DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 12.04.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

12 Nisan 2022 Salı

Küresel olarak, 4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında haftalık yeni COVID-19 vakaları ve ölüm vakalarının sayısı art arda üçüncü hafta da düşmeye devam etmiş ve 7 milyondan fazla vaka ve 22.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre sırasıyla %24'lük ve %18’lik bir düşüş gerçekleşmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

  • Küresel Epidemiyolojik Durum
  • Özel konu: önemli ve endişe verici SARS-CoV-2 varyantları  hakkında güncelleme
  • Özel konu: DSÖ COVID-19 küresel hızlı risk değerlendirmesi hakkında güncelleme
  • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

10 Nisan Mart 2022 itibariyle veriler

Küresel olarak, 4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında haftalık yeni COVID-19 vakaları ve ölüm vakalarının sayısı art arda üçüncü hafta da düşmeye devam etmiş ve 7 milyondan fazla vaka ve 22.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiş olup bir önceki haftaya göre sırasıyla %24'lük ve %18’lik bir düşüş gerçekleşmiştir (Şekil 1).

Tüm bölgelerde haftalık yeni vaka ve ölüm vakası sayılarında azalma eğilimleri bildirilmiştir (Tablo 1). 10 Nisan 2022 itibariyle, küresel olarak 496 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 6 milyondan fazla ölüm vakası rapor edilmiştir.

Birkaç ülke COVID-19 test stratejilerini aşamalı olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır, bu da daha düşük toplam test sayısı ve sonuç olarak daha düşük vaka sayısı ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı,  10 Nisan 2022**

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde en fazla haftalık yeni vaka sayısı Güney Kore (1.459.454 yeni vaka; -%29), Almanya (1.019.649 yeni vaka; -%26), Fransa (927.073 yeni vaka; -3%), Vietnam (453.647 yeni vaka; -%43) ve İtalya’dan (447.322 yeni vaka; -8%) bildirilmiştir.

En yüksek haftalık yeni ölüm vakası sayısı ise Amerika Birleşik Devletleri (3.682 yeni ölüm; -%9), Güney Kore (2.186 yeni ölüm; -%6), Rusya Federasyonu (2.008 yeni ölüm; - %15), Almanya (1 686 yeni ölüm; +%6) ve Brezilya’dan (1 120 yeni ölüm; -%22) rapor edilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  10 Nisan 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 4-10 Nisan 2022 **

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 4-10 Nisan 2022 **

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Özel Konu: SARS-CoV-2 önemli varyantlar ve endişe verici varyantlar hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol etmek için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel endişe verici varyantlar (VOC'ler), önemli varyantlar (VOI'ler) veya izleme altındaki varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Kanıtlar ortaya çıktıkça, varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtacak şekilde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve mevcut VOC, VOI ve VUM listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantları izleme web sitesinde mevcuttur. Ulusal yetkililer, yerel önemli/endişe verici diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve bu değişkenlerin etkilerini araştırmak ve raporlamak için teşvik edilir. İlk vakalardan (Aralık 2019) tanımlanan SARS-CoV-2'nin genomik dizilimine atıfta bulunulurken, 'indeks virüsü' terimi kullanılmalıdır.

Endişe Verici Koronavirüs varyantlarının (VOC) coğrafi yayılımı ve prevelansı

Omicron varyantı, GISAID'e yakın zamanda bildirilen neredeyse tüm dizileri hesaba katarak, küresel olarak dolaşan baskın varyant olmaya devam etmektedir. Son 30 gün içinde toplanan örneklerle GISAID'e yüklenen 379.278 dizinin (i), 376.082’unu (%99,2) Omicron, 125'ini (<%0,1) Delta ve 2.961’ini (%0,8) ise Pango soyu oluşturmuştur. Bu eğilimler, ülkeler arasındaki sıralama kapasitesi ve örnekleme stratejilerindeki farklılıklar ve ayrıca sıralama için laboratuvar geri dönüş süreleri ve raporlamadaki gecikmeler dahil olmak üzere sürveyans sistemlerinin sınırlamaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

Endişe Verici Omicron Varyantı

DSÖ, BA.1, BA.2, BA.3'ün yanı sıra şimdi BA.4 ve BA.5 dahil olmak üzere Omicron VOC kapsamında birkaç desandan soyu izlemeye devam etmektedir. Bunlara  XE gibi BA.1/BA.2 dolaşımdaki rekombinant formları da dahildir. Tam listeye buradaki linkten ulaşabilirsiniz:  https://cov lineages.org/lineage_list.html

Birkaç ülkede az sayıda BA.4 ve BA.5 soyundan gelen soy dizisi tespit edilmiştir. Her ikisinin de Spike bölgesinde ek mutasyonları (S:L452R, S:F486V) ve Spike dışında benzersiz mutasyonları vardır. S:L452R ve S:F486V mutasyonları, potansiyel bağışıklık kaçış özellikleri ile ilişkilidir. Ek olarak, BA.4 ve BA.5 dizilerinin çoğu, bazı PCR tahlillerinde S geni hedef başarısızlığından (SGTF) sorumlu 69-70 delesyona sahiptir. Bu, BA.2 dizilerinde 69-70 delesyonu büyük ölçüde mevcut olmadığından, BA.2'nin baskın olduğu yerlerde sürveyans amaçları için faydalı olabilir.

DSÖ, bu soyların özelliklerini ve bunların halk sağlığı üzerindeki etkilerini daha fazla değerlendirmek için bilim insanlarıyla birlikte çalışmaktadır. DSÖ, ülkelere mümkünse sürveyansa devam etmelerini ve kamuya açık veri tabanlarında hızlı veri paylaşımında bulunmalarını tavsiye etmektedir.

Ek Kaynaklar:

 

Özel konu: DSÖ COVID-19 küresel hızlı risk değerlendirmesi hakkında güncelleme

COVID-19 pandemisi, SARS-CoV-2 virüsüne ilişkin anlayışımız ve yayılmasını ve etkisini kontrol altına alabilmek için gereken yanıt gibi gelişmeye devam etmektedir. DSÖ'nün 6 Nisan 2021'de tamamladığı en son hızlı risk değerlendirmesinde, insan sağlığına yönelik devam eden riskler, yayılma riski ve yetersiz kontrol kapasitesi riski nedeniyle küresel halk sağlığı riskinin hala çok yüksek olduğu değerlendirilmesinde bulunulmuştur.

Acil Müdahale Çerçevesi kapsamında, DSÖ, ortaya çıkan durumlara karşı alınacak yanıta yönelik bilgilendirme yapmak üzere düzenli olarak risk değerlendirmeleri ve durum analizleri yapmaktadır. Ek olarak DSÖ, halk sağlığı olaylarının mevcut risk durumunu derinlemesine bir tehlike, maruziyet ve bağlam değerlendirmesi yoluyla periyodik olarak gözden geçirmektedir. Bu aynı zamanda halk sağlığı olayına yanıt vermek ve insan sağlığına yönelik mevcut riski, küresel olarak devam eden yayılma risklerini ve yetersiz kontrol kapasitesi riskini araştırmak için mevcut güvenlik açıklarının ve kapasitelerinin gözden geçirilmesini de kapsamaktadır. Bu tür değerlendirmeler, DSÖ'nün dahili karar verme aracı olarak ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST 2005) Acil Durum Komitesi'nin COVID-19 pandemisi ile ilgili toplantıları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bağımsız müzakereleri desteklemek için kullanılır.

Bugüne kadar COVID-19 için 13 küresel hızlı risk değerlendirmesi ve SARS-CoV-2 varyantlarının ortaya çıkması gibi belirli olaylar için ek değerlendirmeler yapılmıştır. Burada, COVID-19 için en son derinlemesine küresel hızlı risk değerlendirmesinin bir özetini sunmaktayız.

Birçok Üye Devlette 2022'nin başından bu yana gözlemlenen SARS-CoV-2 testinde bir azalma olmasına rağmen, COVID-19 pandemisi öncelikle aşılanmamış risk altındaki popülasyonlar arasında yoğun bulaşma ve yüksek ölüm seviyeleri ile devam ediyor. Oldukça bulaşıcı Omicron varyantı, rapor edildiği hemen hemen tüm ülkelerde dolaşımdaki diğer tüm varyantların yerini hızla almış ve küresel olarak baskın hale gelmiştir.

Omicron'un bağışıklıktan kaçış özellikleri, Ocak 2022'nin sonuna kadar rapor edilen küresel COVID-19 vakalarının küresel insidansındaki hızlı ve neredeyse eşzamanlı artışla ilişkilendirilmiştir. Mart ayının başında gözlemlenen ilave bir artış, esas olarak vaka sayısında gecikmeli bir artıştan kaynaklanmıştır. Batı Pasifik Bölgesi'nde görülme sıklığı ve Avrupa Bölgesi'nde bildirilen yeni vakaların sayısında bir toparlanma. Bu eğilim, muhtemelen, Omicron Pango soyları BA.1'in ve ardından BA.2'nin baskınlığı ve diğer Omicron soylarına göre bir aktarım avantajı ile birlikte; halk sağlığı ve sosyal önlemlerin gevşetilmesi (PHSM); ve aşılamanın ve/veya önceki enfeksiyonun ardından hümoral bağışıklığın azalmasından kaynaklanmıştır. Delta-Omicron ve Omicron soyundan gelen soyların ortaya çıkan rekombinantlarının yakın zamanda tespiti, sürekli yakın izleme gerektirmektedir.

Önceki dalgalardan farklı olarak, Omicron'a bağlı en son dalga, birçok ülkede vaka sayısı, hastaneye yatışlar (özellikle yoğun bakım için) ve ölümler arasında bir ayrışma ile karakterize edilebilir. Bununla birlikte, veriler aşılanmamış kişilerin aşılanmış olanlara kıyasla Omicron ile enfeksiyondan sonra ciddi hastalık riskinin daha yüksek olduğunu göstermeye devam etmektedir. Hastalık şiddetinin azalmasına rağmen, Omicron vakalarındaki büyük artışlar çok sayıda hastaneye yatışa yol açarak sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskıya neden olmuş olup bazı ülkelerde önceki zirvelere kıyasla benzer veya daha yüksek sayıda ölüm vakaları görülmüştür.Birincil aşılama serisinin ardından diğer VOC'lere kıyasla tüm hastalık sonuçları için aşı etkinliği (VE) Omicron'a karşı azalırken, Omicron için VE tahminleri şiddetli hastalık için hala en yüksek seviyededir.

Ayrıca, bir hatırlatma dozunun tüm sonuçlar için VE'yi önemli ölçüde iyileştirdiğine dair kanıtlar olmala birlikte bu korumanın süresini karakterize etmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır.

Dünya çapında 11 milyardan fazla aşı dozu dağıtımı gerçekleştirlmiştir. Bununla birlikte, düşük gelirli ülkelerdekilerin (LIC'ler) yalnızca %11'i birincil seriyi tamamlamış olmakla birlikte ve Batı Pasifik Bölgesi'nde %82'den Afrika Bölgesi'nde %13'e kadar değişen aşılama kapsamı ile bölgeler arasında büyük farklılıklar gibi  önemli eşitsizlikler devam etmektedir.

Özellikle ileri yaştakiler ve komorbiditeleri olan aşısız kalan en savunmasız popülasyonlara ulaşmak konusunda özel bir endişe vardır. Küresel olarak, 60 yaş ve üzerindekilerin tahminen %35'i birincil aşılama serisinin tamamlanmasını beklemektedir. Afrika Bölgesinde düşük aşılama kapsamına rağmen, en son kombine seroprevalans tahminleri (aşı ve enfeksiyon kaynaklı hümoral bağışıklık tepkisi) %72.6 olmuştur (%95 GA: %71,7-73,5). Düşük aşı kapsamı göz önüne alındığında, bu tür seroprevalans tahminleri, Bölge genelinde SARS-CoV-2 bulaşının kapsamını vurgulamaktadır.

Nükleik asit amplifikasyon testleri (örn. polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri) birden fazla viral hedef veya antijen tespiti hızlı tanı testleri (Ag-RDT'ler) dahil DSÖ Acil Kullanım Listesi (EUL) onaylı tanı testleri BA.1 ve BA.2 dahil olmak üzere Omicron enfeksiyonunu saptamada etkili olmaya devam etmektedir.DSÖ, teşhis testlerinin yaygın olarak bulunmasına rağmen, son aylarda bazı ülkelerin SARS-CoV-2 testini önemli ölçüde azalttığından endişe duymaktadır. Sağlam sürveyans sistemleri korunmadıkça, ülkeler epidemiyolojik eğilimleri doğru bir şekilde yorumlama, bulaşmayı azaltmak için gerekli uygun önlemleri uygulama ve virüsün gelişimini izleme ve değerlendirme yeteneğini kaybedebilir.

SARS-CoV-2'nin mevcut yüksek bulaşma oranlarına rağmen, birçok ülke PHSM'nin çoğunu kademeli veya aşamalı bir gevşeme yaklaşımı izlemeden bırakmıştır. Bu, kamu güveninin erozyona uğramasına yol açabilir ve örneğin yeni bir VOC'nin ortaya çıkmasının ardından, gelecekte ihtiyaç olması durumunda PHSM kolayca yeniden uygulanamayabilir.

Her ülke epidemiyolojik duruma ve bağlama göre farklı koşullarla karşı karşıyadır. DSÖ, 2022'de Küresel COVID-19 Acil Durumunu Sona Erdirmek için güncellenmiş bir Stratejik Hazırlık, Hazırlık ve Müdahale Planı yayınlamış olup bu plan, diğer birçok halk sağlığı ve küresel zorlukların ışığında COVID-19'un gelecekteki senaryolarını ve mevcut stratejinin Avrupa'da pandeminin yarattığı zorluklar dikkate alınarak nasıl ayarlanması gerektiğini özetlemektedir. Bu, özellikle Ukrayna'daki savaş ve diğer birçok ülkede uzun süreli çatışmalar dahil olmak üzere diğer acil durumlarda belirgindir.

Küresel halk sağlığı riskine ilişkin mevcut bilgilere duyulan güven orta düzeydedir. Ortaya çıkan SARS-CoV-2 varyantlarının ve rekombinantlarının fenotipik etkisi hakkında hala bilgi eksiklikleri vardır; Örneğin uzun süreli enfeksiyon süresi ve özellikle ağır hastalık ve hastaneye yatışlara karşı aşı kaynaklı koruma ve PHSM'yi kaldırmanın ve değiştirmenin bulaşma, hastaneye yatış ve mortalite üzerindeki etkisi gibi.

Ek kaynaklar:

 

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi'nde Ocak 2022'den bu yana vakalarda gözlemlenen azalma eğilimi, bir önceki haftaya göre %17’lik düşüşle 23.000’den az yeni vakanın bildirilmesiyle birlikte devamlılık göstermiştir. Buna rağmen, Bölgedeki yedi (%14) ülke vakalarda %20'nin üzerinde bir artış bildirmiştir ve en büyük orantılı artışlardan bazıları Lesoto (58'e karşı 15 yeni vaka; %287 artış), Mali (53’e karşı 23 yeni vaka ; %130 artış) ve Mayotte’de (67'ye karşı 52 yeni vaka; %29 artış) gözlemlenmiştir.

 En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Réunion (10.996 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1228,2 yeni vaka; %13 artış), Güney Afrika  (9182 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 15,5 yeni vaka; %6 azalma) ve Seyşeller (510 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 518,6 yeni vaka; %1 azalma) olmuştur.

Bölge,  haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %40’lık düşüş ile 80’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (50 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %38 azalma), Réunion (11 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,2 yeni ölüm; %57 artış) ve Zimbabve (11 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %22 artış) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, Ocak 2022'nin ortasından bu yana vaka sayılarında düşüş eğilimi göstermektedir. Bölge’de bir önceki haftaya göre vaka ve ölüm sayılarında sırasıyla %4’lük ve %19’luk düşüşle  yarım milyondan biraz fazla yeni vaka ve 6000'in biraz altında yeni ölüm vakası bildirilmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki on iki (%21) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir, en yüksek artışlar; Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları (108'e karşı 45 yeni vaka; %140 artış), Sint Maarten (89'a karşı 41 yeni vaka;  %117 artış ), Porto Riko (4236'ya karşı 2396 yeni vaka; %77 artış) ve Arjantin’de (22.468’e karşı 12.894 yeni vaka; %74 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (208.732 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 63,1 yeni vaka; %4 artış), Brezilya (148.798 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 70,0 yeni vaka; %14 azalma) ve Kanada (60.099 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 159,2 yeni vaka; % 7 artış) olmuştur.

Bölge’de, en yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (3682 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,1 yeni ölüm; %9 azalma), Brezilya (1120 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %22 azalma) ve Şili (308 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,6 yeni ölüm; %21 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, Şubat 2022'nin başından bu yana haftalık yeni vakalarda düşüş eğilimi görülmeye devam etmiştir. Bölge, bir önceki haftaya göre %4’lük düşüş ile  haftalık 44.000’in biraz altında yeni vaka bildirmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki üç (%14) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar işgal altındaki Filistin toprakları (537'ye karşı 282 yeni vaka; %90 artış) ve İran’dan ( 22.378’e karşı 17.582; %27 artış) bildirilmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; İran (22.378 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 26,6 yeni vaka; %27 artış), Mısır (3913 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 3,8 yeni vaka; %11 azalma) ve Bahreyn (3871 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 227,5 yeni vaka; % 26 azalma) olmuştur.

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %18’lik düşüş ile 550’den fazla yeni ölüm  vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (300 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %2 azalma ), Tunus (102 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %35 azalma) ve Mısır (56 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi, Mart 2022'nin ortasında gözlemlenen vakalardaki artışın ardından, art arda üç haftadır yeni haftalık vakalarda düşüş bildirmektedir ve bir önceki haftaya göre %26'lık düşüş ile haftalık 3,5 milyondan fazla yeni vaka bildirmiştir. Bölgedeki ülkelerin hiçbiri yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmemiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Almanya (1.019.649 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1226,0 yeni vaka; %26 azalma), Fransa (927.073 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1425,4 yeni vaka; %3 azalma) ve İtalya (447.322 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 750,0 yeni vaka; % 8 azalma) olmuştur.

Bölgede, haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir ve bir önceki haftaya göre %16’lık bir düşüşle 9900'den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (2008 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına 1,4 yeni ölüm, %15 azalma), Almanya (1686 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 2,0 yeni ölüm; %6 artış) ve Birleşik Krallık’tan (1026 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm; %35 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nde Ocak 2022’nin ortasından bu yana yeni vakalarda gözlenen düşüş eğilimi,  204.000’den fazla yeni vakanın bildirilmesiyle birlikte bir önceki haftaya göre %8’lik azalma ile devam etmektedir. Bununla birlikte, Bhutan, yeni haftalık vakalarda %70'lik bir artış bildirmiştir (10785'e karşı 6357 yeni vaka)  En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Tayland (171.890 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 246,3 yeni vaka;%6 azalma), Endonezya (12.726 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 4,7 yeni vaka; %39 azalma) ve Bhutan (10.785 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1397,7 yeni vaka; %70 artış) olmuştur.

Bölge, bir önceki haftaya göre %15’lik düşüş ile 1300’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Tayland  (668 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,0 yeni ölüm, %8 artış), Hindistan (340 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Endonezya (338 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 45 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi’nde, Mart 2022'nin başlarında ulaşılan pik seviyeden sonra, vakalar düşmeye devam etmiştir ve bir önceki haftaya göre yeni haftalık vakalarda %26’lık bir düşüş ile 2,8 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki beş (%16) ülke %20 veya daha fazla bir artış bildirmiştir ve en yüksek artışlardan bazıları Amerikan Samoası (1208'e karşı 600 yeni vaka; %101 artış), Samoa (1607'ye karşı 917 yeni vaka;  %75 artış) ve Fiji’de (67'ye karşı 39 yeni vaka; %72 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Kore (1.459.454 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 2846,6 yeni vaka; %29 azalma), Vietnam (453,647 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 466,1 yeni vaka; %43 azalma) ve Avustralya (392.569 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1539,5 yeni vaka; % 2 azalma) olmuştur.

 

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %21'lik bir düşüş ile 4400’ün hemen altında yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Kore (2186 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 4,3 yeni ölüm, %6 azalma), Çin (645 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 33 azalma) ve Filipinler (406 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 8 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

Ekler:

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

Etiketler: