KAMERUN’DA MAYMUN ÇİÇEK HASTALIĞI (MONKEYPOX)

05 Haziran 2018 Salı

30 Nisan - 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında,Kamerunun beş bölgesi için Epidemik ve Pandemik Hastalıkların Kontrolü Müdürlüğüne (DLMEP) toplam 16 doğrulanmış ve şüpheli vaka (1'i doğrulanmış ve 15 şüpheli vaka) bildirilmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberleri

 

5  Haziran 2018

30 Nisan - 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Epidemik ve Pandemik Hastalıkların Kontrolü Müdürlüğüne (DLMEP) toplam 16 doğrulanmış ve şüpheli vaka (1'i doğrulanmış, 15 şüpheli vaka) bildirilmiştir. Bu vakalar Kamerun'un 5 bölgesinde görülmüştür: Njikwa Sağlık Bölgesi (n = 6 şüpheli, n = 1 doğrulanmış) Akwaya Sağlık Bölgesi (n = 6 şüpheli), Biyem-Assi Sağlık Bölgesi (n = 1 şüpheli), Bertoua Sağlık Bölgesi ( n = 1 şüpheli) ve Fotokol Sağlık bölgesi (n = 1 şüpheli).

14 Mayıs'ta, 16 vakadan birinin, Kamerun Pasteur Merkezi tarafından (TBM) Revers Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ile yapılan test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Sözkonusu vaka Njikwa Sağlık Bölgesi’nden bildirilmiştir. Doğrulanmış vaka, ateş, genel vesikülo-püstüler döküntüleri  olan ve genişlemiş lenf nodları gibi klinik semptomlara sahip daha önce seyahat geçmişi veya Maymun Çiçek Hastalığı geçirdiğinden şüphelenilen bir hayvanla teması olmayan  20 yaşında bir erkektir.

16 vakanın yaş aralığı 1 ay-58 yaş arasında değişmekte olup yaş ortalaması 13'tür. Söz konusu 16 vakanın yaklaşık yarısı erkektir (9 erkek, 7 kadın). Ayrıca, tüm vakalarda ateş ve vücut döküntüsü görülmüş olup ölüm bildirimi olmamıştır.

Halk Sağlığı Yanıtı

DSÖ, koordinasyon, operasyonel ve planlama ayaklarını yanıt mekanizmalarının bir parçası olarak etkinleştirmiştir:

  • 15 Mayıs 2018'de, ilk koordinasyon toplantısı, yanıt faaliyetlerini tartışmak ve önceliklendirmek için Sağlık Bakanlığı'nda yapılmıştır. Bu toplantı sırasında Olay Yönetim Sistemi (IMS) etkinleştirilmiştir.
  • Yanıtın farklı bölümlerinin ihtiyaçları ve müdahale (koordinasyon, planlama, operasyonlar, lojistik, iletişim) için bir Olay Eylem Planı geliştirilmiştir.
  • 30 Nisan 2018 itibariyle, vakaların epidemiyolojik bir araştırması yürütülmektedir.
  • Sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrolüne ilişkin (kişisel koruyucu ekipman ve el hijyenini kullanarak) eğitimi gerçekleştirilmiştir. Vakaların izole edilmesi, semptomatik vaka yönetimi ve el yıkama tekniği ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.
  • Risk iletişim materyalleri ve bir iletişim planı geliştirilmiştir (Maymun Çiçek Hastalığı enfeksiyonunu engellemek üzere önlemlerin alınması  için halkın farkındalığını artırmak).
  • 22 Mayıs'ta, Salgın Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CERPLE), Njikwa Sağlık Bölgesi ekibinin sahadan ve diğer ilgili geri bildirimlerden güncel bilgiler verdiği takip toplantıları düzenlemiştir. Toplantılana DSÖ ve UNICEF delegeleri katılmıştır.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Maymun Çiçek Hastalığı, Orta ve Batı Afrika'nın ormanlık alanlarında sporadik olarak görülen nadir bir zoonozdur. İlk olarak 1958 yılında Afrika'da maymunlarda tespit edilmiştir. Hastalığa ortopoksvirüs neden olur ve insanın çiçek hastalığına (1980'den beri ortadan kaldırılmış) benzer belirtiler sergilemektedir, ancak insanda görülen Maymun Çiçek Hastalığı daha hafif seyreder. Hastalık, kendiliğinden sınırlayıcı olup, semptomlar genellikle 14-21 gün içinde ortadan kaybolur. Tedavi destekleyici bir tedavidir. Virüs kan, vücut sıvıları ve enfekte olmuş bir kişinin veya hayvanların, özellikle Afrika kemirgenleri veya maymunlarının kutanöz / mukozal lezyonları ile doğrudan temas yoluyla bulaşır. Sekonder insandan insana bulaşma sınırlıdır, ancak enfeksiyöz orofaringeal eksüdalara maruz kalmak ve hastalık veya kontamine materyallerin döküntü fazı sırasında enfekte kişilerle temas yoluyla ortaya çıkabilir. Maymun hastalığı enfeksiyonu için özel tedaviler veya aşılar mevcut değildir, ancak salgınlar kontrol edilebilir.

 

Kamerun'daki Maymun Çiçek Hastalığının tespiti, yüksek düzeyde bir dikkatli olma halinin sürdürülmesi ve yerel halk arasında hastalık hakkında farkındalığın yaratılmasına olan ihtiyacın altını çizmektedir. Özellikle kemirgenler ve primatlar ile vahşi hayvanlarla temastan kaçınarak enfeksiyonun nasıl önleneceği konusunda insanlar için iletişim ve eğitim önemlidir. Sağlık çalışanları, semptomatik hastalarla ilgilenirken standart önlemlere uymalı ve bunları izole etmelidir. Kırsal alanlardan, tarım ve avcılık gibi mesleki faaliyetlerin yapıldığı yerlerden bildirilen vakalar hayvandan insana bulaşma riskini artırmaktadır.

 

DSÖ, epidemiyolojik durumu değerlendirmeye ve ulusal hükümetler ve ortaklarla işbirliği içinde önleme ve yanıt tedbirlerinin uygulanmasını desteklemeye devam edecektir.

 

DSÖ Önerisi

Maymun Çiçek Hastalığı ile potansiyel olarak enfekte olmuş hayvanlarla temas halinde olan insanlar en çok risk altında olanlardır. Maymun Çiçek Hastalığı salgınları sırasında, respiratuar damlacıklar ve vücut sıvıları ile doğrudan temas, hastaların cilt lezyonları veya hasta salgıları veya lezyon sıvıları ile yeni kontamine olmuş giysiler gibi nesneler, insandan insana bulaşma için en önemli risk faktörüdür. Spesifik tedavi veya aşının yokluğunda, insanlardaki enfeksiyonu azaltmanın tek yolu, kemirgenler de dahil olmak üzere vahşi hayvanlarla yakın temas gibi risk faktörleri konusunda halkın farkındalığını artırmaktır ve insanları virüse maruziyeti azaltmak için alabilecekleri tedbirler hakkında eğitmektir. Sürveyans önlemleri ve yeni vakaların hızlı tanımlanması salgının kontrol altına alınabilmesi için kritik öneme sahiptir. Halk sağlığı eğitim mesajları aşağıdaki risklere odaklanmalıdır:

  • Hayvandan insana bulaşma riskini azaltmak. Endemik bölgelerde bulaşmayı önleme çabaları, vahşi doğada hasta olan ya da ölü bulunan hayvanlara dokunulmasının ya da bu hayvanların gıda olarak tüketilmesinin önlenmesine odaklanmalıdır. Hasta hayvanlar veya onların enfekte dokularıyla temasta eldivenler ve diğer uygun koruyucu giysiler kullanılmalıdır.

 

  • İnsandan insana bulaşma riskini azaltmak. Maymun Çiçek Hastalığına yakalanan insanlar izole edilmeli ve enfekte hastaların bakımıyla ilgili sağlık kuruluşlarında enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleri uygulanmalıdır. Maymun Çiçek Hastalığı –Monkeypox’a yakalanan kişilerle yakın fiziksel temas sınırlandırılmalı ve nerede olursa olsun hasta insanlarla ilgilenirken eldiven, yüz maskeleri ve koruyucu önlük giyilmelidir. Hasta insanların bakımı veya ziyaretleri sonrasında eller düzenli olarak yıkanmalıdır.

 

Şüpheli veya doğrulanmış Maymun Çiçek Hastalığı Virüsü Enfeksiyonu olan hastaların bakımıyla veya toplanan örneklerle uğraşan sağlık çalışanları standart enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulamalıdır.

 

Bu aşamada nispeten uzak ve nüfusun az olduğu bir bölgede salgının yeri göz önüne alındığında yayılma riski sınırlıdır. DSÖ, bu noktada mevcut bilgilere dayanarak Kamerun'a yönelik herhangi bir seyahat ve ticaret kısıtlaması önermemektedir.

 

Maymun Çiçek Hastalığı- Monkeypox hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakınız:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: