BİRDEN FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLEN MAYMUN ÇİÇEK HASTALIĞI (MPOX) SALGINI

28 Haziran 2024 Cuma

Mayıs 2024'te, 26 ülkeden DSÖ'ye toplam 646 yeni laboratuvar onaylı mpox vakası ve 15 ölüm bildirilmiş olup, 1 Ocak 2022'den 31 Mayıs 2024'e kadar, 116 ülke DSÖ'ye 203 ölüm dahil olmak üzere toplam 97.745 mpox vakası bildirilmiştir

 

28 Haziran 2024'te yayınlanmış Dış Durum Raporu-34

DSÖ ulusal yetkilileri tarafından 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle alınan veriler.

 

Mpox Uzun Süreli Risk Değerlendirmesi (Aralaık 2023 itibariyle) ¹

Laboratuvarca doğrulanmış Vakalar

Ölüm Vakaları

Ülkeler/Bölgeler/Yönetim Bölgeleri

Tarihsel olarak mpox bulaşması olan ülkelerdeki ve komşu ülkelerdeki genel nüfus için risk ORTA DÜZEYDE olarak değerlendirilmektedir

97.745

203

116

Eşcinsel erkekler, biseksüel erkekler, erkeklerle seks yapan diğer erkekler, trans ve cinsiyet çeşitliliği olan kişiler ve seks işçileri için risk ORTA DÜZEYDE olarak değerlendirilmektedir.

 

 

 

Daha önce mevcut salgından etkilenmemiş ülkelerde genel nüfus için risk DÜŞÜK DÜZEYDE olarak değerlendirilmektedir.

     

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’de genel nüfus için risk YÜKSEK  DÜZEYDE OLARAK  değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

Önemli Olaylar

 • Mayıs 2024'te, 26 ülkeden DSÖ'ye toplam 646 yeni laboratuvar onaylı mpox vakası ve 15 ölüm bildirilmiş olup, bu da mpox'un dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini göstermektedir. Laboratuvarca doğrulanmış vaka sayısına göre sıralandığında en çok etkilenen DSÖ bölgeleri Afrika Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Amerika Bölgesi, Batı Pasifik Bölgesi ve Güney Doğu Asya Bölgesi olmuştur. Doğu Akdeniz Bölgesi Mayıs 2024'te herhangi bir vaka bildirmemiştir.
 • Ülkelerden DSÖ'ye yapılan bildirimler azalmakta olduğundan, bildirilen mevcut küresel veriler büyük olasılıkla gerçek mpox vaka sayısını olduğundan düşük göstermektedir.
 • Afrika Bölgesi'nde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti raporlama ayında teyit edilen mpox vakalarının çoğunu (% 99) bildirmiştir. Kırsal bölgelerde teste erişimin sınırlı olması nedeniyle, ülkedeki klinik olarak uyumlu (şüpheli olarak bildirilen) vakaların %18'i test edilmiştir, bu nedenle teyit edilen vaka sayıları gerçek yükü olduğundan az göstermektedir.
 • Bu sayıda ayrıca aşağıdakiler yer almaktadır:

o Güney Afrika'daki mpox durumu hakkında bir güncelleme;

o Ortaklardan gelen bilgilerle birlikte mpox için aşılar ve bağışıklama hakkında bir güncelleme.

 • DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ulusal düzenleyici otoritesinin, ülkenin ulusal salgın yanıtı için mpox aşılarını ithal etmesini ve dağıtmasını sağlayacak olan MVA BN ve LC16 mpox aşılarının kullanımı için acil durum iznini duyurmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

¹ Bu riskler nüfusun ortalama risklerini temsil etmektedir; bireysel riskler bireysel davranışlara, belirli coğrafi konuma, bağışıklık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişecektir.

Epidemiyolojik Güncelleme

Veri kaynağı: 2022-2024 Mpox Salgını – Küresel Eğilimler

1 Ocak 2022'den 31 Mayıs 2024'e kadar, altı DSÖ Bölgesindeki 116 ülke/bölge/alandan (bundan sonra 'ülkeler' olarak anılacaktır) DSÖ'ye 203 ölüm dahil olmak üzere laboratuvarca doğrulanmış toplam 97.745 mpox vakası bildirilmiştir (Tablo 1). Mayıs 2024'te toplam 646 yeni vaka bildirilmiş olup bu sayı, önceki aylar için geriye dönük olarak bildirilen bazı vakalar da dahil olmak üzere, Nisan 2024'e kıyasla bildirilen yeni vaka sayısında %2,3'lük bir düşüşü temsil etmektedir. Mayıs 2024'te en çok vaka Afrika Bölgesi'nden (%43,5) bildirilirken, bunu Avrupa Bölgesi (%21,8) ve Amerika Bölgesi (%20,4) takip etmiştir. Amerika Bölgesi hariç (n = 132'ye karşı 316) tüm bölgeler Mayıs 2024'te bir önceki aya kıyasla vaka sayılarında artış bildirmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi tarafından hiçbir vaka bildirilmemiştir.

DSÖ, tüm ülkeleri mpox'un bildirimi zorunlu bir hastalık olmasını sağlamaya ve hiçbir vaka tespit edilmediğinde raporlama da dahil olmak üzere mpox vakalarını bildirmeye teşvik etmeye devam etmektedir ('sıfır raporlama' olarak bilinir, DSÖ Genel Direktörü tarafından yayınlanan mpox ile ilgili Daimi Tavsiyelerde belirtildiği gibi). Bu rapor, raporlama yapmayan ülkeleri vurgulamamaktadır. Bu nedenle, bir ülkeden bildirilen vaka olmamasının, vaka olmamasından ziyade ülkenin raporlama yapmamasından kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. DSÖ'ye raporlama azalmaktadır, bu nedenle raporlanan vakalardaki düşüş dikkatle yorumlanmalıdır.

Mayıs 2024'te, raporlama yapan 26 ülkeden 15'i (%58) Nisan 2024'e kıyasla vakalarda artış göstermiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika Bölgesinde en yüksek nispi artışı (n = 277'ye karşı 157), Fransa (n = 31'e karşı 12) Avrupa Bölgesinde en yüksek artışı, Meksika (n = 12'ye karşı dokuz) Amerika Bölgesinde en yüksek artışı, Avustralya (n = 33'e karşı beş) Batı Pasifik Bölgesinde en yüksek artışı ve Tayland (n = 21'e karşı 19) Güneydoğu Asya Bölgesinde en yüksek artışı bildirmiştir. 1 Ocak 2022'den 31 Mayıs 2024'e kadar, küresel olarak en yüksek kümülatif doğrulanmış vaka sayısını bildiren on ülke Amerika Birleşik Devletleri (n = 32 961), Brezilya (n = 11 212), İspanya (n = 8 030), Fransa (n = 4 249), Kolombiya (n = 4 238), Meksika (n = 4 109), Birleşik Krallık (n = 3 952), Almanya (n = 3 847), Peru (n = 3 812) ve Çin'dir (n = 2 403). Bu ülkeler birlikte küresel olarak bildirilen vakaların %81'ini oluşturmaktadır.

Tablo 1. 1 Ocak 2022 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında DSÖ Bölgelerince DSÖ'ye bildirilen kümülatif doğrulanmış mpox vakalarının ve ölüm vakalarının sayısı

 

DSÖ Bölgesi

Toplam doğrulanmış vakalar

Doğrulanmış vakalar içinde görülen toplam ölüm vakaları

Nisan ayında rapor edilen  yeni vakalar 

Mayıs ayında rapor edilen  yeni vakalar 

Vakalardaki aylık değişimin yüzdesi (%)

Amerika

61.564

141

316

132

-58.0

Avrupa

27.429

10

109

 

141

29.0

Afrika

3.383

30

162

281

73.0

Batı Pasifik

3.360

10

53

70

32.0

Güneydoğu Asya

914

11

21

22

4.8

Doğu Akdeniz

95

1

0

0

-

Toplam

97.745

203

661

646

-2.3

 

Lütfen dikkat ediniz: Önceki aylara ait rapor sayısı, Nisan ayı raporundan bu yana geriye dönük olarak alınan vaka raporlarını içermektedir

Şekil 1'de gösterilen salgın eğrileri, salgının Amerika Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi ve Batı Pasifik'te düşük bir bulaşma seviyesinde devam ettiğini göstermektedir. Afrika bölgesi, genel bir yükselme eğilimiyle birlikte dalgalı vaka bildirim seviyeleri göstermektedir.

Şekil 2, son altı ayda (1 Aralık 2023 - 31 Mayıs 2024) küresel olarak bildirilen aylık doğrulanmış mpox vaka sayısının 600 ila 1.000 vaka arasında (aylık ortalama 758 vaka) dalgalandığını ve en çok vakanın Amerika Bölgesi tarafından bildirildiğini, bunu Afrika Bölgesi ve Avrupa Bölgesi'nin izlediğini göstermektedir. Mayıs 2024, önceki aylara kıyasla vaka sayısında düşüş görülen üst üste beşinci ay olsa da, daha önce de belirtildiği gibi, bazı bölgeler için raporlamadaki olağan gecikme ve küresel veri raporlamasındaki düşüş göz önüne alındığında, bu durumun dikkatle yorumlanması gerekmektedir. Buna ek olarak, bazı ülkelerde son aylarda gözlemlenen gecikmeli geriye dönük raporlama, genel küresel eğilimi değiştirebilir. Afrika bölgesinde ilk kez diğer bölgelerden daha fazla mpox vakasının teyit edilmesi dikkat çekicidir; bu durum hem bölgedeki artan vaka sayısına hem de özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vakaların laboratuvar teyidine erişimin genişletilmesine yönelik eş zamanlı çabalara bağlanabilir.

Şekil 2. Son altı ay için, 1 Ekim - 31 Mayıs 2024, DSÖ bölgesine göre bildirilen aylık doğrulanmış mpox vakalarının toplam sayısının salgın eğrisi.

Diğer önemli epidemiyolojik bulgular:

Aşağıda sunulan bilgiler, 01 Ocak 2022 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Üye Devletler tarafından paylaşılan ayrıntılı vaka bazlı verilere dayanan mpox vakalarının temel epidemiyolojik özelliklerinin bir özetidir.

 • Küresel olarak, mevcut verilere sahip doğrulanmış vakaların %96,4'ü (85 997/89 202) erkektir ve ortanca yaşları 34'tür (çeyrekler arası aralık: 29 - 41 yıl). Vakaların yaş ve cinsiyet dağılımı, özellikle Afrika Bölgesi dışında, zaman içinde sabit kalmaktadır. 18-44 yaş arası erkekler bu salgından orantısız bir şekilde etkilenmeye devam etmekte ve bildirilen vakaların %79,4'ünü oluşturmaktadır.
 • Yaş verileri mevcut olan vakaların %1,3'ü (1 158 / 91 636) 0 - 17 yaş arasındadır ve bunların 334'ü (%0,4) 0 - 4 yaş arasındadır. Doğrulanmış 0-17 yaş arası mpox vakalarının büyük çoğunluğu Amerika Bölgesinden bildirilmiştir (708 / 1 158; %61). Amerika Bölgesi'nde 18 yaş altı vakaların genel oranı %1,1'dir ve bu oran küresel olarak gözlemlenen orana benzerdir. Yeni etkilenen ülkelerde çocuklar salgından en az etkilenen grup olmuştur. Buna karşılık, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi tarihsel olarak etkilenmiş ülkelerde, 15 yaşın altındaki çocuklar bildirilen mpox vakalarının çoğunu temsil etmektedir. Gelişen ancak hala sınırlı olan test erişimi nedeniyle, bunlar ülke içinde şüpheli vakalar olarak sınıflandırılmaktadır (yani, araştırmanın ardından mpox için ulusal vaka tanımını karşılayan klinik olarak uyumlu vakalar) ve raporun bu bölümüne dahil edilmemiştir.
 • Bulaşma yolları arasında cinsel temas en sık bildirilenidir (22 550 vakanın 18 860'ı, %83,6) ve bunu kişiden kişiye cinsel olmayan temas izlemektedir. Bu durum son altı ayda da devam etmiş ve yeni vakaların %95,0'ı (597/626) cinsel temas bildirmiştir. Afrika Bölgesinden gelen vakaların çoğu için bulaşma yolları hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir, bu nedenle bulaşma hakkındaki mevcut bilgiler, daha çeşitli olan ve insandan insana bulaşmanın yanı sıra zoonotik maruziyeti de içeren bu Bölgedeki virüsün yayılmasını tam olarak tanımlamamaktadır.
 • En az bir semptomun rapor edildiği vakalar arasında (n = 36 155), en yaygın semptom herhangi bir döküntüdür (vakaların %88,6'sı), bunu ateş (%58,0) ve sistemik döküntü veya genital döküntü (sırasıyla %54,8 ve %49,6) takip etmektedir.
 • Vakaların semptomatolojisi bu salgında zaman içinde çok tutarlı olmuştur. Küresel gözetim verilerinde Doğu, Batı ve Orta Afrika'daki ülkelerden klinik sunumla ilgili bilgiler eksik olsa da, diğer bilgi kaynakları buradaki vakalar arasında da döküntünün ana mpox semptomu olduğunu desteklemektedir.
 • HIV durumları hakkında bilgi bulunan vakaların yaklaşık yarısının (18.425 / 35.512, %51,9) HIV ile yaşayan kişiler olduğu bildirilmiştir. Bu oran son altı ayda bildirilen orana (243/516; %43,2) yaklaşmaktadır ve iki durum arasındaki ortak cinsel maruziyet risk faktörüyle ilişkilidir. Afrika Bölgesi'ndeki çoğu vaka için HIV statüsüne ilişkin bilgi mevcut değildir ve yukarıdaki açıklama bu bölgedeki farklı demografik özelliklere sahip vakaları tam olarak temsil etmeyebilir.

Şekil 3. 1 Ocak 2022'den 31 Mayıs 2024'e kadar DSÖ'ye bildirilen veya DSÖ tarafından resmi kamu kaynaklarından tespit edilen doğrulanmış mpox vakalarının coğrafi dağılımı

Güney Afrika'ya Bakış

26 Haziran 2024 itibariyle, Güney Afrika Cumhuriyeti 2024 yılı boyunca üç ölüm dahil olmak üzere 16 doğrulanmış mpox vakasını DSÖ'ye bildirmiştir. Bu vakalar 8 Mayıs 2024 ile 23 Haziran 2024 tarihleri arasında teyit edilmiş ve 16 hastanın 15'i hastaneye kaldırılmıştır. Bundan önce, çok ülkeli salgının zirvesinde, Güney Afrika Cumhuriyeti Haziran 2022'den Ağustos 2022'ye kadar beş mpox vakası bildirmiş ve ölüm bildirmemişti. Yeni raporlar, Ağustos 2022'den bu yana ülkede tespit edilen ilk mpox vakalarını ve toplamda ilk ölümleri temsil etmektedir.

Bu vakalar üç ilden (dokuz ilden) bildirilmiştir: KwaZulu Natal (sekiz vaka; iki ölüm), Gauteng (yedi vaka; bir ölüm) ve Western Cape (bir vaka). Hiçbiri yakın zamanda uluslararası seyahat veya mpox riskini artırabilecek etkinlik veya faaliyetlere katıldığını bildirmemiştir. Bu vakaların profilleri, 2022 - 2024 çok ülkeli mpox salgınının iyi tanımlanmış özelliklerini yansıtmaktadır.

Tüm bu vakalar 23 ila 43 yaşları arasındaki erkeklerde görülmüştür. Bu 16 vakanın 11'i eşcinsel, biseksüel veya erkeklerle seks yapan diğer erkekler olup en sık bildirilen olası maruziyet bağlamı cinsel temas olmuştur.

Bugüne kadar numuneleri dizilenen beş hasta için clade IIb monkeypox virüsü (MPXV) doğrulanmıştır.

Bu vakaların hepsinde yaygın cilt lezyonları görülmüş ve 16 vakadan 15'i hastaneye yatış gerektiren ciddi hastalığa ilerlemiştir. On bir vakanın HIV ile yaşayan kişiler (PLHIV) olduğu, HIV enfeksiyonunun ya yönetilmediği ya da yeni teşhis edildiği bildirilmiştir. Teyit edilen 16 vaka arasında üç ölüm gerçekleşmiş olup, vaka ölüm oranı (VOO) %19'dur ve Mayıs 2024 sonu itibariyle toplamda %0,2 olan clade IIb mpox küresel VOO'sundan çok daha yüksektir. Bu orantısız HIV, ağır mpox hastalığı ve ölüm yükü, MPXV'nin muhtemelen toplumda dolaşımda olduğunu ve en duyarlı bireylere ulaştığını göstermektedir. Cinsel davranış ve/veya HIV enfeksiyonu ile ilişkili damgalamanın olabileceği bir bağlamda, sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, mpox için erken tanı ve bakım aramaktan çekinme ile birleşecektir.

Bu olağandışı epidemiyolojik tablo karşısında, ülke bu salgına derhal müdahale etmiş ve çeşitli müdahale ayaklarında eylem başlatmıştır: sürveyans ve teşhis; vaka yönetimi; risk iletişimi ve toplum katılımı (RCCE); aşılama; enfeksiyon önleme ve kontrol; operasyonlar, finans ve lojistik ve araştırma. Eylemler aşağıdakileri içermektedir:

- yanıtı koordine etmek için ulusal ve il düzeyinde olay yönetim ekiplerinin etkinleştirilmesi;

- ulusal ve il düzeyinde hazırlık ve müdahale planlarının geliştirilmesi;

- vaka incelemesi, temaslı takibi ve tespit edilen vakalar için temaslı takibi;

- sağlık çalışanlarının mpox vaka yönetimi konusunda eğitilmesi;

- Ağır vakalar için ilk antiviral tedavi kurslarının rezervinin güvence altına alınması;

- MPXV testi için bir laboratuvar numune sevk ağının kurulması;

- hem genel toplum içinde hem de risk grupları arasında risk mesajlarının verilmesi;

- Yüksek risk gruplarına yönelik aşıların güvence altına alınması için politika rehberliği sağlanması ve süreçlerin başlatılması;

- Halk sağlığı araştırma hedefleri üzerine tartışmalar ve temel bilgi eksikliklerini giderecek çalışmalar.

Aşılar ve bağışıklama hakkında güncelleme

DSÖ ve ortakları, devam eden mpox salgınlarını kontrol altına almak için ek bir müdahale olarak mpox aşılamasını ilerletme konusunda Üye Devletleri desteklemeye devam etmektedir. Bu destek, politika tavsiyesinden tedarik ve erişime ve son adım teslimatına kadar aşı uygulama değer zinciri boyunca geçerlidir.

Politika konusunda, 31 Mayıs 2024 tarihinde, DSÖ Bağışıklama Uzmanları Stratejik Danışma Grubu (SAGE), Mart 2024 toplantısının ardından mpox aşılarının kullanımına ilişkin güncellenmiş tavsiyeleri yayınlamış Kasım 2022'deki önceki kılavuzu güncellemiştir. SAGE, bir salgında mpox'a maruz kalma riski yüksek olan kişiler için aşılamanın önerilmesini sürdürmüştür. Yerel risk değerlendirmesi, çeşitli bulaşma şekilleri ve müdahale seçenekleri açısından en yüksek esnekliğe izin vermek için, aşılama için dikkate alınacak popülasyonlar, ilgili olduğu üzere, mpox'a maruz kalma riski yüksek olduğu belgelenmiş çocuklar da dahil olmak üzere coğrafi olarak tanımlanmış bir alanın veya topluluğun üyeleri de dahil olmak üzere yerel epidemiyolojiye dayanmalıdır. Diğer popülasyonlar, devam eden küresel mpox salgını deneyimine dayanarak, birden fazla geçici cinsel partneri olan bireyleri, tekrarlanan maruziyet riski olan sağlık ve bakım çalışanlarını ve mpox'lu kişilerin temaslılarını içerebilir. DSÖ'nün mpox ve çiçek aşılarına ilişkin bir görüş belgesinin Ağustos 2024'te yayınlanması beklenmektedir. Afrika Bölgesi için Bölgesel Bağışıklama Teknik Danışma Grubu (RITAG) da yakın zamanda toplanmış ve SAGE tavsiyelerini Afrika bağlamına uyarlayarak mpox aşılarıyla ilgili hususları gözden geçirmiştir. RITAG raporunun tamamı kamuya açık hale getirilecektir.

WHO, mpox için aşılar ve bağışıklama konusunda koordineli küresel eylemi geliştirmek için Küresel Mpox Ortaklığı şemsiyesi altında bir Aşılar ve Bağışıklama Çalışma Grubu kurmuştur. Çalışma Grubu, mpox bağışıklama politikası, aşılara erişim, operasyonel planlama için bilgi paylaşımı ve rehberlik için desteği sürdürmeyi ve koordine etmeyi ve aşı etkinliği ve programatik karar verme konusunda temel kanıtlar oluşturmak için halk sağlığı araştırma gündemini ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Düzenleyici konularla ilgili olarak DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ulusal düzenleyici otorite olan l'Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique (ACOREP) tarafından MVA-BN ve LC16 mpox aşılarının kullanımına acil izin verildiğini duyurmasını memnuniyetle karşılamaktadır; bu durum ülkenin ulusal salgın yanıtı için mpox aşılarını ithal etmesini ve kullanmasını sağlayacaktır.

Ülke desteği konusunda DSÖ, devam eden küresel salgın bağlamında kazanılan deneyime dayanarak, mpox aşılama stratejilerini ve planlarını operasyonel hale getirme konusunda DSÖ Üye Devletlerini desteklemek için teknik yardım sağlamaya devam etmektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde DSÖ ve ortakları, ülkedeki farklı epidemiyolojik bağlamlar için mpox yanıtı için ulusal bir aşılama planı geliştirmek üzere Halk Sağlığı, Hijyen ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı (MSPHP) desteklemek için yakın bir şekilde çalışmaktadır.

Tedarik ve erişimle ilgili olarak DSÖ, UNICEF ve Aşı İttifakı Gavi, bilgi paylaşmak ve potansiyel mpox aşısı bağışlarını destekleyecek mekanizmalar geliştirmek için birlikte çalışmaktadır. DSÖ, Gavi Yönetim Kurulu'nun Haziran 2024'te mpox yanıtı için bir öğrenme gündemi, gelecekteki bir küresel mpox aşı rezervi için prensipte destek ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkelerdeki salgın yanıtı için destek de dahil olmak üzere mali desteği onaylamasını memnuniyetle karşılamaktadır. DSÖ ve ortakları, Üye Devlet öncelikleri ve küresel sağlık güvenliği için bu kararları operasyonel hale getirmek üzere birlikte çalışacaktır.  Son olarak DSÖ, mpox aşılarına erişimi artırmaya yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. Bavarian Nordic, DSÖ'ye şirketin MVA-BN aşısının acil durumlarda kullanım için yetki aldığı ve aşının bu bağlamda ve ürün kullanım etiketine göre uygulanacağı herhangi bir ülkede ürün sorumluluğunu kabul edeceğini ve uygun tazminatı kolaylaştıracağını bildirmiştir.

Teknik rehberlik ve diğer kaynaklar

Stratejik Planlama ve Küresel Destek

Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi ve Genel Müdürün Geçici Tavsiyeleri

DSÖ Geçici Teknik Rehberlik

Sürveyans

Veri yönetimi

 

Risk iletişimi ve topluluk katılımı

 

EPI - WIN Web Seminerleri ve Güncellemeler

 

EPI-WIN Güncellemeleri

Laboratuvar ve Tanı

 

Klinik Yönetim Enfeksiyon Önleme ve Kontrol

 

One Health (Tek Sağlık) ve Hayvan Sağlığı

Hastalık salgın Haberleri ve Durum Raporları

Eğitim ve Öğretim

Diğer kaynaklar

 

Ek 1: Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve farklı dahil etme kriterleri ve farklı veri kesme zamanları kullanan diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar beklenmelidir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılsa da, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir.

Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler/alanlar arasında farklılık göstermektedir. Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken bir şekilde düşük tahmin edilmesi ve bu verilerin küresel düzeyde yansıtılmasında değişken gecikmelerle birlikte sunulan sayıları etkilemektedir. Ayrıca, 2022-23 küresel mpox salgınının mevcut aşamasında, vakaların DSÖ'ye bildirilme sıklığı önemli ölçüde azalmıştır, bu nedenle sunulan veriler bazı ülkelerdeki genel epidemiyolojik durumu tam olarak temsil etmeyebilir.

 [i]'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, yönetim bölgelerini veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilir. Kullanılan tanımlamalar ve bu materyallerin sunumu, DSÖ'nün herhangi bir ülke, bölge veya yönetim bölgesinin veya yetkili makamlarının yasal statüsüne veya hudut veya hudutlarının sınırlandırılmasına ilişkin herhangi bir görüşünün ifadesi anlamına gelmez.

Ek 2: 1 Ocak 2022 ve 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ve saat 17:00 (CEST) itibariyle DSÖ Bölgelerince ve ülkeler tarafından doğrulanmış mpox vakaları

*Son bir ayda vaka bildirilmeyen ülkeler

#Burada yalnızca doğrulanmış vakalar arasındaki ölümler bildirilmektedir; Şüpheli vakalar arasında mpox nedeniyle bildirilen ölümlerin sayısı bölgesel veya ulusal düzeyde mevcuttur.

 

Etiketler: