DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 20.04.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

20 Nisan 2022 Çarşamba

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları ve ölüm vakalarının sayısı Mart 2022'nin sonundan bu yana düşmeye devam etmiştir. 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında haftalık 5 milyondan fazla vaka ve 18.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre sırasıyla %24 ve %12’lik bir düşüş gerçekleşmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: önemli ve endişe verici SARS-CoV-2 varyantları  hakkında güncelleme
  • Özel konu: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin COVID-19 yanıtına uygulanması
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

17 Nisan 2022 itibariyle veriler

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları ve ölüm vakalarının sayısı Mart 2022'nin sonundan bu yana düşmeye devam etmiştir. 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında haftalık 5 milyondan fazla vaka ve 18.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre sırasıyla %24 ve %12’lik bir düşüş gerçekleşmiştir (Şekil 1).

Tüm bölgelerde haftalık yeni vaka ve ölüm vakası sayılarında azalma eğilimleri bildirilmiştir (Tablo 1). 17 Nisan 2022 itibariyle, dünya çapında 500 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 6 milyondan fazla ölüm vakası rapor edilmiştir.

Birkaç ülke COVID-19 test stratejilerini aşamalı olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır ki bu da daha düşük toplam test sayısı ve sonuç olarak daha düşük vaka sayısı ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı,  17 Nisan 2022**

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde en fazla haftalık yeni vaka sayısı Güney Kore (972 082 yeni vaka; -%33), Fransa (827 350 yeni vaka; -%11), Almanya (769 466 yeni vaka; -%25), İtalya (421 707 yeni vaka; -%6), ve Japonya’dan (342 665 yeni vaka; +%1). bildirilmiştir.

En yüksek haftalık yeni ölüm vakası sayısı ise Amerika Birleşik Devletleri (3 076 yeni ölüm; - %9), Rusya Federasyonu (1.784 yeni ölüm; -%11), Güney Kore (1 671 yeni ölüm; -%24), Almanya (1227 yeni ölüm; -%27) ve İtalya’dan (944 yeni ölüm; -%5). rapor edilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  17 Nisan 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 11-17 Nisan 2022 **

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 11-17 Nisan 2022 **

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2 önemli varyantlar ve endişe verici varyantlar hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol etmek için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantlar (VOC'ler), önemli varyantlar (VOI'ler) veya izleme altındaki varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Kanıtlar ortaya çıktıkça, varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC, VOI ve VUM listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantları izleme web sitesinde mevcuttur. Ulusal yetkililer, yerel önemli/endişe verici diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir.

Omicron varyantı, GISAID'e yakın zamanda bildirilen neredeyse tüm dizileri hesaba katarak, küresel olarak dolaşan baskın varyant olmaya devam etmektedir. Son 30 gün içinde toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 313.715 dizinin (i), 312.033’ünü (%99,5) Omicron, 136’sını (<%0,1) Delta ve 1.393’unu (%0,4) dizi Pango soyu oluşturmuştur.

Bu eğilimler, ülkeler arasındaki sıralama kapasitesi ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar ve ayrıca sıralama için laboratuvar geri dönüş süreleri ve raporlamadaki gecikmeler dahil olmak üzere sürveyans sistemlerinin sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Ek Kaynaklar:

Özel konu: Coğrafi Bilgi Sistemlerinin COVID-19 yanıtına uygulanması

Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?

Bir Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS), “coğrafi nesneler hakkındaki bilgileri görüntülemek ve yönetmek, uzamsal ilişkileri analiz etmek ve konumsal süreçleri modellemek için kullanılan bir bilgisayar yazılımı ve veri koleksiyonudur”.(1) GIS bilimleri, konumsal bilgilerin depolanmasını, konumsal ve istatistiksel analiz, uzaktan algılama ve makine öğrenimi kullanımı gibi veri toplama altyapısına yatırım, kitle kaynak kullanımı ve büyük veriyi birleştirir.(2) GIS ve diğer jeo-konumsal teknolojiler, Halk sağlığı da dahil olmak üzere, geniş bir disiplinler yelpazesinde veriye dayalı karar verme için pratik araçlar olarak kullanılabilir.  GIS, 1854'te John Snow tarafından Birleşik Krallık'ta (3) bir kolera salgınının araştırılması da dahil olmak üzere epidemiyolojide uzun süredir kullanılmaktadır ve bugün de yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.

CBS kullanımı sağlık acil müdahalesine nasıl katkıda bulunur?

Halk sağlığına uygulandığında GIS, sağlık sonuçlarının ve risk faktörlerinin konumsal dağılımını analiz edebilir, hastalıkları tespit edebilir, önleyebilir ve kontrol edebilir ve sağlık müdahalelerinin etkisini iyileştirebilir. Örneğin, GIS demografik verilerle kolayca entegre edilebilir ve ayrıca adil aşı dağıtımı ve sağlık bakımına erişim sağlanmasına yardımcı olabilir. GIS ayrıca daha iyi halk sağlığı planlaması yapılması ve karar vermeyi desteklemek için verilerin konumsal temsilini sağlar.

Sağlıkla ilgili acil durumlarda GIS, hastalık kümelerinin ve olası nedenlerinin tanımlanmasını destekleyebilir, acil servislerin konuşlandırılmasını iyileştirebilir, bir alana sağlık hizmetleri tarafından yeterince hizmet edilip edilmediğini belirleyebilir ve operasyonel karar vermeyi başka yollarla destekleyebilir. GIS ayrıca konumsal verileri sezgisel olarak çok çeşitli izleyicilere zamanında görselleştirebilir ve iletebilir. GIS'nin etkin kullanımı, ülkelerin sağlıkla ilgili acil durumları tespit etme ve bunlara yanıt verme kapasitelerini güçlendirebilir.

DSÖ, COVID-19 pandemi yanıtına GIS'yi nasıl uygulamıştır?

Pandeminin ilk aşamalarında DSÖ, uçuş düzenleri ve hava yolcu hacmi, rapor edilen vakaların yerel düzeydeki konumları ve laboratuvar test kapasitelerini göstermek için dünya çapında DSÖ işbirliği merkezlerinin laboratuvar ağları gibi verileri sunan operasyonel haritalar oluşturarak yanıt faaliyetlerine rehberlik etmek için GIS'yi kullanmıştır. Bazı bölgeler, uyarıların yerini göstermek için etkileşimli panolar da geliştirmiştir (doğrulama gerektiren olası COVID-19 vakaları). DSÖ ayrıca konumsal analizleri kullanarak, vakaları ve temas noktalarını konumlandırarak ve adil aşı erişimini sağlamak için dijital mikro planlamayı koordine ederek kırsaldaki yerli nüfusların COVID-19 müdahalesinde dikkate alınmasını sağlamak için GIS'yi uygulamıştır.

SARS-CoV-2 endişe verici varyantları (VOC'ler) ortaya çıktıkça, DSÖ, GISAID'e yüklenen genetik dizilere dayalı olarak ülkelerdeki VOC'lerin gelişen oranını görselleştirmek için haritalar üretmiştir. COVID19 ile ilgili Haftalık Epidemiyolojik Güncellemede DSÖ, haftalık vaka ve ölüm vakalarının haritalarını yayınlamaktadır. Bu tür haritalar, Dünya Sağlık Asamblesinde ve COVID-19 ile ilgili UST Acil Durum Komitesi de dahil olmak üzere dış danışma grupları tarafından üst düzey karar alma sürecini desteklemeye devam etmektedir. Bölgesel düzeyde, haritalar düzenli olarak operasyonel karar vermeye ve veri görselleştirmeye katkıda bulunur ve dahili ve harici bilgi ürünlerine dahil edilir. Bu haritalarda sunulan gösterge örnekleri arasında aylık atak ve ölüm oranları, vakaların coğrafi yayılımının gelişimi, VOC'lerin dağılımı, aşı kapsamı, yeni haftalık vaka sayısındaki son eğilimler ve test oranları yer almaktadır.

Yukarıdaki faaliyetlere ek olarak, DSÖ'nün küresel düzeyde pandemi yanıtında GIS'nin ana uygulamalarından biri, verileri kamuya açık panolar aracılığıyla görselleştirmek ve paylaşmaktır. DSÖ, Ocak 2020'de, DSÖ vaka tanımlarına dayalı olarak Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) aracılığıyla Üye Devletler tarafından bildirilen vaka ve ölüm sayılarıyla günlük salgın durumu güncellemelerini hızla paylaşmak için küresel bir COVID-19 Gösterge Paneli uygulamasını başlatmıştır (şekil 4) .

Şekil 4. Küresel olarak bildirilen vakaları gösteren DSÖ COVID-19 Paneli

O zamandan beri DSÖ, pandemi ile ilgili gelişen ihtiyaçlara ve ilgi alanlarına yanıt olarak DSÖ COVID-19 Gösterge Paneline özellikler eklemiştir. Bazı örneklerde, aşağıdakiler için veri görselleştirmelerin eklenmesi yer almaktadır:

  • Dünya çapında aşı dağıtımını ve uygulamasını daha iyi anlamak için ilgili veri indirme işleviyle bağlantılı aşılama.
  • Halk Sağlığı ve Sosyal Tedbirler (PHSM) ve herhangi bir zamanda ülkeler tarafından uygulanan PHSM türleri.

20 Nisan 2022 itibariyle, DSÖ COVID-19 Gösterge Paneli, dünya çapında yaklaşık 100.000 günlük ziyaretçi ile 58 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir. Ek olarak, altı DSÖ Bölgesinin tamamı, bazı durumlarda alt ulusal veriler sunan ve COVID-19 epidemiyolojisinin daha ayrıntılı bir görünümünü sağlayan bölgeye özgü gösterge tablolarına ev sahipliği yapar (Afrika Bölgesi, Amerika Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi, Batı Pasifik Bölgesi), risk değerlendirmelerine yönelik  bilgilendirme yapabilir ve yerel sağlık yetkilileri için gelişmiş bir uyarı sistemi sağlayabilir (şekil 5).

Şekil 5. DSÖ Bölge Ofisi COVID-19 gösterge panellleri özelliklerini seçin*

AFR: DSÖ Afrika Bölgesi; AMR: DSÖ Amerika Bölgesi; EMR: DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi; EURO: DSÖ Avrupa Bölgesi; SEARO: DSÖ Güneydoğu Asya Bölgesi; WPR: DSÖ Batı Pasifik Bölgesi

Bölgesel müdahale ekipleri, GIS teknolojisini aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok yolla uygulamaktadır:

• İlçe ve bölge düzeyinde uzaktan algılama kullanılarak bir şehircilik endeksinin geliştirilmesi. Bu endeks, COVID-19'un etkisini ve kırsal ve kentsel alanlar arasındaki eşitlik farklılıklarını izlemek için kullanılır.

• Karmaşık COVID-19 göstergelerinin hesaplanmasının otomasyonunu desteklemek için teknoloji ve becerilerin ulusal makamlara aktarılması.

• Ulusal düzeydeki verilerin medya, akademi, hükümetler ve araştırmacılar tarafından kolayca yeniden kullanılabilecek bir biçimde kamuya açık olarak paylaşılması.

• Zaman içindeki vaka dağılımındaki değişiklikleri göstermek için harita animasyonları oluşturma.

 

Sonuç

 

Haritalar, bir sağlık acil durumu sırasında zamanında müdahaleyi desteklemek için sağlık profesyonelleri ve kilit karar vericiler için bilgileri etkili ve sezgisel olarak görselleştirebilir. Panolarda veri görselleştirme, özellikle sayıların hızla değiştiği durumlarda, veri paylaşmanın etkili bir yolu ve COVID-19 salgını sırasında veri iletmenin standart bir yolu haline gelmiştir. Pandemi, GIS'nin kullanımında, küresel bir olaya yanıt vermek için yeni veri yönetim sistemleri uygulamak, bunları sürdürmek ve geliştirmek için önemli yatırım ve uzmanlık gereksinimi ve çok büyük veri kümelerine rağmen devam eden performanslarını sağlamak gibi benzersiz zorluklar ortaya çıkarmıştır. COVID-19'a verilen yanıt, bu sistemlerin uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulamıştır. Verilerin içeriği ve ayrıntı düzeyi, raporlama uygulamaları ve epidemiyolojik ve sosyal bağlamlar, bir pandemi yanıtının farklı aşamalarında bilgi elde edildikçe değişebilir. GIS, hazırlık ve müdahale faaliyetleri için önemli halk sağlığı kararlarını desteklemede zamanında ve doğru veri, bilgi, analiz ve görselleştirme sağlamak için müdahale faaliyetlerinin kritik bir bileşenidir.

 

Daha fazla bilgi için bakınız;

· WHO COVID-19 dashboard

· WHO Regional COVID-19 Dashboards: AFRO, PAHO, EMRO, EURO, SEARO, WPRO

· WHO GIS Center for Health: Cutting Edge GIS Technologies for COVID-19 Vaccine Delivery

 

Referanslar

1. Gavi The Vaccine Alliance, UNICEF. Improving Immunisation Coverage and Equity through the Effective Use of Geospatial Technologies and Data: A Landscape Analysis & Theory of Change September 2020.; 2020:40. https://www.gavi.org/sites/default/files/document/2020/GIS-and-Immunisation-Landscape_EN.pdf

2. Duckham M, Worboys M. Foundations of Geographic Information Science.; 2004. Accessed April 5, 2022. http://ebookcentral.proquest.com/lib/qut/detail.action?docID=214487

3. University of California Los Angeles Fielding School of Public Health Department of Epidemiology. Maps of the 1854 Broad Street Pump Outbreak. Accessed April 1, 2022. https://www.ph.ucla.edu/epi/snow/mapsbroadstreet.html

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi'nde Ocak 2022'den bu yana vakalarda gözlemlenen azalma eğilimi, bir önceki haftaya göre %7’lik düşüşle 25.000’den fazla yeni vakanın bildirilmesiyle birlikte devamlılık göstermiştir. Buna rağmen, Bölgedeki yedi (%14) ülke vakalarda %20'nin üzerinde bir artış bildirmiştir ve en büyük orantılı artışlardan bazıları Nijer (48'e karşı 13 yeni vaka; %269 artış), Mozambik (43’e karşı 16 yeni vaka; %169 artış) ve Zambiya’da (984'e karşı 452 yeni vaka; %118 artış) gözlemlenmiştir.

 En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Réunion (12.504 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1396,6 yeni vaka; %14 artış), Güney Afrika  (9151 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 15,4 yeni vaka; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Zambiya (984 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 5,4 yeni vaka; %118 artış) olmuştur.

Bölge,  haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %16’lık düşüş ile 87 yeni ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (48 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %4 azalma), Réunion (11 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,2 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Zambiya (6 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, Ocak 2022'nin ortasından bu yana vaka sayılarında düşüş eğilimi göstermektedir. Bölge’de bir önceki haftaya göre vaka ve ölüm sayılarında sırasıyla %2’lik ve %15’lik düşüşle  yarım milyondan biraz fazla yeni vaka ve 5000'in biraz altında yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki 13 (%23) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir, en yüksek orantılı artışlar; Surinam (35'e karşı 12 yeni vaka; %192 artış), Haiti'de (29'a karşı 11 yeni vaka; %164 artış) ve Saint Lucia’da (84’e karşı 51 yeni vaka; %65 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (245.594 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 74,2 yeni vaka; %24 artış), Brezilya (123.339 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 58,0 yeni vaka; %17 azalma) ve Kanada (53.391 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 141,5 yeni vaka; % 22 azalma) olmuştur.

Bölge’de, en yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (3076 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %9 azalma), Brezilya (785 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %30 azalma) ve Şili (234 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,2 yeni ölüm; %24 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, Şubat 2022'nin başından bu yana haftalık yeni vakalarda düşüş eğilimi görülmeye devam etmiştir. Bölge, bir önceki haftaya göre sırasıyla %26 ve %25'lik düşüş ile  haftalık 32.000'den fazla yeni vaka ve 428 yeni ölüm vakası bildirmiştir. Bölgedeki hiçbir ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmemiştir.  En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; İran (16.315 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 19,4 yeni vaka; %27 azalma), Bahreyn (3328 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 195,6 yeni vaka; %14 azalma) ve Mısır (2800 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2,7 yeni vaka; % 28 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (223 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %26 azalma ), Tunus (84 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %18 azalma) ve Mısır (49 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %13 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, Mart 2022'nin ortasında gözlemlenen vakalardaki artışın ardından, son bir aydır yeni haftalık vakalarda düşüş bildirmektedir ve bir önceki haftaya göre %25'lik düşüş ile haftalık 2,8 milyonun biraz altında yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki iki ülke vakalarda %20'nin üzerinde artış bildirmiştir: Kırgızistan (10'a karşı 2 yeni vaka; %400 artış) ve Andorra (381'e karşı 304 yeni vaka; %25 artış). En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Fransa (827.350 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1272,1 yeni vaka; %11 azalma), Almanya (769.466 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 925,2 yeni vaka; %25 azalma) ve İtalya (421.707 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 707,1 yeni vaka; % 6 azalma) olmuştur.

Bölgede, haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir ve bir önceki haftaya göre %23’lük bir düşüşle 8400’ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (1784 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 1,2 yeni ölüm, %11 azalma), Almanya (1227 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm; %27 azalma) ve İtalya (944 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,6 yeni ölüm; %5 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nde Ocak 2022’nin ortasından bu yana yeni vakalarda gözlenen düşüş eğilimi,  172.000'den biraz fazla yeni vaka ve 1100'den biraz fazla yeni ölüm vakasının bildirilmesiyle birlikte bir önceki haftaya göre sırasıyla %16 ve %18'lik azalma ile devam etmektedir. Bölgedeki hiçbir ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmemiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Tayland (146.474 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 209,8 yeni vaka;%15 azalma), Butan (10.574 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1370,4 yeni vaka; %2 azalma) ve Endonezya (7166 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2,6 yeni vaka; %44 azalma) olmuştur.

En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Tayland  (799 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,1 yeni ölüm, %20 artış), Endonezya (240 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %29 azalma) ve Hindistan (66 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 81 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi’nde, Mart 2022'nin başlarında ulaşılan pik seviyeden sonra, vakalar düşmeye devam etmiştir ve bir önceki haftaya göre yeni haftalık vakalarda %28’lik bir düşüş ile 2 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, Guam ve Çin sırasıyla %121 (128’e karşı 58 yeni vaka) ve %28 (28.823’e karşı 22.519 yeni vaka) artış bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Kore (97.082 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1896,0 yeni vaka; %33 azalma), Japonya (342.665 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 270,9 yeni vaka; %1) ve Avustralya (330.266 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1295,2 yeni vaka; % 16 azalma) olmuştur.

 

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %25'lik bir düşüş ile 3300’den fazla yeni ölüm vakasının bildirilmesiyle birlikte vakalardaki azalma eğilimini sürdürmüştür. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Kore (1671 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 3,3 yeni ölüm, %24 azalma), Çin (405 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 37 azalma) ve Japonya (346 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 13 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

Etiketler: