PAKİSTAN'DA KOLERA

17 Haziran 2022 Cuma

Pakistan'da kolera endemiktir ve salgın eşiği laboratuvarca doğrulanmış tek bir vakadır. 2022'de Sind vilayeti, 15 Ocak ile 27 Mayıs arasında bildirilen laboratuvarca doğrulanmış 234 vaka ile kolera vakalarında önemli bir artışla karşı karşıyadır. Belucistan ve Pencap vilayetlerinden de sırasıyla 31 ve 25 doğrulanmış kolera vakası bildirilmiştir.

17 Haziran 2022

Özet olarak salgın

Pakistan'da kolera endemiktir ve salgın eşiği laboratuvarca doğrulanmış tek bir vakadır.

2022'de Sind vilayeti, 15 Ocak ile 27 Mayıs arasında bildirilen laboratuvarca doğrulanmış  234 vaka ile kolera vakalarında önemli bir artışla karşı karşıyadır. Belucistan ve Pencap vilayetlerinden de sırasıyla 31 ve 25 doğrulanmış kolera vakası bildirilmiştir.

Şu anda, hastalığın sınır ötesi yayılımına dair bir kanıt yoktur. Pakistan'ın önemli sınır ötesi hareketlerin olduğu uzun kara sınırlarına ve uluslararası ulaşım merkezlerine sahip Sind vilayetindeki Karaçi şehri de dahil olmak üzere çok sayıda büyük kentsel merkeze sahip olması nedeniyle uluslararası potansiyel yayılma riski mevcuttur.

Salgının tanımı

26 Nisan 2022'de Pakistan Ulusal UST Odak Noktası, Pakistan'ın Sind vilayetinde laboratuvar tarafından doğrulanmış bir kolera salgını bildirmiştir. 27 Mayıs itibariyle, üç ilden -(Sind, Belucistan ve Pencap) toplam 290 doğrulanmış kolera vakası rapor edilmiştir.

İlk laboratuvarca doğrulanmış vaka 15 Ocak 2022'de Sind vilayetinden bildirilmiştir. Söz konusu vilayetten 15 Ocak ve 27 Mayıs arasında, laboratuvarca doğrulanmış 234 vaka rapor edilmiş olup her hangi bir ölüm vakası meydana gelmemiştir. Bu vakaların 126'sı (%54) kadın ve 114'ü (%49) dokuz yaşından küçük çocuklardan oluşmuştur. Kolera sürveyans ulusal politikasına göre, doğrulayıcı kültür testi için çocuklardan alınan örneklere yetişkinlere göre öncelik tanındığından bu da çocuklar arasında doğrulanmış vakaların yüksek oranını açıklayabilir.

27 Mayıs itibariyle, Sind vilayeti Karaçi kentindeki kamu su kaynaklarından (hidrantlar) ve bireysel hanelerden toplam 109 numune test edilmiştir. Bunlar arasında, %70'inde Vibrio cholerae görülen 71 numune için sonuçlar mevcut olup sırasıyla numunelerin %55'inde Escherichia Coli ve %90'ında koliform tespit edilmiştir.

Sind vilayetine ek olarak, Belucistan'daki üç bölgeden 31 doğrulanmış vaka ve dokuz ölüm vakası bildirilirken, Pencap'taki iki ilçeden 25 doğrulanmış vaka rapor edilmiştir.

Şekil 1: 15 Ocak - 27 Mayıs 2022  tarihleri arasında Pakistan'daki kolera vakalarının dağılımı (n=290)

 

Kolera epidemiyolojisi

Kolera, kontamine su veya yiyeceklerde bulunan Vibrio cholerae bakterisinin yutulmasıyla oluşan akut bir enterik enfeksiyondur. Esas olarak güvenli içme suyuna yetersiz erişim ve yetersiz sanitasyon ile bağlantılıdır. Şiddetli akut sulu ishale neden olabilen, yüksek morbidite ve mortaliteye neden olabilen ve maruz kalma sıklığına, maruz kalan nüfusa ve ortama bağlı olarak hızla yayılabilen son derece virülan bir hastalıktır. Kolera hem çocukları hem de yetişkinleri etkiler ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Kuluçka süresi, kontamine yiyecek veya suyun alınmasından sonra 12 saat ile beş gün arasındadır. V. cholerae ile enfekte olan çoğu insanda herhangi bir semptom görülmez, ancak bakteriler enfeksiyondan 1-10 gün sonra dışkılarında bulunur ve çevreye geri saçılarak diğer insanları enfekte edebilir. Semptom geliştiren kişiler arasında çoğunluğu hafif veya orta derecede semptomlara sahipken, azınlıkta şiddetli dehidrasyon ile akut sulu ishal gelişir. Kolera, tedavisi kolay bir hastalıktır. Çoğu insan, oral rehidrasyon solüsyonunun (ORS) hızlı uygulanmasıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Kolera endemik veya salgın olabilir. Kolera endemik bölgesi, son üç yıl içinde yerel bulaşma kanıtı ile doğrulanmış kolera vakalarının tespit edildiği bir alandır (vakalar başka bir yerden importe edilmez). Kolera salgını hem endemik ülkelerde hem de endemik olmayan ülkelerde ortaya çıkabilir. Enfekte olmamış ölü bedenler hiçbir zaman salgınların kaynağı olarak bildirilmemiştir.

İnsani bir krizin sonuçları – su ve sanitasyon sistemlerinin bozulması veya nüfusun yetersiz ve aşırı kalabalık kamplara taşınması gibi – bakterilerin mevcut olması veya ortaya çıkması durumunda kolera bulaşma riskini artırabilir.

Kolera salgınlarını kontrol altına almak ve ölümleri azaltmak için sürveyans, su, sanitasyon ve hijyen, sosyal seferberlik, tedavi ve oral kolera aşılarının bir kombinasyonunu içeren çok sektörlü bir yaklaşım esastır.

Halk sağlığı yanıtı

Salgına yanıt olarak, Sindh, Belucistan ve Pencap eyalet sağlık yetkilileri, ilgili Bölge Sağlık Bürolarına yüksek uyarı bildirimleri yayınlamıştır. Üç eyalet müdürlüğü de etkilenen bölgelerde resmen bir salgın ilan etmiştir.

Sindh, Belucistan ve Pencap'ın etkilenen bölgelerinde bir kolera müdahale planı hazırlanmış ve müdahale faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu, koruyucu sürveyans tesislerinin kurulmasını, vakaların takibi için hızlı müdahale ekiplerinin etkinleştirilmesini ve raporlamayı geliştirmek için özel sektör hastanelerinin katılımını içermektedir. Vaka yönetimi için ORS, çinko, seçilmiş antibiyotikler ve intravenöz sıvılar dahil olmak üzere malzemelerin mevcudiyetini sağlamak için malzeme desteği de sağlanmıştır. Yüksek riskli topluluklarda, toplum katılımı ve sağlık eğitimi bildirileri geliştirilmiş ve yayılmıştır. Etkilenen bölgeler için oral kolera aşısı (OCV) kampanyaları planlanmaktadır.

DSÖ, Pakistan'daki sağlık yetkililerine aşağıdaki yollarla destek sağlamıştır:

• Çok sayıda üst düzey toplantı yoluyla savunuculuk ve koordinasyon. Bu, kolera salgınına müdahale konusunda uygun makamları savunmayı ve yönlendirmeyi ve eyalet kolera kontrol ünitesine destek sağlamayı içermektedir.

• Sürveyans, enfeksiyon, önleme ve kontrol (IPC) dahil vaka yönetimi, veri yönetimi ve sosyal seferberlik için teknik destek.

• Yüksek oranda etkilenen bölgelerdeki sosyal harekete geçiricilere destek ve günlük olarak yürütülen sağlık bilinci oturumları dahil olmak üzere topluluk katılımı.

• Etkili su, sanitasyon ve hijyen (WASH) müdahalelerinin uygulanması için ulusal ve eylaet düzeyinde UNICEF gibi ortaklarla işbirliği.

• Sürveyansı desteklemek için çeşitli hastanelere saha ziyaretleri, kolera vakalarının doğrulanması için laboratuvar testleri, su kalitesi izleme, IPC önlemlerinin iyileştirilmesi ve vaka yönetimi.

• Numune toplama kitlerinin, su arıtma tabletlerinin, ORS'nin yanı sıra kolera, eğitim ve iletişim materyalleri hakkında bilgilerin dağıtımı yoluyla etkilenen bölgelere destek.

• Sivil hastanelere su ve çevre numunesi almaları için laboratuvar desteği.

• Bölge sağlık yönetimi ekipleri, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sürveyans, hızlı müdahale ekipleri ve laboratuvar testleri, IPC ve vaka yönetimi gibi alanlarda hastane merkez çalışanları için kapasite geliştirme.

• Gelecekte dağıtılmak üzere basılan ek materyallerle birlikte risk iletişim broşürlerinin ve farkındalık afişlerinin dağıtımı. Kolera vaka yönetimini iyileştirmek için fekal-oral yolla bulaşan hastalık ve sağlık tesislerine dağıtım için özelleştirilmiş standart operasyon prosedürlerinin geliştirilmesi.

• Etkilenen birden fazla alanda reaktif kampanyalar için Uluslararası Koordinasyon Grubu (ICG) tarafından kabul edilen OCV için gönderilen talepler.

DSÖ risk değerlendirmesi

Sindh eyaletinden potansiyel uluslararası yayılma riski, en çok etkilenen bölgelerin bir sanayi merkezi olan Karaçi şehrinde ve aynı zamanda havaalanı ve limana sahip ulaşım merkezinde yer alması nedeniyle mevcuttur; aynı zamanda Pakistan'ın en büyük şehri ve Sindh eyaletinin başkentidir. Şu anda, bu etkinlik için herhangi bir uluslararası sınır ötesi yayılma doğrulanmamıştır. Ancak, sınır bölgelerine ve ulaşım merkezlerine yakın yerlerde devam eetmekle olan bulaş nedeniyle, uluslararası yayılma riski göz ardı edilemez.

Belucistan eyaletinde, yetersiz sürveyans, güvenli içme suyuna sınırlı erişim ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim var ve etkilenen bölgeler Afganistan ve İran ile aktif sınır ötesi hareketlerin olduğu bölgelere yakındır.

Pencap'ta müdahale faaliyetleri olmasına rağmen, eyalet başkenti ve büyük uluslararası ticaret merkezi olan Lahor da dahil olmak üzere eyalette hala artan sayıda şüpheli kolera vakası bildirilmektedir. Diğer eyaletlere daha fazla yayılma durumu, sık nüfus hareketi göz önüne alındığında durumu daha da kötüleştirecektir.

Yukarıdaki Halk Sağlığı Yanıtı bölümünde açıklandığı gibi, salgını kontrol altına almak için DSÖ ve ortakların desteğiyle ulusal yetkililer tarafından gerekli kontrol önlemleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte, salgının gelişimini düzgün bir şekilde izlemek ve zamanında ve uygun müdahaleleri başlatmak için sistematik tespit ve kolera laboratuvar doğrulaması kurarak sürveyansı daha da güçlendirmeye ihtiyaç vardır.

DSÖ tavsiyesi

 DSÖ, hastalık sürveyans sisteminin güçlendirilmesini tavsiye etmektedir. Pakistan'ın diğer eyaletleri ve bölgelerinde erken vaka tespiti, doğrulanması ve müdahale için sürveyans  faaliyetleri güçlendirilmelidir.

• Kolera vakalarının doğru ve zamanında vaka yönetimi sağlanmalıdır.

• Kolera salgınlarını kontrol etmek ve kolera için yüksek risk altında olduğu bilinen bölgelerde önleme için WASH faaliyetlerindeki gelişmelerle birlikte oral kolera aşıları kullanılmalıdır.

• Güvenli içme suyu ve sanitasyon altyapısına erişimin iyileştirilmesi ve sağlık tesislerinde IPC önlemlerinin, hijyen uygulamaları ve etkilenen topluluklarda gıda güvenliği ile iyileştirilmesi, kolera kontrolünün en etkili yoludur.

• Topluma yönelik, kolera önleme ve erken tıbbi destek arama  ve tedavi konusunda risk iletişimi ve topluluk katılımı sağlanmalıdır.

DSÖ, mevcut bilgilere dayanarak Pakistan'a herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması önermemektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız:

Cholera fact sheet

Weekly Epidemiological Record 2016

Weekly Epidemiological Record 2017

Weekly Epidemiological Record 2019

Weekly Epidemiological Record 2020

Etiketler: