DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 08.06.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

08 Haziran 2022 Çarşamba

Küresel olarak, yeni haftalık vaka sayısı Ocak 2022'deki zirveden bu yana gözlemlenen düşüş eğilimini sürdürmüştür. 30 Mayıs - 5 Haziran2022 tarihleri arasındaki hafta boyunca, önceki haftaya göre %12'lik bir düşüşle 3 milyondan fazla vaka bildirilmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum
  • COVID-19 Aylık Operasyonel Güncellemenin Özeti

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

5 Haziran 2022 tarihi itibarıyla veriler

Küresel olarak, yeni haftalık vaka sayısı Ocak 2022'deki zirveden bu yana gözlemlenen düşüş eğilimini sürdürmüştür. 30 Mayıs - 5 Haziran2022 tarihleri arasındaki hafta boyunca, önceki haftaya göre %12'lik bir düşüşle 3 milyondan fazla vaka bildirilmiştir (şekil 1). Yeni haftalık ölüm vakalarının sayısı da düşmeye devam etmekte olup rapor edilen 7600'den fazla ölüm vakası, bir önceki haftaya göre %22’lik  düşüşü temsil etmektedir.

Bölgesel düzeyde, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde (%19 artış) ve Güneydoğu Asya Bölgesi’nde (%1 artış) haftalık yeni vaka sayısı artarken, geriye kalan diğer dört DSÖ bölgesinde düşüş trendleri gözlenmiştir. Batı Pasifik Bölgesi'nde (%7 artış) haftalık yeni ölümlerin sayısı artarken geriye kalan diğer beş bölgede azalma eğilimi gözlenmiştir.

Dünya genelinde, 5 Haziran 2022 itibariyle, 529 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve altı milyondan fazla ölüm vakası bildirilmiştir. Birkaç ülke COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır çünkü söz konusu değişiklikler daha düşük toplam test sayısı ve sonuç olarak daha düşük vaka sayısı ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı,  5 Haziran 2022**

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayısı bildiren ülkeler Amerika Birleşik Devletleri (657.268 yeni vaka; %11 azalma), Çin (528.432 yeni vaka; %8 azalma), Avustralya (221.935 yeni vaka; %25 azalma), Brezilya (216.334 yeni vaka; %36 artış) ve Almanya (215.955 yeni vaka; %16 artış) olmuştur.

En yüksek haftalık yeni ölüm vakası sayısı rapor eden ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri 1.703 yeni ölüm; %33 azalma), Çin (910 yeni ölüm; % 57 artış) Brezilya (652 yeni ölüm; %21 azalma), Rusya (565 yeni ölüm; %7 azalma) ve İtalya (380 yeni ölüm; % 39 azalma) olmuştur.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  5 Haziran 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 30 Mayıs-5 Haziran 2022 *

 

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 30 Mayıs- 5 Haziran 2022 *

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Vericie Varyantların (VOC'ler), Önemli Varyantlar (VOI'ler) veya İzlem Altındaki Varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantlarını takip web sitesinde mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için şiddetle teşvik edilir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve prevalansı

Omicron VOC, son 30 gün içinde GISAID'e bildirilen neredeyse tüm sekansları hesaba katarak, küresel olarak dolaşan baskın varyant olmaya devam etmektedir. Son üç ayda GISAID'e gönderilen sekanslar arasındaki çok düşük sirkülasyon nedeniyle, Delta artık WHO tarafından Alfa, Beta ve Gama'nın kategorize edildiği şekilde 'daha önce dolaşımda olan VOC' olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak daha da önemlisi, bu, daha önce dolaşımda olan VOC'lerin gelecekte yeniden canlanamayacağı ve DSÖ'nün mevcut verileri kullanarak izlemeye devam edeceği anlamına gelmemektedir.

Omicron soyları arasında, 20. epidemiyolojik hafta  (15-21 Mayıs 2022) itibariyle, BA.2 ve onun soyundan gelen soylar (BA.2.X olarak adlandırılan havuzlanmış soylar) azalmaktadır, ancak sırasıyla %44 ve %19'a karşılık gelen baskın soylar olmaya devam etmektedir (şekil 4, Tablo 2). Diğer Omicron soylarına göre büyüme avantajının ön kanıtı olan çeşitli varyantlar yani BA.2.11, BA.2.13 ve BA.2.9.1., <%1'lik bir küresel yaygınlık göstermektedir ve artık artmamaktadır. Bu soyların ortak noktası, S:L452X lokusunda bir mutasyon edinimidir. Eski baskın Omicron soyları BA.1, BA.1.1. BA.1.X ve BA.3 alt soyları <%1'e düşmüştür.

Küresel olarak BA.2.12.1, BA.5 ve BA.4 varyantlarının yaygınlığı artmaktadır. 20. hafta itibarıyla BA.2.12.1 (53 ülkede tespit edilmiştir) %28'lik bir yaygınlığa ulaşmıştır; bu yaygınlık büyük ölçüde Amerika Bölgesi'ndeki ilk hızlı artışa atfedilebilir. BA.5 (47 ülkede tespit edilmiştir) ve BA.4 (42 ülkede tespit edilmiştir), dolaşımdaki varyantların sırasıyla %4 ve %2'sini oluşturmaktadır. Üç varyantın tümü, daha yüksek hücre füzojenitesi ve immün kaçış özellikleri aracılığıyla daha fazla aktarılabilirlik sağladığı düşünülen lokus S:L452'de imza mutasyonunu taşımaktadır. Birkaç ülkeden toplanan kanıtlar, BA.5 ve BA.4 ile ilişkili şiddette gözlemlenen bir artış olmadığını göstermektedir.1 BA.2.12.1 ile ilişkili hastalık şiddeti hakkında şu anda hiçbir kanıt mevcut değildir.

Bilinen VOC'lerin rekombinantları da dahil olmak üzere, 2022'nin başlarında tespit edilen SARS-CoV-2'nin rekombinant varyantlarına gelince, bunlardan birkaçı, artan bulaşıcılık potansiyeline işaret eden özelliklere sahiptir; ancak, geniş bir yayılmaya dönüşmemiştir. GISAID'e gönderilen ve DSÖ tarafından izlenmekte olan veya rapor edilen sekansların sayısında (XE, XD ve XF) başlangıçta bir artış gösteren SARS-CoV-2 rekombinant sekanslarının sayısı haftalık olarak azalmaya devam etmektedir ve şu anda 20. Hafta boyunca gönderilen sekansların <%0,1'ini temsil etmektedir.

Şekil 4 Panel A ve Panel B: 4 Haziran 2022 itibariyle SARS-CoV2 sekanslarının sayısı

 

Şekil 4 Panel A, 1 Ocak 2022'den bu yana dolaşımdaki tüm varyantların sayısını ve Panel B dolaşımdaki tüm varyantların yüzdesini göstermektedir. Omicron kardeş soyları ve ek Omicron VOC soyundan gelen soylar daha fazla izleme (VOC-VUM) altında gösterilmektedir. BA.1.X ve BA.2.X, yukarıdaki şekilde zaten gösterilenler hariç, tüm BA.1 ve BA.2 havuzlanmış kardeş soyları içermektedir. Kaynak: 4 Haziran 2022 itibariyle GISAID'den SARS-CoV-2 sekans verileri ve meta veriler.

 

Tablo 2: Numune toplama tarihine göre son dört haftadaki Omicron soylarının nispi oranları

aVeri kaynağı: GISAID'den elde edilen sekanslar ve meta veriler

b % olarak nispi oranlar

*BA.1.X ve BA.2.X, yukarıdaki tabloda zaten gösterilenler hariç, tüm BA.1 ve BA.2 havuzlanmış kardeş soyları içermektedir. Mavi satırlar baskın soyları göstermektedir. Gri satırlar, yaygınlığı artan soyları göstermektedir.

Omicron'un Özellikleri

VOC'lerin fenotipik etkilerine ilişkin mevcut kanıtlar, COVID-19 Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme'nin önceki baskılarında rapor edilmiştir. Tablo 3, Omicron VOC'nin fenotipik özelliklerini ve 25 Mayıs 2022'deki son güncellemeden bu yana kanıtların mevcut olduğu alt soylarını özetlemektedir. Bu çalışmaların bazıları hakemli çalışmalar olmadığından bu nedenle bulgular, bu sınırlama dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

 

Tablo 3: Omicron VOC'nin fenotipik özelliklerinin* özeti

 

Şekil 5. Birincil serilerin ve ilgili Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu aşılamasının aşı etkinliği (VE)

Şekil 5, hem birincil seri aşılar hem de hatırlatma dozu aşıları için zaman içinde Omicron varyantının ürüne özgü aşı etkinliği (VE) üzerindeki etkisini özetlemektedir. VOC'lere karşı aşı performansına ilişkin ek bilgiler Ek 4'te de bulunabilir. Son güncellemeden bu yana, İsrail'deki çocuklar arasında üç doz Pfizer BioNTech-Comirnaty'nin mutlak aşı etkinliğini değerlendiren yeni bir çalışma (henüz hakemli değil) şekle eklenmiştir.35 Çalışma, üçüncü doz ile aşılamadan sonraki yaklaşık iki ay içinde 12-15 yaş arası çocuklar arasında Omicron enfeksiyonunu önlemede aşının üç dozunun %80 etkili olduğunu (%95 ga: 76.7-83.1) göstermiştir.

Omicron varyantı için VE sonuçlarının yorumlanması

Bugüne kadar 10 ülkeden (Brezilya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Katar, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) 22 çalışma, Omicron varyantına karşı beş aşının (altı çalışma yalnızca birincil seri aşılamanın VE'sini değerlendirdi, dördü yalnızca destekleyici aşılamanın VE'sini değerlendirdi ve 12'si her ikisini de değerlendirdi) koruma süresini değerlendirmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen bulgular, tüm sonuçlar (şiddetli hastalık, semptomatik hastalık ve enfeksiyon) için Omicron varyantına karşı COVID-19 birincil seri aşılarının VE'sinin diğer dört VOC için gözlemlendiğinden daha düşük olduğunu göstermektedir. Önemli olarak, Omicron varyantına karşı VE tahminleri, çalışmaların çoğunda şiddetli hastalık için daha yüksek seviyede kalmaktadır. Hatırlatma dozu  aşılaması, hem birincil seriler hem de hatırlatma dozu aşılaması için mevcut tahminlerle birlikte tüm sonuçlar ve tüm program kombinasyonları için VE'yi önemli ölçüde iyileştirmektedir. Semptomatik hastalık ve enfeksiyon için hatırlatma dozu aşılamasından sonra VE, şiddetli hastalıka kıyasla aşılama sonrası geçen süre artıkça azalmaktadır bununla birlikte, daha uzun koruma süresini değerlendirmek için hatırlatma dozu aşılamasının VE'sini altı ay üzeri sürelerde değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Şiddetli hastalık için, birincil seri aşılamanın ilk üç ayında, mRNA aşıları (Moderna-Spikevax ve Pfizer BioNTech-Comirnaty) için 12 VE tahmininden altısı (%50) ≥%70 olmuştur. Vektörlü aşılar için mevcut olan iki çalışmadan biri, AstraZeneca-Vaxzevria için VE'nin <%70 olduğunu ve diğeri de Janssen-Ad26.COV2.S için bir VE'nin <%50 olduğunu bildirmiştir. İnaktive aşılar (Sinovac-CoronaVac) için mevcut bir çalışma, %50'lik bir VE rapor etmiştir. Aşılamadan sonraki üç ayın akabinde, mRNA aşıları için 28 (%46) VE tahmininden 13'ü ≥%70, 19’u (%68) ≥%50 olmuş, AstraZeneca-Vaxzevria için 12 (%8) VE tahmininden biri ≥%70 iken sekizi (%67) ≥%50 olmuş ve ancak Janssen-Ad26.COV2.S için yapılan iki tahminden hiçbiri ≥%50 olmuştur. Sinovac CoronaVac için üç aylık aşılamanın ötesinde mevcut iki (%100) VE tahmini ≥%50 olarak gerçekleşmiştir.

Hatırlatma dozu aşılaması, değerlendirildiği tüm çalışmalarda VE'yi şiddetli hastalığa karşı iyileştirmiştir. Bir mRNA hatırlatma dozu için 33 tahmin de (değerlendirmede)  bulunulmuş olup bunların ikisinden biri Janssen-Ad26.COV2.S hatırlatma dozu ve diğeri ise Sinovac-CoronaVac  hatırlatma dozu içindir. Veri setleri arasında, hatırlatma doz olarak Pfizer BioNTech-Comrinaty ve Janssen-Ad26.COV2.S için tahminler bir hatırlatma dozun alınmasından sonraki 14 gün ile üç ay arasında %70'in altında kalmıştır. mRNA hatırlatma dozundan üç ila altı ay sonra, 20 tahminden 17'si (%85) VE'yi ≥%70 olarak göstermiştir (20 tahminin 13'ünde birincil seri olarak bir mRNA aşısı verilirken, sırasıyla altı ve yirmi tahminden biri için AstraZeneca-Vaxzevria ve SinovacCoronaVac birincil seri olarak verilmiştir).

Primer seri aşılamanın ilk üç ayında semptomatik hastalık ve enfeksiyona karşı VE tahminleri, şiddetli hastalığa göre daha düşük olma eğiliminde olup VE zaman içinde daha önemli ölçüde azalmıştır. Primer seri aşılamanın ilk üç ayında semptomatik hastalık için, mRNA aşıları için 13 (%23) VE tahmininden sadece üçü ≥%70 ve yedisi (%54) ≥%50 olmuş olup AstraZeneca-Vaxzevria için üç (%100) VE tahmininin tümü ve Sinovac (CoronaVac) için tek tahmin %50'nin altında gerçekleşmiştir. Aşılamadan üç ay sonra, 29 VE tahminlerinin biri ≥%50 olmuştur (21 tahmin mRNA aşılarını değerlendirmiş, altı tanesi AstraZeneca-Vaxzevria'yı değerlendirmiş ve ikisi Sinovac-CoronaVac'ı değerlendirmiştir). Bir mRNA aşısı olan AstraZeneca-Vaxzevria veya Sinovac-CoronaVac'ın birincil serisinin tamamlanmasından sonra mRNA aşılı bir hatırlatma dozu VE'yi semptomatik hastalığa karşı iyileştirmiş olup 20 (%20) VE tahmininden dördü ≥%70 ve 15 (%75) tahminle Desteklemeden sonraki 14 gün ile üç ay arasında ≥%50 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, hatırlatma dozu koruması aşılamadan sonra geçen süre içinde azalmmış olup mevcut tahminlerden yalnızca ikisi (%17), bir mRNA hatırlatma dozunun alınmasından sonraki üç ila altı ayda ≥%50'lik bir VE'ye işaret etmiştir. AstraZeneca Vaxzevria (bir tahmin) ve Sinovac-CoronaVac'ın (bir tahmin) aşılamadan üç ila altı ay sonra hatırlatma dozu için tahminler VE'nin < %50 olduğunu göstermiştir. Enfeksiyona karşı VE, semptomatik hastalığa karşı benzer bir patern göstermiştir.

Ek Kaynaklar:

 

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi bir ay boyunca artış eğilimi göstermesinin ardından, art arda üç haftadır vakalarda düşüş eğilimi bildirmektedir ve bir önceki haftaya göre %29’luk düşüş ile haftalık 26.000’den fazla yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki on bir ülke (%22) yeni vakalarda %20'nin üzerinde bir artış bildirmiştir ve en büyük oransal artışlar Gana (352'ye karşı 73 yeni vaka; %382 artış), Eritre (10’a karşı 3 yeni vaka; %233 artış) ve Etiyopya’da (2483'e karşı 889 yeni vaka; %179 artış)gözlemlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (14.885 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 25,1 yeni vaka; %42 azalma), Etiyopya (2483 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2,2 yeni vaka; %179 artış) ve Réunion (2046 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 228,5 yeni vaka; %37 azalma) olmuştur.

Bölge'de bir önceki haftaya göre haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı %13 azalma eğilimi göstermiş olup haftalık 200’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler;  Güney Afrika (171 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %19 azalma), Zimbabve (10 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %67 artış) ve Réunion (7 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, 2022 Nisan ortasından bu yana vaka insidansında gözlenen artış eğiliminin ardından azalma olduğunu bildirmiştir ve bir önceki haftaya göre %1’lik düşüşle 1.1 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, on altı (%29) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek orantılı artışlar; Ekvador (7215'e karşı 2400 yeni vaka; %201 artış), Haiti (74'e karşı 29 yeni vaka; %155 artış) ve Guyana’da (627'ye karşı 347 yeni vaka; %81 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (657.268 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 198,6 yeni vaka; %11 azalma), Brezilya (216.334 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 101,8 yeni vaka; %36 artış) ve Şili (55.211 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 288,8 yeni vaka; % 16 artış) olmuştur.

Bölge'deki haftalık yeni ölüm sayısı, bir önceki haftaya göre %23 artmıştır ve 3300’ün üzerinde yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (1703 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %33 azalma), Brezilya (652 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %21 azalma) ve Kanada (304 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi, bir önceki haftaya göre %19’luk artış ile haftalık 21.000'in hemen altında yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki altı (%27) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek orantılı artışlar; Somali (30'a karşı 14 yeni vaka; %114 artış), Fas (2188'e karşı 1202 yeni vaka; %82 artış) ve Bahreyn’de (4806’ya karşı 3187 yeni vaka; %28 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Suudi Arabistan (4545 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 13,1 yeni vaka; %26 artış), Bahreyn (4086 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 240,1 yeni vaka; %28 artış) ve Birleşik Arap Emirlikleri (3269 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 33,1 yeni vaka; % 26 artış) olmuştur.

 

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya göre %14 azalmıştır ve 80’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (22 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %37 azalma ), Mısır (14 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Suudi Arabistan (12 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %20 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi'nde, yeni vaka sayıları Mart 2022'nin ortasından bu yana azalma eğilimi göstermeye devam etmiştir ve haftalık 744.000'den fazla yeni vaka ile bir önceki haftaya göre %18'lik bir düşüş bildirilmiştir. Bölgedeki altı (%10) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir: Monako (132'ye karşı 59 yeni vaka; %124 artış), Özbekistan (113'e karşı 81 yeni vaka; %40 artış) ve Lüksemburg (1559'a karşı 1181 yeni vaka; %32 artış). En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Almanya (215.955 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 259,7 yeni vaka; %16 artış), Fransa (128.198 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 197,1 yeni vaka; %13 artış) ve Portekiz (120.711 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1172,4 yeni vaka; %31 azalma) olmuştur.

Bölgede, bir önceki haftaya göre %35’lik bir düşüşle 2000’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (565 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına <1 yeni ölüm, %7 azalma), İtalya (380 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %39 azalma) ve Fransa (272 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %7 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nde 2022 Ocak ayının ortasından bu yana haftalık vaka ve ölüm insidansında gözlenen azalma eğiliminin ardından Bölge’de bu hafta bir önceki haftaya göre %1 artış ile 50.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Üç (%30) ülke yeni vaka sayısında %20 veya daha fazla artış göstermiştir: Hindistan (23.774'e karşı 16.672 yeni vaka; %43 artış), Endonezya (2385'e karşı 1825 yeni vaka; %31 artış) ve Nepal (72'ye karşı 59 yeni vaka; %22 artış). En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Tayland (24.145 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 34,6 yeni vaka; %23 azalma), Hindistan (23.774 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1,7 yeni vaka; %42 artış) ve Endonezya (2385 yeni vaka; 100.000 nüfus başına <1 yeni vaka; %31 artış) olmuştur.

Bölge, bir önceki haftaya göre %23 düşüşle 350 ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Tayland (199 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %12 azalma), Hindistan (106 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %39 azalma) ve Endonezya (41 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 21 azalma) olmuştur.

12 Mayıs 2022 itibarıyla resmi medya aracılığıyla Kore’de COVID-19 salgını olduğunu bildiren haberler devam etmektedir; ancak şu anda DSÖ'ye doğrulanmış herhangi bir vaka veya ölüm bildirilmemiştir.

 

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Haftalık bir milyondan fazla yeni vakanın bildirilmesiyle, Batı Pasifik Bölgesi art arda iki haftadır düşüş eğilimi göstermektedir (bir önceki haftaya göre %19 azalma). Bölgedeki altı (%18) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek oransal artışlar: Papua Yeni Gine (205’e karşı 31 yeni vaka; %561 artış), Vanuatu (1154'e karşı 205 yeni vaka; %473 artış) ve Tonga’da (254'e karşı 94 yeni vaka; %170 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Çin (528.432 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 35,9 yeni vaka; %8 azalma), Avustralya (221.935 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 870,3 yeni vaka; %25 azalma) ve Japonya (122.241 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 96,7 yeni vaka; %40 azalma) olmuştur

 

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %7’lik bir artış ile 1600’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Çin (910 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %57 artış), Avustralya (288 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 17 azalma) ve Japonya (199 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 18 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

COVID-19 Aylık Operasyonel Güncellemenin Özeti

 

Aylık Operasyonel Güncelleme, COVID-19 SPRP 2021 çerçevesine karşı devam eden küresel ilerleme hakkında güncelleme yapmayı amaçlayan COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP) izleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan bir rapordur.

Bu baskısında ülke düzeyindeki eylemlerin ve DSÖ'nün ülkelere verdiği desteğin öne çıkan noktaları arasında şunlar yer almaktadır:

DSÖ, Japonya Hükümeti ve Marshall Adaları Hükümetleri, Mikronezya Federal Devletleri ve Palau, COVID-19'a hazırlık ve müdahaleyi geliştirmek için ortaktır.

• DSÖ/Avrupa'nın Tacikistan'daki misyonu, Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığını COVID-19'un klinik yönetimi konusunda desteklemektir.

• Güney Sudan'ın COVID-19 aşısının uzak bölgelere genişletilmesi

• Doğu Akdeniz Bölgesi, 2022 için COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planını yayınladı

• Amerika Bölgesi, ruh sağlığı ve COVID-19 konusunda üst düzey bir komisyon kurdu

• SARS-CoV-2'nin Togo'daki influenza koruyucu sürveyans alanı deneyimine entegre edilmesi

• Risk İletişimini ve Topluluk Katılımını (RCCE) güçlendirmek için Nepal'deki Parlamenterlerle İlişkiler

• Afrika Bölgesinde COVID-19 atıklarını yönetmek için teknik ve hedefli çok sektörlü destek

• Irak'a hızlı antijen testlerinin gönderilmesi

• Nijerya, bilgi salgını yönetimi konusunda ilk ulusal Eğitmen Eğitimi (ToT) çalıştayını gerçekleştirdi

• COVID-19 Aşı Dağıtım İş Birliği, ülkeleri aşılama stratejilerini büyütme konusunda destekliyor

• DSÖ, Pekin 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne danışmanlık rolü oynuyor

• Act-A Health Systems Response Connector (HSRC), Üye Devletlerin COVID-19 araçlarını ulusal müdahalelere dönüştürmesini destekler

• OpenWHO eğitim platformunun kullanımına ilişkin ilerleme güncellemesi

 

 

Ekler:

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler, bölgeler ve alanlar, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

  1. Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.
  2. 21 Mayıs'tan bu yana, Kuzey İrlanda'daki COVID-19 vakaları ve ölümlerine ilişkin veriler artık Birleşik Krallık güncellemelerine dahil edilmemektedir.

 

Ek 2. VOC'nin aşılar üzerindeki etkilerine ilişkin ilave notlar

 

• VE'deki azalmalar, mutlak VE tahmininin gösterdiği gibi, mutlaka koruma kaybı anlamına gelmez. Örneğin, mRNA aşıları için semptomatik hastalığa karşı VE'de yüzde 10'luk bir azalma, yine de ~%85'lik yüksek aşı etkinliği anlamına gelmektedir. Benzer şekilde, aşılar şiddetli hastalığa karşı daha yüksek VE göstermiştir; bu nedenle, VOC'lere bağlı ciddi hastalıklara karşı VE'de küçük azalmalar hala önemli koruma anlamına gelmektedir.

• Tablo 3, azalma olmaksızın VOC'lerin COVID-19 aşı performansı üzerindeki etkisini özetlemektedir ve bu nedenle,  son doz uygulamasının akabindeki 4 aydan sonrasındaki VE'yi değerlendiren çalışmaları içermez.

• Tam aşılama (nihai dozdan ≥ 7 gün sonra) için VOC'ye özgü VE tahminlerini sunan çalışmalar, VE'deki azalma düzeyini belirlemek için o aşı ürünü için bir karşılaştırmalı VE tahminiyle değerlendirilir. Semptomatik hastalık için VOC VE, VOC olmayan ortamlardan elde edilen faz 3 RCT sonuçlarıyla karşılaştırılır.

Bu sonuçlara ilişkin kararsızlık veya faz 3 RCT tahminlerinin eksikliği nedeniyle şiddetli hastalık ve enfeksiyon için, VOC VE, mümkün olduğunda aynı çalışmadan elde edilen VOC VE olmayan tahminlerle (veya Beta, Gama veya Delta değerlendirilirken aynı çalışmadan Alpha VE ile) karşılaştırılır; enfeksiyon için, AstraZeneca Vaxzevria hariç tutularak,  (VOC olmayan enfeksiyonlara karşı VE'nin faz 3 tahmini mevcut olduğunda ve karşılaştırıcı olarak kullanıldığında) karşılaştırılır. Bazı durumlarda, bir VOC'ye karşı çok yüksek bir VE tahmini rapor edilirse (yani >%90) bir karşılaştırıcı olmadan bile şiddetli hastalık veya enfeksiyon sonucu için bir çalışma dahil edilebilir.

• Çalışmaların popülasyon, sonuç tanımları, çalışma tasarımı ve farklı çalışmalar arasında bir ürün için VE tahminlerini karşılaştırırken farklılıkları kısmen açıklayabilecek diğer metodolojik hususlarda farklılık gösterdiğini belirtmek de önemlidir. Ek olarak, tabloda özetlenen azalmalar VE nokta tahminlerini temsil eder ve çalışmalar arasında önemli ölçüde farklılık gösteren bu tahminler etrafındaki belirsizlik aralıklarını temsil etmez. VE'de belirtilen azalmalar, bu sınırlamalar göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır.

• Tam aşılamanın ardından >7 gün ve <6 ay süre sonra toplanan örnekleri kullanan ve referans olarak ana suşu kullanan nötralizasyon çalışmaları Tablo 3’te verilmiştir.

 

Ek 3. Şekil 5 için Yöntemler

 

  • Şekiller, VE'yi Omicron varyantına karşı değerlendiren Brezilya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Katar, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 22 çalışmayı içermektedir.
  • Grafiğe dahil edilen VE çalışmaları, COVID-19 aşı etkinliği çalışmalarının devam etmekte olan sistematik bir incelemesinden tanımlanmıştır. Tüm çalışmalar kohort veya test negatif çalışmalardır. Sistematik inceleme ve dahil etme/hariç tutma kriterleri için belirlenen yöntemler view-hub.org'da mevcuttur. Çalışmalar, Omicron varyantının dolaşımda baskın varyant olduğu bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Grafiğe yalnızca tek tek aşıların VE tahminlerini sağlayan çalışmalar dahil edilmiştir (birden fazla aşının kombine VE'sini değerlendiren çalışmalar hariç tutulmuştur). Ek olarak, birincil seri VE için, yalnızca aşılamadan bu yana ayrı zaman aralıkları için VE tahminleri sağlayan ve zaman içinde VE'deki değişiklikleri değerlendiren çalışmalar dahil edilmiştir.
  • Birincil VE serisi için, tahminler yalnızca tek bir aşı için VE'yi birden fazla zaman periyodu için rapor eden çalışmaların grafiğine dahil edilir. Omicron'a karşı VE'nin on üç çalışması, tek bir aşı için yalnızca tek bir kümülatif VE tahmini sağlamıştır; bu, aşılamadan bu yana değişen süreler nedeniyle Omicron ile zaman içinde VE'nin belirgin azalması nedeniyle yorumlanması zordur.

 

Ek 4. Endişe Verici Varyantlara karşı birincil seri aşı performansının özeti (28 Mayıs 2022 itibariyle VE verileri; 2 Haziran 2022 itibariyle Nötralizasyon verileri)

 

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 

Referanslar

 

1. Wolter N, Jassat W, Walaza S, et al. Early Assessment of the Clinical Severity of the SARS-CoV-2 Omicron Variant in South Africa. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.21.21268116

2. Campbell F, Archer B, Laurenson-Schafer H, et al. Increased transmissibility and global spread of SARS-CoV-2 variants of concern as at June 2021. Eurosurveillance. 2021;26(24):2100509.

3. Atkulwar A, Rehman A, Imaan Y, Baig M. Atkulwar 2022_Analyses of OMicron genomes from India reveal BA.2 as a more transmissible variant.pdf. Published online 2022. doi:https://doi.org/10.1101/2022.04.25.22274272

 4. Ferguson N, Ghani A, Hinsley W, Volz E. Report 50: Hospitalisation Risk for Omicron Cases in England. Imperial College London; 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial[1]college/medicine/mrc-gida/2021-12-22-COVID19-Report-50.pdf

5. Ulloa AC, Buchan SA, Daneman N, Brown KA. Estimates of SARS-CoV-2 Omicron Variant Severity in Ontario, Canada. JAMA. Published online February 17, 2022. doi:10.1001/jama.2022.2274

6. Lewnard JA, Hong VX, Patel MM, Kahn R, Lipsitch M, Tartof SY. Clinical Outcomes among Patients Infected with Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 Variant in Southern California. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.01.11.22269045

7. Nyberg T, Twohig KA, Harris RJ, et al. Risk of hospital admission for patients with SARS-CoV-2 variant B.1.1.7: cohort analysis. BMJ. 2021;373:n1412. doi:10.1136/bmj.n1412

8. Gunadi, Hakim MS, Wibawa H, et al. Comparative Analysis of the Outcomes of COVID-19 between Patients Infected with SARS-CoV-2 Omicron and Delta Variants: A Retrospective Cohort Study. Public and Global Health; 2022. doi:10.1101/2022.04.30.22274532

9. Strasser Z, Hadavand A, Murphy S, Estiri H. SARS-CoV-2 Omicron Variant Is as Deadly as Previous Waves After Adjusting for Vaccinations, Demographics, and Comorbidities. In Review; 2022. doi:10.21203/rs.3.rs-1601788/v1

10. Grint DJ, Wing K, Gibbs HP, et al. Accident and Emergency (AE) Attendance in England Following Infection with SARS-CoV-2 Omicron or Delta. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.05.03.22274602

11. Wang Z, Schmidt F, Weisblum Y, et al. mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants. Nature. Published online February 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33567448

12. Nyberg T, Ferguson NM, Nash SG, et al. Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death associated with SARS-CoV-2 omicron (B.1.1.529) and delta (B.1.617.2) variants in England: a cohort study. The Lancet. 2022;399(10332):1303-1312. doi:10.1016/S0140-6736(22)00462-7

13. Wolter N, Jassat W, DATCOV-Gen author group, von Gottberg A, Cohen C. Clinical Severity of Omicron Sub-Lineage BA.2 Compared to BA.1 in South Africa. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.17.22271030

14. Chang CC, Vlad G, Vasilescu ER, et al. Previous SARS-CoV-2 Infection or a Third Dose of Vaccine Elicited Cross[1]Variant Neutralizing Antibodies in Vaccinated Solid Organ Transplant Recipients. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.13.22273829

15. Carazo S, Skowronski DM, Brisson M, et al. Protection against Omicron Re-Infection Conferred by Prior Heterologous SARS-CoV-2 Infection, with and without MRNA Vaccination. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.29.22274455

16. Chemaitelly H, Ayoub HH, Coyle P, et al. Protection of Omicron Sub-Lineage Infection against Reinfection with Another Omicron Sub-Lineage. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.02.24.22271440

17. Bowen JE, Sprouse KR, Walls AC, et al. Omicron BA.1 and BA.2 Neutralizing Activity Elicited by a Comprehensive Panel of Human Vaccines. Immunology; 2022. doi:10.1101/2022.03.15.484542

18. Iketani S, Liu L, Guo Y, Liu L, Huang Y, Wang M. Antibody Evasion Properties of SARS-CoV-2 Omicron Sublineages. :12.

19. Yu J, Collier A ris Y, Rowe M, et al. Comparable Neutralization of the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2 Variants. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.06.22270533

20. Khan K, Karim F, Ganga Y, et al. Omicron Sub-Lineages BA.4/BA.5 Escape BA.1 Infection Elicited Neutralizing Immunity. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.04.29.22274477

21. Hachmann NP, Miller J, Collier A ris Y, et al. Neutralization Escape by the SARS-CoV-2 Omicron Variants BA.2.12.1 and BA.4/BA.5. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.05.16.22275151

22. Cao Y, Yisimayi A, Jian F, et al. BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 Escape Antibodies Elicited by Omicron Infection. Immunology; 2022. doi:10.1101/2022.04.30.489997

23. Metzger CM, Lienhard R, Seth-Smith HM. PCR performance in the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern? Swiss Med Wkly. 2021;151(49-50). doi:10.4414/smw.2021.w30120

24. Drain PK, Bemer M, Morton JF, et al. Accuracy of Rapid Antigen Testing across SARS-CoV-2 Variants. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.03.21.22272279

25. Soni A, Herbert C, Filippaios A, et al. Comparison of Rapid Antigen Tests’ Performance between Delta (B.1.61.7; AY.X) and Omicron (B.1.1.529; BA1) Variants of SARS-CoV-2: Secondary Analysis from a Serial Home Self-Testing Study. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2022. doi:10.1101/2022.02.27.22271090

26. Bayart JL, Degosserie J, Favresse J, et al. Analytical Sensitivity of Six SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests for Omicron versus Delta Variant. Published online 2022:9.

27. Bekliz M, Perez-Rodriguez F, Puhach O, et al. Sensitivity of SARS-CoV-2 Antigen-Detecting Rapid Tests for Omicron Variant. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2021. doi:10.1101/2021.12.18.21268018

28. Takashita E, Kinoshita N, Yamayoshi S, et al. Efficacy of Antiviral Agents against the SARS-CoV-2 Omicron Subvariant BA.2. N Engl J Med. Published online March 9, 2022:NEJMc2201933. doi:10.1056/NEJMc2201933

29. Planas D, Saunders N, Maes P, et al. Considerable Escape of SARS-CoV-2 Variant Omicron to Antibody Neutralization. Immunology; 2021. doi:10.1101/2021.12.14.472630

30. VanBlargan LA, Errico JM, Halfmann PJ, et al. An Infectious SARS-CoV-2 B.1.1.529 Omicron Virus Escapes Neutralization by Several Therapeutic Monoclonal Antibodies. Microbiology; 2021. doi:10.1101/2021.12.15.472828

31. Cameroni E, Saliba C, Bowen JE. Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron antigenic shift. Published December 14, 2021. Accessed December 23, 2021. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.12.472269v1

32. Roche. Ronapreve does not retain neutralising activity against the Omicron variant. Published 2021. Accessed December 17, 2021. https://www.roche.com/dam/jcr:dfe6dcb4-d787-45d6-9b1d[1]ffc17d667e4c/2021216_Roche%20statement%20on%20Ronapreve%20Omicron.pdf

33. World Health Organization. Therapeutics and COVID-19: Living guideline. Accessed December 17, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.4

34. Yamasoba D, Kosugi Y, Kimura I, et al. Sensitivity of Novel SARS-CoV-2 Omicron Subvariants, BA.2.11, BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 to Therapeutic Monoclonal Antibodies. Microbiology; 2022. doi:10.1101/2022.05.03.490409

35. Amir O, Goldberg Y, Mandel M, et al. Initial Protection against Omicron in Children and Adolescents by BNT162b2. Epidemiology; 2022. doi:10.1101/2022.05.22.22275323

36. Ella R, Reddy S, Blackwelder W, et al. Efficacy, safety, and lot to lot immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (BBV152): a, double-blind, randomised, controlled phase 3 trial. Published online July 2, 2021:2021.06.30.21259439. doi:10.1101/2021.06.30.21259439

Etiketler: