BİRDEN FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLEN MAYMUN ÇİÇEK HASTALIĞI (MPOX) SALGINI

31 Mayıs 2024 Cuma

1 Ocak 2022'den 30 Nisan 2024'e kadar, altı DSÖ Bölgesindeki 117 ülke/bölge/yönetim bölgesi DSÖ'ye 186 ölüm dahil olmak üzere toplam 97.208 laboratuvarca doğrulanmış mpox vakası bildirilmiştir

31 Mayıs 2024'te yayınlanmış Dış Durum Raporu-33

 

DSÖ ulusal yetkilileri tarafından 30 Nisan 2024 tarihi itibariyle alınan veriler.

 

Mpox Uzun Süreli Risk Değerlendirmesi (Aralık 2023 itibariyle) ¹

Laboratuvarca doğrulanmış Vakalar

Ölüm Vakaları

Ülkeler/Bölgeler/Yönetim Bölgeleri

Tarihsel olarak mpox bulaşması olan ülkelerdeki ve komşu ülkelerdeki genel nüfus için risk ORTA DÜZEYDE olarak değerlendirilmektedir

97.208

186

117

Eşcinsel erkekler, biseksüel erkekler, erkeklerle seks yapan diğer erkekler, trans ve cinsiyet çeşitliliği olan kişiler ve seks işçileri için risk ORTA DÜZEYDE olarak değerlendirilmektedir.

 

 

 

Daha önce mevcut salgından etkilenmemiş ülkerde genel nüfus için risk ORTA DÜZEYDE olarak değerlendirilmektedir.

     

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’de genel nüfus için risk YÜKSEK  DÜZEYDE OLARAK  değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

Önemli Olaylar

 • Nisan 2024'te 27 ülkeden DSÖ'ye toplam 528 yeni laboratuvar onaylı mpox vakası ve bir ölüm bildirilmiştir, bu da mpox'un düşük seviyeli bulaşmasının dünya çapında devam ettiğini göstermektedir. Laboratuvarca doğrulanmış vaka sayısına göre sıralandığında en çok etkilenen DSÖ bölgeleri Amerika Bölgesi, Afrika Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi ve Batı Pasifik Bölgesi olmuştur. Doğu Akdeniz Bölgesi Nisan 2024'te herhangi bir vaka bildirmemiştir.
 • Ülkelerden DSÖ'ye yapılan sürveyans raporlamaları azalmakta olduğundan, bildirilen mevcut küresel veriler büyük olasılıkla meydana gelen mpox vakalarının sayısını düşük göstermektedir.
 • Afrika Bölgesi'nde, raporlama ayında teyit edilen mpox vakalarının çoğunu (%99,6) Demokratik Kongo Cumhuriyeti bildirmiştir. Kırsal bölgelerde teste erişimin sınırlı olması nedeniyle, ülkedeki klinik olarak uyumlu (şüpheli olarak bildirilen) vakaların %16'sı test edilmiştir, bu nedenle vaka sayıları gerçek yükün altında tahmin edilmektedir.
 • Bu sayıda ayrıca şunlar yer almaktadır:
 • Salgınların önlenmesi ve kontrolünün yanı sıra çiçek hastalığının insandan insana bulaşmasının ortadan kaldırılması konusunda rehberlik sağlayan DSÖ'nün çiçek hastalığının önlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesine yönelik stratejik çerçevesi hakkında bir açıklama;
 • DSÖ Variola Virüsü Araştırmaları Danışma Komitesi'nin yirmi beşinci toplantısının tutanaklarının bir özeti, çiçek hastalığı için geliştirilen karşı önlemlerle ilgili araştırma önerileri ve küresel mpox salgını sırasında öğrenilen dersler.
 • Teknik Rehberlik ve Diğer Kaynaklar bölümünde, 11-13 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bağışıklama Konusunda Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE) Toplantısından çıkan sonuç ve tavsiyelere ilişkin yakın zamanda yayınlanan tam raporu ve yakın zamanda güncellenen Maymun çiçeği virüsü (MPXV) için tanısal testleri içerecek şekilde yapılan güncellemeler: Geçici rehber doküman.

¹ Bu riskler nüfusun ortalama riskini temsil etmektedir; bireysel risk davranışa, coğrafi konuma, bağışıklık durumuna ve diğer faktörlere göre değişmektedir.

Epidemiyolojik Güncelleme

Veri kaynağı: 2022-2024 Mpox (Maymunçiçek) Salgını: Küresel Eğilimler

1 Ocak 2022'den 30 Nisan 2024'e kadar, altı DSÖ Bölgesindeki 117 ülke/bölge/yönetim bölgesi (bundan sonra 'ülkeler' olarak anılacaktır) DSÖ'ye 186 ölüm dahil olmak üzere toplam 97.208 laboratuvarca doğrulanmış mpox vakası bildirilmiştir (Tablo 1). Nisan ayında toplam 528 yeni vaka bildirilmiş olup bu sayı, önceki aylar için geriye dönük olarak bildirilen bazı vakalar da dahil olmak üzere, bir önceki Mart ayında bildirilen yeni vaka sayısında %21,2'lik bir düşüşü temsil etmektedir. Nisan 2024'te en çok vaka Amerika Bölgesi'nden (%43,8) bildirilirken, bunu Afrika Bölgesi (%29,9) ve Avrupa Bölgesi (%20,6) takip etmiştir. Güneydoğu Asya Bölgesi (n = 21'e karşı 12) hariç tüm bölgeler Nisan 2024'te bir önceki aya kıyasla vaka sayılarında azalma bildirmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi tarafından hiçbir vaka bildirilmemiştir.

DSÖ, tüm ülkeleri mpox'un bildirimi zorunlu bir hastalık olmasını sağlamaya ve hiçbir vaka tespit edilmediğinde raporlama da dahil olmak üzere mpox vakalarını bildirmeye teşvik etmeye devam etmektedir ('sıfır raporlama' olarak bilinir, Genel Direktörün mpox ile ilgili Daimi Tavsiyelerinde belirtildiği gibi). Bu rapor, raporlama yapmayan ülkeleri vurgulamamaktadır.  Bu nedenle, bir ülkeden bildirilen vaka yokluğunun, vaka olmamasından ziyade ülkenin rapor etmemeyi tercih etmesinden kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. DSÖ'ye raporlama azalmaktadır; bu nedenle bölgesel düzeyde raporlanan vakalardaki düşüş dikkatle yorumlanmalıdır.

Nisan 2024'te, raporlama yapan 27 ülkeden 19'u (%70) Mart ayına kıyasla vakalarda artış göstermiştir. Meksika (n = dokuz vs dört) Amerika Bölgesi'nde en yüksek nispi artışı bildirirken, Yunanistan (n = altı vs bir) Avrupa Bölgesi'nde en yüksek artışı, Tayland (n = 19 vs 12) Güneydoğu Asya Bölgesi'nde en yüksek artışı ve Japonya (n = 3 vs 2) Batı Pasifik Bölgesi'nde en yüksek artışı bildirmiştir.

30 Nisan 2024 itibariyle, dünya genelinde en yüksek kümülatif doğrulanmış vaka sayısını bildiren on ülke Amerika Birleşik Devletleri (n = 32 820), Brezilya (n = 11 212), İspanya (n = 7 992), Kolombiya (n = 4 226), Fransa (n = 4 218), Meksika (n = 4 097), Birleşik Krallık (n = 3 928), Almanya (n = 3 841), Peru (n = 3 812) ve Çin'dir (n = 2 357). Bu ülkeler birlikte küresel olarak bildirilen vakaların %80,8'ini oluşturmaktadır.

Tablo 1. DSÖ Bölgesine göre, 1 Ocak 2022'den 30 Nisan 2024'e kadar DSÖ'ye bildirilen laboratuvarca doğrulanmış kümülatif mpox vakalarının ve ölümlerin sayısı

DSÖ Bölgesi

Toplam doğrulanmış vakalar

Doğrulanmış vakalarda görülen toplam ölüm vakaları

Mart ayında görülen vakalr

Nisan ayında görülen  yeni vakalar 

Vakalardaki aylık değişimin yüzdesi (%)

Amerika

62 613

139

270

231

-14

Avrupa

27.288

10

123

109

-11

Batı Pasifik

3.226

10

83

9

-89

Afrika

3.094

24

182

158

-13

Güneydoğu Asya

892

2

12

21

75

Doğu Akdeniz

95

1

0

0

-

Toplam

97.208

186

670

528

-27.2

 

Lütfen dikkat ediniz: Önceki aylara ait rapor sayıları, Mart ayı raporundan bu yana geriye dönük olarak alınan vaka raporlarını içermektedir Şekil 1'de gösterilen salgın eğrileri, salgının Amerika Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Güneydoğu Asya Bölgesi ve Batı Pasifik'te düşük bir bulaşma seviyesinde devam ettiğini göstermektedir. Afrika bölgesi, sürekli bulaşmaya işaret eden dalgalı vaka bildirim seviyeleri göstermektedir.

Şekil 1. DSÖ Bölgesine göre, 1 Ocak 2022'den 30 Nisan 2024'e kadar DSÖ'ye bildirilen aylık toplu laboratuvar onaylı mpox vakalarının salgın eğrileri

Şekil 2, son altı ayda (1 Kasım 2023 - 30 Nisan 2024) küresel olarak bildirilen aylık doğrulanmış mpox vaka sayısının 500 ila 1.000 vaka arasında (aylık ortalama 776 vaka) dalgalandığını ve en çok vakanın Amerika Bölgesi tarafından bildirildiğini, bunu Afrika Bölgesi ve Avrupa Bölgesi'nin izlediğini göstermektedir.  Nisan 2024, önceki aylara kıyasla vaka sayısında düşüş gösteren dördüncü ay olsa da, daha önce de belirtildiği gibi, bazı bölgeler için raporlamadaki olağan gecikme ve küresel sürveyans raporlamasındaki düşüş göz önüne alındığında, bu durumun dikkatle yorumlanması gerekmektedir. Ayrıca, bazı ülkeler için son aylarda gözlemlenen gecikmeli geriye dönük raporlama, genel küresel eğilimi değiştirebilir.

Şekil 2. Son altı ay için, 1 Kasım - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında, DSÖ bölgesine göre bildirilen aylık doğrulanmış mpox vakalarının toplam sayısının salgın eğrisi.  

Diğer önemli epidemiyolojik bulgular:

Aşağıda sunulan bilgiler, Üye Devletler tarafından 01 Ocak 2022 - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında paylaşılan ayrıntılı vaka bazlı verilere dayanan mpox vakalarının temel epidemiyolojik özelliklerinin bir özetidir.

 • Küresel olarak, verileri mevcut vakaların %96,4'ü (85 759/88 961) erkektir ve ortanca yaşları 34'tür (çeyrekler arası aralık: 29 - 41 yaş). Vakaların yaş ve cinsiyet dağılımı, özellikle Afrika Bölgesi dışında zaman içinde sabit kalmaktadır. 18-44 yaş arası erkekler bu salgından orantısız bir şekilde etkilenmeye devam etmekte ve bildirilen vakaların %79,4'ünü oluşturmaktadır.
 • Yaş verileri mevcut olan vakaların %1,3'ü (1 158 / 91 386) 0 - 17 yaş arasındadır ve bunların 334'ü (%0,4) 0 - 4 yaş arasındadır. Doğrulanmış 0-17 yaş arası mpox vakalarının çoğunluğu Amerika Bölgesinden bildirilmiştir (708 / 1 158; %61). Amerika Bölgesindeki 18 yaş altı vakaların genel oranı %1,12 olup küresel olarak gözlemlenen orana benzerdir. Yeni etkilenen ülkelerde çocuklar salgından en az etkilenen grup olmuştur. Buna karşılık, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi tarihsel olarak etkilenmiş ülkelerde, bildirilen mpox vakalarının çoğunu 15 yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır. Teste erişimin sınırlı olması nedeniyle, bu vakalar ülke içinde şüpheli vaka olarak sınıflandırılmakta (yani, araştırmanın ardından mpox için ulusal vaka tanımını karşılayan klinik olarak uyumlu vakalar) ve raporun bu bölümüne dahil edilmemektedir.
 • Bulaşma yolları arasında cinsel temas en sık bildirilenidir (22 447 vakanın 18 758'i, %83,6) ve bunu kişiden kişiye cinsel olmayan temas izlemektedir. Bu durum son altı ayda da devam etmiş olup yeni vakaların %96,0'ı (578 / 602) cinsel temas bildirmiştir. Afrika Bölgesindeki çoğu vaka için bulaşma yolları hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir, bu nedenle bulaşma hakkındaki mevcut bilgiler, daha çeşitli olan ve insandan insana bulaşmanın yanı sıra zoonotik maruziyeti de içeren bu Bölgedeki virüsün yayılmasını tam olarak tanımlamamaktadır.
 • En az bir semptomun rapor edildiği vakalar arasında (n = 36 085), en yaygın semptom herhangi bir döküntüdür (vakaların %88,6'sı), bunu ateş (%58,0) ve sistemik döküntü veya genital döküntü (sırasıyla %54,8 ve %49,5) takip etmektedir.
 • Vakaların semptomatolojisi bu salgında zaman içinde çok tutarlı olmuştur. Küresel sürveyans verilerinde Doğu, Batı ve Orta Afrika'daki ülkelerden klinik sunumla ilgili bilgiler eksik olsa da, diğer bilgi kaynakları buradaki vakalar arasında da döküntünün ana mpox semptomu olduğunu desteklemektedir.
 • HIV durumları hakkında bilgi bulunan vakaların yaklaşık yarısının (18 384 / 35 425, %51,9) HIV ile yaşayan kişilerde olduğu bildirilmiştir. Bu oran son altı ay içinde bildirilen vakalar için tutarlıdır (352/586; %52,91,7) ve iki durum arasındaki ortak cinsel maruziyet risk faktörüyle ilişkilidir.
 • Afrika Bölgesi'ndeki çoğu vaka için HIV statüsüne ilişkin bilgi mevcut değildir ve yukarıdaki açıklama bu bölgedeki farklı demografik özelliklere sahip vakaları tam olarak temsil etmeyebilir.
 • Özellikle Afrika bölgesinde, yaş ve cinsiyet verilerinin mevcut olduğu 672 vakanın (1 Ocak 2022'den itibaren bildirilen 3.094 vakanın %22'si) 339'u (%50,4) 0-17 yaş aralığında, 119'u (%17,7) ise 0-4 yaş aralığındadır. Ortanca yaş 17 (çeyrekler arası aralık: 7-32) ve vakaların %53,4'ü (359/672) erkektir. Bölge içindeki ve küresel salgına kıyasla vakaların farklı demografik özellikleri, daha çeşitli bulaşma şekillerinin göstergesidir.

Şekil 3. 1 Ocak 2022'den 30 Nisan 2024'e kadar DSÖ'ye bildirilen veya DSÖ tarafından resmi kamu kaynaklarından tespit edilen doğrulanmış mpox vakalarının coğrafi dağılımı

Yeni yayınlanmıştır: Mpox'un önlenmesini ve kontrolünü geliştirmeye yönelik stratejik çerçeve

DSÖ, 24 Mayıs 2024'te mpox'un önlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesine yönelik Stratejik çerçeveyi (2024 2027) yayınlamıştır. Bu çerçeve, küresel çok ülkeli dönemde başlatılan mpox'a yönelik mpox önleme ve müdahale faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceği ve güçlendirileceği konusunda tüm DSÖ Üye Devletlerine rehberlik sağlar. DSÖ Genel Direktörünün uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı acil durumu (PHEIC)(1, 2) olarak ilan ettiği salgın. Çerçeve, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamında Ağustos 2023'te tüm DSÖ Üye Devletlerine yayınlanan ve Mayıs 2024'te 77. Dünya Sağlık Asamblesi'ne sunulan Genel Direktör'ün mpox'a ilişkin Daimi Tavsiyelerini (3) uygulamada ülkeler için ek bir kaynak görevi görmektedir. (4). Bu çerçevenin geliştirilmesi, 2023 yılında genişletilmiş küresel istişarelerle desteklenmiştir. Genel Müdürün çerçevenin girişinde yazdığı gibi, “Çok farklı bağlamlardaki deneyimlerden, mpox'un insandan insana bulaşmasını ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu biliyoruz. ” Mpox'un insandan insana bulaşmasının ortadan kaldırılmasına yönelik genel hedefe, gerekli kaynakların yatırımı ve aşağıdaki üç temel hedefe yönelik koordineli işbirliği ile ulaşılabilir:

(1) mpox salgınlarının her bağlamda kontrolünü sağlamak;

(2) mpox araştırmasını ilerletmek ve karşı önlemlere erişim; ve

(3) Zoonotik bulaşmayı en aza indirmek.

Daha da önemlisi, bu hedefler bağımsız programlar gerektirmez. Bu çerçeve, epidemiyolojik hastalık sürveyansı da dahil olmak üzere çabaları diğer sağlık programlarıyla birleştirmeyi vurgulamaktadır; cinsel sağlık hizmetleri, HIV/CYBE testi, önleme ve bakım, birinci basamak sağlık hizmetleri, aşılama programı sunumu ve diğer klinik hizmetler ile enfeksiyon önleme ve kontrol müdahaleleri; tümü risk iletişimi ve topluluk katılımıyla desteklenmektedir. Mpox önleme ve kontrol stratejisinin temel bileşeni için şekil 4'e bakınız.

 Şekil 4. Mpox hazırlığı, hazırlıklı olma ve yanıtın temel bileşenleri: 2024–2027

Stratejik yaklaşım, toplum liderliğine destek, eşitlik ve insan haklarına saygı, bağlama özgü işbirliği ve entegrasyon ve sürekli öğrenmeye bağlılık gibi yol gösterici ilkelere dayanmakta ve Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahalesinin altı temel bileşeni üzerine inşa edilmektedir (Şekil 4). Etkilenen toplulukların katılımı, sağlık acil durumlarının önlenmesi, hazırlıklı olunması, müdahale edilmesi ve dayanıklılığın desteklenmesine yönelik çabaların merkezinde yer almaktadır. Ayrıca çerçeve, işbirliğine dayalı gözetim, toplum bilinci ve koruma, hastaların klinik bakımı, teşhis, aşı ve terapötiklere erişim, hedeflenen araştırma çabaları ve daha uzun süre devam ettirmek için koordinasyon için sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Bu kaynak, 2022 yılında yayınlanan Stratejik hazırlık ve yanıt planı üzerine inşa edilmiştir ve tüm DSÖ Üye Devletlerini ve paydaşlarını insandan insana mpox bulaşmasının önlenmesi, kontrolü ve ortadan kaldırılmasına yönelik planlar geliştirmede desteklemek için yeni ve/veya güncellenmiş içerik sunmaktadır:

 • Ulusal ve alt ulusal düzeylerde planlama için kullanılabilecek mevcut en güncel verilere dayalı olarak mpox için beş geniş epidemiyolojik bağlamın tanımları.
 • Şüpheli ve doğrulanmış salgınlar, toplumdan bulaşma ve insandan insana bulaşmanın ortadan kaldırılması dahil olmak üzere mpox kontrol ve eliminasyon aşamalarının ayrıntılı tanımları.
 • Her bir kontrol ve eliminasyon aşaması için örnek tanımlar ve epidemiyolojik kriterler.
 • Tüm Üye Devletler ve belirli epidemiyolojik bağlamlar için uygulama hususları.
 • Üye Devletler de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar için uygulama öncelikleri, eylem adımları ve kilometre taşları,  araştırmacılar, endüstri, DSÖ ve diğer ortaklar.

Çerçeve, küresel salgın bağlamında oluşturulan gözetim, test, tedavi ve aşılama müdahalelerinin acil durum eyleminden sürdürülebilir hazırlık ve yanıta geçiş yapmasını sağlamak için acil eylem çağrısında bulunur ve aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere sağlık sistemine entegre unsurlar içerir

iyileştirilmiş klinik bakım ve enfeksiyon kontrol önlemleri. Yüksek kaliteli sürveyans konusunda eksiklikleri olan ülkeler için veya

karşı önlemlere erişim, bu boşlukları doldurmak için tanımlama ve plan yapma kilit önem taşımaktadır.

Bugüne kadar mpox müdahalesinde ülkelerin öncülüğünde gösterilen muazzam çabaları ve işbirliğini kabul eden çerçeve, ülkeler içinde ve arasında düşük ve orta gelirli ortamları desteklemek için teknik yardım, mali katkılar ve araştırma ve geliştirme uzmanlığı şeklinde daha fazla uluslararası işbirliği, kaynak paylaşımı ve paydaş desteği çağrısında bulunmaktadır. Yaklaşım, her mpox müdahalesinin “etkili, çevik ve yerel toplulukların ihtiyaçları ile damgalama ve ayrımcılık konuları da dahil olmak üzere etik zorluklara özenli” olmasını sağlamak için bu çalışmanın etkilenen topluluklarla işbirliği içinde yapılması çağrısında bulunmaktadır.  Stratejik çerçevenin tamamı (buradan erişilebilir), özel eylemi desteklemek için kapsamlı bir kaynak listesi de içermektedir. Daha fazla bilgi almak ve kaynakları paylaşmak ya da talep etmek için lütfen pox@who.int adresiyle iletişime geçiniz.

Kaynaklar:

Özel Konu – : Mpox salgınlarına karşı kullanılan karşı önlemlerin Variola Virüsü Araştırma-Geliştirilmesine ilişkin DSÖ Danışma Komitesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Variola Virüsü Araştırmaları Danışma Komitesi (ACVVR) yirmi beşinci toplantısını 25-26 Ekim 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleştirmiştir. Mayıs 2024'te 77. Dünya Sağlık Asamblesi'ne sunulan bu rapor, Variola Virüsü Araştırmaları Danışma Komitesi'nin (ACVVR) tıbbi karşı önlemlerin geliştirilmesine ilişkin ilerlemeyi özetlemektedir. çiçek hastalığı ve Komite tarafından sunulan öneriler.

Komite, DSÖ İşbirliği Merkezlerinden ve Amerika Birleşik Devletleri Atlanta'daki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerindeki ve Federal Bütçe Araştırma Kurumu Eyalet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Federal Hizmetindeki çiçek hastalığı virüsü depolarından Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahı Federal Sürveyans Servisinden (Koltsovo, Novosibirsk Oblastı, Rusya Federasyonu) ilerleme raporları ve yeni öneriler almıştır.

Çiçek hastalığının tedavisi için onaylanmış üç antiviral bileşik vardır. Oral tekovirimat, Kanada, Avrupa Birliği (mpoks tedavisi için de onaylanmıştır), Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda ve ABD'deki (intravenöz formülasyonun da onaylandığı) düzenleyici otoriteler tarafından çiçek hastalığının tedavisi için onaylanmıştır. ). MPox için oral tekovirimatın etkinliğini değerlendirmek üzere çeşitli klinik çalışmalar devam etmektedir. Küresel mpox salgını sırasında tekovirimata karşı viral direncin ortaya çıkması nadir de olsa ek antivirallere ihtiyaç duyulacağını düşündürmektedir. Oral brincidofovir, yetişkinler için tabletler ve çocuklar için oral süspansiyon şeklinde çiçek hastalığının tedavisi için Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylanmıştır. Antiviral ajan NIOCH-14, çiçek hastalığı, mpox ve inek çiçeği tedavisi için Rusya Federasyonu'nda lisanslıdır ve variola virüsüne karşı aktiviteye sahip 23 ilave bileşiğin çalışmaları devam etmektedir. Her iki işbirliği merkezi de çiçek hastalığı ve mpox tedavisi için monoklonal antikorların geliştirilmesini araştırmaya devam etmektedir.

Aşılara gelince, çiçek hastalığının önlenmesi için onaylanmış ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşak aşılar bulunmaktadır. Bu aşılar, bir ortopoksvirüsü olan aşının canlı zayıflatılmış suşlarını içerir. Farklı yargı bölgelerinde aşıya yönelik düzenleyici endikasyonlar arasında çiçek hastalığı, mpox ve diğer ortopoksvirüs enfeksiyonlarının önlenmesi yer almaktadır. LC16, MVA-BN ve OrthopoxVac mpox'un önlenmesi için onaylanmıştır. LC16 aşısı Japonya'da mpox yanıtı için onaylanmış olup kullanılmaktadır ve Kolombiya'daki çalışma protokolü kapsamında kullanılmaktadır. Klinik güvenlik, etkinlik ve etkililik çalışmaları devam etmektedir. MVA-BN aşısının mpox'u önlemedeki etkinliği küresel salgın sırasında çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. MVA-BN, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de sağlık çalışanlarında mükemmel bir güvenlik profili göstermiştir. Dördüncü nesil aşı OrthopoxVac, immünojenik özelliklerini korurken daha düşük reaktojenite göstermiş olup çiçek hastalığı, mpox ve diğer ortopoks virüslerinin önlenmesi için 2022 yılında Rusya Federasyonu'nda lisans almıştır. CDC, ortopoksvirüs mRNA aşısını karakterize etmek için yeni bir teklif sunmuştur.

Teşhis açısından, VECTOR'da geliştirilen patojenik ortopoksvirüslerin saptanması ve ayırt edilmesine yönelik dört kit 2017 ve 2022'de lisanslanmıştır. CDC, nükleik asit ve protein bazlı hızlı teşhis testlerini iyileştirmeye ve Döngü Aracılı İzotermal Amplifikasyon (LAMP) kullanarak teşhis geliştirmeye devam etmektedir.

Sonuç olarak Komite, çiçek hastalığına karşı hazırlıklı olmak için geliştirilen karşı önlemlerin küresel çiçek hastalığı salgınına yanıt vermede anahtar rol oynadığını kaydetmiş ve genel olarak araştırmaların farklı etki mekanizmalarına sahip terapötikler geliştirmeye devam etmesi ve çiçek hastalığını ve mpoxu önlemek için aşıların karakterizasyonunu ve geliştirilmesini sürdürmesi gerektiğini tavsiye etmiştir.

Komite, mpox salgınının hızlı, bakım noktası teşhislerinin (hasta başı testlerinin) geliştirilmesine ilham vermeye devam ettiğini kaydetmiş ve protein bazlı ortopoksvirüs analizlerini geliştirme ve doğrulama çabalarının sürdürülmesinin önemini yeniden vurgulamıştır.

Teknik rehberlik ve diğer kaynaklar

Stratejik Planlama ve Küresel Destek

Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi ve Genel Müdürün Geçici Tavsiyeleri

DSÖ Geçici Teknik Rehberlik

Sürveyans

Veri yönetimi

Risk iletişimi ve topluluk katılımı

EPI - WIN Web Seminerleri ve Güncellemeler

EPI-WIN Güncellemeleri

Laboratuvar ve Tanı

Klinik Yönetim Enfeksiyon Önleme ve Kontrol

One Health (Tek Sağlık) ve Hayvan Sağlığı

Hastalık salgın Haberleri ve Durum Raporları

Eğitim ve Öğretim

Diğer kaynaklar

Ek 1: Veri, tablo ve şekil notları

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve farklı dahil etme kriterleri ve farklı veri kesme zamanları kullanan diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar beklenmelidir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılsa da, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir.

Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler/alanlar arasında farklılık göstermektedir. Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken bir şekilde düşük tahmin edilmesi ve bu verilerin küresel düzeyde yansıtılmasında değişken gecikmelerle birlikte sunulan sayıları etkilemektedir. Ayrıca, 2022-23 küresel mpox salgınının mevcut aşamasında, vakaların DSÖ'ye bildirilme sıklığı önemli ölçüde azalmıştır, bu nedenle sunulan veriler bazı ülkelerdeki genel epidemiyolojik durumu tam olarak temsil etmeyebilir.

[i]'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, yönetim bölgelerini veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilir. Kullanılan tanımlamalar ve bu materyallerin sunumu, DSÖ'nün herhangi bir ülke, bölge veya yönetim bölgesinin veya yetkili makamlarının yasal statüsüne veya hudut veya hudutlarının sınırlandırılmasına ilişkin herhangi bir görüşünün ifadesi anlamına gelmez.

Ek 2: 1 Ocak 2022 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ve saat 17:00 (CEST) itibariyle DSÖ Bölgelerince ve ülkeler tarafından doğrulanmış mpox vakaları

*Son bir ayda vaka bildirilmeyen ülkeler

#Burada yalnızca doğrulanmış vakalar arasındaki ölümler bildirilmektedir; Şüpheli vakalar arasında mpox nedeniyle bildirilen ölümlerin sayısı bölgesel veya ulusal düzeyde mevcuttur.

Etiketler:

Habere Dahil Ülkeler: