 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %69 artış) olmuştur.

 

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, yeni haftalık vakalar, Şubat 2022'nin başında ulaşılan pik seviyeden bu yana düşüş göstermeye devam etmektedir. Bölge, bir önceki haftaya göre %24’lük düşüş ile 126.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki iki ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir: Tunus (24061'e karşı 9454 yeni vaka; %155 artış) ve Afganistan (1715'e karşı 1167 yeni vaka; %47 artış). En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler;  İran (35.457 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 42,2 yeni vaka; %34 azalma), Tunus (24.061 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 203,6 yeni vaka; %155 artış) ve Ürdün (16.449 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 161,2 yeni vaka; % 22 azalma) olmuştur.

Bölgede bu hafta yeni haftalık ölüm vakalarının sayısı %49 azalma göstermiş olup 1700’ün biraz altında yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (1084 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 1,3 yeni ölüm; %20 azalma ), Tunus (124 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına 1,0 yeni ölüm, %44 azalma) ve Mısır (105 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %42 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, 2022 yılı Ocak ayının sonundan bu yana gözlemlenen düşüş eğiliminin ardından haftalık yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %2’lik artışla 5 milyonun biraz altında yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki on iki ülke (%20) yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiş olup en yüksek artışlar; Monako (240'a karşı 162 yeni vaka; %48 artış), Malta (887'ye karşı 621 yeni vaka; %43 artış) ve Hollanda’da (475.290’a karşı 335.283 yeni vaka; %42 artış) gözlenmiştir. En fazla yeni vaka bildiren üç ülke; Almanya (1.350.362 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1623,7 yeni vaka, %22 artış), Hollanda (475.290 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 2730,4 yeni vaka, %42 artış) ve Fransa (419.632 yeni vaka, 100.000 nüfus başına 645,2 yeni vaka; %20 artış) olmuştur.

Bölgede, yeni ölümlerin sayısı azalmaya devam etmiş olup bir önceki haftaya göre %23’lük bir düşüşle 15.000'in biraz altında yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (4530 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 3,1 yeni ölüm, %15 azalma), Almanya (1469 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,8 yeni ölüm; %3 artış) ve İtalya (1000 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,7 yeni ölüm; %27 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi 2022 yılının ortalarından bu yana yeni vakalarda düşüş göstermeye devam etmektedir. Bölge bu hafta rapor edilen 348.000’den fazla yeni vaka ile haftalık yeni vakalarda bir önceki haftaya göre %21'lik düşüş bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke;  Tayland (158.130 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 226,5 yeni vaka;%1 artış), Endonezya (141.770 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 51,8 yeni vaka; %32 azalma) ve Hindistan (28.038 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2,0 yeni vaka; %40 azalma) olmuştur.

Bölgesel olarak, yeni haftalık ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiş olup bir önceki haftaya göre %15'lik bir düşüş ile 3400'ün altında yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni ölüm vakası bildiren üç ülke; Endonezya (1994 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına  <1 yeni ölüm, %5 azalma), Hindistan (814 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %38 azalma) ve Tayland (474 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 38 artış) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi, Aralık 2021 sonundan itibaren gözlemlenen artış trendi ile tutarlı olarak, 5 milyondan fazla yeni vaka ile bir önceki haftaya göre haftalık yeni vakalarda %29'luk bir artış bildirmiştir. Bölgedeki yedi (%23) ülke %20 veya daha fazla bir artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar; Vanuatu (146'ya karşı 3 yeni vaka; %4767 artış), Tonga (685'e karşı 280 yeni vaka; %145 artış) ve Amerikan Samoası’nda (257'ye karşı 112 yeni vaka; %121 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Kore (2.100.171 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 4096,4 yeni vaka; %44 artış), Vietnam (1.670.627 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1716,3 yeni vaka, %65 artış) ve Japonya (382.278 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 302,3 yeni vaka, %16 azalma) olmuştur.

Bölge'de yeni haftalık ölüm vakalarının sayısı artmaya devam etmekte olup bu hafta 660’tan fazla yeni ölüm vakasının bildirilmesiyle birlikte yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya göre %12’lik artış göstermiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Çin (1955 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %63 artış), Kore (1438 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,8 yeni ölüm, % 42 artış) ve Japonya (1240 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,0 yeni ölüm; % 18 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Haftalık Operasyonel Güncelleme (WOU), COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı ve ülke düzeyinde eylemleri ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteği vurgulamayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan bir rapordur.

15 Mart'ta yayınlanan COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme baskısında öne çıkan noktalar şunlardır:

 

DSÖ, Avrupa Bölgesi'nde COVID-19’a yönelik eylem içi ve eylem sonrası incelemelere (IAR/AAR'ler) ilişkin alt bölge eğitimini artırıyor

Hindistan'daki kadınlar topluluklarda COVID-19 ile mücadele çalışmalarına öncülük ediyor

Nijerya ilk yanlış bilgi salgını yönetimi çalıştayını düzenledi

Doğu Karayipler'deki ortak PAHO/WHO-ITU girişimiyle ilgili güncelleme, COVID-19 aşılarını teşvik etmek için dijital teknolojiden yararlanma

DSÖ, UNICEF ile ortaklaşa olarak, Lübnan'da 1 milyondan fazla kişiye hizmet vermek üzere yeniden inşa edilen merkezi ilaç deposunu devretti

DSÖ Salgın Bilgi Ağı (EPI-WIN) iletişim ağlarıyla birlikte çözümler geliştiriyor

•OpenWHO COVID-19 aşı çalışmaları eğitimi: Hindistan, Endonezya, Kenya ve Pakistan'daki sağlık çalışanlarının deneyimleri

•Pandeminin akut aşamasını sona erdirmek için ülke çapında ve küresel ilerlemeyi gösteren küresel göstergelerin bir alt kümesinde ilerleme

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication
 • Halk İçin Öneriler Ve Tavsiyeler

 

Ekler:

 

Ek 1.Ülkelere ve bölgelere göre endişe verici varyantların listesi, 15 Mart 2022 verileri**

 

 

* Bu güncellemede yeni eklenmiştir.

"     ", bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi kaynaklardan alındığını gösterir.

" o  " ifadesi, bu varyant için bilgilerin DSÖ tarafından resmi olmayan kaynaklardan alındığını ve daha fazla bilgi elde edildikçe inceleneceğini belirtir.

** Seyahat edenler (örn. Giriş noktalarında tespit edilen importe vakalar)  veya yerel vakalar (toplulukta tespit edilen) arasında VOC tespitini bildiren ülkeleri / bölgeleri / alanları içerir. Endişe verici varyantın tespit edildiğini hiç bildirmemiş ülkeleri, bölgeleri ve alanları hariç tutmaktadır.

Ayrıca bkz. Ek 2 Veri, tablo ve şekil notları.

 

Ek 2. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Referanslar

 

1. World Health Organization, Contact tracing and quarantine in the context of the Omicron SARS-CoV-2 variant: interim guidance, 17 February 2022. Available at https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact-tracing-and-quarantine-Omicron-variant-2022.

Etiketler: